English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Dutch to get their english version

6501. De handtekening van de methode kan niet null zijn.
6502. De principal bestaat niet of heeft onvoldoende machtigingen.
6503. Weergave of functie %1 bevat een verwijzing naar zichzelf. Weergaven of functies kunnen niet direct of indirect naar zichzelf verwijzen.
6504. Optie %1 veroorzaakt een conflict met on line herstellen. Verwijder de optie die het conflict veroorzaakt en geef de opdracht opnieuw op.
6505. Fout bij het invoegen van de geschiedenis van het traceringstoken in het logboek. Het traceringstoken kan niet worden gepost.
6506. Kan de PAL-databaserol voor samenvoegingsreplicatie voor publicatie %1 niet maken.
6507. Onverwachte fout tijdens het ophalen van toepassingsvergrendeling.
6508. Deze methode kan niet tweemaal worden aangeroepen.
6509. De satelliet-assembly met de naam Y voor terugvalcultuur X kan niet worden gevonden of geladen. Dit is normaal gesproken een installatieprobleem. Installeer de toepassing opnieuw of repareer deze.
6510. Het spiegelen van databases is niet beschikbaar in de editie van dit SQL Server-exemplaar. Zie SQL Server Books Online voor meer informatie over de ondersteuning van functies in de verschillende edities van SQL Server.
6511. Het herstart-controlepuntbestand %1 is niet gevonden. De opdracht RESTORE wordt vanaf het begin uitgevoerd alsof RESTART niet is opgegeven.
6512. Ondersteuning voor SQLServer-modussessiestatus verwijderen.
6513. XML-validatie: een XML-exemplaar moet een document zijn.
6514. Het artikel kan niet worden gemaakt voor tabel %1 omdat het meer dan %2 kolommen bevat.
6515. Kan bestand %1 niet gebruiken omdat het zich op een volume bevindt met sectoromvang %2. SQL Server ondersteunt een maximale sectoromvang van 4096 bytes. Verplaats het bestand naar een volume met een compatibele sectoromvang.
6516. U moet alle berekende kolommen weghalen die afhankelijk zijn van kolom %1 voordat u de kolom uit de publicatie weghaalt.
6517. Poging tot toegang tot ontbrekend lid.
6518. SQL-webassistent: kolommen van het gegevenstype image kunnen geen sjabloon hebben.
6519. Het on line herstel van database %1 is mislukt. Het is wellicht beter een off line herstelbewerking uit te voeren. U start een off line herstelbewerking met BACKUP LOG WITH NORECOVERY.
6520. U kunt de ingebouwde functie newsequentialid() alleen gebruiken in een DEFAULT-expressie voor een kolom van het type 'uniqueidentifier' in een CREATE TABLE- of ALTER TABLE-instructie. De functie kan niet met andere operatoren worden gecombineerd tot een complexe scalaire expressie.
6521. Bij OPENXML moet elementgerichte toewijzing worden gebruikt als een van de kolommen van het type XML is.
6522. Kan geen enkele geschikte bron voor de opgegeven cultuur (of neutrale cultuur) op schijf vinden.
6523. Verificatie-instellingen
6524. De ClockController.Seek-methode is aangeroepen met argumenten die een zoekdoel beschrijven dat een onderliggend element met Slip zoekt maar zonder gedefinieerde duur. Het is onduidelijk of wordt gezocht naar het onderliggende element of dat er voorbij de duur van het onderliggende element wordt gezocht.
6525. %1: deze functie is nog niet geïmplementeerd.
6526. Kan geen exemplaar maken van klasse %1. Controleer of Msxmlsql.dll zich in de installatie van SQL Server bevindt.
6527. Kan parameter %1 niet invoegen in tabel %2.
6528. De tabel %1 kan niet worden gewijzigd omdat een of meer niet-geclusterde indexen zich bevinden in een bestandsgroep die niet on line is.
6529. Kan sp_dropmergearticle niet uitvoeren als de publicatie een abonneeserver heeft die wordt uitgevoerd op een versie van SQL Server 2000 of lager. Haal de publicatie weg en maak deze opnieuw zonder artikel %1 of stel het compatibiliteitsniveau van publicatie %2 in op 90RTM voordat u sp_dropmergearticle aanroept.
6530. Het opgegeven bronobject moet een weergaveobject zijn als het een artikel van het type view schema only moet worden.
6531. Waarschuwing: de join-volgorde is afgedwongen omdat een lokale join-aanwijzing is gebruikt.
6532. De taal voor de volledige-tekstindex van de kolom %1 wordt niet ondersteund door de functie voor zoeken in volledige tekst.
6533. De methode OnDeserialization is aangeroepen terwijl het object niet is gedeserialiseerd.
6534. Kan de belastingaanwijzing voor object %1 niet oplossen omdat het object geen gebruikerstabel is.
6535. Kan bestand File Name niet maken.
6536. Ter informatie: het vullen met volledige tekst %1 van de tabel of geïndexeerde weergave %2 (tabel-id of id van geïndexeerde weergave %3, database-id %4) is door de gebruiker geannuleerd.
6537. %1.%2.%3: %4-eigenschap van SqlFacetAttribute heeft een ongeldige waarde.
6538. De component DEFAULT_SCHEMA kan niet worden gebruikt bij een Windows-groep of bij principals die zijn toegewezen aan certificaten of asymmetrische sleutels.
6539. Retourneert de systeemeigen koppeling voor dit proces. De koppeling is alleen beschikbaar als het proces met dit onderdeel is gestart.
6540. De opgegeven URI is ongeldig.
6541. De modules die door het bijbehorende proces zijn geladen.
6542. Het schema is mogelijk beschadigd. Voer DBCC CHECKCATALOG uit.
6543. De opgegeven matrix heeft niet de verwachte positie.
6544. Kan taak %1 (ID %2) niet stoppen omdat hiervoor geen taakservers zijn gedefinieerd. Koppel de taak aan een taakserver door sp_add_jobserver aan te roepen.
6545. Waarschuwing: de tabel %1 is gepubliceerd voor samenvoegreplicatie. Zorg dat de betrokken abonneeservers opnieuw worden geïnitialiseerd of voer sp_addtabletocontents uit om te garanderen dat de toegevoegde gegevens bij de volgende synchronisatie worden betrokken.
6546. Onbekende machtigingenset X
6547. Waarschuwing: het gebruik van een IDENTITY-kolom voor een tabel met beveiliging op rijniveau kan het vrijgeven van gegevens tot gevolg hebben.
6548. XQuery: de naam die is doorgegeven aan sql:variable(%1) is geen geldige naam voor een SQL-variabele. Namen van variabelen moeten beginnen met het symbool @, gevolgd door ten minste één teken.
6549. Een listener waarvoor geen typenaam is opgegeven, verwijst naar de sectie sharedListeners. Er kunnen voor de listener geen andere attributen worden opgegeven dan Name. Listener: 'X'.
6550. De activeringsargumenten en het toepassingsvertrouwen voor het AppDomain moeten overeenkomen met dezelfde toepassings-id.
6551. Mogelijk groei tot %1 GB wordt voorbereid met Hot Add Memory.
6552. Om de herstelbewerking verder te kunnen uitvoeren is het logboekbestand %1 groter gemaakt dan de maximumomvang. Als het herstel is voltooid, moet u het logboekbestand van de database groter maken of de back-ups van het logboek regelmatiger plannen (binnen het herstelmodel met volledige back-ups of bulksgewijs geregistreerde wijzigingen).
6553. Serveroptie %1 is niet beschikbaar in deze editie van SQL Server.
6554. Er is een negatieve verschuiving of lengte gevonden tijdens het schrijven.
6555. Voor OPENXML is maar één voorvoegseldeclaratie voor een naamruimte van meta-eigenschappen toegestaan in sp_xml_preparedocument.
6556. Hiermee wordt opgegeven of de sectie Compilation is vergrendeld.
6557. Kan een deel van het pad niet vinden.
6558. Kan de huidige dispatcher niet vinden.
6559. Logische pagina %1 in database %2 kan niet worden opgehaald. De pagina behoort tot cluster %3, niet tot %4.
6560. %1: kan heap-pagina %2:%3 niet verplaatsen.
6561. Een nieuwe assembly toevoegen
6562. Kan niet uitbreiden van brontype naar doeltype omdat het brontype geen primitief type is of omdat de conversie niet kan worden uitgevoerd.
6563. Server %1 wordt al vermeld als publicatieserver.
6564. FirstDayOfWeek-waarde is niet geldig.
6565. Kan niet doorgaan met de huidige bewerking omdat de geheugentoewijzing van de prestatiemeters beschadigd is.
6566. Object-id %1, index-id %2, partitie-id %3, cluster-id %4 (type %5), pagina %6, rij %7: de rij bevat de versietijdstempel NULL, maar de versieketenaanwijzer is niet NULL. De versieketen wijst pagina %8, sleuf %9 aan.
6567. Het wachtwoord is al voorzien voor database %1.
6568. %1Heterogene reeksen zijn niet toegestaan in %2, %3 en %4 zijn gevonden.
6569. Met dit vertrouwensniveau kunnen assembly's niet worden uitgevoerd.
6570. U kunt FILESTREAM_ON niet gebruiken als een tabel geen FILESTREAM-kolommen bevat.
6571. Afgeleide tabel %1 kan niet worden bijgewerkt omdat de wijziging gevolgen heeft voor meerdere basistabellen.
6572. Geen ondersteuning van ANONYMOUS beschikbaar op HTTP-eindpunten in combinatie met een ander verificatieschema.
6573. Het herstel van database %1 (%2) is voor %3%% voltooid (nog ongeveer %4 seconden). Fase %5 van 3. Dit bericht dient alleen ter informatie; u hoeft niets te doen.
6574. Een database inschakelen voor SQL-cacheafhankelijkheid.
6575. Alleen de eigenaar van DTS-pakket %1 of een lid van de rol sysadmin mag een van de eigen versies weghalen.
6576. Waarschuwing: de naam van index %1 (index_id = %2) voor object-id %3 in database %4 is gewijzigd in %5 omdat de naam al in gebruik was voor een andere index van hetzelfde object.
6577. Overgenomen machtigingsregels
6578. Bij te werken abonnementen: de transactie wordt teruggedraaid.
6579. Er is een reparatie aangetroffen voor een object waarvoor ISerializable wordt geïmplementeerd of dat een vervanging is voor een object waarvoor SerializationInfo niet beschikbaar is.
6580. Verwacht wordt dat types in de verzameling van het type Typenaam zijn.
6581. Kan het artikel als gevolg van een of meer fouten niet publiceren met identityrangemanagementoption ingesteld op 'auto'.
6582. Assembly heeft geen assembly-naam. Een assembly moet een geldige naam hebben om te kunnen worden geregistreerd voor gebruik door COM.
6583. Kan %1 niet maken voor de weergave %2 omdat hierin een volledige-tekstpredikaat CONTAINS of FREETEXT wordt gebruikt. Een mogelijkheid is CONTAINS of FREETEXT te verwijderen of de weergave niet te indexeren.
6584. De parameter(s) %1 zijn vervangen en mogen niet meer worden gebruikt. Zie de documentatie %2 voor meer informatie.
6585. Matrix X kan geen null-invoer bevatten.
6586. Kies het type voorwaarde voor deze codegroepen:
6587. Toewijzingsfouten in de database tempdb verhinderen verdere verwerking van %1.
6588. Dubbele waarden zijn niet toegestaan in de lijst met bereikgrenswaarden voor een partitiefunctie. De waarden op volgnummers %1 en %2 zijn hetzelfde.
6589. Kan artikel %1 niet wijzigen. Voor alle artikelen die deel uitmaken van een gelijktijdige synchronisatiepublicatie, mag ins_cmd/del_cmd niet groter zijn dan %2 tekens.
6590. database
6591. maximumThreshold kan niet minder dan initialThreshold zijn.
6592. De gegeven cultuurnaam X kan niet worden gebruikt om een bronbestand te vinden. Bronbestandsnamen mogen alleen uit letters, cijfers, streepjes of onderstrepingstekens bestaan.
6593. Een TOP N-waarde mag niet negatief zijn.
6594. Opgegeven partitienummer %1 is ongeldig.
6595. Waarschuwing: tijdens het bijwerken wordt de volledige-tekstcatalogus %1 in de database %2 op off line ingesteld omdat deze niet kon worden gemaakt op pad %3. Repareer het pad voor de volledige-tekstcatalogus en bouw de volledige-tekstcatalogus opnieuw na het bijwerken.
6596. De opgegeven sleutel is een bekende semi-zwakke sleutel voor X en kan niet worden gebruikt.
6597. De opgegeven feedbackgrootte is ongeldig.
6598. Het venster is niet geregistreerd voor tekenpeninvoer.
6599. Er is een eigenschap gevonden die bijdraagt aan een ongeldig filter.
6600. Bestand niet beschikbaar (bijvoorbeeld bestand in gebruik)

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions