English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Dutch to get their english version

401. Er lijkt een oneindige lus te zijn geresulteerd uit de interafhankelijke weergaven.
402. Kan %1 niet maken voor de weergave %2 omdat hierin OPENROWSET, OPENQUERY of OPENDATASOURCE wordt gebruikt. Een mogelijkheid is de weergave niet te indexeren of OPENQUERY, OPENROWSET en OPENDATASOURCE te wissen.
403. Ondersteuning voor exclusieve beheerdersverbinding is niet geladen omdat de ondersteuning niet beschikbaar is in deze editie van SQL Server. Dit bericht dient alleen ter informatie; u hoeft niets te doen.
404. Onbekende serialisatie-indeling opgegeven.
405. De handshake is mislukt, raadpleeg de interne uitzondering.
406. De ALTER TABLE SWITCH-instructie is mislukt omdat kolom %1 niet dezelfde sortering heeft in tabellen %2 en %3.
407. %1Kenmerk %2 mag geen negatieve waarde hebben
408. Bij de bewerking voor het maken van de index wordt %1 kB geheugen gebruikt zoals opgegeven in de geavanceerde sp_configure-optie min memory per query (kB) in plaats van %2 kB opgegeven in de optie index create memory (kB) omdat de eerste kleiner moet zijn dan de laatste.
409. De conversatiegroep ontbreekt. Geef een conversatiegroep op.
410. De transactie is mislukt omdat deze DDL-instructie niet is toegestaan binnen een snapshot-isolatietransactie. Omdat metagegevens geen versie hebben, kan een wijziging van metagegevens leiden tot inconsistenties als dit wordt gecombineerd binnen snapshot-isolatie.
411. Objectnaam: X.
412. Er is een ongeldige %1 opgegeven. %2 is vereist.
413. IIDFromString is mislukt voor %1, (%2).
414. Waarschuwing: kan de volledige-tekstindex voor de tabel of geïndexeerde weergave %1 niet vullen omdat de database zich in toegangsmodus voor één gebruiker bevindt. Het bijhouden van wijzigingen is gestopt voor deze tabel of geïndexeerde weergave.
415. De hash-naam kan niet worden veranderd als er voor de eerste keer naar de stroom is geschreven.
416. Alleen leden van de vaste serverrol sysadmin en %1 kunnen het pull-abonnement op publicatie %2 weghalen.
417. Set met omgevingsvariabelen die op dit proces en onderliggende processen van toepassing zijn.
418. Poging X op een te hoge waarde in te stellen. Het niveau wordt ingesteld op TraceLevel.Verbose
419. Kan de query niet uitvoeren. OLE DB-voorziening %1 voor gekoppelde server %2 heeft geen geschikte interface geboden voor de toegang tot de text-, ntext- of image-kolom %3.%4.
420. %1.%2.%3: SqlFacetAttribute is ongeldig op een niet-openbaar lid.
421. Gebruikerstabellen en -weergaven zijn de enige geldige synchronisatieobjecten.
422. De aanmelding voor gebruiker %1 is mislukt. De wijziging van het wachtwoord is mislukt. Het wachtwoord van de gebruiker is te recent om te worden gewijzigd. %2
423. Er is een bericht ontvangen dat er een probleem is met het maken of verbreken van de verbinding.
424. De stroom zou moeten zijn geconsumeerd voor het herstel.
425. De juiste syntaxis is: sp_certify_removable [,'auto']
426. Het object bevat geen beveiligingsdescriptor.
427. Kan geen exemplaren maken van functieverwijzingen.
428. Ongeldig ObjectTypeEnum X.
429. Kan de met SQL Server 7.0 compatibele controlesombewerking niet uitvoeren op een samenvoegartikel met een verticale of horizontale partitie. Kan de rowcount-validatie en de met SQL Server 2000 compatibele binaire controlesombewerking wel uitvoeren voor dit artikel.
430. Waarschuwing: indexaanwijzingen bij weergave %1 worden genegeerd.
431. Kan het opgegeven bestand niet openen.
432. De oude en nieuwe hoofdsleutels zijn identiek. Het is niet nodig de gegevens opnieuw te coderen.
433. XQuery: de naam of een deel van een meerdelige naam die begint met %1 die is doorgegeven aan %2() is geen geldige SQL-id. De naam of het deel bevat ongeldige tekens.
434. Omleidingsmethode
435. Element moet een -element zijn.
436. Kan geen nieuwe verbinding accepteren. De sessie is beëindigd. Deze fout treedt op als wordt geprobeerd een nieuwe batch uit te voeren op een sessie die zich afmeldt en als een ernstige fout wordt gevonden op een verbinding. Ga in het foutenlogboek na of de sessie is beëindigd met de KILL-opdracht of wegens ernstige fouten.%1
437. Index of statistieken %1 kan of kunnen niet worden gemaakt voor weergave %2. Sleutelkolom %3 is onnauwkeurig, berekend en niet-persistent. U kunt de verwijzing naar de index- of statistiekenweergave verwijderen of de definitie van de kolom wijzigen in nauwkeurig. Als de kolom in de basistabel als berekende kolom is gedefinieerd, kunt u de kolom daar markeren als PERSISTED.
438. Back-ups die zijn gemaakt met oudere versies van SQL Server, worden niet ondersteund door fn_dump_dblog.
439. Alle beleidsniveaus opnieuw instellen
440. StandardError is niet omgeleid.
441. De eigenschap RenewOnCallTime kan alleen worden ingesteld als de lease zich in de oorspronkelijke status bevindt. De status is X.
442. Bestand %1 kan niet worden hersteld naar %2. Gebruik WITH MOVE om een geldige locatie voor het bestand op te geven.
443. De publicatie-eigenschap 'replicate_ddl' moet 1 of 0 zijn.
444. Kan geen vertrouwensbeheer laden voor deze toepassing.
445. Kolom %1 bevat een ongeldig gegevenstype. Geldige gegevenstypen zijn char, varchar, nchar en nvarchar.
446. (alle taken)
447. De herstelprocedure is voltooid. Dit bericht dient alleen ter informatie; u hoeft niets te doen.
448. De beperking PRIMARY KEY kan niet worden gedefinieerd voor kolom %1 in tabel %2. De berekende kolom moet persistent zijn en mag niet op NULL kunnen worden ingesteld.
449. Afgeleide tabel %1 kan niet worden bijgewerkt omdat de definitie een UNION-operator bevat.
450. %1 is geen parameter voor de procedure %2 of is niet in de juiste volgorde opgegeven.
451. De versie van de MSX (%1) is niet recent genoeg om deze TSX te ondersteunen. Op de MSX is versie %2 of hoger vereist.
452. Abonneeservers kunnen zich niet op publicaties die DTS toestaan abonneren zonder een DTS-pakket te gebruiken.
453. Providers &beheren...
454. Stille modus; geen bevestiging voor het verwijderen van een voorziening weergeven.
455. De alfa-drempel moet tussen 0 en 100 liggen.
456. Voor de tabel (en de kolommen daarvan) die door een methode met tabelwaarden wordt geretourneerd, moeten aliasnamen worden gebruikt.
457. De transactie voor momentopname-isolatie is niet gestart in database %1 omdat de opdracht ALTER DATABASE die momentopname-isolatie voor deze database instelt, nog niet is voltooid. De database is in een overgang naar een status ON in behandeling. Wacht totdat de opdracht ALTER DATABASE is voltooid.
458. De lengte van de indexen komt niet overeen met de matrixpositie.
459. De XML Node-id is ongeldig. Bouw de database opnieuw op als het probleem aanhoudt.
460. Er is een onbekende fout opgetreden in de tracering.
461. %1 %2 is afhankelijk van %3.
462. Kan %1 op %2 niet uitvoeren. De waarde bestaat al.
463. Er is een document van het type null geleverd. Voor de rij wordt geen volledige-tekstindex gemaakt.
464. Voor het herstellen van deze fout moeten eerst andere fouten worden hersteld.
465. &Alleen deze assembly
466. Kan niet wachten op een transparentproxy.
467. De eigenschap offload_server kan niet NULL of leeg zijn als de pull-abonnementsagent ingeschakeld moet worden voor externe activering.
468. Een lege lijst met type-parameters voor een partitiefunctie-lijst is niet toegestaan in de definitie van een partitiefunctie.
469. Kan de DateTimeStyles-waarden AssumeLocal en AssumeUniversal niet samen gebruiken.
470. De volgorde is onjuist van de ketensequentienummers in de IAM-keten (Index Allocation Map) voor object-id %1, index-id %2, partitie-id %3, cluster-id %4 (type %5). Pagina %6 met sequentienummer %7 wijst pagina %8 met sequentienummer %9 aan.
471. Parameternummer %1 en de daarop volgende parameters moeten worden opgegeven als '@naam = waarde'. Nadat de vorm '@naam = waarde' is gebruikt, moeten alle volgende parameters worden opgegeven in de vorm '@naam = waarde'.
472. Kan het beveiligingscertificaat niet vinden omdat de id van de database-principal (%1) niet overeenkomt met een server-principal. De beveiligings-principal is mogelijk weggehaald na het tot stand brengen van de conversatie.
473. Kan X niet op Y instellen. Waarden van KeySpline moeten tussen 0,0 en 1,0 liggen.
474. Kan geen bestandstoewijzing maken.
475. Verwijzing naar niet-gedefinieerd groepsaantal X.
476. De som van de offset en het aantal kan niet groter zijn dan de bufferlengte.
477. Eigenschap %1is niet geldig voor %2 publicatieservers.
478. %1 is geen geldige functie of eigenschap en geen geldig veld.
479. OLE Automation-objecten worden niet ondersteund in de fiber-modus.
480. %1 is een permanente %2-categorie en kan niet worden verwijderd.
481. Windows-verificatie wordt niet ondersteund door de server.
482. Kan het logboekbestand niet opnieuw opbouwen wanneer het primaire bestand alleen-lezen is.
483. Kan de locatie van de framework-map niet ophalen.
484. CacheRequest.Pop is aangeroepen in een CacheRequest die zich niet in de huidige aanvraag boven aan de stack bevond.
485. Kan het certificaat niet vinden in de archieven LocalMachine en CurrentUser.
486. Kan de bestandsinformatie niet opvragen als het bestand niet bestaat.
487. %1%2 mag niet worden gebruikt met een 'empty'-operand
488. De definitie voor element of kenmerk %1 is ongeldig. Waardebeperkingen van componenten van het type QName worden niet ondersteund in deze versie.
489. De sleutelbuffergrootte is inconsistent met de sleutelmodulegrootte.
490. De afbeeldingsgegevens hebben tijdens de verwerking een overloop gegenereerd.
491. De omvang van één logboekbestand mag niet groter zijn dan 2 TB.
492. Tijdens het ongedaan maken van een geregistreerde bewerking in database %1 is een fout opgetreden in logboekrecord-id %2. Gewoonlijk is de specifieke fout eerder geregistreerd in het gebeurtenislogboek van Windows. Herstel de database of het bestand van een volledige back-up of repareer de database.
493. De netwerkbibliotheek kan niet worden gestart wegens een interne fout in de bibliotheek. Controleer de fouten die onmiddellijk aan deze fout voorafgaan in het foutenlogboek om de oorzaak te bepalen.
494. De WebProxy kan de automatisch gedetecteerde locatie van proxyscript: X niet parseren naar een Uri.
495. De parameter domainSid is geen geldige Windows-domein-SID.
496. Voorberekende partities kunnen niet worden gebruikt omdat artikel %1 en %2 deel uitmaken van een samenvoegfilter en voor ten minste een ervan is een beperking met een CASCADE-actie gedefinieerd.
497. Tabelfout: cluster-id %1, pagina %2 bevat een onjuiste pagina-id in de paginakoptekst. De PageId in de paginakoptekst = %3.
498. %1Er is een syntaxisfout gevonden bij %2. 'as', 'into', 'before' of 'after' wordt verwacht.
499. De instructie(s) kunnen niet worden voorbereid.
500. Hogere indexen overschrijden Int32.MaxValue vanwege een grote ondergrens en/of lengte.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions