English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Dutch to get their english version

8801. Tabel %1 is lid van een outer-join-component. Dit is niet toegestaan als de tabel ook deel uitmaakt van een gewone join-component.
8802. Kan de registersleutel uit het standaardpad voor zoeken in volledige tekst niet openen of aanvragen. Het standaardcataloguspad voor zoeken in volledige tekst is ongeldig.
8803. In een schemagebonden object of een beperkingsexpressie kan geen door de gebruiker gedefinieerd sql-type worden opgegeven.
8804. De aangepaste opgeslagen procedure die de opmaak aanroept voor opdracht %1 die is opgegeven in de artikeldefinitie, komt niet overeen met de %2-opmaak.
8805. Het argument mag niet null of leeg zijn.
8806. Er kan alleen toegang worden verkregen tot een exemplaar met een Process-levensduur vanaf een PerformanceCounter waarvan de InstanceLifetime is ingesteld op PerformanceCounterInstanceLifetime.Process.
8807. De waarde van de offset kan niet negatief of groter dan de lengte van de buffer zijn.
8808. Database %1 is niet ONLINE. Kan niet doorgaan met de primaire verwerking van back-ups voor logboekbestanden.
8809. Kan X niet aanroepen als een andere Y-bewerking in behandeling is.
8810. Inconsistente status tijdens activering. Mogelijk zijn er twee proxy's voor hetzelfde object.
8811. De standaardtaal voor de volledige-tekstindex wordt niet ondersteund door de functie voor zoeken in volledige tekst.
8812. De transactie is teruggedraaid toen toegang werd gezocht tot de versieopslag. De transactie is eerder gemarkeerd als slachtoffer toen de versieopslag werd ingekrompen vanwege onvoldoende ruimte in tempdb. Deze transactie is eerder als slachtoffer gemarkeerd omdat deze mogelijk de rijversies nodig heeft die al zijn verwijderd om ruimte te maken in tempdb. Voer de transactie opnieuw uit
8813. een INTO-component
8814. Deze bewerking wordt voor deze klasse niet ondersteund.
8815. Time-out voor gateway
8816. De configuratie van het SQL-exemplaar %1 is niet geldig.
8817. Het volledig gekwalificeerde of relatieve pad naar het bestand waaruit u wilt lezen, bijvoorbeeld myfile.txt.
8818. De enumerator is niet gestart.
8819. De getalstijl AllowHexSpecifier wordt niet ondersteund voor drijvende-kommagegevenstypen.
8820. De juiste syntaxis is: sp_create_removable ,,,,,,,,, [,,,...,,]
8821. De eigenschappen voor TextInfo.ANSICodePage en TextInfo.OEMCodePage moeten hetzelfde zijn wanneer een van beide een multibyte-codetabel is.
8822. Het wijzigen van de weergave is mislukt. Een geïndexeerde weergave die is gerepliceerd als tabel, kan niet worden gewijzigd in een niet-geïndexeerde weergave
8823. De voorzieningsreeks van de massagegevensbron bevat een niet-ondersteunde eigenschapsnaam (%1).
8824. Tabelniveaubeperking bevat geen kolomlijst, tabel %1.
8825. Het percentage voor opvulfactor %1 is ongeldig. De waarde voor de opvulfactor moet tussen 1 en 100 liggen.
8826. U hebt onvoldoende machtigingen om deze opdracht uit te voeren. Neem contact op met de systeembeheerder.
8827. Het abonnement kan nu niet worden bijgewerkt.
8828. Kan bestand %1 niet verwijderen. Raadpleeg het foutenlogboek van SQL Server voor meer informatie.
8829. Als u de eigenschap immediate_sync van een publicatie instelt op true, moet u ook de eigenschap independent_agent op true instellen.
8830. De opgeslagen procedure voor activering %1 is ongeldig. Tijdelijke procedures kunnen niet worden geconfigureerd voor activering.
8831. Het aantal afgewezen items komt niet overeen met het aantal redenen voor afwijzing.
8832. Ongeldig token voor imitatie. Kan niet worden gedupliceerd.
8833. XML-validatie: een tekstknooppunt is niet toegestaan op deze locatie. Het type is gedefinieerd met alleen een element als inhoud of met eenvoudige inhoud. De locatie is %1
8834. Tijdens de aanmelding is een time-out opgetreden. De verbinding is gesloten. Deze fout kan wijzen op overbelasting van de server. Verminder de belasting van de server en voer de aanmelding opnieuw uit.%1
8835. Deze aanmelding is de eigenaar van %1 taak/taken. U moet deze taken verwijderen of opnieuw toewijzen voordat de aanmelding kan worden weggehaald.
8836. Argumenten in de opdrachtregel die wordt doorgegeven naar de toepassing die met de eigenschap FileName is opgegeven.
8837. De gebeurtenis WindowClosed is alleen van toepassing op RootElement en TreeScope.Subtree, of een element waarmee WindowPattern wordt geïmplementeerd.
8838. U mag de databasecontext niet wijzigen tijdens het vullen van de brondatabase.
8839. Er is een interne fout opgetreden: tekstbeheer kan de huidige instructie niet voortzetten. Voer DBCC CHECKTABLE uit.
8840. Geef %1 of %2 op om het plan of het subplan aan te geven dat u wilt uitvoeren.
8841. Waarde %1 voor parameter @identityrangemangementoption is ongeldig. Geldige waarden zijn 'auto', 'manual' en 'none'.
8842. Matrix mag niet de lengte nul hebben.
8843. Van bestand %1 is geen back-up gemaakt in bestand %2 op apparaat %3. Het bestand kan niet worden hersteld vanuit deze back-upset.
8844. Gegevenswijzigingen zijn niet toegestaan wanneer samengevoegde metagegevens worden opgeruimd.
8845. Kan database %1 niet opnieuw starten. De vorige status wordt hersteld.
8846. Ongeldige bestandsomvang opgegeven. Alle bestanden moeten minimaal 1 MB groot zijn.
8847. Aanmelding %1 heeft geen toegang tot de database.
8848. De database %1 is geen geldige Broker-database.
8849. Kan een manifestbronvermelding met de naam X niet vinden in assembly Assembly-naam . Controleer de spelling, het hoofdlettergebruik en de bouwregels om ervoor te zorgen dat X wordt gekoppeld aan de assembly.
8850. Er is een fout opgetreden tijdens het vergelijken van tekengegevens. Onbekend Sort-Map-Element-type (%1) is gevonden in de standaardsorteertabel op de server in SMEL-vermelding [%2].
8851. De poort X bestaat niet.
8852. Text-, ntext- of image-kolommen kunt u niet gebruiken in de ingevoegde of verwijderde tabellen.
8853. %1-eindpunten kunnen alleen van het type FOR %2 zijn.
8854. Met deze optie wordt informatie over ASP.NET-lidmaatschap, -profielen, -rollenbeheer, -aanpassing en SQL-webgebeurtenisprovider uit de database verwijderd. Opmerking: dit proces kan niet ongedaan worden gemaakt.
8855. Er zijn nog secundaire servers op deze primaire server aangesloten.
8856. Kan BeginGetRequestStream/BeginGetResponse niet opnieuw aanroepen als de aanroep nog wordt verwerkt.
8857. De waarde die is opgegeven voor de agentparameter 'SkipErrors' is te lang.
8858. Kan %1 niet maken voor de weergave %2 omdat er wordt verwezen naar een tabel met de volledige-tekstfunctie CONTAINSTABLE of FREETEXTTABLE. Een mogelijkheid is deze functies te verwijderen of de weergave niet te indexeren.
8859. Help-bericht.
8860. De Counter-indeling van de opgegeven Category is ongeldig. Een teller van het type: AverageCount64, AverageTimer32, CounterMultiTimer, CounterMultiTimerInverse, CounterMultiTimer100Ns, CounterMultiTimer100NsInverse, RawFraction of SampleFraction moet direct worden gevolgd door een van de volgende basistellertypen: AverageBase, CounterMultiBase, RawBase of SampleBase.
8861. Opgegeven agenttype %1 is null of is ongeldig
8862. Type %1 is niet gevonden of u hebt geen machtiging.
8863. De waarde moet van het type Typenaam of X zijn.
8864. Opvragen van marshaller voor IID X is mislukt.
8865. Het samenvoegproces kan de conflicttabel %1 voor de publicatie %2 niet opruimen.
8866. Het type bestandsinhoud past niet bij het type inhoud van de bestandsgroep.
8867. EndRead kan alleen worden aangeroepen als er een asynchrone lezer in behandeling is.
8868. De verbinding is gesloten
8869. Kan het logboekbestand %1 (%2) niet verkleinen omdat het totale aantal logische logboekbestanden niet kleiner kan zijn dan %3.
8870. Het berichttype %1 maakt geen deel uit van het servicecontract.
8871. Interne fout: een socket-koppeling kan niet aan een voltooiingpoort worden verbonden.
8872. %1Een documentknooppunt mag alleen door een ander documentknooppunt worden vervangen. %2 is gevonden
8873. De opgegeven poort is ongeldig. Het poortnummer moet hoger dan 0 zijn.
8874. Vertegenwoordigt een seriële poortbron.
8875. U kunt niet zowel READ_ONLY als FOR READ ONLY in een cursordeclaratie opgeven.
8876. Kan gepartitioneerde weergave %1 niet bijwerken omdat de definitie van weergavekolom %2 in tabel %3 een IDENTITY-beperking heeft.
8877. Kan geen taak-id voor een nieuwe taak opgeven. Er wordt een id toegewezen.
8878. Externe server %1 bestaat niet of is niet aangewezen als geldige publicatieserver, of u bent mogelijk niet gemachtigd om de beschikbare publicatieservers te zien.
8879. Er is geen kolom opgegeven voor de kolom %1 van %2.
8880. XML-validatie: de IDREF-beperkingscontrole is mislukt. Het kenmerk met de naam %1 is gevonden met een verwijzing naar id-waarde %2, die niet bestaat.
8881. Gebruik proxy-omleiding
8882. %1De aanroep voor functie %2 bevat te veel argumenten
8883. De doorgegeven naam is te lang.
8884. De startpositie van het 206-antwoord is niet aangepast aan het einde van de cachevermelding.
8885. De SSPI-handshake is mislukt met foutcode 0x%1 tijdens het maken van een verbinding met geïntegreerde beveiliging. De verbinding is gesloten.%2
8886. %1 is niet toegestaan in cursorinstructies.
8887. Er is geen catalogusvermelding gevonden voor partitie-id %1 in database %2. De metagegevens zijn inconsistent. Voer DBCC CHECKDB om te na te gaan of de metagegevens zijn beschadigd.
8888. %1: kan IAM-pagina (Index Allocation Map) %2:%3 niet verplaatsen.
8889. De juiste syntaxis is: sp_addremotelogin remoteserver [, aanmeldingsnaam [,externe naam]]
8890. Er zijn te veel tabellen. De query en de weergaven of functies daarin overschrijden de limiet van %1 tabellen. Wijzig de query en verminder het aantal tabellen.
8891. Kan geen verbinding maken met behulp van OLE DB-voorziening %1 met gekoppelde server %2. Controleer de verbindingsparameters of aanmeldreferenties voor deze gekoppelde server.
8892. bericht in volgorde ontvangen
8893. Kan de weergave %1 niet opnieuw gebruiken aangezien de weergave niet is gevonden. Alle systeemtabelweergaven worden opnieuw gemaakt.
8894. Nadat BeginInit is aangeroepen, kan de JumpList pas worden toegepast wanneer er een bijbehorende aanroep is gemaakt naar EndInit.
8895. De glyph-index X is niet geldig voor het opgegeven lettertype.
8896. Object moet van het type Version zijn.
8897. Bulksgewijs laden is mislukt. De gebruiker heeft geen ALTER TABLE-machtiging voor tabel %1. De ALTER TABLE-machtiging is vereist voor de doeltabel bij bulksgewijs laden als de doeltabel triggers of controlecriteria bevat, maar de bulkaanwijzigingen FIRE_TRIGGERS of CHECK_CONSTRAINTS niet zijn opgegeven. De ALTER TABLE-machtiging is ook vereist als de bulkaanwijzing KEEPIDENTITY is opgegeven.
8898. Tabelfout: object-id %1, index-id %2, partitie-id %3, cluster-id %4 (type %5). De hoge sleutelwaarde op de pagina %6 (niveau %7) is niet lager dan de lage sleutelwaarde in de bovenliggende %8, sleuf %9 van de volgende pagina %10.
8899. Voor artikel %1 in publicatie %2 kan @partition_options niet worden ingesteld op 2 of 3 (niet-overlappende partities). Het artikel bevat subset- en join-filters.
8900. EffectiveKeySize moet hetzelfde zijn als KeySize in deze implementatie.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions