English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Dutch to get their english version

9901. De binnenkomende TDS (Tabular Data Stream) RPC-protocolstroom (Remote Procedure Call) is onjuist. Parameter %1 (%2): het gegevenstype 0x%3 (sql_variant) heeft een ongeldige precisie of schaal voor type-specifieke metagegevens.
9902. Aan het object zijn geen onderliggende COM-gegevens gekoppeld.
9903. Gebeurtenis-handler die wordt uitgevoerd op een andere thread als de bewerking begint.
9904. Controleer het catalogusbericht %1, status %2: %3
9905. FILESTREAM-bewerkingen worden niet ondersteund op het platform.
9906. @@SOAP-toepassingsbericht
9907. Methoden voor xml-gegevenstypen worden niet ondersteund in controlecriteria. Maak een scalaire door de gebruiker gedefinieerde functie om het oproepen van de methode in te verpakken. De fout is opgetreden bij tabel %1.
9908. De opdrachtregel is onvolledig omdat er geen actie is opgegeven. Voer aspnet_regsql.exe -? uit voor hulp.
9909. Er kan geen lege hoofdlabelnaam worden opgegeven bij FOR XML.
9910. Kan de planrichtlijn %1 niet maken omdat @params NULL is. @params moet niet NULL zijn als @type 'template' is.
9911. Ongeldige waarde X voor eventID. De waarde moet tussen Y en Z liggen.
9912. De naam van de computer waarop het proces wordt uitgevoerd.
9913. Bestand %1 bestaat al. U moet de naam ervan wijzigen of het verwijderen zodat een nieuw logboekbestand kan worden gemaakt.
9914. Invoergegevens kunnen niet als een geldig certificaat worden gecodeerd.
9915. Invoertekenreeks bevat geen geldige codering van de parameter X Y.
9916. Beheerhulpmiddel voor het installeren en verwijderen van ASP.NET-voorzieningen op een SQL-server.
9917. Deze codegroep wijst de machtigingenset X toe aan assembly's uit Y. Z. Deze codegroep is gewijzigd door de wizard Beveiliging aanpassen.
9918. U kunt met weergaven of functies geen READTEXT-, WRITETEXT- en UPDATETEXT-instructies gebruiken.
9919. Geclusterde index %1 op tabel %2 kan niet worden uitgeschakeld. De geïndexeerde weergave wordt gepubliceerd voor replicatie.
9920. De replicatiebron kan niet worden geïnitialiseerd.
9921. Niet-ondersteunde versie van MMC.
9922. Het antwoord dat in de cache is opgeslagen, wordt niet ondersteund bij een aanvraag met tekstinhoud.
9923. %1 is geen herkende cursoroptie voor cursor %2.
9924. Een null-waarde van @schema is ongeldig voor toevoeg- en weghaalbewerkingen van schemafilters.
9925. Kolom %1 heeft geen regel.
9926. Entry-methode is niet in dezelfde assembly gedefinieerd.
9927. De server wordt via aanmelding %2 afgesloten door %1.
9928. Bij herstel kan database %1 niet worden gescand op weggehaalde toewijzingseenheden, omdat een onverwachte fout is opgetreden. Deze toewijzingseenheden kunnen niet worden gewist.
9929. De COMPUTE BY-lijst komt niet overeen met de ORDER BY-lijst.
9930. De database-eigenschap IsRecursiveTriggersEnabled moet false zijn voor abonneedatabases op abonneeservers die bij te werken abonnementen toestaan.
9931. Er is een .NET Framework-fout opgetreden tijdens het uitvoeren van de instructie.
9932. Er bestaan geen logboekinstellingen voor abonneeserver %1, abonneedatabase %2, webserver %3.
9933. X is geen Visual of Visual3D.
9934. %1De keuze mag alleen leeg zijn als minOccurs is ingesteld op 0
9935. Een database kan hoogstens één primaire FILESTREAM-logboekbestandsgroep en één primair FILESTREAM-logboekbestand hebben.
9936. De Service Broker is uitgeschakeld in MSDB of MSDB kan niet worden gestart. Kan geen meldingen voor gebeurtenissen op serverniveau bezorgen. Deze situatie kan ook gevolgen hebben voor meldingen met FAN_IN in andere databases.
9937. De beveiligingscontext voor objecten van het besturingssysteem kan niet worden gemaakt. SQL Server kan niet worden gestart. Zoek naar gerelateerde vermeldingen in Logboeken om de onderliggende oorzaak op te sporen.
9938. De enum-waarde ConsoleColor is niet gedefinieerd voor die enum. Gebruik een gedefinieerde kleur uit de enum.
9939. XML-validatie: ongeldige inhoud. Verwachte elementen: %1. Locatie: %2
9940. Het on line herstel is voltooid, maar u hebt de optie WITH NORECOVERY opgegeven. Voer RESTORE WITH RECOVERY uit om de betrokken gegevens on line te brengen.
9941. Token {0:x} is geen geldig MethodBase-token in het bereik van module {1}.
9942. Expliciete conversie van gegevenstype %1 naar %2 is niet toegestaan.
9943. ShellServices.ShellExpression.Parse() is aangeroepen met een onjuist ingedeeld pattern:X.
9944. Het besturingssysteem retourneert fout %1 bij een poging %2 uit te voeren op %3.
9945. Alleen de veldwaarde kan worden opgegeven om een veldwaarde in te stellen.
9946. Doorgaan met gegevensconsistentiefouten.
9947. Ongeldige waarde CultureAndRegionModifiers.
9948. De waarde van X kan niet worden gewijzigd wanneer de traagheidsprocessor actief is.
9949. INSERT EXEC is mislukt omdat de opgeslagen procedure het schema van de doeltabel heeft gewijzigd.
9950. Kan foutopsporing niet starten. Controleer of er een foutopsporingsprogramma van Microsoft (R) .NET Framework is geïnstalleerd.
9951. Kan distributiedatabase %1 niet weghalen omdat deze in gebruik is.
9952. De tijdelijke map X bestaat niet. De vorige waarde wordt gebruikt.
9953. De definitie voor element %1 is ongeldig. Een element dat een vaste waarde heeft, mag niet tevens nillable zijn.
9954. De waarde van parameter %1 kan niet 'all' zijn. Deze waarde is gereserveerd voor door replicatie opgeslagen procedures.
9955. De dynamische momentopname kan niet worden gegenereerd.
9956. Kan object_id niet opzoeken. Er is geen objectnaam opgegeven.
9957. De minimumwaarde voor het servergeheugen (%1) moet kleiner zijn dan of gelijk zijn aan de maximumwaarde (%2).
9958. Interval tussen nieuwe pogingen naar een e-mailserver
9959. De voorziening voor het bezorgen van querymeldingen kan het bericht niet coderen. Het bezorgen van de melding %1 is mislukt.
9960. IKeyComparer- en IHashCodeProvider/IComparer-interfaces kunnen niet samen worden gebruikt. Gebruik een van de twee.
9961. De waarde van @max_distretention moet groter zijn dan die van @min_distretention.
9962. Het bestand %1 is geselecteerd. Toen de back-up werd gemaakt, had dit bestand de naam %2. De opdracht RESTORE wordt verder uitgevoerd met de nieuwe naam van het bestand.
9963. Onjuiste handtekeningindeling.
9964. Een artikel waarvoor @partition_options = 2 is ingesteld (niet-overlappende partities met meerdere abonnees per partitie), kan niet in meerdere publicaties bestaan. Controleer artikel %1.
9965. XML-validatie: vereist kenmerk %1 ontbreekt. De locatie is %2
9966. Back-up- en herstelbewerkingen zijn niet toegestaan voor database tempdb.
9967. Kan de rij met abonneeservergegevens niet bijwerken.
9968. De hoeveelheid CPU-tijd die de thread buiten de kern van het besturingssysteem heeft doorgebracht.
9969. Kan het beveiligingsbeleid niet lezen.
9970. Kan niet meer dan één geclusterde index maken op %1 %2. Haal de bestaande geclusterde index %3 weg voordat u een andere maakt.
9971. Verwachte rowcount-waarde van %1 gegenereerd voor %2.
9972. De gegevenswaarde voor een of meer kolommen veroorzaakt overloop in het type dat de voorziening heeft gebruikt.
9973. Hiermee wordt het type codering opgegeven dat voor cookies moet worden gebruikt.
9974. Kan geen publicatieserverobjecten toevoegen aan de Oracle-publicatieserver voor artikel %1. Controleer de verbindingsgegevens en controleer of u een verbinding kunt maken met de publicatieserver met een hulpprogramma zoals SQL*PLUS. Controleer of de vereiste machtigingen zijn ingesteld voor het schema voor de replicatie van leden van de groep Administrators.
9975. Deze versie van de publicatieserver kan geen SQL Server 7.0-distributieserver gebruiken.
9976. U kunt gegevenstypen text, ntext en image alleen vergelijken of sorteren als u de operator IS NULL of LIKE gebruikt.
9977. Syntaxisfout in de buurt van %1 in het zoekcriterium voor zoeken in volledige tekst %2.
9978. De tabel bevindt zich in de modus voor direct bijwerken, en door het verwijderen van één rij zijn meerdere rijen in de gegevensbron verwijderd.
9979. Failover
9980. De opgegeven waarde is niet geldig.
9981. Er is een tabelfout opgetreden: object-id %1, index-id %2, partitie-id %3, cluster-id %4 (type %5). Er is een fout in het B-structuurniveau gevonden op pagina %6. Niveau %7 komt niet overeen met niveau %8 van de vorige %9.
9982. Kan de server %1 niet weghalen omdat deze wordt gebruikt als een distributieserver in replicatie.
9983. De opgegeven GUID vertegenwoordigt een knop, en daarom moet isButton waar zijn.
9984. De naam van het proces.
9985. De huidige database bevat geen %1 met de naam %2.
9986. If UPDATE kan niet worden gebruikt binnen deze CREATE TRIGGER-instructie.
9987. Microsoft SQL Server Priority Column Resolver
9988. verschuivingsoptie
9989. Kan %1 niet opgeven als de operator die meldingen moet ontvangen.
9990. U kunt zich niet abonneren op een niet-actieve publicatie.
9991. Kan %1 niet uitvoeren voor een databasemomentopname.
9992. Kan gemachtigden niet van systeemeigen code marshallen naar een ander domein dan het thuisdomein.
9993. Kan het certificaat of de asymmetrische sleutel van het bestand %1 niet vinden. Foutcode: 0x%2.
9994. Limiet van RoutedEvent/EventPrivateKey is overschreden. Gerouteerde gebeurtenissen of EventPrivateKey voor CLR-gebeurtenissen zijn doorgaans statische klasseleden die zijn geregistreerd met veldinitialisatiefuncties of statische constructors. In dit geval worden gerouteerde gebeurtenissen of EventPrivateKeys mogelijk geïnitialiseerd in exemplaarconstructors, waardoor de limiet wordt overschreden.
9995. %1Kenmerk %2 moet een reekswaarde hebben
9996. Directe deserialisatie van type Typenaam wordt niet ondersteund.
9997. De servicenaam ontbreekt. Geef een servicenaam op.
9998. De SQL Server-service is onderbroken. Nieuwe verbindingen zijn niet toegestaan. Hervat de service met SQL Computer Manager of met het onderdeel Services van het Configuratiescherm.
9999. Er zijn te weinig vergrendelingen opgegeven. Het minimumaantal is %1.
10000. The geweigerde set van de mislukte assembly was:

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions