English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Dutch to get their english version

10301. MaxSize is voor dit archief niet bepaald. Er is een bewerking uitgevoerd waarvoor toegang tot MaxSize vereist is. Archieven die zijn verkregen met inventarisatie-API's hebben geen goed gedefinieerde MaxSize, omdat voor het openen van het archief gedeeld bewijs wordt gebruikt.
10302. Voor de parameter @host_name is een waarde opgegeven terwijl de publicatie niet met HOST_NAME() werkt voor dynamisch filteren.
10303. De cursorbewerking heeft meer dan één rij verschillende kolommetagegevens gegenereerd.
10304. Methoden voor PInvoke kunnen niet voor interfaces bestaan.
10305. Ongeldige vertakking van één byte op positie: X. Aangevraagde vertakking is: Y.
10306. %1: kan niet alle spookrecords van de pagina voor grote objecten %2:%3 verwijderen.
10307. %1 (of %2) taken zijn gestopt.
10308. Het plaatsen van controlepunten in database %1 is uitgeschakeld omdat er onvoldoende ruimte voor het logboek is. Het plaatsen van controlepunten wordt voortgezet wanneer de eigenaar de database van controlepunten heeft voorzien. Vraag de databasebeheerder om het logboekbestand af te breken of er meer ruimte aan toe te wijzen. Voer vervolgens de CHECKPOINT-instructie opnieuw uit.
10309. ALTER DATABASE is mislukt. De standaardsortering van database %1 kan niet worden ingesteld op %2.
10310. De elementdefinitie is ongeldig. Element %1 is geen geldige afleiding van element %2.
10311. Elke principal moet minstens één standaardprofiel hebben.
10312. Statuscode
10313. De URL van de mislukte assembly is:
10314. Tabelfout: object-id %1, index-id %2, partitie-id %3, cluster-id %4 (type %5), pagina %6. De test (%7) is mislukt. De waarden zijn %8 en %9.
10315. Gebruiker %1 is niet gemachtigd om DBCC %2 uit te voeren.
10316. Fout: er is geen geschikt filter gevonden tijdens het vullen met een volledige-tekstindex van de tabel of indexweergave %1 (id van de tabel of de geïndexeerde weergave %2, database-id %3), waarde van de volledige-tekstsleutel 0x%4. Sommige kolommen in de rij zijn niet geïndexeerd.
10317. Een pakket voor de distributie van het beveiligingsbeleid maken
10318. Vlag waarmee wordt aangegeven welke wijziging moet worden gecontroleerd.
10319. Het opgegeven IPv6-adres wordt niet ondersteund. Het is mogelijk dat de server niet is geconfigureerd voor het toestaan van IPv6-verbindingen of dat het adres geen ondersteunde IPv6-notatie heeft.
10320. Kan niet naar de registersleutel schrijven.
10321. Kan geen XML-serialisatie voor instelling: Instelling gebruiken.
10322. FIPS-waarschuwing: regel %1 bevat de niet-ANSI-functie %2.
10323. Referentiesleutel %1 verwijst naar ongeldige kolom %2 in referentietabel %3.
10324. Objecttype en objectnaam moeten samen worden opgegeven.
10325. Er is een fout opgetreden tijdens het decoderen van het wachtwoord voor de gekoppelde aanmeldingsnaam %1 die is gecodeerd met de oude hoofdsleutel. De FORCE-optie kan worden gebruikt om deze fout te negeren en de bewerking voort te zetten, maar de gegevens die met de oude hoofdsleutel zijn gecodeerd, gaan verloren.
10326. Tabel %1: kan de bewerking niet uitvoeren voor de tabel omdat de geclusterde index van de tabel uitgeschakeld is.
10327. Klokken met CanSlip kunnen geen bovenliggende elementen hebben met AutoReverse, AccelerationRatio of DecelerationRatio.
10328. Functies met het resultaattype %1 worden niet ondersteund via een SOAP-aanroep.
10329. Kan niet achterwaarts zoeken om gegevens te overschrijven die voorheen voorkwamen in een bestand dat in de modus Append is geopend.
10330. De upgrade van database %1 is mislukt. De database bevat een gebruiker met de naam 'sys'. Dit is een gereserveerde gebruikers- of schemanaam in deze versie van SQL Server.
10331. De volledige-tekstservice (msftesql%1%2) kan niet worden aangemeld. De systeembeheerder moet een geldige serviceaccount en wachtwoord instellen voor de service.
10332. %1 is geen bekende vaste rol.
10333. Een antwoord als gevolg van een HEAD-aanvraag heeft een afwijkende ETag-kop.
10334. %1 heeft een onverwachte foutreactie voor het spiegelen van databases ontvangen: status %2, foutcode %3, status %4, reeks %5.
10335. Het externe eindpunt van een conversatie heeft een status waarin geen berichten meer kunnen worden uitgewisseld of is weggehaald.
10336. De binaire gegevens die aan dit item in het gebeurtenissenlogboek zijn gekoppeld.
10337. Onbekende eigenschap Eigenschapsnaam.
10338. Kan geen gekwalificeerde tabelnamen (schema of catalogus) gebruiken met OLE DB-voorziening %1 voor gekoppelde server %2 omdat deze de vereiste functionaliteit niet implementeert.
10339. Variabele parameters kunnen niet worden doorgegeven aan volledige-tekstpredikaten: contains, freetext en functions: containstable, freetexttable toegepast op externe tabel.
10340. Kan de proces-id niet uit de proceskoppeling ophalen.
10341. De database is een replica of een gespiegelde database.
10342. De registratiebewerking is mislukt: %1. Kan SQL Server niet als bronnenbeheerder voor deze transactie registreren bij MS DTC (Microsoft Distributed Transaction Coordinator). De transactie is mogelijk gestopt door de client of bronnenbeheerder.
10343. De parameterwaarde moet een getal zijn.
10344. Er zijn door de gebruiker opgegeven certificaten beschikbaar. Vanaf de server zijn X uitgevers opgegeven. Er wordt gezocht naar certificaten die overeenkomen met de uitgevers.
10345. Tekenreeks voor indeling kan alleen D, d, N, n, P, p, B of b zijn.
10346. Database %1 wordt hersteld. Er wordt gewacht tot het herstel is voltooid.
10347. De machtiging voor CREATE DATABASE kan alleen worden verleend in de hoofddatabase.
10348. Copyrightbericht van compileerprogramma onderdrukken.
10349. Deze procedure kan alleen worden uitgevoerd voor tabelartikelen.
10350. Back-upfunctie voor logboekbestanden - secundaire serverwaarschuwing.
10351. %1 ASSEMBLY is mislukt omdat veld %2 in type %3 in assembly %4 een ongeldig aangepast kenmerk %5 heeft.
10352. Kan de hoofddatabase niet herstellen. SQL Server kan niet worden uitgevoerd. Herstel de hoofddatabase van een volledige back-up, repareer de database of bouw deze opnieuw op. Zie SQL Server Books Online voor meer informatie over het opnieuw opbouwen van de hoofddatabase.
10353. De HandoffBehavior-waarde is niet geldig.
10354. Slechts %1 van de %2 rijen zijn bijgewerkt met de batchprocedure voor bijwerken voor tabel %3.
10355. XML-ontleding: regel %1, teken %2, kan de codering niet wijzigen
10356. Het object UnitySerializationHolder is ontworpen om informatie over andere typen over te brengen. Hierop kan geen serialisatie worden toegepast.
10357. Module X is niet gevonden.
10358. (ga naar volgende stap)
10359. Common Language Runtime heeft een ongeldig programma gedetecteerd.
10360. Ongeldige label of naam - X
10361. Alleen SQL-databasebestanden kunnen worden opgegeven voor databasemomentopnamen. %1 is geen SQL-databasebestand.
10362. De frequentie van Console.Beep moet liggen tussen X en Y.
10363. De binnenkomende TDS (Tabular Data Stream) RPC-protocolstroom (Remote Procedure Call) is onjuist. Parameter %1: de parameternaam is ongeldig.
10364. Artikel %1 biedt geen ondersteuning voor schema_option 0x20. Het artikel bevat een berekende kolom, controlecriterium, standaardwaarde of primaire sleutel op basis van een UDT-kolom. Wijzig de instelling @schema_option en probeer het opnieuw.
10365. Kan de assembly-informatie niet wijzigen.
10366. De browsermogelijkhedenassembly is momenteel niet geïnstalleerd.
10367. XMLTEXT-veld %1 bevat een ongeldig XML-document. Controleer de hoofdlabel en de kenmerken ervan.
10368. Kan deze publicatie-eigenschap niet wijzigen omdat er actieve abonnementen op deze publicatie zijn.
10369. Het formaat van deze kolom kan niet worden gewijzigd.
10370. Identiteitsmachtigingen kunnen niet onbeperkt zijn.
10371. De gegevensvalidatie (alleen rowcount) van niet alle artikelen in de publicatie is uitgevoerd.
10372. Er is een beschadigd bericht ontvangen. Een bericht buiten de reeks heeft een volgnummer dat niet nul is. Dit is opgetreden in het bericht met conversatie-id %1, initiator: %2 en volgnummer van het bericht: %3.
10373. Spiegeling moet uit de database worden verwijderd voor deze DBCC-opdracht.
10374. Het queryoptimalisatieprogramma heeft de interne limiet bereikt van het maximum aantal weergaven dat kan worden gebruikt tijdens optimalisatie.
10375. Er is een beschadigd bericht ontvangen. Het maximum aantal segmenten met persoonlijke variabele gegevens (%1) is overschreden. Elementen met persoonlijke variabele gegevens gevonden: %2.
10376. Het abonnement is niet gevonden.
10377. Kan een assembly in het systeemdomein niet uitvoeren.
10378. Kan geen toegang verkrijgen tot een verwijderde penservice.
10379. Assembly's hebben volledige toegang tot alle netwerkprinters en kunnen alle printers inventariseren.
10380. Kan alleen objecten van het type CounterCreationData toevoegen aan een CounterCreationDataCollection.
10381. Kan geen kolom van het type image, ntext, xml, clr-udt, varchar(max), nvarchar(max) of varbinary(max) gebruiken in een subset- of join-filter van artikel: %1.
10382. De FROM-component van een PROB_MATCH-query moet bestaan uit één afgeleide tabel.
10383. Het primaire gegevensbestand of logboekbestand kan niet worden verwijderd uit een database.
10384. Het type implementeert IMembershipCondition niet
10385. Ongeldige interne status: kan geen envoy-filter maken voor het object.
10386. De opgegeven blokgrootte is voor deze algoritme niet geldig.
10387. De prioriteitswaarde moet groter zijn dan 100,0.
10388. Doel
10389. Aanvraag wordt opnieuw verzonden.
10390. Deze kolom kan niet worden opgenomen in een transactionele publicatie omdat de kolom-id groter is dan 255.
10391. Opgegeven schemanaam %1 bestaat niet of u bent niet gemachtigd deze te gebruiken.
10392. Er is een dubbele parameter opgegeven, %1.
10393. Er is een fout opgetreden bij het openen van de metagegevens voor het spiegelen van de database. Haal het spiegelen weg (ALTER DATABASE database_name SET PARTNER OFF) en configureer het spiegelen opnieuw.
10394. De ALTER TABLE SWITCH-instructie is mislukt omdat tabel %1 een volledige-tekstindex bevat.
10395. Er is een ongeldige of niet-ondersteunde localeId opgegeven voor de parameter %1.
10396. De machtigingen die zijn gekoppeld aan de beheerdersaanmelding voor Oracle-publicatieserver %1, zijn onvoldoende.
10397. Naar het veld 'originating_server_id' in de tabel sysoriginatingservers wordt verwezen door sysjobs of sysschedules.
10398. Bronbestand is te groot
10399. Kolom %1 kan niet van een verticale partitie worden uitgesloten omdat deze geen null-waarde kan bevatten en niet met een standaardwaarde is gedefinieerd.
10400. Profiel dat wordt gebruikt door Windows Synchronisatiebeheer.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions