English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Dutch to get their english version

6301. In de mediaset zijn %1 mediafamilies opgenomen, maar er worden slechts %2 families verschaft. Alle leden moeten worden verschaft.
6302. Een combinatie van oude en nieuwe syntaxis is niet toegestaan in CREATE/ALTER/DROP INDEX-instructies.
6303. SQL-webassistent: de waarde voor @numunits moet groter zijn dan 0.
6304. Kan de eigenaar van object %1 of een van de onderliggende objecten daarvan niet wijzigen omdat nieuwe eigenaar %2 al een object met dezelfde naam heeft.
6305. Kan het station X niet vinden. Het station is mogelijk niet gereed of het kan niet worden toegewezen.
6306. Parameters voor abonneeservers waarmee voorzieningeigenschappen worden opgegeven, moeten NULL zijn voor SQL Server-abonneeservers.
6307. De waarde van de parameter 'status' moet 'active' of 'unsynced' zijn.
6308. De volgende XML-parseerfout is opgetreden: %1
6309. De opgegeven methode moet worden gedeclareerd voor de generieke typedefinitie van het opgegeven type.
6310. (onbekend)
6311. A&ssembly's toegang tot de volgende omgevingsvariabelen verlenen:
6312. Kan geen aliassen instellen voor certificaataanmeldingen of asymmetrische sleutelaanmeldingen.
6313. Het bereik moet een UIElement of ContentElement zijn.
6314. Optie %1 kan niet worden ingesteld in database %2.
6315. CREATE TABLE is mislukt omdat kolom %1 in tabel %2 het maximum van %3 kolommen overschrijdt.
6316. Tabel %1.%2 is al aanwezig in een transactionele publicatie op ORACLE GATEWAY-publicatieserver %3.
6317. U kunt kolom %1 niet weghalen uit artikel %2 omdat de momentopname voor publicatie %3 al is uitgevoerd.
6318. Kan niet verwijzen naar text-, ntext- of image-kolommen in een opgeslagen filterprocedure.
6319. In een database voor één gebruiker zijn gedistribueerde of gebonden transacties niet toegestaan.
6320. Er moeten generieke argumenten worden opgegeven voor elke generieke parameter, en elk generiek argument moet een RuntimeType zijn
6321. MS SQL SNMP Extension Agent wordt gestart, %1, versie %2.
6322. Primaire server %1, database %2 heeft (de) actieve secundaire database(s) voor de back-upfunctie voor logboekbestanden op de secundaire server. Verwijder eerst de secundaire database(s).
6323. Toegang tot het pad is geweigerd.
6324. ALTER ASSEMBLY is mislukt omdat de assembly's waarnaar wordt verwezen, zouden worden gewijzigd. De lijst met assembly's waarnaar wordt verwezen, moet hetzelfde blijven.
6325. De geselecteerde externe toepassing is op de volgende &URL te vinden:
6326. Microfoon in-/uitschakelen
6327. Deze gebeurtenis treedt elke keer op wanneer gegevens worden ontvangen vanaf de SerialPort.
6328. De queryprocessor kan geen queryplan produceren omdat een vereiste werktabel ontbreekt en de minimale rijgrootte het maximaal toegestane aantal bytes van %1 overschrijdt. Vaak is een werktabel vereist als de query een GROUP BY- of ORDER BY-component bevat. Verzend de query opnieuw met de aanwijzing ROBUST PLAN.
6329. De zwakke verwijzing is niet meer geldig.
6330. De bewerking is mislukt. Er wordt een back-up gemaakt van de volledige-tekstcatalogus. Probeer het opnieuw als de back-up is voltooid.
6331. Hiermee bepaalt u of de werkfunctie ondersteuning biedt voor annulering.
6332. Controle op juiste XML-opmaak: de gegevens voor knooppunt %1 bevatten een teken (0x%2) dat niet is toegestaan in XML.
6333. InternalUnmarshal van het geretourneerde ObjRef van de activeringsoproep door heeft een null-waarde opgeleverd.
6334. De conversatiegroep %1 bevat verwijzingen naar %2 conversatiehandle(s), maar verwijst eigenlijk naar %3.
6335. U kunt de installatie van de distributieserver niet ongedaan maken. Er zijn abonneeservers gedefinieerd.
6336. Een backbuffer met anti-alias vereist een IDirect3DDevice9Ex-apparaat.
6337. Fout bij het starten van het Microsoft .NET Framework-foutopsporingsprogramma
6338. Kan database %1 niet openen. Replicatie %2 kan niet worden bijgewerkt. Voer %3 opnieuw uit vanuit database %4 zodra de %5 toegankelijk is.
6339. %1Heterogene sequenties zijn niet toegestaan: %2 en %3 zijn gevonden
6340. Het eindpunt van de conversatie heeft geen geldige status voor END CONVERSATION. De huidige status is %1.
6341. Regel %1 in opmaakbestand %2: vereist kenmerk %3 ontbreekt.
6342. %1 is geen parameter voor de procedure %2.
6343. Kan geen imitatietoken uitgeven van een niet-primaire imitatiecontext of voor een niet-Windows-gebruiker.
6344. Kan bestand niet decoderen.
6345. Er moeten ten minste twee voorwaarden worden opgegeven.
6346. SMTP-server heeft een ongeldig antwoord geretourneerd.
6347. Er is een ongeldig abonnementstype opgegeven. Er bestaat in de database al een abonnement op de publicatie %1 met een ander abonnementstype.
6348. Tabel %1: er zijn geen kolommen zonder statistieken gevonden.
6349. De opgegeven Visual en deze Visual delen geen gemeenschappelijk bovenliggend element en daarom is er geen geldige transformatie tussen de twee Visuals.
6350. Een tekenreekswaarde binnen de id voor de meldingsopties is te lang. De tekenreeks met het voorvoegsel %1 mag maximaal %2 tekens lang zijn.
6351. RPC is afgebroken en is niet uitgevoerd.
6352. De eigenschap moet van hetzelfde type als de opgegeven ConstructorInfo zijn.
6353. De lijst met %1-namen bevat namen die %2 niet-alfabetische tekens bevatten.
6354. Het opgegeven type Typenaam is niet afgeleid van het toepasselijke basistype Typenaam.
6355. Kan FindItemByProperty niet aanroepen voor dit ItemsControl omdat de opgegeven eigenschap niet wordt ondersteund.
6356. Het aantal bytes wisselbaar computergeheugen dat door het proces wordt gebruikt.
6357. %1Het doel van 'insert into' moet een element- of documentknooppunt zijn. %2 is gevonden
6358. Het is niet toegestaan om de Default-beperking te verwijderen uit de kolom rowguid die door een samenvoegreplicatie wordt gebruikt.
6359. De REPAIR- instructie is niet verwerkt. Een of meer bestanden in de database zijn alleen-lezen en moeten schrijfbaar worden gemaakt om herstelbewerkingen te kunnen uitvoeren.
6360. De procedure resync verwacht sleutelwaarde %1. Deze is niet opgegeven.
6361. Het fysieke pad waarnaar de toepassing wordt gecompileerd. Als dit niet wordt opgegeven, wordt de toepassing intern voorgecompileerd.
6362. Artikel %1 in publicatie %2 voor het bijwerken van de wachtrij bevat geen geldige vermelding voor de conflicttabel.
6363. De in line functie %1 kan geen correlatieparameters of subquery's hebben. De functie maakt gebruik van een volledige-tekstoperator.
6364. Dit bericht is weggehaald omdat de naam van het servicecontract ontbreekt. De berichtoorsprong is %1.
6365. %1Het gebruik van ':' in variabelenamen wordt niet ondersteund in deze versie van de server.
6366. De opgegeven Visual kan niet worden losgekoppeld.
6367. Deze wizard heeft de codegroepen bepaald die machtigingen aan de assembly verlenen.
6368. Een geselecteerde aangepaste fout bewerken.
6369. De eigenschap %1 is alleen geldig voor push-abonnementen.
6370. Het accountsequentienummer moet worden opgegeven voor bijwerken.
6371. De codering die moet worden gebruikt bij het lezen van het bestand. De standaardwaarde is UTF-8.
6372. U mag geen naamloze tabellen gebruiken als XML-id en u mag geen naamloze kolommen gebruiken als kenmerknamen. Geef naamloze kolommen/tabellen een naam door AS in de SELECT-instructie op te nemen.
6373. De schemaoptie van de aangepaste opgeslagen procedure is ongeldig voor een momentopnamepublicatieartikel.
6374. Het gegevenstype varchar(max) wordt niet ondersteund voor sp_getbindtoken. De batch is afgebroken.
6375. Geen toegang tot een verwijderd object.
6376. Er is een fout gevonden op pagina %1, sleuf %2 in object-id %3, index-id %4, partitie-id %5, cluster-id %6 (type %7). De waarde van kolom %8 valt buiten het bereik voor gegevenstype %9. Geef een geldige waarde op voor de kolom.
6377. De aanvraag voor het laden van een tape in het station %1 is geannuleerd. Dit bericht dient alleen ter informatie; u hoeft niets te doen.
6378. Het dialoogvenster voor het melden van query's over conversatie-handle %1 is gesloten vanwege een onbekende Service Broker-fout.
6379. De ALTER TABLE SWITCH-instructie is mislukt. Tabel %1 bevindt zich in alleen-lezen bestandsgroep %2.
6380. Kan het bestand niet maken op %1. Controleer of het pad naar het bestand geldig is.
6381. type
6382. Ongeldige URI: de indeling van de URI kan niet worden bepaald.
6383. Object-id %1 die is opgegeven als standaard voor tabel-id %2, kolom-id %3, ontbreekt of is niet van het standaardtype.
6384. Kan geen hulptabel toewijzen voor een subquery. Het maximum aantal tabellen in query's (%1) is overschreden.
6385. Een doelserver kan niet %1 worden genoemd.
6386. standaardconstructor ontbreekt.
6387. %1, bijwerken is niet nodig...
6388. Typeconstructor heeft een uitzondering veroorzaakt.
6389. Het ontvangen bericht is verzonden door een Target-service, maar het berichttype %1 is gemarkeerd als SENT BY INITIATOR in het contract.
6390. Kan niet bulksgewijs laden omdat het maximum aantal fouten (%1) is overschreden.
6391. De opgeslagen procedure voor activering %1 is ongeldig. Functies zijn niet toegestaan.
6392. Naam van beperking %1 is niet toegestaan. Namen van beperkingen mogen niet beginnen met een hekje (#).
6393. Foutopsporingsgegevens verzenden
6394. De waarde X is niet van het type Typenaam en kan niet worden gebruikt in deze generieke verzameling.
6395. Kan geen zwevende tekst meer maken.
6396. Kan niet bulksgewijs laden omdat SSIS-bestandstoewijzingsobject %1 niet kan worden geopend. De code van de besturingssysteemfout is %2. Zorg dat u toegang tot een lokale server hebt via Windows-beveiliging.
6397. Er is een fout opgetreden in de Service Broker/Database Mirroring Transport Manager: fout: %1 status: %2.
6398. Het argument classToProxy moet zijn afgeleid van het type MarshalByRef.
6399. Er is geen geldige primaire sleutel gevonden voor de brontabel [%1].[%2].
6400. Content-Length kan niet worden ingesteld voor een bewerking waarbij geen gegevens worden geschreven.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions