English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Dutch to get their english version

5801. Er is een fout opgetreden bij het opzoeken van het openbare-sleutelcertificaat dat is gekoppeld aan dit exemplaar van SQL Server. Het certificaat dat is gevonden, is momenteel niet geldig.
5802. Fysiek bestand %1 is verwijderd.
5803. Kan terugval niet wijzigen wanneer de buffer niet leeg is. Bij de vorige Convert()-aanroep zijn er gegevens achtergebleven in de terugvalbuffer.
5804. Er is slechts één asynchrone lezer tegelijk toegestaan.
5805. De informatie over conflictoplossing moet worden opgegeven als conflictoplosser %1 wordt gebruikt.
5806. Databasenaam %1, die verwijst naar object in tempdb, wordt genegeerd.
5807. Kan de doelservicenaam niet vinden. Controleer of de servicenaam correct is opgegeven en/of de routinggegevens zijn geleverd.
5808. De hoeveelheid CPU-tijd die het proces buiten de kern van het besturingssysteem heeft doorgebracht.
5809. Poging tot het uitvoeren van een bewerking die is verboden door de CLR-host.
5810. Het opruimen van samengevoegde metagegevens kan niet worden uitgevoerd wanneer er nog samenvoegprocessen worden uitgevoerd. Probeer deze bewerking opnieuw nadat de samenvoegprocessen zijn voltooid.
5811. De uiteindelijke waarde van de uitvoerparameter was null en kan niet worden verzonden naar een 6.5-client die verwacht dat de parameter niet null kan zijn.
5812. Er zijn XML-gegevens gevonden in de parameter %1, maar dit is geen XML-parameter. Maak een entiteit van ongeldige XML-tekengegevens in deze parameter of geef de parameter door getypeerd als xsd:anyType of sqltypes:xml
5813. De gegevenswaarde heeft de integriteitsbeperkingen voor de kolom geschonden.
5814. De maximale hoeveelheid virtueel geheugen die door het proces is toegewezen sinds het is gestart.
5815. De optie %1 is verschillende keren opgegeven in de id voor de meldingsopties.
5816. Kan Save in een Encoder niet meer dan één keer aanroepen.
5817. De naam X bevat tekens die niet geldig zijn voor een cultuur of regio.
5818. De drempelwaarde [%1:%2] voor de publicatie [%3] is ingesteld. Controleer of de logboekweergave en de distributieagenten actief zijn en voldoen aan de latentievereisten.
5819. MODIFY FILE is mislukt. Geef de logische naam op.
5820. Kan de 'merge publish'-optie niet wijzigen omdat de server niet is ingesteld voor replicatie.
5821. Maximale regellengte te laag.
5822. Parameter %1: parametersortering kan niet worden opgegeven op het knooppunt %2 (in de naamruimte %3).
5823. De conversie van een tekenreeks naar smalldatetime-gegevenstype is mislukt.
5824. De schaal moet kleiner zijn dan of gelijk zijn aan de precisie.
5825. Het maken is mislukt omdat er geen verdere id's beschikbaar zijn.
5826. Er is een onverwachte TIB-logboekrecord gevonden bij het verwerken van een TI-blok voor verschuiving %1. De gegevens van de laatste verwerkte TIB zijn: (textInfoFlags 0x%2, coloffset %3, newSize %4, oldSize %5).
5827. De voorziening heeft enkele bestaande rijen niet vrijgegeven.
5828. WaitAll voor meerdere koppelingen van een STA-thread wordt niet ondersteund.
5829. Index %1 op tabel %2 kan niet worden verwerkt. Bestandsgroep %3 is ongeldig.
5830. Verschuiving en lengte liggen buiten de grenzen voor de matrix of het aantal is groter dan het aantal elementen van de index aan het einde van de bronverzameling.
5831. %1De waarde van %2 is geen geldig getal
5832. De ALTER TABLE SWITCH-instructie is mislukt. %1 %2 bevindt zich in bestandsgroep %3 en partitie %4 van %5 %6 bevindt zich in bestandsgroep %7.
5833. Waarde van vlaggen is ongeldig.
5834. Deze transactie is afgebroken door KTM (Kernel Transaction Manager).
5835. De database %1 is gestart, maar de guardian heeft de database nog niet on line gebracht. Voer de bewerking later opnieuw uit.
5836. U kunt geen outer-join-operatoren opgeven in een query die samengevoegde tabellen bevat. Weergave of functie %1 bevat outer-join-operatoren.
5837. Het opgegeven singletonveld bestaat al in de verzameling en kan niet worden toegevoegd.
5838. Er is een tabelfout opgetreden: object-id %1, index-id %2, partitie-id %3, cluster-id %4 (type %5), pagina %6, rij %7. De recordcontrole (%8) kan niet worden uitgevoerd. De waarden zijn %9 en %10.
5839. Alleen het synchrone aanroeptype wordt ondersteund voor berichten die niet van het type Message zijn.
5840. Kan operator %1 niet wijzigen of verwijderen omdat deze server een %2 is.
5841. Er is een fout opgetreden tijdens het verwerken van de WebResponse.
5842. Cached Headers niet bijwerken.
5843. De aanmelding is mislukt voor gebruiker %1.%2
5844. sp_checknames wordt gebruikt om te zoeken naar niet-7-bits ASCII-tekens.
5845. Doelmatrix is niet lang genoeg om alle items in de verzameling te kopiëren. Controleer de index en de lengte van de matrix.
5846. Kan niet bulksgewijs kopiëren naar tabel %1 die is ingeschakeld voor abonnementen voor direct bijwerken.
5847. XML-ontleding: regel %1, teken %2, '?' verwacht
5848. De kolom %1.%2 is ongeldig in de HAVING-component omdat deze niet is opgenomen in een statistische functie of de GROUP BY-component.
5849. Gedeactiveerde abonnementen.
5850. Dit logboekbestand bevat records die zijn geregistreerd vóór de aangewezen markering. De database blijft in de herstelstatus zodat u een ander logboekbestand kunt toepassen.
5851. Beleid voor niveau X wordt opnieuw ingesteld
5852. Het type van de eerste mislukte machtiging is:
5853. Het volume op apparaat %1 is een vervolgvolume van de back-upset. Verwijder dit volume en plaats het volume met het begin van de back-upset.
5854. Ondersteuning voor SQLServer-modussessiestatus toevoegen.
5855. Kan de substructuur van een registercomponent niet verwijderen.
5856. X wordt verwacht, Y is ontvangen.
5857. Er is een beschadigd bericht ontvangen. De id van de sleutel voor sleuteluitwisseling is ongeldig. De fout heeft zich voorgedaan in het bericht met de conversatie-id %1, initiator: %2 en berichtvolgnummer: %3.
5858. Dit providerexemplaar is al geïnitialiseerd.
5859. SQL Server is niet in de status om nieuwe clientverbindingen te accepteren. De verbinding is gesloten. Wacht een paar minuten en voer de bewerking opnieuw uit. Als u toegang hebt tot het foutenlogboek, wacht u tot het informatieve bericht verschijnt dat SQL Server gereed is voordat u opnieuw verbinding maakt.%1
5860. Waarschuwing: alleen abonneeservers waarop SQL Server 2000 of hoger wordt uitgevoerd, kunnen worden gesynchroniseerd met de publicatie %1, omdat uitgebreide eigenschappen zijn uitgeschakeld met het script waarmee het artikelschema is gemaakt.
5861. De handle die is doorgegeven aan %1, is ongeldig.
5862. Voor de optie FOR ATTACH moet u minimaal het primaire bestand opgeven.
5863. De logische naam kan niet NULL zijn.
5864. Onverwacht type eigenschap of waarde.
5865. Er is een ongeldige waarde voor X ingevoerd. De vorige waarde wordt gebruikt.
5866. Een gedeeltelijke inhoudsstroom biedt geen ondersteuning voor deze bewerking of een argument van de methode ligt buiten het bereik.
5867. XML-validatie: element of kenmerk %1 is gedefinieerd als fixed. De elementwaarde moet gelijk zijn aan de waarde van het kenmerk 'fixed' dat is opgegeven in de definitie. De locatie is %2
5868. &Lidmaatschapsproviderklasse:
5869. Het herpubliciteitsbereik dat de herpublicatieserver van de publicatieserver heeft verkregen, is te klein om de opgegeven waarde van @pub_identity_range toe te wijzen.
5870. SQL-webassistent: kan de webtaakrij niet naar de client verzenden.
5871. Het pad dat wordt opgegeven door %1, kan niet worden gebruikt voor FILESTREAM-bestanden omdat het een niet-gecodeerd apparaat is.
5872. De waarde voor @subscriber_type is ongeldig. Geldige opties zijn local en global.
5873. De retourwaarde van TextEmbeddedObject.Format bevat een waarde die buiten het bereik ligt van de eigenschap Width.
5874. De opgegeven eigenschapsnaam bestaat al.
5875. TOP-operatoren zijn niet toegestaan in het recursieve gedeelte van een recursieve algemene tabelexpressie %1.
5876. Kan geen vlaggen instellen.
5877. De waarde van de parameter @property moet een van de volgende zijn: 'sync_type', 'priority', 'description', 'subscriber_security_mode', 'subscriber_login', 'subscriber_password', 'publisher_security_mode', 'publisher_login', 'publisher_password', 'merge_job_login' of 'merge_job_password'.
5878. Het argument dat is doorgegeven aan de werk-handler vanaf BackgroundWorker.RunWorkerAsync.
5879. Index of statistieken %1 voor tabel %2 kan of kunnen niet worden gemaakt. Sleutelkolom %3 is niet nauwkeurig en niet-persistent. U kunt de kolom verwijderen uit de sleutel voor de index of de statistieken of de berekende kolom als persistent markeren.
5880. X is al gestart.
5881. De bestandsgroep TEXTIMAGE_ON kan niet worden opgegeven voor een gepartitioneerde tabel.
5882. De component %1 is ongeldig voor dit type eindpunt.
5883. Het cacheprotocol heeft het serverantwoord geweigerd. Als u het automatisch opnieuw uitvoeren van aanvragen wilt toestaan, stelt u de volgende instelling in: request.AllowAutoRedirect=true.
5884. De agenttaak voor %1 moet worden toegevoegd via %2 voordat u kunt verdergaan. Raadpleeg de documentatie bij %3.
5885. De conversie van datum/tijd vanuit een binary/varbinary-tekenreeks is mislukt.
5886. De opgegeven @backup_file_name is niet uit database %1 gehaald.
5887. Index-id %1 voor tabel %2 (opgegeven in de FROM-component) is uitgeschakeld of bevindt zich in een bestandsgroep die niet on line is.
5888. De snapshot-isolatietransactie is mislukt in database %1 omdat de database niet was hersteld toen de huidige transactie werd gestart. Probeer de transactie opnieuw uit te voeren als de database is hersteld.
5889. %1 is geen geldige parameter voor de momentopnameagent.
5890. Kan %1 niet maken voor de weergave %2 omdat deze de operator ROLLUP bevat. Een mogelijkheid is de weergave niet te indexeren.
5891. I/O-fout.
5892. Standaardsortering wijzigen in %1.
5893. Voor de optie /X is geen waarde vereist
5894. De geweigerde machtigingen zijn:
5895. De opgegeven waarde %1 bestaat al.
5896. Er is een 304-antwoord ontvangen voor een onvoorwaardelijke aanvraag, maar de verwachte antwoordcode is 200 of 306.
5897. Alleen een geclusterde index kan on line worden weggehaald.
5898. Er zijn te veel expressies opgegeven in de GROUP BY-component. Het maximum aantal is %1 als CUBE of ROLLUP is opgegeven.
5899. De cachevermelding heeft de kop Authorization en er is geen Cache-Control-instructie aanwezig waarmee deze vermelding kan worden gebruikt.
5900. IAM-pagina %1 (Index Allocation Map) wordt aangewezen door de volgende aanwijzer van IAM-pagina %2 in object-id %3, index-id %4, partitie-id %5, cluster-id %6 (type %7). De pagina is echter niet gevonden tijdens de scan.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions