English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Dutch to get their english version

7301. Kan de query niet uitvoeren: %1
7302. Kan de publicatie niet weghalen.
7303. Met RESTORE kunnen niet meer pagina's naar bestand %1 worden hersteld. Het maximum aantal pagina's (%2) wordt al hersteld. Voltooi de herstelsequentie voor de bestaande pagina's of herstel alle pagina's in het bestand met behulp van RESTORE FILE.
7304. Waarschuwing: alleen abonneeservers waarop SQL Server 2000 of hoger wordt uitgevoerd, kunnen worden gesynchroniseerd met de publicatie %1, omdat er verticale filters worden gebruikt.
7305. Er is een onjuist gevormd bericht ontvangen. De binaire berichtklasse (%1:%2) is niet gedefinieerd. Dit kan wijzen op netwerkproblemen of betekenen dat een andere toepassing is verbonden met het eindpunt van de Service Broker.
7306. De wijziging kan niet worden uitgevoerd. Het artikel is mogelijk opgenomen in een publicatie waarop een anonieme of lokale replica is geabonneerd. Stel @force_reinit_subscription in op 1 om op te geven dat dergelijke abonnementen opnieuw worden geïnitialiseerd.
7307. Hiermee hebt u onbeperkte toegang tot alle bronnen die door ingebouwde machtigingen worden gedekt
7308. A&ssembly's toegang tot de volgende prestatiemeteritems verlenen:
7309. Tabelfout: object-id %1, index-id %2, partitie-id %3, cluster-id %4 (type %5). Op de pagina %6 ontbreekt een verwijzing van de vorige pagina %7. Er is mogelijk een probleem met de opeenvolging van koppelingen.
7310. SQL-webassistent: kan niet naar het uitvoerbestand schrijven.
7311. Berekende kolommen en door de gebruiker gedefinieerde typen kunnen niet worden gecontroleerd voor object-id %1 (object %2). De interne expressie-evaluator kan niet worden gestart.
7312. Kan geen gegevens ophalen over Windows NT-groep/gebruiker %1, foutcode %2.
7313. De met Base64 gecodeerde invoergegevens hebben een onjuiste notatie voor de parameter %1.
7314. Deze methode wordt niet ondersteund.
7315. Waarschuwing: de on line indexbewerking voor tabel %1 wordt voortgezet, maar de gelijktijdige toegang tot de tabel wordt mogelijk beperkt omdat de tabel nog vergrendeld wordt door een eerdere bewerking uit dezelfde transactie.
7316. communicatiebuffer
7317. De database kan niet in zowel de verbindingstekenreeks als de optie -d worden opgegeven.
7318. Impliciete conversie van gegevenstype %1 naar gegevenstype %2, tabel %3, kolom %4 is niet toegestaan. Voer deze query uit met de functie CONVERT.
7319. Resultaat vanaf de werkfunctie.
7320. Kan de planrichtlijn %1 niet maken omdat @stmt en @module_or_batch overeenkomen met de bestaande planrichtlijn %2 in de database.
7321. Methode, eigenschap of veld %1 van klasse %2 in assembly %3 is niet statisch.
7322. Voor een eigenschap kan niet zowel Get als Set worden opgegeven.
7323. Er is een rowcount-validatieaanvraag verzonden voor de heterogene publicatieserver %1 voor het artikel %2 van de publicatie %3. De validatieresultaten worden opgeslagen in de distributiegeschiedenis.
7324. Of de procesuitvoer naar het StandardOutput-lid van het Process-exemplaar wordt geschreven.
7325. De machtiging voor de servicecontroller is onbeperkt.
7326. De conversatie is al bevestigd door een ander exemplaar van deze service.
7327. Kan lid Lid niet ophalen.
7328. X, Sleutel = Y, Bijwerkbewerking is mislukt -> Z.
7329. Geef alle artikelen op als u zich abonneert op een publicatie met verwerking van gelijktijdige momentopnamen.
7330. Kan Set niet aanroepen in een null-context
7331. Een lid van de rol sysadmin moet database %1 met sp_dboption instellen op de modus voor toegang door één gebruiker voordat de naam van de database kan worden gewijzigd.
7332. Het gebruik van de aanwijzing %1 in de doeltabel van INSERT wordt afgeschaft omdat deze mogelijk wordt verwijderd in toekomstige versies van SQL Server. Wijzig de INSERT-instructie om gebruik van deze aanwijzing te verwijderen.
7333. tempdb wordt overgeslagen. U kunt geen query's uitvoeren waarvoor tempdb vereist is.
7334. Typebibliotheek X is geladen en geregistreerd
7335. Bronbestand compileren;;X compileren
7336. Abonnementen met mislukte gegevensvalidatie worden opnieuw geïnitialiseerd
7337. Grid-kolom moet worden ingesteld tussen 0 en het kolommaximum.
7338. Lengte komt niet overeen.
7339. De configuratiewaarde voor 'user options' (%1) is geweigerd omdat hiermee niet-compatibele opties worden ingesteld.
7340. Het aantal moet lager zijn dan of gelijk zijn aan de bits per byte en groter zijn dan nul.
7341. %1 staat niet toe dat de databasenaam als voorvoegsel van de assemblynaam wordt opgegeven.
7342. Het eigenaarschap van alle objecten wordt aan de database-eigenaar gegeven.
7343. Kan geen query uitvoeren op de waarde %1 die is gekoppeld aan registersleutel HKLM\%2. De SQL Server-prestatiemeteritems zijn uitgeschakeld.
7344. Het kolomtype van de bcp-client voor kolom-id %1 is ongeldig.
7345. XML-ontleding: regel %1, teken %2, onjuiste syntaxis van CDATA-sectie
7346. Regel %1: de %2-component is alleen toegestaan voor %3.
7347. De opgegeven %1 is ongeldig (geldige waarden worden geretourneerd door %2).
7348. Kan het register van de distributieserver %1 niet bijwerken om de Oracle OLEDB-provider OraOLEDB.Oracle te laten uitvoeren met SQL Server. Controleer of de huidige aanmelding bevoegd is om SQL Server-registersleutels te wijzigen. Zie SQL Server-fout 21628 in Troubleshooting Oracle Publishers in SQL Server Books Online voor aanvullende informatie.
7349. Kan de registratie van de cultuur X niet ongedaan maken omdat het een gebruikersinterfacecultuur voor consoleterugval van Y is. Probeer eerst de registratie van Y ongedaan te maken.
7350. Verwijderen is een ongeldige bewerking voor stacks en wachtrijen.
7351. Er is een fout opgetreden bij het uitvoeren van een voor een peer-to-peer-doorstuuropdracht.
7352. De actieve transactie in deze sessie is doorgevoerd of door een andere sessie afgebroken.
7353. Ongeldige attribuutwaarde voor File of Directory.
7354. De beperking voor type %1 is ongeldig. Het jokerteken in het beperkte type moet een geldige subset zijn van het overeenkomstige jokerteken in het basistype en de waarde voor processContents mag niet ruimer zijn.
7355. Het opgegeven inhoudstype is ongeldig.
7356. Methode kan niet zowel statisch als virtueel zijn.
7357. Onverwachte lengte rid-lijst. De fouttolerante index is beschadigd.
7358. De server kan niet worden opgestart. Er is onvoldoende geheugen beschikbaar voor de hash-tabellen voor descriptors. Verminder niet-essentiële belastingen van het geheugen of breidt het systeemgeheugen uit.
7359. De StylusPoint biedt geen ondersteuning voor de opgegeven StylusPointProperty.
7360. Kan ALTER niet uitvoeren op %1 omdat dit een niet-compatibel objecttype is.
7361. Uitgebreide opgeslagen procedure %1 bestaat niet.
7362. Ongeldig DateTimeKind-waarde.
7363. %1 kan alleen worden uitgevoerd in database %2.
7364. Het uitstellende laadprogramma X biedt geen ondersteuning voor de bewerking Opslaan.
7365. De publicatie-eigenschap 'max_concurrent_dynamic_snapshots' moet groter zijn dan of gelijk zijn aan nul.
7366. Gebruikersverbindingen zijn beperkt tot %1.
7367. X heeft een cacheantwoord aangevraagd maar de vermelding bestaat (Stream.Null).
7368. Eerste controles van systeemtabel: de object-id %1 wordt gekenmerkt door een opeenvolging van koppelingen tussen objecten. De pagina %2 verwijst naar %3 in de cluster-id %4 (dit moet %5 zijn). De CHECK-instructie is afgebroken als gevolg van een onherstelbare fout.
7369. De gegevenstypen text, ntext en image zijn ongeldig in deze subquery of aggregaatexpressie.
7370. sql:column
7371. Zodra een ListSortDescriptionCollection is gemaakt, kan deze niet worden gewijzigd.
7372. Een 304-antwoord als gevolg van een HEAD-aanvraag heeft een afwijkende Last-Modified-kop.
7373. Het tekstindelingsprogramma kan inhoud op een regel niet inventariseren vanwege fout: X.
7374. De server heeft een ongeldig antwoord geretourneerd op de EHLO-opdracht.
7375. De opgegeven index bestaat niet of de voorziening ondersteunt geen indexscan op deze gegevensbron.
7376. Opgegeven waarde bevat niet het scheidingsteken : (dubbele punt).
7377. Kan de planrichtlijn %1 niet maken omdat het object type %2 een tijdelijk object is.
7378. SQL Server staat nieuwe verbindingen toe in reactie op een 'continue'-aanvraag van Service Control Manager. Dit bericht dient alleen ter informatie; u hoeft niets te doen.
7379. Assembly's &onbeperkte toegang tot geïsoleerde bestandsopslag verlenen
7380. Kan het binnenkomende bericht niet routeren. De MSDB van de systeemdatabase met de routinggegevens bevindt zich in de modus voor één gebruiker.
7381. De gebruikersnaam kan niet null zijn als u SQL Server-verificatie gebruikt.
7382. De functie DATEADD is aangeroepen met het ongeldige type %1.
7383. De voorziening kan geen geheugen toewijzen of een ander opslagobject voor deze kolom openen.
7384. DROP ASSEMBLY is mislukt omdat naar %1 wordt verwezen door het door de gebruiker gedefinieerde type %2.
7385. Kan %1 niet maken voor de weergave %2 omdat deze het trefwoord DISTINCT bevat. Een mogelijkheid is DISTINCT te verwijderen uit de weergave of de weergave niet te indexeren. Een andere oplossing is DISTINCT te vervangen door GROUP BY of COUNT_BIG(*) om DISTINCT te simuleren op groeperende kolommen.
7386. Deze API ondersteunt geen PropertyInfo-tokens.
7387. Kan geen Performance Category X maken omdat deze al bestaat.
7388. Kan %1 niet weghalen omdat %2 %3 erdoor is gecodeerd.
7389. LastModified van antwoord=X, ContentLength= Y.
7390. Een rij met omvang %1 kan niet worden gesorteerd. De omvang is groter dan de maximumomvang %2. Verzend de query eventueel opnieuw met de aanwijzing ROBUST PLAN.
7391. De ALTER TABLE SWITCH-instructie is mislukt omdat kolom %1 op volgnummer %2 in tabel %3 een andere naam heeft dan kolom %4 op hetzelfde volgnummer in tabel %5.
7392. Ongeldige modus. Zie System.IO.FileMode.
7393. Kan geen nieuw identiteitsbereik toewijzen.
7394. Parameter @objname is niet eenduidig of het gegeven @objtype (%1) is onjuist.
7395. Kan geen transactie-token ophalen als er geen transactie actief is. Geef de instructie opnieuw op nadat een transactie is gestart
7396. een procedure, functie of trigger
7397. Gebruikersaanvraag bevat een voorwaardelijke kop.
7398. Kan geen taak met de naam %1 toevoegen voor de back-upfunctie voor logboekbestanden. Er bestaat al een taak met deze naam en deze taak heeft geen betrekking op de back-upfunctie voor logboekbestanden.
7399. Afdrukvoorbeeld
7400. Bewerking is geannuleerd.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions