English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Dutch to get their english version

6901. Als u in een CREATE DATABASE-instructie een logboekbestand opgeeft, moet u ook minimaal één niet-logboekbestand opgeven.
6902. De functie :: waarmee syntaxis wordt aangeroepen, wordt verwijderd uit toekomstige versies van SQL Server. Vervang de functie door 'sys.'.
6903. Waarschuwing: type %1 wordt beperkt door een facet %2 dat het uitvoeren van volledige round-trips voor exemplaren van dit type mogelijk vertraagt
6904. Het argument is geen geldige hexadecimale tekenreeks. Kan geen initialisatie uitvoeren op basis van metagegevens in de fouttolerante index. De index is mogelijk beschadigd.
6905. De optie Cross Database Chaining kan niet worden ingesteld op de opgegeven waarde op de opgegeven database.
6906. Er moet een coderingswachtwoord worden opgegeven om de persoonlijke sleutel van deze %1 te coderen.
6907. Kan niet verzenden naar een ontvanger.
6908. De externe aanroep om de publicatie van tabel %1 ongedaan te maken, is mislukt.
6909. Assembly's met volledig vertrouwen:
6910. Time-out tijdens het wachten op uitvoering van programma. De opdracht die werd uitgevoerd is X.
6911. Het type moet '[indexed view ]logbased[ (manualview|manualfilter|manualboth)]', '[serializable ]proc exec' of '(view|indexed view|proc|func|aggregate|synonym) schema only' zijn.
6912. XML %1 beginnend met %2 is %3 tekens lang, waardoor de limiet wordt overschreden. De maximaal toegestane lengte is %4 tekens.
6913. CREATE kan niet worden uitgevoerd voor %1 op %2. Het doel is niet opgenomen in de huidige database.
6914. Groep %1 bestaat al in de huidige database.
6915. Hiermee wordt opgegeven of de sectie SessionState is vergrendeld.
6916. Het opgegeven e-mailadres wordt momenteel niet ondersteund.
6917. Kan deze bewerking niet in de inhoud uitvoeren.
6918. Naam van de tabel die moet worden in- of uitgeschakeld voor SQL-cacheafhankelijkheid. Vereist de optie -et of -dt.
6919. Plaats tape voor %1 van database %2 in tapestation %3.
6920. De transactie is teruggedraaid. Kan de trigger niet uitvoeren. Voer de transactie opnieuw uit.
6921. De hoofdcode van MethodOverride moet van dit type zijn.
6922. Kan de distributietransactietabellen niet opruimen.
6923. MODIFY FILE is mislukt. Bestand %1 bestaat niet.
6924. Het artikel is bijgewerkt.
6925. Kan de server %1 niet weghalen omdat deze wordt gebruikt als een abonneeserver bij replicatie.
6926. De verbinding is onverwachts afgesloten
6927. Een niet-geclusterde index kan niet naar een geclusterde index worden geconverteerd als een referentiesleutelbeperking naar de index verwijst.
6928. Kan de retentietijd van publicatie %1 niet op een andere waarde dan 'day' instellen omdat sync_mode is ingesteld op 'character' en er mogelijk sprake is van SQL Server Mobile Edition-abonneeservers.
6929. Er zijn geen overeenkomende rijen om te melden.
6930. Typenaam is te lang. De volledig gekwalificeerde typenaam mag maximaal 1024 tekens bevatten.
6931. Waarschuwing: kolom %1 bestaat al in de verticale partitie.
6932. De ON-component is niet geldig voor deze instructie.
6933. Bij de functie 'ntile' past alleen een expressie met een positieve int of bigint als invoer.
6934. Primaire database %1.%2 voor back-ups van logboekbestanden heeft een back-updrempel van %3 minuten en heeft gedurende %4 geen back-upbewerking uitgevoerd. Controleer de gegevens van het agentlogboek en de back-upfunctie voor logboekbestanden.
6935. %1 wordt niet ondersteund in deze editie van SQL Server.
6936. Ondersteuning voor exclusieve beheerdersverbinding is geladen voor het lokaal luisteren op de poort %1.
6937. InnerRequest is niet beschikbaar voor vooraf geladen pakketten.
6938. Kan de waarde van het attribuut Attribuut niet converteren naar het juiste type.
6939. Er is een onherstelbare fout opgetreden in .NET Framework-runtime. De server wordt afgesloten.
6940. Kan geen gebruikersexemplaar van SQL Server genereren. Alleen leden van Builtin\Users kunnen een gebruikersexemplaar genereren. De verbinding wordt gesloten.%1
6941. De naam van de conflictoplosser voor artikelen kan geen lege tekenreeks of null zijn.
6942. Toevoegen van de standaard-ASP.NET-account X aan de rol Y starten.
6943. Kan de tabelnaam of de tabeleigenaar die overeenkomt met alternatieve tabel-id (bijnaam) %1 niet vinden in sysmergearticles.
6944. De opgegeven naam %1 van het opslagpunt is te lang. De maximaal toegestane lengte is %2 tekens.
6945. Kolomnaam %1 is ongeldig.
6946. Kan de lengte van een opslagobject niet ophalen van OLE DB-voorziening %1 voor gekoppelde server %2 voor tabel %3, kolom %4.
6947. De aanmelding voor gebruiker %1 is mislukt. Het wachtwoord kan niet worden gewijzigd. Het wachtwoord is te kort volgens de vereisten van het Windows-beleid.%2
6948. De socket-koppeling is niet geldig.
6949. De eigenschap SponsorshipTimeout kan alleen worden ingesteld als de lease zich in de oorspronkelijke status bevindt. De status is X.
6950. Het doorgegeven type moet een interface zijn.
6951. Er is een open verbinding vereist. Kan de fouttolerante index niet doorzoeken.
6952. Lengte kan niet minder dan nul zijn.
6953. PerformanceCounterInstanceLifetime.Process is niet geldig in het globale gedeelde geheugen. Als de categorie van de prestatiemeter is gemaakt met een oudere versie van het Framework, maakt de categorie gebruik van het globale gedeelde geheugen. Gebruik PerformanceCounterInstanceLifetime.Global of verwijder de categorie en maak deze opnieuw als er toepassingen worden uitgevoerd op oudere versies van het Framework die niet schrijven naar de categorie.
6954. Kan object %1 niet vinden of u bent niet gemachtigd.
6955. De eigenschap Eigenschapsnaam heeft een ongeldige waarde.
6956. Kan de status van de abonneeserver niet wissen uit de sysservers-vermelding.
6957. Kan object_id niet opzoeken. Kan de verwijzingstabel of onderhoudstrigger niet vinden.
6958. Er wordt al een asynchrone aanroep uitgevoerd. Deze moet worden voltooid of geannuleerd voordat u deze methode kunt aanroepen.
6959. Kan de ruimtetoewijzing voor bestand %1 niet bijstellen.
6960. %1Ongeldig bronteken %2 (0x%3) is gevonden in een id bij %4.
6961. Kan index %1 niet opnieuw maken. De nieuwe indexdefinitie komt niet overeen met de beperking die door de bestaande index wordt afgedwongen.
6962. Thread.ExceptionState kan geen toegang krijgen tot een ExceptionState vanuit een ander AppDomain.
6963. Er zijn geen parameters en argumenten opgegeven voor de procedure %1.
6964. De opgegeven job_login moet overeenkomen met de opgegeven publicatie-login wanneer de distributie-/publicatieserver (sp_adddistpublisher) wordt toegevoegd.
6965. SQL-webassistent: een tekstkolom met URL-hyperlinks ontbreekt in @query.
6966. Expires (0=geen)= X.
6967. Door de gebruiker gedefinieerde functies, partitiefuncties en kolomverwijzingen zijn niet toegestaan in expressies in deze context.
6968. De uitvoerbytebuffer is te klein om de gecodeerde gegevens te kunnen bevatten, codering X terugval Y.
6969. &Aanmeldings-URL:
6970. Ongeldige definitie voor type %1. Kan use="prohibited" niet opgeven voor kenmerk %2 omdat er geen overeenkomend kenmerk in het basistype is.
6971. De rij is vrijgegeven, hoewel een wijziging in behandeling was.
6972. Onjuiste XML-versie.
6973. SQL-webassistent: de broncodetabel wordt niet ondersteund door het systeem. Controleer of de @charset- en @codepage-taalbestanden op het systeem zijn geïnstalleerd.
6974. Kan geen schemagebonden %1 %2 maken omdat deze verwijst naar een object in een andere database.
6975. %1Het doel van 'replace value of' kan geen union-type zijn, %2 is gevonden.
6976. %1 kan niet worden uitgevoerd op of met tabel %2. De tabel is de doeltabel of een onderdeel van trapsgewijze acties van een trigger die momenteel wordt uitgevoerd.
6977. Time-outinterval moet minder zijn dan 2^32-2.
6978. De gegevens in bestandsgroep %1 zijn off line en er bestaan uitgestelde transacties. Gebruik RESTORE om de bestandsgroep terug te zetten of haal de bestandsgroep weg als u deze niet nodig hebt. Het logboek kan niet worden afgekapt zolang deze situatie bestaat.
6979. De eigenaar van deze taak is %1. Alleen een taak die het eigendom is van een lid van de rol %2, kan een multiservertaak zijn.
6980. De positie van een geselecteerd knooppunt in de lijst wijzigen.
6981. De voorziening kan een voor de instructies UPDATE/DELETE/INSERT vereiste interface niet ondersteunen.
6982. Beschadigd .resources-bestand. Een bronnaam gaat voorbij het einde van de stroom.
6983. De systeemweergavestatus is niet geldig.
6984. %1 kan niet worden gemaakt op weergave %2. De weergave bevat een onnauwkeurige rekenkundige operator.
6985. De gebruiker heeft onvoldoende machtigingen om de rij te verwijderen.
6986. Het gebied %1 in de database-id %2 is in het GAM gemarkeerd als toegewezen, maar geen enkel SGAM of IAM heeft het gebied toegewezen.
6987. Kan %1 niet maken voor de weergave %2 omdat hierin wordt verwezen naar een interne kolom van SQL Server.
6988. Kan de status van niet-gegevensbestanden of bestanden in de primaire bestandsgroep niet wijzigen.
6989. Kan geen gebruikersexemplaar van SQL Server genereren vanwege een fout bij het verkrijgen van de procesinformatie over het gebruikersexemplaar. De verbinding wordt verbroken.%1
6990. Kan database %1 niet openen. De replicatie-instellingen en systeemobjecten kunnen niet worden bijgewerkt. Als de database voor replicatie wordt gebruikt, voert u sp_vupgrade_replication in de [hoofd]database uit als de database beschikbaar is.
6991. De protocol-handler is niet op volgorde aangeroepen. Voor de rij wordt geen volledige-tekstindex gemaakt.
6992. De wizard Distributiepakket maakt een Windows Installer-pakket (.msi-bestand) dat in een structuur met Groepsbeleid kan worden geplaatst. Tijdens de aanmeldingsprocedure wordt het beleid op Windows 2000- en Windows XP-clients geïnstalleerd.
6993. Proxy-attributen worden alleen voor ContextBound-typen ondersteund.
6994. Er is meer dan één keer een letterlijke waarde voor compilatie opgegeven voor de variabele %1 in een of meer OPTIMIZE FOR-componenten.
6995. Er is een syntaxisfout opgetreden bij het ontleden van SQL-id %1.
6996. Optie %1 leidt tot een conflict met optie(s) %2. Verwijder de conflicterende optie en geef de instructie opnieuw op.
6997. Algoritme-implementatie ondersteunt geen sleutelgrootte van X.
6998. De verzameling bevat antwoordkoppen en mag de opgegeven aanvraagkop niet bevatten.
6999. X is geen single Unicode-teken.
7000. Element X in XML-naamruimte naamruimte wordt niet herkend. Let op: namen van elementen zijn hoofdlettergevoelig.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions