English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Dutch to get their english version

1201. Ongeldige koppeling.
1202. Waarschuwing: index %1 van %2.%3 is uitgeschakeld omdat de index voor de weergave is gedefinieerd met de indexoptie ignore_dup_key. Haal de index weg en maak deze (indien mogelijk) opnieuw zonder de optie ignore_dup_key. Mogelijk moet u de logische structuur van de weergave wijzigen om te garanderen dat alle rijen uniek zijn.
1203. De benoemde parameter moet een niet-container-ACL zijn.
1204. Kolomvoorvoegsel %1 komt niet overeen met een tabelnaam of aliasnaam die in de query is gebruikt.
1205. Het SqlFunctionAttribute of van de Init-methode voor een CLR-functie met tabelwaarden moet de eigenschap FillRowMethodName instellen.
1206. Onverwachte opcode in generatie van reguliere expressie: X.
1207. De verzameling heeft een vaste grootte.
1208. De binnenkomende TDS (Tabular Data Stream) RPC-protocolstroom (Remote Procedure Call) is onjuist. Parameter %1 (%2): de RPC heeft de markering voor ongewijzigde metagegevens, maar het gegevenstype 0x%3 heeft een werkelijke lengte die verschilt van de lengte die de laatste keer is verzonden.
1209. Sessiestatusinstellingen
1210. Kan het instellen van het nosync-abonnement niet voltooien op de distributieserver als de opruimagent voor de distributiedatabase wordt uitgevoerd. De bewerking heeft een grotere kans van slagen als de opruimagent tijdelijk wordt uitgeschakeld.
1211. Er is een fout opgetreden bij het starten van de standaardtracering. De oorzaak is %1. Schakel de geavanceerde serverconfiguratieoptie 'default trace enabled' uit en opnieuw in met sp_configure.
1212. Kan de planrichtlijn %1 niet maken omdat de parameter @stmt meer dan één instructie bevat.
1213. Het aantal bytes dat beschikbaar moet zijn voordat de gebeurtenis Read wordt gestart.
1214. De privésleutel van het certificaat is beveiligd met een wachtwoord
1215. Weet u zeker dat u deze machtiging uit de machtigingenset wilt verwijderen?
1216. De opgegeven ContentPosition is niet geldig voor dit element.
1217. De query kan niet worden gecompileerd omdat het element voorkomt in het XML-plan dat is doorgegeven aan USE PLAN, terwijl USE PLAN wordt toegepast op een instructie zonder cursor. Een mogelijkheid is een XML-plan van SQL Server te gebruiken voor een instructie zonder aanpassing.
1218. De server-principal %1 bestaat niet of heeft geen servertoegang, of u bent niet gemachtigd.
1219. Kan geen type-conversieprogramma vinden om het object te converteren als het type Typenaam uit de tekenreeks is.
1220. thread
1221. Kan geen methoden aanroepen op %1.
1222. Methode %1 van klasse %2 in assembly %3 is generiek. Generieke methoden worden niet ondersteund.
1223. BitmapCacheBrush biedt geen ondersteuning voor Transform.
1224. De structuur van het aanmeldingspakket waarmee de verbinding wordt geopend, is ongeldig. De verbinding is gesloten. Neem contact op met de leverancier van de clientbibliotheek.%1
1225. De wijziging van de service %1 moet gevolgen hebben voor de wachtrij of voor ten minste één contract.
1226. Activering is om onbekende reden mislukt.
1227. Alleen leden van de rol sysadmin kunnen de eigenaar van een schema wijzigen.
1228. Tabel %1 bestaat niet in de database op de abonneeserver.
1229. De kleurencontext is niet geldig.
1230. De database %1 opstarten'.
1231. Berekende kolom %1 in tabel %2 kan niet behouden blijven omdat de kolom gebruikers- of systeemgegevenstoegang biedt.
1232. Het gebruik van een spatie als scheidingsteken voor tabelaanwijzingen is afgeschaft en wordt verwijderd uit toekomstige versies. Gebruik een komma om afzonderlijke tabelaanwijzingen te scheiden.
1233. Keep-Alive en Close kunnen met deze eigenschap niet worden ingesteld.
1234. Database %1 kan niet worden geopend omdat de versie ervan %2 is. Deze server biedt ondersteuning voor versie %3 en eerder. Er is geen ondersteuning voor een downgradepad.
1235. AppDomain %1 (%2) is gemaakt.
1236. De stroom is niet schrijfbaar.
1237. Configuratieoptie %1 bestaat niet of is mogelijk een geavanceerde optie.
1238. Schrijven wordt voor deze stroom niet ondersteund.
1239. Het aantal bytes niet-wisselbaar computergeheugen dat door het proces wordt gebruikt.
1240. De sessie %1 bestaat al. Gebruik een andere sessienaam.
1241. Besturingssysteemfout 0x%1 is opgetreden tijdens de FILESTREAM-bewerking.
1242. %1Het element- of kenmerktype is meerdere keren opgegeven
1243. XML-ontleding: regel %1, teken %2, ongeldig teken in naam
1244. (tijdgebonden)
1245. De optie WITH MARK geldt alleen voor de eerste BEGIN TRAN WITH MARK-instructie. De optie wordt genegeerd.
1246. Kan niet-bestaande systeemcultuur X niet vervangen.
1247. Geen externe verbinding met X bij een poging tot het lezen van het register.
1248. Kan geen verbinding maken met Oracle-databaseserver %1 met de Oracle OLEDB-provider OraOLEDB.Oracle. Zie SQL Server-fout 21626 in Troubleshooting Oracle Publishers in SQL Server Books Online voor aanvullende informatie.
1249. tabClasses moeten hetzelfde aantal items bevatten als tabScopes
1250. Voor procedures met een groepsnummer kunnen geen parameters met de door de gebruiker gedefinieerde xml- of sqlclr-typen worden opgegeven. Het type voor parameter %1 van procedure %2 is %3.
1251. Met FOR XML kunnen de gegevens voor knooppunt %1 niet worden geserialiseerd omdat deze een teken (0x%2) bevatten dat niet is toegestaan in XML. Als u deze gegevens wilt ophalen met FOR XML, converteert u de gegevens naar het gegevenstype binary, varbinary of image en gebruikt u de BINARY BASE64-instructie.
1252. SQL-webassistent: voor de gegeven @whentype-optie moet @unittype en/of @numunits worden opgegeven.
1253. Kan Arrange niet aanroepen in een UIElement met een oneindige grootte van NaN. Het bovenliggende element van type Typenaam roept het UIElement op. Arrange riep het element van het type Typenaam aan.
1254. Zodra de socket is verwijderd, kunt u alleen op asynchrone wijze opnieuw accepteren. BeginAccept moet worden aangeroepen voor een thread die niet wordt afgesloten tot de bewerking is voltooid.
1255. Een nieuw beveiligingsbeleidsbestand maken
1256. Standaard %1 bestaat niet.
1257. De parameter PATH moet in de canonieke vorm worden opgegeven. Een toegestaan PATH is %1.
1258. Artikel %1 is al in een andere publicatie opgenomen met een andere conflictoplosser voor artikelen.
1259. Geclusterde index %1 op weergave %2 kan niet opnieuw worden opgebouwd. De weergave is afhankelijk van basistabel %3, waarvan de geclusterde index %4 is uitgeschakeld.
1260. BERICHTTEKST
1261. MSIL-instructie is ongeldig of de index ligt buiten het geldige bereik.
1262. Er is geen server-principal gedefinieerd voor sid %1.
1263. zoeken
1264. De %1 optie voor de %2-opdracht kan alleen worden opgegeven door een systeembeheerder.
1265. Ongeldige URI: de URI is leeg.
1266. De indeling of sleutellengte van de persoonlijke sleutel wordt niet ondersteund.
1267. De definitie van de filterprocedure is ongeldig.
1268. De verbinding voor het spiegelen van de database is beëindigd. Er is onvoldoende geheugen beschikbaar om een bericht te verzenden voor database %1.
1269. Ter informatie: het vullen van %1 met volledige tekst is geïnitialiseerd voor de tabel of geïndexeerde weergave %2 (tabel-id of id van geïndexeerde weergave %3, database-id %4). Subtaken voor het vullen: %5.
1270. Kan geen gebruikersexemplaar configureren bij het opstarten. Er is een fout opgetreden bij het bijwerken van de tabel SysServers.
1271. De SET SHOWPLAN-instructie moet de laatste instructie in de batch zijn.
1272. U kunt de optie OUTPUT niet gebruiken als een constante aan een opgeslagen procedure wordt doorgegeven.
1273. Het resultaat valt buiten het ondersteunde bereik van deze kalender. Het resultaat moet liggen tussen X (gregoriaanse kalender) tot en met Y (gregoriaanse kalender).
1274. Het bestand is te groot om een geldige ColorContext te zijn.
1275. %1 is mislukt omdat functie %2 van klasse %3 van assembly %4 een of meer parameters heeft, maar CLR-triggers geen parameters accepteren.
1276. Een rij kan niet in de sortering worden ingevoerd als de sortering in de rij-invoerfase verkeert.
1277. Alle enum-waarden moeten een onderliggend value__ field bevatten.
1278. Kan de gegevens voor conflictoplosser voor artikelen %1 niet verwijderen uit het register
1279. De huidige toepassingsrol is weggehaald. De huidige beveiligingscontext bevat geen geldige databasegebruikerscontext.
1280. Kan het beheer voor identiteitsbereik niet ondersteunen omdat deze tabel geen identiteitskolom bevat.
1281. Het maken van het bronbeheer is mislukt: %1
1282. Regel %1: de opgegeven schaal %2 is ongeldig.
1283. Waarschuwing: kan de volledige-tekstcatalogus %1 niet koppelen.
1284. De sessie is gebonden aan een transactiecontext die in gebruik is. Andere instructies in de batch zijn genegeerd.
1285. De database-principal is eigenaar van een %1 in de database en kan niet worden weggehaald.
1286. Dit bericht kan niet worden bezorgd omdat de geadresseerde gebruiker met de id %1 in de database %2 niet gemachtigd is om berichten te ontvangen uit de wachtrij %3.
1287. Een expliciete DROP INDEX is niet toegestaan voor index %1. Deze wordt gebruikt voor het afdwingen van beperking %2.
1288. Er ontbreekt een type voor een lid van het type Object Objectnaam.
1289. Niet-herkend besturingsteken.
1290. De back-upfunctie voor logboekbestanden wordt niet geïnstalleerd op deze server.
1291. Er is niets opgegeven voor het coderen van de metagegevens van de fouttolerante index. De index is mogelijk beschadigd.
1292. ALTER ASSEMBLY is mislukt omdat het kenmerk Mutator van methode %1 in het type %2 gewijzigd zou worden in de bijgewerkte assembly en de methode wordt gebruikt door een schemagebonden functie of weergave %3.
1293. bevat een of meer artikelen met filtering op basis van abonnement of partitie
1294. XML-ontleding: regel %1, teken %2, ongeldig gekwalificeerd teken in naam
1295. De hoeveelheid gegevensbits per verzonden/ontvangen byte.
1296. Waarschuwing: %1
1297. Weergave UNION ALL %1 kan niet worden bijgewerkt omdat basistabel %2 meerdere malen wordt gebruikt.
1298. Bij het compileren van de query is een stack-overloop opgetreden op de server. Maak de query eenvoudiger.
1299. Server %1 is al een abonneeserver.
1300. SecureString wordt alleen ondersteund onder het Windows 2000 SP3-platform of hoger.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions