English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Dutch to get their english version

5501. De traceringsstatus is ongeldig.
5502. XQuery: het vervangen van de waarde van een knooppunt met een lege sequentie is alleen toegestaan als () wordt gebruikt als de nieuwe waardenexpressie. De nieuwe waardenexpressie is naar een lege sequentie geëvalueerd, maar is niet ().
5503. De parameter SITE mag niet worden voorafgegaan door een schema zoals http://. Geldige waarden voor SITE zijn {'*' | '+' | 'site_name'}.
5504. Kan de serviceaccount voor dit exemplaar van SQL Server niet bepalen.
5505. Publicatie %1 bestaat niet.
5506. EndHitTesting is al aangeroepen in de IncrementalHitTester.
5507. Te veel | in (?()|).
5508. Kan niet op meer dan %1 kolommen partitioneren.
5509. De weergave %1 is geen geïndexeerde weergave. Kan daarom geen volledige-tekstindex voor de weergave maken.
5510. Proces met id X wordt niet uitgevoerd.
5511. Kan object %1 niet afbreken omdat het geen tabel is.
5512. Het toepassingsdomein waarin de thread werd uitgevoerd, is verwijderd.
5513. Het abonnement op publicatie %1 is verlopen of bestaat niet.
5514. Alle rechten voorbehouden.
5515. %1Namen/tokens mogen niet beginnen met het teken %2
5516. money-gegevenstype
5517. Er is een rekenkundige fout aangetroffen tijdens het uitvoeren van deze bewerking.
5518. Het maximum aantal servicepunten is overschreden.
5519. Subsysteem voor Active Scripting
5520. Weet u zeker dat u de configuratie-informatie voor X wilt verwijderen?
5521. Database %1 kan niet worden geopend. Deze is bij herstel gemarkeerd als SUSPECT. Raadpleeg het foutenlogboek van SQL Server voor meer informatie.
5522. Interne fout in de bewerkingen DateTime en Calendar.
5523. Er is een ongeldige schemaoptie opgegeven voor de publicatie voor het bijwerken van abonneeservers. U moet de schemaoptie instellen om DRI-beperkingen op te nemen.
5524. Matrixindexen moeten op een objectexemplaar worden ingesteld.
5525. Elke IDREFS- of NMTOKENS-kolom in een FOR XML EXPLICIT-query moet in een afzonderlijke SELECT-component verschijnen en de exemplaren moeten direct na het element waartoe ze behoren, worden geordend.
5526. XML-ontleding: regel %1, teken %2, string literal verwacht
5527. Alleen eendimensionale matrices worden voor de aangevraagde actie ondersteund.
5528. Kan niet naar alle ontvangers verzenden.
5529. Hiermee wordt volledige toegang aan alle bronnen gegeven
5530. Ongeldig escapeteken %1 is opgegeven in een %2-predikaat.
5531. Het aantal kolommen in de referentiekolomlijst voor referentiesleutel %1 komt niet overeen met het aantal van de primaire sleutel in tabel %2 waarnaar wordt verwezen.
5532. Er is een constante-expressie gevonden in de ORDER BY-lijst op positie %1.
5533. De parameter X moet een of meer elementen bevatten.
5534. Alle parameters van user_domain, user_name en user_password moeten worden gedefinieerd.
5535. Eigenschap %1 voor artikel %2 is ongeldig.
5536. Er mag maar één exemplaar zijn van %1 en %2 dat geen NULL is.
5537. Kan geen negatieve dimensie instellen.
5538. Kan geen rij met dubbele sleutel invoegen in object %1 met unieke index %2.
5539. .Net Framework Managed Debug Assistant %1 heeft een ongeldige gebruikerscode gevonden
5540. Het exemplaar van de externe server heeft een nieuwere waarde voor eigenschap %1. De waarde van de eigenschap is niet gewijzigd.
5541. Kan de planrichtlijn %1 niet maken omdat @type is opgegeven als 'template' en omdat @module_or_batch is opgegeven.
5542. De sleutel X bestaat al in de verzameling.
5543. Er is een interne uitzondering opgetreden bij het verzenden van een bericht: fout: %1, status: %2. %3
5544. %1Er moet een itemType-kenmerk of een onderliggend simpleType-element aanwezig zijn
5545. Er zijn te veel pogingen tot automatische omleidingen geweest.
5546. U kunt niet verschillende typen filters in verschillende publicaties en abonnementen gebruiken voor een artikel. Controleer het artikel %1.
5547. De informatie voor het spiegelen van de database is niet gevonden in de systeemtabel.
5548. Ongeldige XML. Het vereiste label <X> voor type Typenaam ontbreekt.
5549. De waarde voor de parameter @metatype moet null, 1, 2, 5 of 6 zijn.
5550. De waarde van parameter @agent_type moet distribution, merge of NULL zijn.
5551. schema
5552. Aanroepfunctie is geen friend.
5553. SSL kan niet worden ingeschakeld als u een proxy gebruikt.
5554. sp_setapprole is niet op de juiste wijze geactiveerd. Raadpleeg de documentatie voor meer informatie.
5555. Kan %1-kolom niet gebruiken in de resultaattabel van een streaming door de gebruiker gedefinieerde functie (kolom %2).
5556. De voorziening ondersteunt een interface niet.
5557. X is geen geldige System.Windows.Automation.AutomationPeer. Er wordt verwacht dat deze is gekoppeld aan een venster dat bekend is bij Automation.
5558. U kunt een REMOTE-aanwijzing alleen opgeven met een INNER JOIN-component.
5559. Er is een fout opgetreden bij het toewijzen van indexen van SQL Server-prestatieobjecten/-meters aan namen van objecten/meters. De SQL Server-prestatiemeters worden uitgeschakeld.
5560. De TEXT-token wordt verwacht in de gegevensstroom voor bulksgewijs kopiëren van text- of image-gegevens.
5561. SHUTDOWN is bezig.
5562. Het object geeft geen basistype aan.
5563. Automatisch verwijzen naar assembly's op basis van geïmporteerde naamruimten en volledig gekwalificeerde namen (standaard ingeschakeld)
5564. Deze editie van SQL Server ondersteunt geen publicaties.
5565. Knop Agenda
5566. De bufferlengte mag niet groter dan 65500 bytes zijn.
5567. Het bronbeheer van transactioneel bestandssysteem %1 kan niet worden hersteld. Raadpleeg het bijbehorende foutbericht dat de juiste actie van de gebruiker aangeeft voor meer informatie.
5568. De herdefinitie van kenmerk %1 in type %2 is ongeldig. Kenmerken kunnen niet opnieuw worden gedefinieerd door af te leiden op extensie.
5569. Een geldige UTF32-waarde ligt tussen 0x000000 tot en met 0x10ffff en mag geen vervangende codepuntwaarden bevatten (0x00d800 ~ 0x00dfff).
5570. 8000-bytes Unicode-gegevenstype
5571. SQL Server kan de %1-thread niet starten. Ga na of in het foutenlogboek van SQL Server of de gebeurtenislogboeken van Windows informatie over gerelateerde problemen is geregistreerd.
5572. Frequenties van fouttolerante index moeten niet-negatief zijn. De fouttolerante index is beschadigd.
5573. Het primaire FILESTREAM-logboekbestand kan niet worden weggehaald vanwege de aanwezigheid van andere FILESTREAM-bestandsgroepen.
5574. Rijfout: object-id %1, index-id %2, partitie-id %3, cluster-id %4 (type %5) , pagina-id %6, rij-id %7. De kolom %8 is toegevoegd als NOT NULL, maar de rij is NULL.
5575. Stack walk-aanpassingsfunctie moet worden teruggedraaid voordat een andere wijziging van hetzelfde type kan worden uitgevoerd.
5576. OLE DB-voorziening %1 voor gekoppelde server %2 kan het bereik voor tabel %3 niet instellen. %4. Raadpleeg het uitgebreide foutbericht voor mogelijke oorzaken van dit probleem.
5577. De tekenreeks die wordt geparseerd, kan niet twee TimeZone-specificaties bevatten.
5578. Kan de publicatie niet maken.
5579. De apparaatspecificaties van mirror-apparaat %1 en mirror-apparaat %2 komen niet overeen.
5580. XML-ontleding: regel %1, teken %2, syntaxiscontrole: pes in interne subset
5581. In de AppDomainSetup moeten de activeringsargumenten worden opgegeven voor deze aanroep.
5582. Code die is ondertekend met de sterke naam van de ECMA wordt door de codegroep volledig vertrouwd.
5583. @freq_recurrence_factor moet ten minste 1 zijn.
5584. Het begin-LSN of eind-LSN dat is opgegeven in OpenRowset(DBLog, ...) is ongeldig.
5585. Kan registersleutel X\Y\Z niet openen.
5586. Kan geen exclusieve vergrendeling krijgen voor database %1. Voer de bewerking later opnieuw uit.
5587. Namen kunnen niet met een getal beginnen.
5588. SERIENUMMER VAN HET BRONCERTIFICAAT
5589. De waarde is te groot of te klein voor een Int32.
5590. Ongeldig machtigingsniveau.
5591. U kunt geen expliciete waarde invoeren in een timestamp-kolom. Gebruik INSERT met een kolomlijst om de timestamp-kolom uit te sluiten of voeg in de timestamp-kolom een DEFAULT in.
5592. De bestandsnaam van X is langer dan de door het systeem gedefinieerde maximumlengte.
5593. Openen van certificaatarchief X is mislukt, uitzondering: Y.
5594. Aantal nieuwe pogingen voor een e-mailserver
5595. Replicatie-%1: de agent %2: %3.
5596. De lidmaatschapsvoorwaarde bepaalt of een assembly aan de vereisten voldoet om de juiste machtigingen van een codegroep op te halen.
5597. MemberInfo is aangevraagd voor het type ISerializable.
5598. De computerconfiguratie weergeven of bewerken
5599. Gegevenstype %1 bestaat niet of u bent niet gemachtigd.
5600. Kan de mapstructuur van de momentopname niet maken in de opgegeven @destination_folder.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions