English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Dutch to get their english version

3201. Er is een tabelfout opgetreden op pagina %1, rij %2. Test %3 is mislukt. De waarden zijn %4 en %5.
3202. Geef een geldige %1 op als u een @wmi_query opgeeft.
3203. Er wordt geen asynchrone leesbewerking uitgevoerd op de stroom.
3204. De computernaam kan niet worden opgehaald.
3205. %1 is een ongeldige money-waarde.
3206. Ongeldig typecode in stroom X.
3207. Tabel %1 behoort niet tot actieve geïnitialiseerde abonnementen in de wachtrij. Controleer of de abonnementen in de wachtrij correct zijn geïnitialiseerd.
3208. De gemaakte cursor is niet van het gevraagde type.
3209. Bulksgewijs laden is mislukt. Er is een onverwachte waarde NULL gevonden in gegevensbestand rij %1, kolom %2. De doelkolom (%3) is gedefinieerd als NOT NULL.
3210. Cache is niet bijgewerkt op basis van de aanvraag Method = Methodenaam.
3211. Het pad dat voor de alternatieve momentopnamemap is gegenereerd, lijkt afgekapt te zijn. Configureer de publicatie opnieuw met een korter pad naar de alternatieve momentopnamemap en voer de bewerking opnieuw uit.
3212. Kan de procedure op externe server %1 niet uitvoeren omdat SQL Server niet is geconfigureerd voor externe toegang. Vraag de systeembeheerder om SQL Server opnieuw te configureren voor externe toegang.
3213. %1Er worden geen tokens meer verwacht aan het einde van de XQuery-expressie. %2 is gevonden.
3214. referenties
3215. Ongeldige enum-waarde: X.
3216. De externe service is gewijzigd.
3217. De beperking wordt gebruikt voor het identiteitsbeheer van de samenvoegreplicatie en kan niet direct worden weggehaald. Voer sp_changemergearticle @publication, @article, identityrangemanagementoption, none uit om het identiteitsbeheer voor samenvoegen uit te schakelen. Daarmee wordt de beperking eveneens weggehaald.
3218. AssemblyName kan niet null zijn.
3219. Weergave %1 heeft een INSTEAD OF UPDATE-trigger en kan niet de doellocatie zijn van een UPDATE FROM-instructie.
3220. Kan het artikel niet wijzigen omdat er een abonnement op het artikel bestaat.
3221. Bestand %1 kan niet worden verplaatst met deze RESTORE-bewerking.
3222. XQuery: een van de opgegeven paden in de query bevat te veel niveaus. De maximaal toegestane diepte is %1 niveaus.
3223. Cursor ophalen: het aantal variabelen dat in de INTO-lijst is gedeclareerd, moet overeenkomen met het aantal geselecteerde kolommen.
3224. gebruikt een andere eenheid dan dag voor de retentietijd
3225. Voor sp_dropwebtask moet minimaal één parameter @outputfile of @procname zijn gedefinieerd.
3226. Het decomprimeren van pakketgegevens is mislukt.
3227. Het getal waarmee het bericht voor deze bron wordt herkend.
3228. De parameters 'members' en 'data' moeten even lang zijn.
3229. Hier worden de aangepaste fouten (HTTP-statuscode en de omgeleide foutenpagina) weergegeven die in het configuratiebestand van dit knooppunt zijn gedefinieerd.
3230. Ongeldig retourtype voor activeringsaanroep met Invoke: het type moet IConstructionReturnMessage zijn.
3231. De opgegeven mailhostdatabase is ongeldig.
3232. Ondersteuning voor automatisch identiteitsbereik is alleen nuttig voor publicaties die het bijwerken van abonneeservers ondersteunen.
3233. De naam van het opslagpunt mag niet NULL zijn. De batch is afgebroken.
3234. Gedeactiveerde eerste momentopname voor anonieme publicatie(s). Nieuwe abonnementen moeten wachten op de volgende geplande momentopname.
3235. (beneden normaal)
3236. Tijdens het schrijven van gegevens naar X is een fout opgetreden. Controleer of er voldoende schijfruimte beschikbaar is en het bestand niet door een andere toepassing wordt gebruikt.
3237. De huidige gebruikersaccount is gestart met SETUSER of SP_SETAPPROLE. Het is niet toegestaan databases te wijzigen.
3238. Ongeldige optie naar X - Y.
3239. Kan het profiel niet testen. Berichtenaflevering van Service Broker is niet ingeschakeld in deze database. Schakel met de instructie ALTER DATABASE berichtenaflevering van Service Broker in.
3240. Tabelfout: er bestaat een FileStream-map voor de kolom-id %1 van de object-id %2, index-id %3, partitie-id %4, maar die kolom is niet aanwezig in de partitie.
3241. Onverwachte record in Baml-stream. Er wordt geprobeerd toe te voegen aan X, en dit is geen verzameling of dit item heeft geen TypeConverter.
3242. Alleen pakket-URI's van de oorspronkelijke site worden ondersteund voor media.
3243. Fout bij het terugdraaien. De database wordt afgesloten (locatie: %1).
3244. De naam van de eigenschap wordt niet ondersteund.
3245. De Service Broker die als bestemming dient is niet bereikbaar.
3246. Kan de toepassingsvergrendeling die het begin van de wachtrij aangeeft, niet ophalen.
3247. De hoeveelheid virtueel geheugen die voor de code en de gegevens in het modulebestand vereist is.
3248. De systeemeigen bron is al gedefinieerd.
3249. De publicatienaam moet uniek zijn. De opgegeven publicatienaam %1 is al in gebruik.
3250. Toepassingen mogen niet verhinderen dat control-break het proces beëindigt.
3251. Voor partitiefunctie %1 worden %2 kolommen gebruikt. Dit komt niet overeen met het aantal partitiekolommen waarmee de tabel of index is gepartitioneerd.
3252. Er is een ongeldige parameter opgegeven. XML-schemaverzamelingen kunnen alleen worden gemaakt van een tekenreeks, of van een variabele getypeerd als een tekenreeks of niet-getypeerde XML.
3253. Kan de aangevraagde taak niet uitvoeren omdat volledige-tekstgeheugenbeheer niet is geïnitialiseerd.
3254. SetData niet mogelijk op een bevroren OLE-gegevensobject.
3255. Onjuist kopveld gevonden X gelezen = Y, verwacht = Z.
3256. Voor het object Process moet de eigenschap UseShellExecute worden ingesteld op onwaar om IO-stromen om te leiden.
3257. COLMETADATA moet aanwezig zijn als bcp wordt gebruikt.
3258. Er is een interne queryfout opgetreden waardoor de geïndexeerde weergave %1 (object-id %2) niet kan worden gecontroleerd. De weergave wordt niet verwerkt. De fout heeft geen gevolgen voor de gegevensintegriteit van de database.
3259. De parameter voor de invoereigenschap is ongeldig. Raadpleeg SQL Server Books Online voor een lijst met geldige parameters voor sp_changemergepublication.
3260. De opgegeven inhoudstoestand is ongeldig.
3261. PrintStack-aanvraag
3262. OLE DB-voorziening %1 voor gekoppelde server %2 retourneert een ongeldige schemadefinitie.
3263. %1Een element is onjuist geplaatst. Element %2 moet als eerste worden opgenomen in de context van %3
3264. %1Codenamen mogen niet beginnen met het teken %2
3265. datetime-gegevenstype
3266. Toegang tot gegevens tijdens procedures is niet toegestaan in een nagebootste toestand.
3267. Geen beveiligingsbestand
3268. SQL Network Interfaces kan geen luisteraars initialiseren op knooppunt %1 van een serverconfiguratie met meerdere knooppunten (NUMA) met knooppuntaffiniteitsmasker 0x%2. Mogelijk is er onvoldoende geheugen. Maak meer geheugen vrij en schakel het knooppunt vervolgens uit en weer in. Als de storing blijft bestaan, herhaalt u dit meermalen of start u SQL Server opnieuw.
3269. Kan de eigenschap niet vinden.
3270. Het magische getal in de kop van GZip is onjuist. Controleer of u doorgeeft aan een GZip-stroom.
3271. Het maximum aantal databases dat voor elke query kan worden gebruikt, is overschreden. Het toegestane maximum is %1.
3272. De machtiging ALL is afgeschaft en is niet beschikbaar voor deze klasse entiteit.
3273. De methode Methodenaam die wordt verwerkt, moet eerst worden voltooid.
3274. OleAut heeft niet overeenkomende typen gerapporteerd.
3275. Het vernieuwen van Oracle-publicatieserver %1 door sp_refresh_heterogeneous_publisher is mislukt. De metagegevens van de Oracle-publicatieserver zijn bewaard in de mislukte status om de oorzaak van het probleem te kunnen opsporen. Als het probleem is gediagnosticeerd en opgelost, voert u sp_refresh_heterogeneous_publisher opnieuw uit om het vernieuwen te voltooien.
3276. U kunt RESTORE WITH CHECKSUM niet opgeven. De back-upset bevat geen controlesomgegevens.
3277. Er verwijzen geen refererende sleutels naar de tabel %1 of u bent niet gemachtigd om naar tabellen te verwijzen.
3278. FOR UPDATE kan niet worden opgegeven voor een READ ONLY-cursor.
3279. SQL-webassistent: kan het uitvoerbestand niet openen.
3280. Er is reparatie van een lid geregistreerd voor een object waardoor ISerializable wordt geïmplementeerd of dat een vervanging heeft. In zulke gevallen moet een vertraagde reparatie worden gebruikt.
3281. Replicatie-%1: agent %2 is mislukt. %3
3282. Pad moet een geldige bestandsnaam zijn.
3283. Software-uitgevers gebruiken vaak één uitgeverscertificaat voor het ondertekenen van alle assembly's in al hun toepassingen. Als u ervoor kiest deze uitgever te vertrouwen, worden alle assembly's die met zijn certificaat zijn ondertekend, vertrouwd. Ook kan een software-uitgever een openbare assembly-sleutel in enkele of alle assembly's opnemen. In tegenstelling tot uitgeverscertificaten kunt u de eigenaar van de openbare sleutel niet traceren. Zorg ervoor dat u de oorsprong van de openbare sleutel vertrouwt voordat u alle assembly's vertrouwt die op een openbare assembly-sleutel zijn gebaseerd.
3284. De teller is geen enkelvoudig exemplaar. Er moet een naam voor het exemplaar worden opgegeven.
3285. Het mirror-lid op station %1 is inconsistent met het mirror-lid op station %2.
3286. XML-ontleding: regel %1, teken %2, onjuiste syntaxis van coderingsnaam
3287. Alleen %1 en leden van db_owner kunnen de anonieme agent weghalen.
3288. Salt is niet ten minste acht bytes.
3289. SQL Server-bevestiging: bestand: <%1>, regel = %2. De mislukte bevestiging is %3. Deze fout kan te maken hebben met timing. Als de fout blijft optreden nadat u de instructie opnieuw hebt opgegeven, controleert u met DBCC CHECKDB de structurele integriteit van de database of start u de server opnieuw op om te controleren of de gegevensstructuren in het geheugen niet zijn beschadigd.
3290. SQL-webassistent: voor de gegeven @whentype-optie moet @datachg worden opgegeven.
3291. Gepartitioneerde weergave %1 kan niet worden bijgewerkt omdat voor partitioneringskolom %2 geen waarde is opgegeven.
3292. Deze back-upset bevat records die zijn geregistreerd vóór het aangewezen tijdstip. De database blijft in de herstelstatus zodat u verder kunt gaan met het doorvoeren van transacties.
3293. CREATE DATABASE is mislukt. Het primaire bestand moet minstens %1 MB groot zijn om ruimte te bieden voor een kopie van de modeldatabase.
3294. Lijst van providers.
3295. De waarde is te groot of te klein voor een Int64.
3296. De opgegeven verbindingstekenreeks is ongeldig: u kunt geen database opgeven met het trefwoord AttachDBFilename of Initial File Name. Geef in de verbindingstekenreeks met het trefwoord een database op of gebruik de opdrachtregeloptie -d.
3297. Gegevenstype %1 kan niet als DISTINCT worden geselecteerd. Het type kan niet worden vergeleken.
3298. Enumerator bevindt zich voor de eerste regel of na de laatste regel.
3299. De binnenkomende TDS (Tabular Data Stream)-protocolstroom is onjuist. De MARS TDS-koptekst bevat fouten.
3300. Kan de wijziging in de publicatie %1 niet doorgeven aan Active Directory.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions