English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Dutch to get their english version

2901. %1: kan de status van servicebeheer niet instellen. De besturingssysteemfout is %2.
2902. De beperking van de kolom %1 voor de kolom %2 verwijst naar een andere kolom, tabel %3.
2903. SQL-webassistent: voor de gegeven @whentype-optie moet @targetdate worden opgegeven.
2904. &Verbindingsparameter:
2905. Het opgegeven wachtwoord is te lang. Het wachtwoord mag uit niet meer dan %1 tekens bestaan.
2906. De %1 eigenschap %2 is ingesteld.
2907. Ongeldige optie: X
2908. Alleen functies en uitgebreide opgeslagen procedures kunnen vanuit een functie worden uitgevoerd.
2909. XML-validatie: er is geen typedefinitie gevonden voor type %1. Typen moeten worden gedefinieerd voordat ze in een typecast-conversie worden gebruikt. De locatie is %2
2910. Address Windowing Extensions (AWE) wordt niet ondersteund in deze editie van SQL Server.
2911. Er is een beschadigd bericht ontvangen. Het persoonlijke gedeelte van de bericht-header is niet goed gevormd.
2912. SQL Server kan een nieuwe systeemtaak niet uitvoeren. Er is onvoldoende geheugen beschikbaar of het aantal geconfigureerde sessies overschrijdt het toegestane maximum op de server. Controleer of de server voldoende geheugen bevat. Controleer het toegestane maximum aantal sessies met behulp van sp_configure. Controleer met sys.sessions het huidige aantal sessies, inclusief gebruikersprocessen.
2913. U moet een URI opgeven.
2914. mailitem_id op conversatie %1 is niet gevonden in de tabel sysmail_send_retries. Dit e-mailitem wordt niet verzonden.
2915. De drempelwaarde [%1:%2] voor de publicatie [%3] is ingesteld. Controleer of de samenvoegagent actief is en voldoet aan de verwachte vereiste.
2916. Kan bestand %1 niet aanmaken als een sparse-bestand. Controleer of het bestandssysteem sparse-bestanden ondersteunt.
2917. Er is een lage vervangende tekenset zonder een voorgaande hoge vervanging gevonden bij index: X. Mogelijk bevindt de invoer zich niet in deze codering of bevat deze geen geldige Unicode-tekens (UTF-16).
2918. Kolom %1 in tabel %2 maakt deel uit van een referentiesleutelrelatie met een kolom in tabel %3, maar is niet gevonden in de opgegeven join-component. Een logische-recordrelatie tussen deze twee tabellen moet deze kolom bevatten.
2919. Voor een dynamische-momentopnametaak mogen dynamic_filter_login en dynamic_filter_hostname niet beide NULL zijn.
2920. Als u deze back-up probeert terug te zetten, kunnen er problemen met de opslagruimte ontstaan. In volgende berichten krijgt u meer details.
2921. ALTER DATABASE voor de hoofdserver voor database %1.
2922. Systeemstatus of reactie van Help van systeem.
2923. Mislukte aanroep van GetVersionEx door OSVersion.
2924. Deze RESTORE-instructie is ongeldig in de huidige context. De optie 'Recover Data Only' is alleen gedefinieerd voor secundaire bestandsgroepen als de database on line is. Als de database off line is, kunt u geen bestandsgroepen opgeven.
2925. Van de logboekbestanden van deze database worden al back-ups gemaakt.
2926. Focus pagina omlaag verplaatsen
2927. Kan de omleiding van HTTP-/HTTPS-protocollen naar andere verschillende protocollen niet verwerken.
2928. Opruimen van de agentgeschiedenis: %1
2929. Kan de rij niet maken. Dit zou het totale aantal actieve rijen overschrijden dat door de rijenset wordt ondersteund.
2930. Kan geen logische recordrelatie toevoegen aan publicatie %1 omdat websynchronisatie is toegestaan.
2931. Een sortering in de rij-invoerfase kan niet worden onderbroken.
2932. Het huidige isolatieniveau wordt niet ondersteund door de FileStream 0x%1.
2933. Kan geen IAM-ketens van de werktabel opruimen om het verkleinen of verwijderen van bestanden mogelijk te maken. Probeer het opnieuw wanneer tempdb niet-actief is.
2934. @identity_range, @pub_identity_range of @threshold kan niet NULL zijn als @identityrangemanagementoption is ingesteld op AUTO.
2935. Kan de publicatietriggers en de logboektabel van het artikel niet toevoegen aan de Oracle-publicatieserver voor artikel %1. Controleer de verbindingsgegevens en controleer of u een verbinding kunt maken met de publicatieserver met een hulpprogramma zoals SQL*PLUS. Controleer of de vereiste machtigingen zijn ingesteld voor het schema voor replicatie van leden van de groep Administrators.
2936. Kan de MS DTC-bibliotheek (Microsoft Distributed Transaction Coordinator) niet laden. Deze fout wijst erop dat MS DTC niet is geïnstalleerd. Installeer MS DTC als u wilt doorgaan.
2937. De COMMIT-instructie kan niet binnen een INSERT-EXEC-instructie worden gebruikt, tenzij eerst BEGIN TRANSACTION is gebruikt.
2938. Index %1 (partitie %2) op tabel %3 kan niet opnieuw worden georganiseerd. De index wordt opnieuw georganiseerd door een ander proces.
2939. Deze database bevat al een volledige-tekstcatalogus met de naam %1. Gebruik een andere naam.
2940. Relatie tussen X.Y en Z.A wordt niet ondersteund.
2941. Kan %1 niet maken voor de weergave %2 omdat deze een OUTER APPLY bevat. Een mogelijkheid is OUTER APPLY te verwijderen of de weergave niet te indexeren.
2942. Database Mail is niet op de juiste wijze geconfigureerd.
2943. De opgegeven waarde voor de socket-informatie is ongeldig.
2944. De server kan de transactie niet hervatten. De beschrijving is %1.
2945. Voor neerwaartse compatibiliteit kunt u sp_addpublisher gebruiken om een publicatieserver voor deze distributieserver toe te voegen. sp_adddistpublisher is echter flexibeler.
2946. De toegang tot het pad naar het logboek van zoeken in volledige tekst is geweigerd. Logboekregistratie voor zoeken in volledige tekst is uitgeschakeld voor database %1, catalogus-id %2 (database-id %3, catalogus-id %4).
2947. Onverwacht bestandseinde of 0 bytes ontvangen van de transportstroom.
2948. Kan contextstroom niet herstellen wanneer deze niet wordt onderdrukt.
2949. XML parseren: er is te veel geheugen vereistom het document te parseren
2950. De enige geldige waarden voor @parameter_value zijn 'true' en 'false'.
2951. Een clustertoewijzingsvermelding moet hoger zijn dan of gelijk zijn aan een eerdere ingang.
2952. Deze bewerking wordt voor geneste typen van SortedList niet ondersteund omdat voor deze typen de oorspronkelijke SortedList moet worden gewijzigd.
2953. Met een bestaande functienaam kan geen opgeslagen procedurenaam worden opgegeven.
2954. De maximale hoeveelheid fysiek geheugen die door het proces is vereist sinds het is gestart.
2955. standaard
2956. In subquery's zijn correlatiecomponenten niet toegestaan.
2957. Broneigenschap is niet ingesteld voordat naar het gebeurtenislogboek is geschreven.
2958. De ADDRESS en MIRROR_ADDRESS van de route %1 mogen niet hetzelfde zijn.
2959. De opgegeven map, X, is geen submap van Y.
2960. Het volume op apparaat %1 behoort niet tot een samengestelde mediaset. U kunt een nieuwe mediaset samenstellen met BACKUP WITH FORMAT.
2961. %1Er is geen kenmerk met de naam @%2:%3 in het type %4
2962. Aanmelding %1 heeft een alias of is toegewezen aan een gebruiker in een of meer databases. Haal de gebruiker of alias weg voordat u de aanmelding weghaalt.
2963. Hiermee wordt het Win32-bronbestand opgegeven (.res)
2964. Hiermee wordt opgegeven of een beveiligde verbinding vereist is voor verzending van de verificatiecookie.
2965. Het opgegeven bufferformaat is te groot. FileSystemWatcher kan X bytes voor de interne buffer niet toewijzen.
2966. text-, ntext- of image-aanwijzerwaarde %1 is ongeldig.
2967. Kan geen toegang krijgen tot huidige eigenschappen in een patroon dat alleen in de cache opgeslagen gegevens bevat.
2968. Opgegeven naam %1 van de dynamische momentopnametaak wordt al gebruikt. Voer de bewerking opnieuw uit met een andere taaknaam.
2969. XML-validatie: de canonieke vorm van de waarde %1 is niet geldig volgens het opgegeven type. Dit kan het gevolg zijn van het gebruik van patroonfacetten op niet-tekenreekstypen of bereikbeperkingen of opsommingen op zwevende-kommatypen. De locatie is %2
2970. Er is een ongeldig of verschillend type gevonden tijdens de toepassing van ChangeDefinition.
2971. Een sleutel met de naam %1 of een door de gebruiker gedefinieerde unieke id bestaat al of u hebt niet de juiste machtigingen.
2972. melding
2973. Kan toewijzingseenheids-id %1 niet vinden. Controleer sys.allocation_units.
2974. Kan het XML-bestand niet maken
2975. Onbekende schakeloptie: X.
2976. Geef een bericht-id, een foutcode, een prestatieniveau of een WMI-naamruimte of query op die/dat niet gelijk is aan nul.
2977. De versie van de XML-index die u wilt gebruiken, wordt niet meer ondersteund. Haal de XML-index weg en maak deze opnieuw.
2978. Een database uitschakelen voor SQL-cacheafhankelijkheid.
2979. Taalcode X moet leeg zijn of in overeenstemming zijn met de grammatica die is gedefinieerd in IETF RFC 3066.
2980. Waarschuwing: %1 verwijst naar een niet-bestaande stap.
2981. Er is een DBCC DBCONTROL-fout opgetreden. De database is niet ingesteld op gebruik door één gebruiker.
2982. De databaseoptie TORN_PAGE_DETECTION is incompatibel met de optie PAGE_CHECKSUM.
2983. Object-id %1 die is opgegeven als regel voor tabel-id %2, kolom-id %3, ontbreekt of is niet van het standaardtype.
2984. Cache is niet bijgewerkt omdat er geen antwoord is gekoppeld aan de aanvraag.
2985. De waarde moet groter zijn dan of gelijk zijn aan nul en minder zijn dan de buffergrootte van de console in die dimensie.
2986. Kan de TimeSpan niet parseren omdat de uren, minuten of seconden buiten het geldige bereik vallen.
2987. De Verb-functie die wordt toegepast op het document dat door de eigenschap FileName is opgegeven.
2988. Berichtenaflevering van Service Broker is niet ingeschakeld in deze database. Schakel met de instructie ALTER DATABASE berichtenaflevering van Service Broker in.
2989. Het eindpunt van de conversatie heeft geen geldige status voor MOVE CONVERSATION. De huidige status is %1.
2990. Lengte van een matrix moet X zijn.
2991. Het app-domein met de opgegeven versie-id (%1) is uit het geheugen verwijderd vanwege geheugendruk en kan niet worden gevonden.
2992. Beveiligingsfout.
2993. Kan beschrijving voor gebeurtenis-id X in bron Y niet vinden. De lokale computer beschikt wellicht niet over de benodigde registergegevens of DLL-berichtbestanden om het bericht te kunnen weergeven, of u hebt niet de juiste machtigingen voor toegang tot de bestanden. De volgende gegevens maken deel uit van de gebeurtenis:
2994. %1Het itemtype van een XSD-lijsttype moet een eenvoudig type zijn.
2995. De database %1 wordt niet gestart als de makelaar omdat de id van het makelaarexemplaar al bestaat.
2996. De rij die uit de verwijzingstabel is verwijderd, is niet gevonden in de kopie van de verwijzingstabel.
2997. XQuery: de conversie van de tekenreeks is mislukt tijdens UPDATE-validatie
2998. De marshal-instructies zijn ongeldig.
2999. Help-informatie voor deze teller.
3000. toewijzing van variabele

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions