English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Dutch to get their english version

2301. Type Typenaam bezit een ComUnregisterFunction die niet wordt aangeroepen omdat het type niet wordt geregistreerd
2302. Kan artikel %1 niet wijzigen. Alle artikelen die deel uitmaken van een gelijktijdige synchronisatiepublicatie moeten wijzigingen op de abonneeserver toepassen met opgeslagen procedures.
2303. Transactie mislukt.
2304. Alleen volledige vervanging wordt ondersteund bij het toewijzen van een LOB (Large Object) aan zichzelf.
2305. De parameterwaarde van @sync_type moet 'automatic', 'none', 'replication support only', 'initialize with backup' of 'initialize from lsn' zijn.
2306. %1De codering van het bronteken is ongeldig
2307. Poging X op een te lage waarde in te stellen. Het niveau wordt ingesteld op TraceLevel.Off
2308. De procedure kan niet worden uitgevoerd. De database wordt niet gepubliceerd. Voer de procedure uit in een database die wordt gepubliceerd voor replicatie.
2309. Kan afbreken niet opnieuw instellen omdat afbreken niet is aangevraagd.
2310. Deze assembly is niet met een sterke naam ondertekend
2311. De server-local connection-provider heeft het luisteren op [ %1 ] opnieuw ingesteld.
2312. XML-validering: ongeldige QName voor xsi:typekenmerk %1.
2313. De positie van de koppeling van het besturingssysteem is niet wat FileStream had verwacht. Gebruik een koppeling niet gelijktijdig in één FileStream en in Win32-code of een andere FileStream. Dit kan leiden tot het verlies van gegevens.
2314. De ServicePointManager ondersteunt proxy's met het schema X niet.
2315. endIndex kan niet groter zijn dan startIndex.
2316. De salt-grootte is onjuist voor dit sleutelobject.
2317. bevat een of meer artikelen met gegevenstypen die nieuw zijn in SQL Server 2000
2318. De tijdelijke opslag die is gebruikt door de cursor om waarden voor grote objectvariabelen op te slaan waarnaar door de cursor wordt verwezen, kan niet meer worden gebruikt.
2319. Kan bestand %1 niet gebruiken omdat het oorspronkelijk is geformatteerd met sectoromvang %2 en zich nu op een volume bevindt met sectoromvang %3. Verplaats het bestand naar een volume met een sectoromvang die hetzelfde is als of kleiner is dan de oorspronkelijke sectoromvang.
2320. De juiste syntaxis is: sp_addmessage ,, [, [,FALSE | TRUE [,REPLACE]]]
2321. Proxy %1 heeft geen machtiging gekregen om subsysteem %2 te gebruiken.
2322. De replicatieagenttaak %1 is niet verwijderd omdat de taak geen standaardnaam heeft. Verwijder de taak handmatig als deze niet meer in gebruik is.
2323. Het object dat wordt gebruikt om aanroepen van de gebeurtenis-handler als gevolg van een wijziging in de EventLog te marshallen.
2324. Object-id %1, index-id %2, partitie-id %3, cluster-id %4 (type %5): ten minste een record op pagina %6 bevat versie-informatie, maar het gedeelte VERSION_INFO in de paginakoptekst is niet ingesteld.
2325. Treedt op als een wijziging in een bestand en/of map overeenkomt met het filter.
2326. Kan geen standaard binden aan een kolom waarvoor bij het maken of wijzigen een standaardwaarde is opgegeven.
2327. Met weergaven en in line functies kunnen geen xml-kolommen worden geretourneerd die zijn getypeerd met een schemaverzameling die in een andere database dan de huidige is geregistreerd. Kolom %1 is getypeerd met schemaverzameling %2, die is geregistreerd in database %3.
2328. Bij te werken abonnementen: timestamp-kolommen kunnen niet worden bijgewerkt.
2329. De naam van de module.
2330. Kan de geclusterde index %1 niet maken in de weergave %2 omdat COUNT_BIG(*) ontbreekt in de selectielijst. Een mogelijkheid is COUNT_BIG(*) toe te voegen aan de selectielijst.
2331. Er kan geen machtiging voor uitvoering worden verkregen.
2332. Database Mirroring is ingeschakeld voor dit exemplaar van SQL Server.
2333. Er zijn geen vergrendelingsklassen meer beschikbaar vanuit de transactie.
2334. Kan de bestandsarchiefgrootte niet ophalen bij het initialiseren van de configuratie-instellingen.
2335. Alle vereiste Request-koppen komen overeen op basis van de kop van het Vary-antwoord in de cache.
2336. Kan AppDomain Manager niet maken: %1.
2337. Kan de eigenschap %1 niet meer wijzigen in %2 nadat de waarde is ingesteld op %3.
2338. De tape %1 is verwijderd uit het station %2. Dit bericht dient alleen ter informatie; u hoeft niets te doen.
2339. De bewerking wordt niet ondersteund in een alleen-lezen InputGestureCollection.
2340. Ongeldige gegevens voor het type %1.
2341. Kan bestand %1 niet openen. Lidmaatschap van de rol bulkadmin is vereist.
2342. Kan geen type maken waarvoor Type.ContainsGenericParameters true is.
2343. Een bitmasker dat de processors vertegenwoordigt waarop de threads binnen het proces worden uitgevoerd.
2344. %1Ongeldige waarde %2 voor het %3-kenmerk. De waarde moet tussen 0 en %4 liggen.
2345. Kan de gegevensbron van een sessie niet verkrijgen van OLE DB-voorziening %1 voor gekoppelde server %2. Deze actie moet door de voorziening worden ondersteund.
2346. char-gegevenstype
2347. Koppelbare eigenschap Eigenschapsnaam.X niet gevonden.
2348. De kop X kan niet direct worden gewijzigd.
2349. Kan dit bericht niet bezorgen omdat het een ongeldig bevestigd berichtnummer bevat. Hoogste verwachte berichtnummer: %1, bevestigde berichtnummer: %2 en fragmentnummer: %3.
2350. De database is nu off line.
2351. De parameterwaarde X moet groter zijn dan nul.
2352. %1Syntaxisfout in de buurt van %2, string literal verwacht.
2353. Kan object %1 niet met het objectkenmerk automatisch weghalen gebruiken in schemabindingsexpressies omdat het een door het systeem gegenereerde weergave is die is gemaakt voor optimaliseringsdoeleinden.
2354. De methode moet een generieke methodedefinitie vertegenwoordigen voor een generieke typedefinitie.
2355. Een assembly aan de assembly-cache toevoegen
2356. Heterogene-publicatieservers bieden geen ondersteuning voor publicatieservers van derde leveranciers. Stel @thirdparty_flag in op 0.
2357. SP_POST_MSX_OPERATION Waarschuwing: de opgegeven %1 (%2) is niet betrokken bij een multiservertaak.
2358. Configuratieblok versie %1 is geen geldig versienummer. SQL Server wordt afgesloten. Herstel de hoofddatabase of installeer deze opnieuw.
2359. Back-upfunctie voor logboekbestanden - back-up maken van stap in logboektaak.
2360. De typedefinitie voor type %1 is ongeldig. minLength kan niet groter zijn dan Length.
2361. Kan geen abstracte klasse maken.
2362. Geen ModuleBuilder voor foutopsporing.
2363. Kan geen asynchrone sleutelset genereren. De toewijzing van de cursor is ongedaan gemaakt.
2364. (gecodeerde opdracht)
2365. De database is gepubliceerd met samenvoegreplicatie.
2366. %1: heap-pagina %2:%3 kan niet worden verplaatst omdat het handhaven van NC-indexen die aan de heap zijn gekoppeld, is mislukt.
2367. De waarde van tekstkenmerk X is type Typenaam. Type Typenaam wordt verwacht.
2368. U moet een publicatienaam opgeven.
2369. Het conversatie-eindpunt met de id %1 en is_initiator: %2 verwijst naar het ontbrekende servicecontract met de id %3.
2370. Onvoldoende opslagruimte op het systeem.
2371. De naam van de database is gewijzigd en de database bevindt zich in de modus voor toegang door één gebruiker.
2372. SQL-webassistent: het sjabloonbestand dat in de webtaak is opgegeven, heeft een ongeldige omvang.
2373. &Cookieloze modus:
2374. De tabel %1 heeft geen identiteitseigenschap. Kan de SET-bewerking niet uitvoeren.
2375. Een rij in een werktabel mag niet groter zijn dan het toegestane maximum. Verzend de query opnieuw met de ROBUST PLAN-aanwijzing.
2376. Gecorreleerde parameters of subquery's worden niet ondersteund door de in line functie %1.
2377. Eigenschapswaarde %1 is ongeldig. Raadpleeg SQL Server Books Online voor een lijst met geldige parameters voor sp_changemergearticle.
2378. De declaratie van XML-naamruimtevoorvoegsel %1 ontbreekt voor FOR XML %2, naam %3.
2379. De tabel inschakelen voor SQL-cacheafhankelijkheid.
2380. Er is een beschadigd bericht ontvangen. Het segment met openbare variabele gegevens is niet goed gevormd.
2381. Artikel %1 kan niet worden toegevoegd aan publicatie %2.
2382. Opgegeven partitieschema %1 is ongeldig.
2383. Kan logboek X niet op computer Y openen. Windows heeft geen foutcode gegeven.
2384. Kan het identiteitsbereik voor de publicatie %1 op de publicatieserver niet aanpassen.
2385. Het certificaat is uitgeschakeld voor BEGIN DIALOG
2386. Kan niet worden uitgevoerd als de server-principal omdat principal %1 niet bestaat, dit type principal niet kan worden geïmiteerd, of u niet gemachtigd bent.
2387. Het afdwingen van het cursorplan is mislukt omdat in het XML-plan dat is doorgegeven aan USE PLAN het vereiste element %1 ontbreekt onder het -element. Een mogelijkheid is een XML-cursorplan te gebruiken dat zonder aanpassing is overgenomen van SQL Server.
2388. Matrices die groter zijn dan 2 GB worden niet ondersteund.
2389. Kan kolom %1 niet toevoegen aan tabel %2.
2390. Kan de optie DROP_EXISTING niet gebruiken om niet-hypothetische index %1 te vervangen door een hypothetische index.
2391. De poort heeft de break-status. Kan niet naar de poort schrijven.
2392. %1 is geen herkende functie.
2393. Type %1 in assembly %2 is niet openbaar.
2394. Het logboek of de differentiële back-up kan niet worden hersteld. Er zijn geen bestanden gereed voor vooruitrollen.
2395. Terwijl serverexemplaar %2 dienst deed als mirror-partner voor database %1, is op het serverexemplaar de volgende fout opgetreden: %3, status %4, foutcode %5. Het spiegelen van de database wordt onderbroken. Los het probleem op en hervat het spiegelen.
2396. De tabel %1 heeft rowcount (%2)-validatie ondergaan. Rowcount-methode %3 is gebruikt (0 = Volledig, 1 = Snel).
2397. De externe service heeft een berichttekst van het type %1 verzonden dat niet overeenkomt met de coderingsindeling voor berichtteksten. Dit is gebeurd in het bericht met de conversatie-id %2, initiator: %3 en berichtvolgnummer: %4.
2398. %1-versie %2 wordt gebruikt om de uitgebreide opgeslagen procedure %3 uit te voeren. Dit bericht dient alleen ter informatie; u hoeft niets te doen.
2399. Assembly-namen mogen niet beginnen met een spatie, of de tekens / of \ of : bevatten.
2400. Uitgebreid profiel van de geschiedenisagent.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions