English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Dutch to get their english version

5001. Er bestaat al een eindpunt met de opgegeven bindingen. Er wordt per binding maar één eindpunt ondersteund. Gebruik ALTER ENDPOINT of verwijder het bestaande eindpunt met DROP en voer de instructie CREATE ENDPOINT uit.
5002. Het URI-schema voor de opgegeven IWebProxy heeft de ongeldige waarde X. Alleen HTTP wordt ondersteund.
5003. De eigenschap creation_script kan niet NULL zijn als de schemaoptie 0x0000000000000000 voor het artikel is opgegeven.
5004. De opgegeven methode kan niet dynamisch of globaal zijn en moet worden gedeclareerd voor een generieke typedefinitie.
5005. Het fysieke pad van de toepassing die moet worden gecompileerd. Als -p ontbreekt, worden de IIS-metagegevens gebruikt om de toepassing te vinden. Deze schakeloptie moet worden gecombineerd met -v.
5006. De snapshot-isolatietransactie is afgebroken vanwege een bijwerkconflict. U kunt snapshot-isolatie niet gebruiken om rechtstreeks of indirect toegang te krijgen tot tabel %1 in database %2 voor het bijwerken, verwijderen of invoegen van de rij die is gewijzigd of verwijderd met een andere transactie. Voer de transactie opnieuw uit of wijzig het isolatieniveau voor de bijwerk-/verwijderingsinstructie.
5007. Er is een invoegfout opgetreden. De kolomnaam of het kolomnummer van de opgegeven waarden komt niet overeen met de tabeldefinitie.
5008. Time-out voor aanvraag
5009. Koptekst van cachevermelding Vary bevat *.
5010. Kan geen databaseopties voor %1 wijzigen omdat deze READONLY of OFFLINE is, of is gemarkeerd als SUSPECT.
5011. Kan geen verbinding maken met server %1. %2 is niet gedefinieerd als externe server. Controleer of u de juiste servernaam hebt opgegeven. %3.
5012. %1DBCC %2 (%3%4%5)%6 uitgevoerd door %7 heeft %8 fouten gevonden en %9 fouten hersteld. Verstreken tijd: %10 uur %11 minuten %12 seconden.
5013. A&ssembly's toegang tot de volgende registersleutels verlenen:
5014. Het type %1 is ongeldig voor deze bewerking.
5015. De opgegeven %1 is ongeldig (geldige waarden zijn: %2).
5016. Kan een geneste transactie voor OLE DB-voorziening %1 voor gekoppelde server %2 niet starten. Een geneste transactie is vereist omdat de XACT_ABORT-optie is ingesteld op OFF.
5017. Het type parameter moet naar een subklasse van ResourceSet verwijzen.
5018. Optie %1 is alleen toegestaan met de syntaxis %2.
5019. Niet-ondersteund TextAttribute.
5020. Het certificaat van de ontvanger is niet opgegeven.
5021. Kan de servicestatus niet instellen. SetServiceStatus is mislukt en retourneert de volgende fout: %1.
5022. De lengte van de openbare sleutel voor het beveiligingscertificaat dat is gebonden aan de database-principal (id: %1) is niet compatibel met de cryptografieprovider van Windows. De sleutellengte moet een meervoud zijn van 64 bytes.
5023. De time-outperiode voor de vergrendelingsaanvraag is overschreden.
5024. Er is een interne XMLDB-schemaprocessorfout opgetreden. Neem contact op met de technische support.
5025. De wachtrij %1 kan niet worden geactiveerd omdat de opgeslagen procedure voor activering niet is opgegeven.
5026. De generieke typeparameter is niet geldig.
5027. De opgegeven verificatiemodule is niet geregistreerd.
5028. this-type kan niet zelf een interface zijn.
5029. Het is mogelijk dat een aggregaat niet verschijnt in de setlijst van een UPDATE-instructie.
5030. Kolom %1 op tabel %2 is niet van het type XML. Dit type is vereist om een XML-index op de tabel te maken.
5031. Het CER- of PVK-bestand is te groot.
5032. Een voorwaardelijke aanvraag kan niet worden samengesteld.
5033. Roep de methode Listen aan voordat u deze bewerking uitvoert.
5034. Gegevenstype %1 bestaat niet.
5035. Kan functie %1 niet aan een schema binden omdat de functie een EXECUTE-instructie bevat.
5036. Het lidmaatschap van de publieke rol kan niet worden gewijzigd.
5037. De interface ISerializable wordt door het opgegeven object niet geïmplementeerd.
5038. Kan gegevens die voorheen in een bestand dat in de modus Append is geopend voorkwamen, niet afbreken.
5039. De facetwaarde voor facet %1 in typedefinitie %2 is ongeldig.
5040. De server probeert de SSL-codering te initialiseren terwijl dit al is gebeurt. Dit duidt op een probleem met SQL Server. Neem contact op met de technische support.
5041. Het object dat wordt gebruikt voor het marshallen van aanroepen van de gebeurtenis-handler als gevolg van het afsluiten van een proces.
5042. Kan het CodeDom-providertype Typenaam niet vinden.
5043. Er is onvoldoende systeemgeheugen beschikbaar om deze query uit te voeren.
5044. Object moet van het type String zijn.
5045. X kan Y niet naar Z converteren.
5046. Waarschuwing: de eigenschap %1 voor %2 %3 is gewijzigd in %4 omdat dit vereist is voor %5.
5047. Bij te werken abonnementen: de text/ntext/image-waarden die op de abonneeserver zijn ingevoegd, worden op NULL ingesteld.
5048. De eerste kolom van FOR XML EXPLICIT mag alleen positieve gehele getallen bevatten die de id's van XML-labels aanduiden.
5049. SQL-webassistent: kan geen lokale verbinding met SQL Server tot stand brengen.
5050. %1 heeft %2 toewijzingsfouten en %3 consistentiefouten gerepareerd die niet zijn gerelateerd aan een bepaald object.
5051. Het objecttype kan niet naar het doeltype worden geconverteerd.
5052. Berekende kolom %1 in tabel %2 mag niet worden gebruikt in een andere definitie van berekende kolommen.
5053. Waarschuwing: de assembly van de SQL Server-client %1 die u registreert is niet volledig getest in een host-omgeving.
5054. De ALTER TABLE SWITCH-instructie is mislukt. Referentiesleutelbeperking %1 is NOCKECK in brontabel %2, terwijl de overeenkomstige beperking %3 CHECK is in doeltabel %4. De brontabelbeperking moet CHECK zijn.
5055. Map bestaat niet: X.
5056. Een type moet IComparable of IComparable implementeren om vergelijking te ondersteunen.
5057. Databasefout: de map %1 is geen geldige FileStream-map.
5058. Uri van aanvraag heeft een query. Er is geen expliciete verlooptijd opgegeven.
5059. Kan abonnementen niet kopiëren omdat er in de database geen gesynchroniseerd abonnement is gevonden.
5060. Categorieën met één exemplaar zijn alleen geldig met de levensduur Global.
5061. Kan de herkomstgegevens voor Oracle-abonneeserver %1 niet verkrijgen.
5062. Er is onvoldoende resultaatruimte beschikbaar om een money-waarde te converteren naar %1.
5063. Kan cache niet bijwerken als Response-status == 304 en er geen cachevermelding is gevonden.
5064. Opgeslagen filterprocedure %1 kan niet worden uitgevoerd. Raadpleeg het foutenlogboek van SQL Server voor meer informatie.
5065. Kan UdtExtensions.dll niet vinden. Controleer de installatie.
5066. Kan geen distributieagenttaak vinden voor het opgegeven transactionele of momentopname-push-abonnement.
5067. %1Er is geprobeerd naamruimtevoorvoegsel %2 opnieuw te definiëren
5068. De waarde van het attribuut class is ongeldig.
5069. Klasse %1 in assembly %2 is generiek. Generieke typen worden niet ondersteund.
5070. Het volledig gekwalificeerde of relatieve pad naar de map waaruit u wilt lezen, bijvoorbeeld C:\temp.
5071. De abonnementgegevens worden opgehaald.
5072. Assembly's &onbeperkte toegang tot printers verlenen
5073. Kan %1 niet wijzigen omdat het geen tabel is.
5074. Het instructief verenigen van deze machtigingen wordt niet ondersteund.
5075. Onverwachte fout bij het parseren van het opgegeven manifest.
5076. service
5077. Er moet ten minste één item worden geselecteerd uit TreeScope.Element, TreeScope.Children en TreeScope.Descendants.
5078. De prioriteitsklassen AboveNormal en BelowNormal zijn op dit platform niet beschikbaar.
5079. Er is een interne fout opgetreden: kan CreateInfoSetReaderEx niet vinden in xmlrw.dll. Mogelijk is uw versie van xmlrw.dll onjuist.
5080. %1Er is geen functie %2:%3()
5081. Ongeldige help-tekenreeks. De lengte moet tussen X en Y liggen.
5082. De controleregel is niet van het juiste type.
5083. Kan geen upgrade uitvoeren op deze conversatie tijdens een database-upgradebewerking.
5084. De taal is verwijderd.
5085. De functie %1 kan alleen worden gebruikt voor gebruikers- en systeemtabellen.
5086. Kan bekende SID's van het type LogonIdsSid niet maken.
5087. Kan niet meer dan %1 indexen opgeven voor een afzonderlijke tabel. Er zijn %2 indexen opgegeven. De overtollige indexen worden genegeerd.
5088. Tabel %1 kan niet deelnemen aan het bijwerken van abonnementen omdat de tabel is gepubliceerd voor samenvoegreplicatie.
5089. ORDER BY-positienummer %1 valt buiten het bereik van het aantal items in de selectielijst.
5090. Opstartparameters op de opdrachtregel:
5091. Koppen van 304-antwoord bijwerken.
5092. De typedefinitie voor type %1 is ongeldig. Het type bevat kenmerk %2. Dit is niet toegestaan in een basistype.
5093. De stroomgrootte in de voettekst van GZip komt niet overeen met de werkelijke stroomgrootte.
5094. De verzameling accepteert alleen objecten van het type InputGesture.
5095. Aanvraagvoorwaarde = If-Range:X.
5096. Het pagina-aantal kan niet negatief zijn.
5097. De binnenkomende TDS (Tabular Data Stream) RPC-protocolstroom (Remote Procedure Call) is onjuist. Parameter %1 (%2): er is een ongeldig schema opgegeven voor het gegevenstype 0x%3 (door de gebruiker gedefinieerd type).
5098. Database %1 kan niet worden geopend omdat de versie ervan (%2) hoger is dan de huidige serverversie (%3).
5099. Er is een overloopfout opgetreden doordat een waarde is toegevoegd aan een %1 kolom.
5100. De validatie van het wachtwoord is mislukt. Het wachtwoord voldoet niet aan de vereisten van de wachtwoordfilter-DLL.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions