English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Dutch to get their english version

7601. Ongeldige syntaxis voor de interne DBCC REPAIR-instructie.
7602. Er is geen asymmetrisch sleutelobject aan dit indelingsobject gekoppeld.
7603. Kan de aanvraag niet verwerken omdat de thread (X) is afgesloten.
7604. Het transport of de inhoud van een eindpunt kan niet worden gewijzigd via de instructie ALTER ENDPOINT. Gebruik DROP ENDPOINT en voer de instructie CREATE ENDPOINT uit om deze wijzigingen door te voeren.
7605. De geselecteerde index bestaat niet voor tabel %1.
7606. Microsoft SQL Server Minimum Conflict Resolver
7607. %1 is al opgegeven als een gebeurtenistype.
7608. Kan niet bulksgewijs laden. De versie van opmaakbestand %1 is onbekend.
7609. Er moet een volledige verkenning worden uitgevoerd voor de tabel of geïndexeerde weergave %1. Na de laatste volledige indexering zijn kolommen toegevoegd of weggehaald die de index beïnvloeden.
7610. De opgegeven %1 is te lang. Deze mag niet meer dan %2 tekens bevatten.
7611. Kan beveiligingsbeheer van de Service Broker niet starten. Dit bericht is een symptoom van een ander probleem. Controleer het SQL Server-foutenlogboek en het Windows-gebeurtenislogboek op extra berichten en verhelp het onderliggende probleem.
7612. Stroom ondersteunt leesbewerkingen niet.
7613. Native SOAP-ondersteuning van SQL Server is nu gereed voor clientverbindingen. Dit bericht dient alleen ter informatie; u hoeft niets te doen.
7614. Kan geen Performance Category met tellernaam X maken omdat de naam dubbel is.
7615. Het gegevenstype %1 dat wordt gebruikt in de methode VALUE is ongeldig.
7616. Object moet van het type Int32 zijn.
7617. Alleen leden van de vaste serverrol sysadmin en de vaste databaserol db_owner en de eigenaar van het abonnement kunnen abonnement %1 op publicatie %2 weghalen.
7618. Waarschuwing: het automatisch doorsturen in volledige tekst is momenteel ingeschakeld voor de tabel %1.
7619. Ongeldige definitie voor het type of element %1. In SQL Server mogen de ingebouwde XML-schematypen ID en IDREF of typen die daarvan zijn afgeleid, niet worden gebruikt als het type van een element of als de basis voor afleiding via uitbreiding.
7620. Hiermee wordt opgegeven of de sectie HttpRuntime is vergrendeld.
7621. De kleurencontextafmetingen komen niet overeen.
7622. Het abonnement op querymeldingen kan de dialoog met de servicenaam %1 van het Broker-exemplaar %2 niet starten.
7623. Ongeldige interne status: een marshal-by ref-object mag geen proxy hebben in zijn eigen AppDomain.
7624. De time-outwaarde is ongeldig. Geldige time-outwaarden liggen tussen 1 en 7200 sec.
7625. Publicatie %1 kan niet worden toegevoegd aan database %2 omdat er al een publicatie met een hoger compatibiliteitsniveau bestaat.
7626. De publicatie is bijgewerkt.
7627. Er zijn problemen met de registratie van gegevens in de tabel msdb..suspect_pages. Uitgezonderd het onderhoud van de tabel suspect_pages heeft deze fout geen gevolgen voor huidige activiteiten. Raadpleeg het foutenlogboek voor meer informatie.
7628. Waarschuwing: er is een ongebruikte indicator van niveau X ontdekt.
7629. Er is een back-up van de beschadigde database gemaakt met BACKUP WITH CONTINUE_AFTER_ERROR. Raadpleeg het foutenlogboek van SQL Server voor meer informatie over de fouten die zijn opgetreden.
7630. Parameter moet van het type PropertyDescriptor zijn.
7631. Artikel %1 met een of meer dynamische functies in subset_filterclause %2 kan niet worden toegevoegd aan publicatie %3. Mogelijk bestaan actieve abonnementen voor de publicatie. Stel @force_reinit_subscription in op 1 om het artikel toe te voegen en alle actieve abonnementen opnieuw te initialiseren.
7632. Kwantiteitsmeter {x,y} wordt door niets voorafgegaan.
7633. %1 wordt niet ondersteund op %2.
7634. Kan geen gepubliceerde kolombitmap maken voor artikel %1.
7635. Kan niet uitvoeren als ticket. Dit is niet geldig of u bent niet gemachtigd.
7636. Kan de eigenschappen van lege bestandsgroep %1 niet wijzigen. De bestandsgroep moet minimaal één bestand bevatten.
7637. Geef voor heterogene publicaties de parameters %1 op bij het aanroepen van %2.
7638. Er is een fout opgetreden bij het maken van de modules die zijn opgegeven in de configuratiesectie system.net/webRequestModules.
7639. Hiermee wordt de URL opgegeven waarnaar de aanvraag wordt omgeleid voor aanmelding als er geen geldige verificatiecookie wordt gevonden.
7640. Kan de opdrachtregel van de momentopnameagent niet vinden voor de opgegeven publicatie. Controleer of een geldige, gewone momentopnametaak bestaat op de distributieserver.
7641. %1: tijdelijke weergaven zijn niet toegestaan.
7642. De kolom is tijdens het instellen van gegevens overgeslagen.
7643. Sleutel is ongeldig.
7644. Een verwachte rowcount-waarde van %1 gegenereerd en een controlesomwaarde van %2 voor %3 is verwacht.
7645. Er is een onverwachte %1-logboekrecord gevonden. Het laatste verwerkte FilestreamInfo-knooppunt is: {%2, {{%3, %4}, %5, %6, %7, %8}, %9, %10, %11, %12, %13, %14, {%15:%16:%17}, %18, {{%19, %20}, %21, %22, %23, %24}, {%25:%26:%27}}
7646. Er bestaat geen bestand in X.
7647. Kan de shellexpressie X niet parseren omdat de indeling van de expressie onjuist is.
7648. De parameter @resync_type is ingesteld op %1, maar dit abonnement is nooit gevalideerd.
7649. DTS-pakket %1 bestaat in een andere categorie.
7650. Voor een bedrijfslogica-handler van een .NET-assembly moet de @resolver_info in %1 de klassenaam bevatten waarmee de Microsoft.SqlServer.Replication.BusinessLogicSupport.BusinessLogicModule-interface wordt geïmplementeerd.
7651. De COMPUTE-component is niet toegestaan in een instructie met een INTERSECT- of EXCEPT-operator.
7652. Fout bij verificatie van sterke namen. Het bestand of de assembly Assembly-naam kan niet worden geladen. Als de assembly met vertraging is ondertekend, dient u ervoor te zorgen dat verificatie wordt overgeslagen voor de openbare-sleuteltoken.
7653. De status en de opties van database %1 kunnen nu niet worden gewijzigd. De database bevindt zich in de modus voor één gebruiker en op dit moment is een gebruiker met de database verbonden.
7654. De uitvoering van een volledige-tekstbewerking is mislukt. %1
7655. Het SQL-scriptbestand genereren om de opgegeven voorzieningen toe te voegen of te verwijderen, en de feitelijke bewerking niet uitvoeren. Kan worden gebruikt met de volgende opties: -A, -R, -ssadd en -ssremove.
7656. Ongeldige tekens in pad.
7657. Opgegeven waarde bevat ongeldige CRLF-tekens.
7658. Beleid verwijst naar een assembly die niet in de lijst met volledig vertrouwde assembly's voorkomt.
7659. De voorziening geeft aan dat er conflicten zijn opgetreden met andere eigenschappen of vereisten.
7660. Kan het abonnement niet kopiëren. Voor deze bewerking worden alleen databases ondersteund met abonnementen op één bestand.
7661. Waarschuwing: bij samenvoegtabelartikelen mag destination_object niet verschillen van source_object. Zorg ervoor dat de waarden voor source_object en destination_object hetzelfde zijn.
7662. Kan geen kolomrijenset ophalen vanuit OLE DB-voorziening %1 voor gekoppelde server %2.
7663. De opties %1 en %2 zijn niet toegestaan in dezelfde instructie.
7664. Waarschuwing: kan de volledige-tekstcatalogus %1 in de map %2 niet koppelen. De volledige-tekstcatalogus kan niet worden gekoppeld.
7665. Exemplaar is alleen-lezen.
7666. Wegens het reparatieniveau van de DBCC-instructie wordt deze herstelactie genegeerd.
7667. Wat is het verschil?
7668. De brondatabaseversie %1 komt niet overeen met de huidige SQL Server-versie %2. Er werd geprobeerd een incompatibele versie van de brondatabase te gebruiken. Kopieer de juiste versie van de brondatabasebestanden naar de SQL Server-gegevensdirectory en probeer het opnieuw.
7669. Voor de procedure wordt parameter %1 van het type %2 verwacht.
7670. OLE DB-voorziening %1 voor gekoppelde server %2 meldt een fout bij het doorvoeren van de huidige transactie.
7671. Doelserver %1 is al lid van groep %2.
7672. Het doorgegeven argument kan niet worden geserialiseerd.
7673. De eerste opstartparameter moet een tekenreeks zijn en mag niet leeg zijn.
7674. De %1-naam %2 bevat een groter aantal voorvoegsels dan het toegestane maximum %3.
7675. Focus naar achter verplaatsen
7676. CmsSigner moet de eerste ondertekenaar met NoSignature zijn.
7677. Aanmelding: %1 %2, serverproces-id (SPID): %3, kernel-proces-id (KPID): %4.
7678. Er is geen machtiging voor toegang tot de database %1.
7679. Kan het beveiligingscertificaat niet vinden omdat de id van de database-principal (%1) ongeldig is. De beveiligings-principal is mogelijk weggehaald na het tot stand brengen van de conversatie.
7680. Assembly Assembly-naam heeft geen codebasis
7681. Kan geen abonnement met sync_type none maken voor een publicatie met de synchronisatiemethode concurrent of concurrent_c.
7682. SQL Server heeft de sessies en verbindingen afgesloten.
7683. U kunt niet meer dan 1.024 tekstaanwijzers in rijen hebben per transactie.
7684. De parameterwaarde moet 'sync_type' of 'dest_db' zijn.
7685. De initialisatie van BitmapMetadata is niet voltooid.
7686. Manipulatie is niet actief voor het opgegeven element.
7687. %1Naam %2 geeft geen gedefinieerd type aan.
7688. Het doorgestuurde bericht is weggehaald omdat er een transportverzendfout is opgetreden bij het verzenden van het bericht. Controleer vorige gebeurtenissen op de fout.
7689. Naam %1 is ongeldig. De naam bevat een NULL-teken of een ongeldig Unicode-teken.
7690. Een andere gebruiker heeft een ander resultaat bepaald voor de gedistribueerde transactie die is gekoppeld aan UOW %1.
7691. Kan X niet instellen als de poort is geopend.
7692. Er is vanuit externe server %3 geen externe gebruiker %1 toewezen aan lokale gebruiker %2.
7693. Geïsoleerd opslagbestand
7694. Voor het opruimen van de querymeldingen kan geen toegang worden verkregen tot metagegevens voor database %1. Controleer of de database teruggezet en on line is.
7695. De back-upset van het bestand %1 is geldig.
7696. De server-named pipe-provider heeft het luisteren op [ %1 ] opnieuw ingesteld.
7697. Door het toevoegen van een selector wordt een cyclus veroorzaakt.
7698. Er is een interne consistentiefout opgetreden. Deze fout is vergelijkbaar met een assert. Neem contact op met de technische support voor meer informatie.
7699. CacheSyncDate van clientbeleid (UTC) = X, LastSynchronizedUtc van cache = Y.
7700. Er is onvoldoende bereik beschikbaar op de herpublicatieserver om het identiteitsbereik van de abonneeserver te vernieuwen.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions