English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Dutch to get their english version

5401. Kan de handler voor servicebeheer niet registreren. De besturingssysteemfout = %1.
5402. Waarschuwing: de tabel of geïndexeerde weergave %1 heeft kolommen met volledige-tekstindexen van het type image, text of ntext. Tijdens het bijhouden van volledige-tekstwijzigingen worden geen WRITETEXT- of UPDATETEXT-bewerkingen bijgehouden die voor deze kolommen zijn uitgevoerd.
5403. Kolomvoorvoegsel %1 is ongeldig Er is geen tabelnaam opgegeven
5404. U bent momenteel andere configuraties aan het bewerken, die moeten worden toegepast voordat deze locatie wordt bewerkt. Wilt u de wijzigingen die u in de andere vensters hebt aangebracht opslaan en een nieuw venster openen?
5405. OLE DB-voorziening %1 voor gekoppelde server %2 levert inconsistente metagegevens voor een kolom. Kolom %3 (volgnummer tijdens compileren %4) van object %5 had %6 van %7 tijdens het compileren en %8 tijdens runtime.
5406. De schakeloptie voor de verticale partitie moet 'true' of 'false' zijn.
5407. De waardebeperking op het gebruik van kenmerk %1 moet consistent zijn met de waardebeperking op de declaratie ervan.
5408. De aanmelding is mislukt. Het aantal gelijktijdige gebruikers heeft de limiet voor het aantal licenties (%1) voor deze %2-server bereikt. Schaf extra licenties aan en registreer deze of voer een upgrade naar een versie met een onbeperkt aantal licenties uit.%3
5409. De opgegeven verzameling kan niet leeg zijn.
5410. Percentages moeten tussen 0 en 100 liggen.
5411. Er is heeft zich een onverwachte fout voorgedaan bij het maken van het nabootsingstoken.
5412. Verwijderen bevestigen
5413. Het abonnement bestaat niet.
5414. Samengevoegde codegroep met lidmaatschapsvoorwaarde X is aan niveau Y toegevoegd.
5415. %1Naam %2 is al gedefinieerd.
5416. De gedistribueerde transactie met UOW %1 bestaat niet.
5417. Interne querymeldingsfout: de garbagecollector heeft een inconsistentie gecorrigeerd.
5418. Langzame samenvoegbewerking via LAN-verbinding
5419. Het tijdstip waarop de thread is gestart.
5420. De database-principal is eigenaar van gegevenstypen in de database en kan niet worden weggehaald.
5421. Alleen leden van de rollen sysadmin, db_owner en db_ddladmin kunnen deze bewerking uitvoeren.
5422. Bulksgewijs invoegen met een andere openstaande resultatenset moet worden uitgevoerd terwijl XACT_ABORT is ingeschakeld.
5423. De lijst van pagina's die wordt verstrekt bij de RESTORE PAGE-instructie, is onjuist opgemaakt. Voordat het probleem optrad, waren %1 pagina's juist geïdentificeerd. Het probleem trad op bij tekenverschuiving %2. Controleer of alle pagina's zijn geïdentificeerd met numerieke paren : met komma's tussen elk paar. Bijvoorbeeld: PAGE='1:57,2:31'.
5424. Er is onvoldoende bereik beschikbaar om het identiteitsbereik van de publicatieserver te vernieuwen.
5425. De parameter X kan geen lege tekenreeks zijn.
5426. Kan een alleen-lezen NumberFormatInfo-object niet wijzigen.
5427. Opgegeven waarde %1 bestaat al.
5428. Kan de beveiligingscontext niet terugdraaien omdat het cookie ongeldig is.
5429. Kan de provider niet vinden in de verzameling.
5430. Er zijn %1 transacties teruggedraaid in database %2 (%3). Dit bericht dient alleen ter informatie; u hoeft niets te doen.
5431. SSIS-map %1 bevat pakketten en/of andere mappen. U moet deze eerst weghalen.
5432. De publicatie moet van het type immediate_sync zijn om abonnementskopieën toe te staan.
5433. Deze ACL (Access Control List) heeft geen canonieke vorm en kan dus niet worden aangepast.
5434. Alleen de Standard of Enterprise Edition van SQL Server kan bij een MSX worden aangemeld.
5435. Waarschuwing: de artikelvolgorde komt niet overeen met de relatie tussen primaire sleutels en refererende sleutels. Het artikel %1 verwijst naar een of meer artikelen die later worden gemaakt.
5436. De definitie van object %1 is gewijzigd na de compilatie.
5437. URL moet worden opgegeven.
5438. De toewijzingsfunctie voor OLE-taken kan niet worden geïnitialiseerd. Heterogene query's, gedistribueerde query's en aanroepen van externe procedure zijn niet beschikbaar. Controleer of DCOM juist is geïnstalleerd en geconfigureerd.
5439. %1 %2 is afhankelijk van %3 %4.
5440. De naam van een registersleutel moet beginnen met een geldige naam van een basissleutel.
5441. Kan geen gebruikersexemplaar van SQL Server genereren vanwege een fout bij het maken van een gebeurtenis voor het gebruikersexemplaar. De verbinding wordt verbroken.%1
5442. (aantal gemengde gebieden = %1, gemengde pagina's = %2) in deze database.
5443. Database %1 voert de upgradestap uit van versie %2 naar de huidige versie %3.
5444. De voorziening voor massagegevens kan geen geheugen toewijzen.
5445. De optie TYPE COLUMN is alleen toegestaan voor kolommen van het type image of varbinary(max).
5446. Kan geen matrix maken van het type Open.
5447. %1 is geen geldige waarde voor de %2-parameter. De waarde moet groter zijn dan of gelijk zijn aan 0 en kleiner dan of gelijk aan 10.000.
5448. De opgegeven %1 (%2) bestaat niet.
5449. %1 is een ongeldig aantal opstartparameters. Deze service werkt met twee opstartparameters.
5450. De server met de naam %1 is niet-actief. Dit bericht dient alleen ter informatie; u hoeft niets te doen.
5451. De externe servicebinding met de id %1 is weggehaald.
5452. De ALTER TABLE SWITCH-instructie is mislukt. SWITCH is niet toegestaan omdat brontabel %1 een primaire sleutel bevat voor beperking %2.
5453. De instellingen voor externe toegang voor de Dedicated Admin Connection kunnen niet worden gewijzigd. De volgende fout is opgetreden: 0x%1, statuscode 0x%2.
5454. %1De waarde van kenmerk %2 is groter dan 4000 tekens, het toegestane maximum in xml-schemadocumenten
5455. SQL Server wacht totdat %1 resterende sessies en verbindingen worden afgesloten. Als deze sessies niet binnen redelijke tijd worden afgesloten, wordt het niet-geforceerde afsluitproces afgebroken. Dit bericht wordt mogelijk meerdere malen weergegeven voordat SQL Server wordt afgesloten.
5456. Het registerbestand overschrijft het invoerbestand
5457. Opdrachten voorafgaand aan en volgend op momentopnamen worden niet ondersteund voor een publicatie die niet-SQL Server-abonneeservers kan ondersteunen met de tekenmodus bcp als synchronisatiemethode.
5458. Er is nog een %1-agent actief voor de abonnementen of de server voert een eerdere aanvraag van dezelfde agent uit.
5459. Database-id %1, pagina %2, sleuf %3 voor LOB-gegevenstypeknooppunt bestaat niet. Dit wordt gewoonlijk veroorzaakt door transacties die niet-toegewezen gegevens kunnen lezen op een gegevenspagina. Voer DBCC CHECKTABLE uit.
5460. Slechts één logboekweergaveagent of logboekprocedure (sp_repldone, sp_replcmds of sp_replshowcmds) kan gelijktijdig verbinding maken met de database. Als u een logboekprocedure hebt uitgevoerd, haalt u de verbinding weg waarmee u de procedure hebt uitgevoerd of voert u sp_replflush uit via deze verbinding voordat u de logboekweergaveagent start of een andere logboekprocedure uitvoert.
5461. Kan geen CacheRequest wijzigen wanneer deze actief is in een willekeurige thread.
5462. Er is een onverwachte fout opgetreden: de lengte van de opdrachten in de wachtrij is groter dan 16 k. Het verwerken wordt afgebroken.
5463. De maximale hoeveelheid fysiek geheugen die door het proces wordt gebruikt sinds het is gestart.
5464. Het totale aantal gebieden is %1.
5465. Fout bij bulksgewijs laden tijdens een poging om fouten te registreren.
5466. Hiermee wordt opgegeven of de sectie RoleManager is vergrendeld.
5467. retentionDays moet tussen 1 en 365 dagen liggen.
5468. U kunt de lokale distributieserver niet weghalen. Er zijn abonneeservers gedefinieerd.
5469. Het verwijderen van het woordenlijstbestand in X is mislukt.
5470. Kan procedure %1 niet uitvoeren op externe server %2.
5471. De server-HTTP-provider heeft het luisteren opnieuw ingesteld.
5472. %1Er is geen element met de naam %2:%3
5473. %1Kan 'fn:data()' niet impliciet atomiseren of toepassen op complexe inhoudelementen, het type %2 is gevonden binnen het afgeleide type %3.
5474. Kan de tabelwijziging niet uitvoeren omdat de tabel is gepubliceerd in een of meer publicaties met een publication_compatibility_level lager dan 90RTM. Gebruik sp_repladdcolumn of sp_repldropcolumn.
5475. LOB-gegevens (gegevens voor grote objecten) voor tabel %1 bevinden zich op een off line bestandsgroep waartoe geen toegang kan worden verkregen.
5476. Tabelfout: object-id %1, index-id %2, partitie-id %3, cluster-id %4 (type %5), pagina-id %6 bevat een ongeldige pagina-id in de paginakoptekst. De PageId in de paginakoptekst = %7.
5477. Het filter met de opgegeven filternaam %1 is niet gevonden.
5478. Bestand %1 wordt opgeëist door %2(%3) en %4(%5). U kunt de WITH MOVE-component gebruiken om een of meer bestanden te verplaatsen.
5479. Door de gebruiker gedefinieerde bestandsgroepen moeten alleen-lezen worden gemaakt.
5480. Geclusterde index %1 op tabel %2 kan niet worden uitgeschakeld. De vereiste machtiging is geweigerd om referentieweergave %3 te wijzigen terwijl de geclusterde index ervan wordt uitgeschakeld.
5481. Er zijn dubbele exemplaren van metagegevens aanwezig.
5482. De waarde is te groot of te klein voor een UInt32.
5483. sp_dropwebtask kan de opgegeven taak niet vinden.
5484. De uitvoeringsstatus van de thread.
5485. Of dit proces momenteel reageert.
5486. Kolom %1 in tabel %2 is ongeldig voor het maken van een standaardbeperking.
5487. Een expressie in de TABLESAMPLE- of REPEATABLE-component is geen constante of is ongeldig.
5488. Als deze optie wordt opgegeven, worden er vaste namen aan de gecompileerde assembly's toegewezen.
5489. Er is een fout ontvangen in de conversatie van Service Broker met Database Mail. Database Mail is mogelijk niet beschikbaar of er is een fout opgetreden. Raadpleeg het foutenlogboek van Database Mail voor meer informatie.
5490. I/O-bewerking werkt niet. Hoogstwaarschijnlijk wordt het bestand te lang of wordt de koppeling niet geopend om synchrone I/O-bewerkingen te ondersteunen.
5491. In de systeemcatalogus is geen rij gevonden met index-id %1 voor tabel %2.
5492. Kan geen XML-deserialisatie voor instelling: Instelling gebruiken.
5493. /Database-principal %1 bestaat niet of de gebruiker is geen lid.
5494. Database Mirroring is beëindigd voor database %1. Dit bericht dient alleen ter informatie; u hoeft niets te doen.
5495. De eigenschap DigitSubstitution moet van een geldig lid zijn van de DigitShapes-inventarisatie. Geldige vermeldingen zijn Context, NativeNational of None.
5496. Bron X is niet op de lokale computer geregistreerd.
5497. Kan een multiservertaak niet toevoegen aan een categorie met lokale taken.
5498. Of een venster met een foutmelding wordt weergegeven als er een fout optreedt.
5499. nummer
5500. De optie %1 is op ongeldige wijze gebruikt in instructie %2.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions