English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Dutch to get their english version

6801. Kan het logboekbestand %1 (%2) niet verkleinen omdat de gevraagde omvang (%3 kB) groter is dan het begin van het laatste logische logboekbestand.
6802. Er zijn %1 items verwerkt in de systeemcatalogus voor database-id %2.
6803. Kan geen databasevergrendeling verkrijgen tijdens een transactiewijziging.
6804. De waarde van de parameter @status moet initiated of active zijn.
6805. De opgegeven verschuiving en lengte in de READTEXT-instructie zijn groter dan de werkelijke gegevenslengte van %1.
6806. XQuery: kan niet bijwerken met waarde %1 omdat de canonieke vorm van het type {%2}%3 niet aan het vereiste patroon voldoet. U kunt beter geen patroonfacetten gebruiken op niet-tekenreekstypen.
6807. %1Afleiding met een 'base'-kenmerk en een ingesloten typedefinitie wordt niet ondersteund in deze versie
6808. Methode %1 van het type %2 in assembly %3 kan niet worden gemarkeerd als mutator. Een mutatormethode moet van het type niet-statisch, openbaar en 'returns void' zijn.
6809. ChangeDefinition is ongeldig.
6810. Opslaan van de instellingen is mislukt: X
6811. %1Syntaxisfout in de buurt van %2, %3 verwacht.
6812. Voor tabel %1 bestaan al statistieken met de naam %2.
6813. Geef één decryptor op om een sleutel te decoderen.
6814. Kan geen informatie over de abonneeserver ophalen van de distributieserver.
6815. Kan geen transportverbinding maken.
6816. De beheerder heeft de Service Broker uitgeschakeld.
6817. De server-HTTP-provider is gestopt met luisteren wegens een storing. Fout: %1, status: %2. De server probeert het luisteren automatisch te hervatten.
6818. %1 ASSEMBLY voor assembly %2 is mislukt omdat de verificatie van assembly %3 is mislukt. Controleer of de assemblies waarnaar wordt verwezen, actueel en vertrouwd zijn (voor external_access of unsafe) om in de database te worden uitgevoerd. Eventuele CLR Verifier-foutberichten volgen dit bericht%4
6819. %1 heeft een persoonlijke sleutel die is beveiligd met een door de gebruiker gedefinieerd wachtwoord. Dat wachtwoord moet worden opgegeven om de persoonlijke sleutel te kunnen gebruiken.
6820. De rechthoek kan niet leeg zijn.
6821. Gebruiker of groep %1 bestaat niet of u hebt geen machtiging.
6822. Database %1 kan niet automatisch worden gestart als de server wordt uitgeschakeld of opgestart.
6823. De kandidaatcontext voor activering van het object is door een contexteigenschap niet goedgekeurd.
6824. Waarde %1 is ongeldig. Geldige waarden zijn 'publisher', 'subscriber' en 'both'.
6825. %1SQL Server-uitvoeringstijden:%2 CPU-tijd = %3 ms, verstreken tijd = %4 ms.
6826. Als deze optie wordt opgegeven, wordt de foutopsporingsinformatie tijdens compilatie verzonden.
6827. Back-upfunctie voor logboekbestanden - stap in logboektaak terugzetten.
6828. Het schema voor de dynamische-momentopnametaak kan niet worden gewijzigd op de distributieserver.
6829. De SOAP-headers van de aanvraag overschrijden de omvanglimieten die zijn ingesteld voor dit eindpunt. De eigenaar van het eindpunt kan deze limieten verhogen via ALTER ENDPOINT.
6830. Kan de cursor niet openen. Een of meer bijbehorende tabellen hebben het bereik overschreden.
6831. Syntaxisfout, opdracht niet herkend.
6832. %1 bevat geen identiteitskolom.
6833. De primaire sleutel voor %1.%2 heeft %3 kolommen. Er zijn maximaal %4 kolommen toegestaan.
6834. Aan code uit een beperkte zone worden geen machtigingen verleend.
6835. Kan de timestamp-kolom niet toevoegen zonder een nieuwe initialisatie af te dwingen. Stel @force_reinit_subscription in op 1 om een nieuwe initialisatie af te dwingen.
6836. De vergrendelingsaanwijzing READCOMMITTEDLOCK is niet toegestaan op de doeltabel van een INSERT-instructie.
6837. De opgegeven toetsenbord-sink is geen onderliggend element van deze bron.
6838. De informatie over conflictoplossing is opgegeven zonder te vermelden welke conflictoplosser er moet worden gebruikt voor het artikel %1. De standaardconflictoplosser wordt gebruikt.
6839. Er is een fout opgetreden bij het opvragen van bestandsversiegegevens voor bestand %1.
6840. Tabelfout: tabel %1 (id %2). De indexrij in de index %3 (id %4) kan niet worden gekoppeld aan een gegevensrij. Dit zijn de mogelijke extra of ongeldige sleutels voor:
6841. De invoegindex valt buiten het bereik. Deze mag niet negatief zijn en moet kleiner dan of gelijk zijn aan de grootte.
6842. Op het externe exemplaar van database %1 zijn onvoldoende logboekback-ups toegepast om alle bestanden ervan vooruit te rollen naar een gemeenschappelijk tijdstip.
6843. Kan geen partitienummer opgeven in de instructie Alter index voor het opnieuw ordenen van een partitie van %1 %2 aangezien %3 niet is gepartitioneerd.
6844. De algemene tabelexpressienaam %1 is twee keer opgegeven.
6845. Er bestaan al twee of meer taken met de naam %1. Geef %2 op in plaats van %3 om de taak eenduidig aan te duiden.
6846. Kan geen exemplaar maken van provider: X.
6847. Schuiven per regel
6848. Kan hetzelfde object niet tweemaal aan een SerializationInfo-object toevoegen.
6849. Scan op niveau %1 wordt uitgevoerd.
6850. %1: kan de toewijzing van pagina %2:%3 (type BULK_OPERATION_PAGE) niet ongedaan maken.
6851. Kan logboek X niet vinden op computer Y.
6852. De ALTER TABLE SWITCH-instructie is mislukt. Tabel %1 bevat een uitgeschakelde geclusterde index.
6853. Waarschuwing: de null-waarde wordt geëlimineerd door een aggregaat of een andere SET-bewerking.
6854. Waarschuwing: het certificaat dat u hebt gemaakt heeft een ongeldige geldigheidsduur. De verloopdatum valt vóór de begindatum.
6855. De geretourneerde waarde van het bijbehorende proces als het wordt beëindigd.
6856. Publicatie %1 staat geen anonieme abonnementen toe.
6857. Kan geen rij ophalen vanuit OLE DB-voorziening %1 voor gekoppelde server %2.
6858. Kan niet luisteren naar voorvoegsel X omdat het een conflict veroorzaakt met een bestaande registratie op de computer.
6859. Wijzigingen op de publicatieserver downloaden naar de abonneeserver.
6860. Er is een beschadigd bericht ontvangen. Er ontbreekt een gegevensveld met een vereiste variabele: %1. De fout is opgetreden in het bericht met conversatie-id %2, initiator: %3 en berichtnummer: %4.
6861. %1Naamruimtevoorvoegsel %2 is niet gedefinieerd.
6862. SqlCommand-object met null- of ongeldige waarde opgegeven voor onderhoud van fuzzy opzoektabellen met SQLCLR.
6863. FILESTREAM-pad %1 is te lang.
6864. Object kan niet naar Empty worden geconverteerd.
6865. Niet-verwerkte fout:
6866. X: een bekend object kan zichzelf niet in de constructor marshallen of acties uitvoeren waardoor het zelf wordt gemarshald (bijvoorbeeld het doorgeven van de this-verwijzing als parameter aan een externe methode).
6867. %1 moet de eerste instructie in een querybatch zijn.
6868. GUID moet uit 32 cijfers en 4 streepjes bestaan (xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx).
6869. De artikeleigenschap 'status' mag geen bit 64, 'DTS horizontal partitions' bevatten. Gegevenstransformaties zijn niet toegestaan voor de publicatie.
6870. XML-ontleding: regel %1, teken %2, onjuiste declaratiesyntaxis van NOTATION
6871. @freq_interval moet een geldig bitmasker zijn voor een weekdag [zondag = 1 .. zaterdag = 64] voor een wekelijkse taak.
6872. Tekenreeks moet precies één teken lang zijn.
6873. Herstellen wordt niet ondersteund in een FileLineEnumerator.
6874. De waarde voor parameter %1 is onjuist.
6875. Kan het artikel %1 van de publicatie %2 niet verwerken voor de momentopname. Mogelijk is de geclusterde index van de geïndexeerde weergave %3 verwijderd door een upgrade of herstelproces. Maak de index opnieuw en voer de momentopname opnieuw uit.
6876. Kan geen toegang krijgen tot het bestand File Name omdat het wordt gebruikt door een ander proces.
6877. %1-naam %2 bevat een XML-id die niet voldoet aan de vereisten voor FOR XML. %3(0x%4) is het eerste onjuiste teken.
6878. De publicatie-eigenschap %1 kan niet worden gewijzigd als abonnementen op de publicatie bestaan.
6879. Kan de planrichtlijn %1 niet maken omdat het object '@module_or_batch' gecodeerd is. Een mogelijkheid is de query met andere technieken te verfijnen, zoals indexen en statistieken.
6880. Kolom %1 in %2 %3 kan niet als partitiesleutel in een index of in statistieken worden opgenomen. De kolom is afhankelijk van een niet-schemagebonden object.
6881. Kan het mediabestand niet vinden.
6882. Controle van replicatieagenten
6883. Een nieuwe machtigingenset voor beleidsniveau X maken
6884. Assembly's is toegang tot alle printers geweigerd.
6885. Niet-numerieke drijvende-kommawaarden worden door TimeSpan niet geaccepteerd.
6886. %1 kan niet worden aangeroepen in deze batch omdat een gelijktijdige batch deze al heeft aangeroepen.
6887. Voor deze BackgroundWorker wordt weergegeven dat er geen ondersteuning is voor annulering. Pas WorkerSupportsCancellation aan zodat de functie weergeeft dat annulering wordt ondersteund.
6888. Kan een BitmapEffect.GetOutput niet direct met een ContextInputSource aanroepen. Geef een geldige BitmapSource op.
6889. Opgeslagen procedure %1 kan alleen op het ad-hoc-niveau worden uitgevoerd.
6890. Aantal gestarte wachttijden
6891. De conversie naar het gegevenstype %1 is mislukt voor de sleutelwaarde voor zoeken in volledige tekst.
6892. Het oudste actieve LSN kan niet worden opgehaald uit een commit-record.
6893. Een X in de eigenschap Y van een Z heeft een huidige waarde van UnsetValue.Instance opgehaald die niet geldig is.
6894. De eigenschap is niet ingesteld.
6895. I/O-affiniteit is ingeschakeld, processormasker 0x%1. Schijf-I/O wordt uitgevoerd op CPU's volgens de configuratieoptie affinity I/O mask/affinity64 mask. Dit bericht dient alleen ter informatie; u hoeft niets te doen.
6896. Het beveiligingsniveau voor het spiegelen van de database moet FULL zijn voor een handmatige failover van database %1. Stel het beveiligingsniveau in op FULL en probeer het nogmaals.
6897. Microsoft SQL Server Averaging Conflict Resolver
6898. Deze activeringstoestand is niet geldig: slaaptoestand is %1; activeringstoestand is %2.
6899. MSBUILD: fout MSB1028: er is een onverwachte fout opgetreden in het logboek.
6900. Index en lengte moeten naar een locatie binnen de tekenreeks verwijzen.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions