English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Dutch to get their english version

9401. Voor Pixel Shader Model 3.0 is vereist dat drijvende-kommaconstanten zich in registers bevinden [0-223].
9402. Escape-teken \p{X} is onjuist.
9403. Kan %1 niet maken op weergave %2 omdat de weergave verwijst naar de niet-deterministische of onnauwkeurige lidfunctie %3 op het door de gebruiker gedefinieerde type %4. Verwijder de verwijzing naar de functie of wijzig deze in een deterministische functie. Declareer geen niet-deterministische CLR-functie als IsDeterministic=true, aangezien hierdoor de index beschadigd kan raken. Zie Books Online voor details.
9404. Tabelfout: object-id %1, index-id %2, partitie-id %3, cluster-id %4 (type %5). Het knooppunt met off-rowgegevens op de pagina %6, sleuf %7, tekst-id %8 is van het type %9 en kan niet worden opgenomen op een pagina van het type %10.
9405. Kan de uitkomst van een lokale doorvoertransactie in twee fasen niet vastleggen. De database wordt off line geplaatst.
9406. De waarde van de eigenschap is ongeldig voor %1. De waarde van de eigenschap is niet gewijzigd.
9407. Uitgeverscertificaat importeren
9408. Publicatie %1 bestaat niet of u hebt onvoldoende toegangsrechten. Controleer of de publicatie bestaat en of de account waarmee de samenvoegagent een verbinding maakt met de publicatieserver, is opgenomen in de PAL (Publication Access List).
9409. Waarschuwing. De sleutellengte is maximaal %1 bytes. De index %2 heeft een maximumlengte van %3 bytes. Voor sommige combinaties van grote waarden mislukt de bewerking invoegen/bijwerken.
9410. Omleiding van Meerdere keuzen
9411. Artikel %1 bestaat niet.
9412. De opgegeven RegistryValueKind is een ongeldige waarde.
9413. U moet een niet-lege tekenreeks opgeven voor een taalnaam in de configuratiesectie CodeDom.
9414. Assembly %1 bestaat al voor eigenaar %2 in database %3.
9415. SQL-webassistent: de parameter @datachg kan niet worden opgegeven met de gegeven @whentype-waarde.
9416. De naam van het partner-serverexemplaar moet afwijken van de naam van het serverexemplaar waarmee de database wordt beheerd. De opdracht ALTER DATABASE SET PARTNER kan niet worden uitgevoerd.
9417. Ongeldige tellernaam. De lengte moet tussen X en Y liggen. Dubbele aanhalingstekens, besturingstekens of voorloop- of volgspaties zijn niet toegestaan.
9418. Laat gebonden bewerkingen kunnen niet worden uitgevoerd voor velden met typen waarvoor Type.ContainsGenericParameters true is.
9419. Oudste gedistribueerde LSN : (%1:%2:%3)
9420. Anonieme abonneeservers kunnen geen bij te werken abonnementen hebben.
9421. Ongeldige URI: een DOS-pad moet een hoofdmap bevatten, bijvoorbeeld C:\.
9422. De handshake van de verbinding is mislukt. Het ontvangen premaster-secret ter grootte van %1 heeft niet de verwachte grootte van %2. Status %3.
9423. Serverproces-id is %1.
9424. %1%2-knooppunten op het hoogste niveau worden niet ondersteund
9425. De lengte van de te coderen gegevens is ongeldig.
9426. De StylusPointDescriptions zijn niet compatibel. Gebruik de StylusPointDescription.GetCommonDescription-methode om een algemene StylusPointDescription te zoeken en roep vervolgens StylusPointCollection.Reformat aan om een compatibele StylusPointCollection op te halen.
9427. Database %1 kan niet worden geopend. Deze bevindt zich in een herstelfase.
9428. De geverifieerde context biedt geen ondersteuning voor gegevenscodering.
9429. Kan de machtiging om verbinding te maken met de database niet verlenen, weigeren of intrekken voor rollen en toepassingsrollen.
9430. Exemplaar X bestaat niet in categorie Y.
9431. De Service Broker-berichtzender heeft onvoldoende geheugen (bewerking %1). De berichtverzending wordt hervat over %2 seconden.
9432. Er is schade aan de back-upset gevonden.
9433. De unieke tabelberekening is mislukt.
9434. XML-ontleding: regel %1, teken %2, gelijkteken verwacht
9435. Kan geen TypedReference-, ArgIterator- of RuntimeArgumentHandle-objecten in een vak maken.
9436. U moet zowel @SelectColumnList als @InsColumnList opgeven.
9437. De binnenkomende TDS (Tabular Data Stream) RPC-protocolstroom (Remote Procedure Call) is onjuist. Parameter %1 (%2): de opgegeven lengte is ongeldig voor het gegevenstype %3. Controleer de brongegevens op ongeldige lengten. De lengte is bijvoorbeeld ongeldig als het aantal bytes van gegevens van het type nchar oneven is.
9438. Ongeldig argument voor SET ROWCOUNT. Het argument moet een positief geheel getal zijn dat niet gelijk is aan nul.
9439. Hiermee wordt de geselecteerde verbindingstekenreeks verwijderd.
9440. Een van de geserialiseerde sleutels is null.
9441. Het logboek X is al geregistreerd als een bron op computer Y.
9442. Het operand-gegevenstype %1 is ongeldig voor de operator %2.
9443. Een nieuwe database kan alleen worden gemaakt als de modeldatabase kan worden bijgewerkt.
9444. Kan X niet instellen als bovenliggend element voor Y omdat X al een onderliggend element is van Y. Culturen kunnen geen bovenliggend element van zichzelf zijn.
9445. Ongeldige XML - X.
9446. Er is een ongeldige lengteparameter doorgegeven aan functie %1.
9447. Er is een fout opgetreden bij het converteren van het gegevenstype %1 naar %2.
9448. Er is een beschadigd bericht ontvangen. De grootte van het serienummer van het certificaat is %1, maar mag niet langer zijn dan %2 bytes. De fout heeft zich voorgedaan in het bericht met de conversatie-id %3, initiator: %4 en berichtvolgnummer: %5.
9449. De opgegeven retouraanroep voor het importeren van typebibliotheken is ongeldig omdat deze de interface ITypeLibImporterNotifySink niet ondersteunt.
9450. Het nieuwe wachtwoord bevestigen.
9451. Dit is geen GET-, HEAD- of POST-aanvraag.
9452. Distributie-instellingen en systeemobjecten in de database %1 worden bijgewerkt.
9453. %1Er is een fout opgetreden bij het compileren van de query. Voor meer informatie over de fout voert u de query uit als een gebruiker met EXECUTE-machtigingen op de xml-schemaverzameling die in de query wordt gebruikt.
9454. Bericht van de Service Broker %1, status %2: %3
9455. VAN SERVICE
9456. U moet bij deze reeks eigenschappen een voorzieningsnaam opgeven.
9457. Het importeren is mislukt. De assembly bevat geen uitgeverscertificaat.
9458. De instructie wordt niet ondersteund in deze versie van het besturingssysteem. Kan Httpapi.dll niet vinden in het pad.
9459. Er is een beschadigd bericht ontvangen. De berichttekst is niet goed opgevuld voor codering. De fout heeft zich voorgedaan in het bericht met de conversatie-id %1, initiator: %2 en berichtvolgnummer: %3.
9460. Er bestaat al een artikel met een andere %1-waarde voor object %2.
9461. Interne serverfout
9462. NotifyWhenProcessed kan alleen worden aangeroepen tijdens OnStylusDown, OnStylusMove of OnStylusUp.
9463. De verbinding voor het spiegelen van de database is beëindigd. Er is en communicatiefout opgetreden bij het verzenden van een bericht voor database %1.
9464. Alleen FieldInfo, PropertyInfo en SerializationMemberInfo zijn herkend.
9465. ALTER TABLE is mislukt omdat trigger %1 niet tot tabel %2 behoort.
9466. De publicatie moet independent_agent type zijn om DTS toe te staan.
9467. %1 is geen tabel of weergave.
9468. De volledige-tekstservice (msftesql%1%2) is niet beschikbaar. De systeembeheerder moet deze service starten.
9469. Het serverobjecttype kan niet naar het aangevraagde type Typenaam worden geconverteerd.
9470. De eigenschap is beschadigd.
9471. %1 bytes gegevens worden verwacht, maar in het logboek zijn slechts %2 bytes gevonden.
9472. X kan niet van Y worden geconverteerd.
9473. Er is een tabelfout opgetreden: object-id %1, index-id %2, partitie-id %3, cluster-id %4 (type %5). Er is een dubbele sleutel gevonden op pagina %6, sleuf %7 en pagina %8, sleuf %9.
9474. Ondersteuning voor gedistribueerde transacties is niet ingeschakeld voor dit exemplaar van de database-engine omdat deze is gestart met de optie voor minimale configuratie. Dit bericht dient alleen ter informatie; u hoeft niets te doen.
9475. Er is een fout opgetreden tijdens het ophalen van een nieuwe rij van de door de gebruiker gedefinieerde tabelgewaardeerde functie: %1.
9476. Ten minste één element in de opgegeven matrix is null.
9477. Er wordt gepoogd een rij in te voegen waarvan de id al bestaat. De fouttolerante index is beschadigd.
9478. Ongeldige typeattributen. Er zijn gereserveerde bits voor het type ingesteld.
9479. Kan SELECT INTO niet in de bladermodus gebruiken.
9480. De opgegeven waarde voor parameter @subscription_type is ongeldig. Geldige opties zijn 'push', 'pull', 'both', 'anonymous' en 'all'.
9481. Een of meer tapes kunnen niet worden geladen. Raadpleeg het foutenlogboek voor details.
9482. Object %1 is geen procedure. U kunt dan ook geen andere procedure maken onder die groepsnaam.
9483. ALTER ASSEMBLY is mislukt omdat vereiste eigenschap %1 in type %2 niet met dezelfde handtekening in de bijgewerkte assembly is gevonden.
9484. XML-ontleding: regel %1, teken %2, syntaxiscontrole: pes tussen declaraties
9485. De PROMOTE TRANSACTION-aanvraag is mislukt omdat er geen lokale transactie actief is.
9486. varbinary (128) NOT NULL
9487. Label is ongeldig.
9488. Kan het databaseobject %1 niet publiceren omdat het is gecodeerd.
9489. Het toepassingsbewijs bevat geen fusieactiveringscontext.
9490. De mediafamilie op apparaat %1 is onjuist samengesteld. SQL Server kan deze mediafamilie niet verwerken.
9491. De minpuntenmodule voor tekst is eerder verwijderd.
9492. SQLBrowser schakelt ondersteuning voor het detecteren van SQL-exemplaren en connectiviteit in.
9493. De grootte van de opslagplaats voor berichten doorsturen van de Service Broker kan niet worden ingesteld op 0.
9494. Regel %1 in opmaakbestand %2: er is een onverwacht info-item gevonden.
9495. Geen enkele resultaatexpressie in een CASE-specificatie kan NULL zijn.
9496. Niet-gekwalificeerde transacties worden teruggedraaid. Geschatte voltooiing van terugdraaibewerking: %1%%.
9497. Het item dat u probeert toe te voegen, bestaat al. Als u de waarde wilt wijzigen, selecteert u het bestaande item en gebruikt u de knop Bewerken. X
9498. Kan de gebruiker niet imiteren.
9499. Er is een NULL-waarde geretourneerd.
9500. Ongeldige waarde voor eigenschap @subscriber_upload_options. Geldige waarden zijn 0 (uploads toestaan), 1 (uploads uitschakelen), 2 (uploads uitschakelen wijzigingen abonneeserver verbieden) en 3 (disable_outofpartition_subscriber_changes).

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions