English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Dutch to get their english version

2601. X heeft een cacheantwoord aangevraagd maar de cachestroom is null.
2602. Waarschuwing: alleen abonneeservers waarop SQL Server 2000 of hoger wordt uitgevoerd, kunnen worden gesynchroniseerd met de publicatie %1, omdat hernieuwde initialisatie op de volledige publicatie is toegepast.
2603. %1 is mislukt omdat type %2 niet is gevonden in assembly %3.
2604. Kan procedure %1 niet maken met groepsnummer %2. Op dit moment komt geen procedure met dezelfde naam en groepsnummer 1 voor in de database. U moet eerst CREATE PROCEDURE %3;1 uitvoeren.
2605. Abonnementtype %1 is niet toegestaan voor publicatie %2.
2606. De juiste syntaxis is: sp_dbcmptlevel [dbname [, compatibilitylevel]]
2607. X heeft geen geldige InputManager.
2608. Kan geen typeparameter bouwen voor een aangepast attribuut met een type dat de eigenschap AssemblyQualifiedName niet ondersteunt. Het opgegeven type-exemplaar is van het type Typenaam.
2609. Kan toetsen niet lezen wanneer de toepassing geen console heeft of wanneer de console-invoer is omgeleid uit een bestand. Probeer Console.Read.
2610. De Service Broker in de database %1 is uitgeschakeld omdat er al een ingeschakelde Service Broker is met dezelfde id.
2611. De gegevensvalidatie (rowcount en controlesom) van alle artikelen in de publicatie is uitgevoerd.
2612. Er is onvoldoende geheugen beschikbaar om bericht %1 van serverexemplaar %2 te posten. Verminder niet-essentiële belastingen van het geheugen of breidt het systeemgeheugen uit.
2613. De waarde van het attribuut X (Y) is ongeldig voor Enum-type Typenaam.
2614. DBCC-resultaten voor %1.
2615. De kolomwaarde van de bcp-client voor kolom-id %1 is ongeldig.
2616. Kan type %1 niet vinden in assembly %2.
2617. Replicatie: nieuwe poging van de agent
2618. Het opgegeven item bestaat niet in deze KeyedCollection.
2619. Er is een volgens IDN-standaarden ongeldig Unicode-teken opgegeven in de host.
2620. USER_ID wordt verwijderd uit toekomstige versies van SQL Server. Vermijd het gebruik van deze functie bij nieuwe ontwikkelwerkzaamheden en wijzig de toepassingen die hiervan momenteel gebruikmaken. Gebruik in plaats hiervan DATABASE_PRINCIPAL_ID.
2621. De certificaathouder is ongeldig. De certificaathouder moet tussen 1 en %1 tekens hebben.
2622. Kan %1 niet maken voor %2. Insert-, Update- en Delete-triggers zijn alleen toegestaan voor gebruikerstabellen en weergaven.
2623. Heterogene-publicatieservers moeten in een distributiedatabase worden gemaakt.
2624. Het prioriteitsniveau van de thread.
2625. Ongeldig teken in een Base-64-tekenreeks.
2626. De Service Broker kan de conversatie met conversation_handle %1 niet bijwerken. Gebruik END CONVERSATION ... WITH CLEANUP om deze conversatie te verwijderen en probeer vervolgens nogmaals de Broker in te schakelen. Gebruik ALTER DATABASE ... SET ERROR_BROKER om alle conversaties in deze database als fout in te stellen. Gebruik ALTER DATABASE ... SET NEW_BROKER om alle conversaties in deze database te verwijderen.
2627. De door de tekenreeks vertegenwoordigde DateTime wordt niet ondersteund in kalender X.
2628. Service Broker
2629. De upgrade van aanmelding %1 is mislukt omdat de naam of sid ervan een duplicaat is van een andere aanmelding of serverfunctie.
2630. Event Tracing voor Windows (ETW) heeft een gebeurtenis niet verzonden. Geen geheugen meer beschikbaar op de server. Toekomstige verzendfouten met dezelfde foutcode worden mogelijk niet meer verzonden.
2631. Dubbel AttributeUsageAttribute gevonden voor attribuuttype Typenaam.
2632. Rebar Band
2633. De oproep-thread kan dit object niet openen omdat het eigendom is van een andere thread.
2634. XML-ontleding: regel %1, teken %2, syntaxiscontrole: geen recursie
2635. Kan de primaire handler voor gebeurtenissen van de Service Broker niet starten. Deze fout is een symptoom van een ander probleem. Controleer het SQL Server-foutenlogboek op extra berichten en verhelp het onderliggende probleem.
2636. Ongeldige dagnaam in CultureAndRegionInfoBuilder.
2637. Begint wanneer het CPU-gebruik gedurende %2 seconden onder %1 procent blijft.
2638. SNAPSHOT ISOLATION is altijd ingeschakeld voor deze database.
2639. Het opgegeven bronobject moet een door de gebruiker gedefinieerd aggregaatobject zijn als het is gepubliceerd als een artikel van het type 'aggregate schema only'.
2640. Er is een time-out opgetreden tijdens een aanvraag voor apparaat %1.
2641. SQL-webassistent: de waarde voor @HTMLheader moet tussen 1 en 6 liggen.
2642. De Stroke in Stroke.Invalidated-gebeurtenisargumenten wordt niet herkend.
2643. Selectie naar beneden uitbreiden
2644. Eigenschap Set Method is niet gevonden.
2645. SERVICECONTRACT
2646. De poging tot invoegen of bijwerken is mislukt omdat de doelweergave WITH CHECK OPTION opgeeft of een weergave omvat die WITH CHECK OPTION opgeeft, en een of meer rijen die het resultaat zijn van de bewerking niet voldoen aan de CHECK OPTION-beperking.
2647. Gebruiker, groep of rol %1 bestaat al in de huidige database.
2648. Het object kan niet worden gedwongen naar het oorspronkelijke type van de ByRef-VARIANT waarvan het is afgeleid.
2649. De referenties moeten een gebruikersaccount identificeren die machtigingen heeft voor het maken of verwijderen van een database.
2650. Er is een beschadigd bericht ontvangen. Een volgnummer is groter dan toegestaan. De fout heeft zich voorgedaan in het bericht met de conversatie-id %1, initiator: %2 en berichtvolgnummer: %3.
2651. %1 is geen geldige waarde voor de parameter %2. De waarde moet 0 of 1 zijn.
2652. Kan de artikelen niet weghalen uit publicatie %1.
2653. De object-id voor replicatiesysteemtabel %1 is niet gevonden.
2654. De codering die moet worden gebruikt bij het lezen en schrijven van tekenreeksen.
2655. De health monitor van de volledige-tekstcatalogus heeft een fout gerapporteerd voor volledige-tekstcatalogus %1 (%2) in de database %3 (%4). Redencode: %5. Fout: %6. Het systeem start eventuele vulbewerkingen die momenteel worden uitgevoerd vanaf het vorige controlepunt. Als dit bericht regelmatig wordt weergegeven, moet u SQL Server Books Online raadplegen voor hulp bij probleemoplossing. Dit bericht dient alleen ter informatie. U hoeft niets te doen.
2656. De wizard moet weten welke assembly kan worden vertrouwd, zodat het beveiligingsbeleid op de juiste wijze kan worden aangepast.
2657. De matrix geeft een ongeldige lengte aan.
2658. %1 %2 is mislukt omdat een of meer objecten toegang hebben tot deze kolom.
2659. MaximumKilobytes moet tussen 64 kB en 4 GB liggen, en kan worden opgegeven in stappen van 64 kB.
2660. Deze bewerking wordt alleen ondersteund op Windows 2000 SP3 of hoger.
2661. Er is een poging gedaan het adres te berekenen van een waardetypeveld voor een extern object. Dit is waarschijnlijk veroorzaakt door een poging de waarde van een veld in dit ingesloten waardetype direct op te vragen of in te stellen. Lever en gebruik in plaats hiervan toegangsmethoden voor elk veld in het object waartoe op afstand toegang wordt verkregen.
2662. Alleen de eigenaar van een taakplanning of leden van de rol sysadmin kunnen de taakplanning wijzigen of verwijderen.
2663. Het kenmerk %1 moet worden opgegeven in het element %2 van de parameter %3 omdat deze van het type %4 is.
2664. Een filterfunctie van type Typenaam is onjuist als 'formatter' benoemd.
2665. Omdat deze publicatie transformeerbare abonnementen toestaat die gebruikmaken van DTS, zijn hiervoor automatisch gegenereerde opgeslagen procedures en opdrachten met parameters vereist, die worden ingesteld met de standaardwaarde voor @status.
2666. Alle GROUP BY-expressies moeten minstens één kolom bevatten die geen outer verwijzing is.
2667. Er is vitale informatie gedetecteerd voor alle actieve replicatieagenten.
2668. De paragraaf moet in een passende indeling kunnen omlopen.
2669. Antwoordvalidatie is altijd vereist maar zowel de Last-Modified- als de ETag-kop is niet ingesteld in het antwoord.
2670. De invoegactie is tijdens de melding door de voorziening geannuleerd.
2671. 8000-bytes Unicode-gegevenstype met variabele lengte
2672. %1 bevat een identiteitskolom die is gemarkeerd als Not For Replication. Als u direct wilt kunnen bijwerken, moet @identitymanagementoption worden ingesteld op MANUAL of AUTO.
2673. Processoraffiniteit is ingeschakeld: processormasker 0x%1. Threads worden uitgevoerd op CPU's volgens de configuratieoptie affinity mask/affinity64 mask. Dit bericht dient alleen ter informatie; u hoeft niets te doen.
2674. QueryInterface is mislukt voor %1: %2.
2675. Methode Methodenaam bevat geen hoofdcode voor de methode.
2676. Ongeldige URI: de Uri is te lang.
2677. De optie WITH SIGNATURE kan niet worden gespecificeerd op de database.
2678. Waarde voor de eigenschap Log is niet opgegeven.
2679. Index %1 (partitie %2) op tabel %3 kan niet opnieuw worden georganiseerd. De vergrendeling op paginaniveau is uitgeschakeld.
2680. AppDomain %1 (%2) kan niet worden verwijderd. De foutcode is 0x%3.
2681. kolommen zijn doorzocht:
2682. Ongeldige gebeurtenis-handler voor gebeurtenis X.
2683. De eigenschap X mag alleen ASCII-tekens bevatten.
2684. Waarschuwing: het bijhouden van volledige-tekstwijzigingen is momenteel uitgeschakeld voor de tabel of geïndexeerde weergave %1.
2685. Een samengevoegde expressie die een outer-verwijzing bevat, moet zijn opgenomen in de selectielijst of in een subquery met HAVING-component van de query waarvan de FROM-component de tabel bevat met de kolom die wordt samengevoegd.
2686. Kan %1 niet uitvoeren op %2 omdat ernaar wordt verwezen door object %3.
2687. Codegroepattributen op niveau Y zijn gewijzigd in X.
2688. De waarde van de parameter @optname moet transactional of merge zijn.
2689. Ongeldig type.
2690. Er is een beschadigd bericht ontvangen. Een UNICODE-tekenreeks is niet twee-byte uitgelijnd binnen het bericht. De fout heeft zich voorgedaan in het bericht met de conversatie-id %1, initiator: %2 en berichtvolgnummer: %3.
2691. XML-validatie: de definitie voor type %1 is ongeldig. SQL Server biedt momenteel geen ondersteuning voor het gebruik van patroon- of opsommingsfacetten voor lijsten van het type QName.
2692. SQL-webassistent: er is een interne fout opgetreden. Kan @-parameters niet lezen.
2693. UrlAttribute is het enige attribuut dat wordt ondersteund voor een MarshalByRefObject.
2694. Er zijn %1 geschiedenisrecords verwijderd uit %2.
2695. De methode die de fout heeft veroorzaakt, is:
2696. De %1-instructie kan niet worden gebruikt in een gebruikerstransactie.
2697. Namen van machtigingsregels kunnen het teken 'X' niet bevatten. Het ongeldige teken wordt verwijderd.
2698. De schemawijzigingsinformatie kan niet worden bijgewerkt in de abonneedatabase.
2699. Het type MemberInfo Typenaam kan niet worden geserialiseerd.
2700. Een tekenreeks kan geen minteken bevatten als de basis niet gelijk aan 10 is.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions