English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Dutch to get their english version

8101. Parameter of variabele %1 heeft een ongeldig gegevenstype.
8102. Kan het opruimen van samengevoegde metagegevens op de herpublicatieserver %1.%2 niet uitvoeren omdat samenvoegprocessen wijzigingen doorgeven aan de herpublicatieserver. Alle abonnementen voor deze herpublicatieserver moeten opnieuw worden geïnitialiseerd.
8103. Kolommen van het type TEXT, NTEXT of IMAGE kunnen niet worden gebruikt in een beperkingsexpressie.
8104. Het compensatiebereik is ongeldig: het begin is {%1:%2:%3}, het einde {%4:%5:%6}.
8105. De eigenschapswaarde moet eindig zijn en groter zijn dan nul.
8106. Er is een sorteringsfout opgetreden. Neem contact op met de technische support.
8107. MODIFY FILE is mislukt voor bestand %1. U moet minimaal één eigenschap per bestand opgeven.
8108. De doorgegeven landinstelling hoort niet bij deze ILGenerator.
8109. De gemachtigde van een exemplaarmethode kan geen this hebben die null is.
8110. Kan de betrouwbaarheidsstatus van de model- of tempdb-database niet wijzigen.
8111. Er is een fout [%1, %2, %3] opgetreden bij de poging om cluster-id %4 van de werktabel met partitie-id %5 weg te halen.
8112. Een SELECT INTO-instructie mag geen SELECT-instructie bevatten waarmee waarden aan een variabele worden toegewezen.
8113. TEXTIMAGE_ON kan niet worden gebruikt als de tabel geen text-, ntext-, image-, varchar(max)-, nvarchar(max)-, varbinary(max)- of xml-kolommen of over grote kolommen van een door de gebruiker gedefinieerd type heeft.
8114. Ter informatie: het vullen met volledige tekst %1 van de tabel of geïndexeerde weergave %2 (tabel-id of id van geïndexeerde weergave %3, database-id %4) wordt onderbroken door het systeem omdat de database niet beschikbaar is. Het vullen wordt opnieuw gestart als de database beschikbaar is.
8115. Naam van omgevingsvariabele mag geen isgelijkteken bevatten.
8116. Kan geen gebruikersexemplaar van SQL Server genereren vanwege een fout bij het lezen van de registersleutels. De verbinding wordt verbroken.%1
8117. Het algemene generatiewatermerk is ongeldig voor deze replica omdat het niet bestaat of omdat metagegevens voor nog niet doorgegeven wijzigingen mogelijk zijn gewist.
8118. De voorzieningsreeks van de massagegevensbron bevat een syntaxisfout (%1) bij tekenpositie %2.
8119. %1 is geen geldige parameter voor de distributieagent.
8120. De snapshot-isolatietransactie is mislukt in database %1 omdat het herstel voor deze database is overgeslagen. U moet de database herstellen voordat u een transactie kunt uitvoeren onder snapshot-isolatie.
8121. De aanmelding voor gebruiker %1 is mislukt. De wijziging van het wachtwoord is mislukt. Tijdens het valideren van het wachtwoord is een onverwachte fout opgetreden. %2
8122. Een relatieve URI kan niet worden gemaakt omdat de parameter uriString een absolute URI vertegenwoordigt.
8123. Waarschuwing: de systeemtabel met de id %1 is rechtstreeks bijgewerkt in de database %2, waardoor de cache-coherentie mogelijk niet is behouden. SQL Server moet opnieuw worden opgestart.
8124. De ALTER TABLE SWITCH-instructie is mislukt. Kolom %1 in tabel %2 is een berekende kolom, maar dezelfde kolom in %3 is niet-berekend.
8125. De server kan niet worden opgestart. In de configuratie van de server is codering vereist, maar de netwerkbibliotheken bieden geen ondersteuning voor codering.
8126. OPENXML EDGETABLE is niet compatibel met de XMLTEXT OVERFLOW-markering.
8127. Kan de externe join-aanwijzing voor deze query niet afdwingen.
8128. De cursorgrootte is ongeldig. Deze moet een percentage zijn tussen 1 en 100.
8129. U kunt KILL niet gebruiken om uw eigen proces af te breken.
8130. De module die wordt ondertekend, is gemarkeerd voor uitvoering als eigenaar. Als de module van eigenaar verandert, is de handtekening niet meer geldig.
8131. &Rollenbeheer ingeschakeld
8132. FileStream opent geen Win32-apparaten zoals schijfpartities en tapestations. Maak geen gebruik van \\.\ in het pad.
8133. SQL-webassistent: er is een ODS-fout opgetreden. Kan de webtaakparameters niet verzenden.
8134. Kan geen leeg exemplaar maken.
8135. Poging tot het krijgen van toegang tot een element als een type dat incompatibel is met de matrix.
8136. bevat een of meer alleen-schema artikelen
8137. Kan index niet maken. Object %1 is gemaakt terwijl de volgende SET-opties waren uitgeschakeld: %2.
8138. MODIFY FILE heeft besturingssysteemfout %1 gevonden tijdens een poging het fysieke bestand uit te breiden.
8139. Waarschuwing: tijdens het vullen met volledige tekst van de tabel of geïndexeerde weergave %1 kunnen geen batchgegevens worden verzonden naar de MSFTESQL-service (tabel-id of id van geïndexeerde weergave %2, catalogus-id %3, database-id: %4). Fout: %5.
8140. De aanmelding heeft al een account onder een andere gebruikersnaam.
8141. %1 is geen herkende optie voor tabelaanwijzingen. Als u de optie wilt gebruiken als een parameter voor een functie met tabelwaarden, stelt u het niveau van databasecompatibiliteit in op 90.
8142. Een geldig hoog vervangend teken ligt tussen 0xd800 tot en met 0xdbff.
8143. Outer joins zijn niet toegestaan in het recursieve gedeelte van een recursieve algemene tabelexpressie %1.
8144. Publicatie-eigenschap %1 kan niet NULL zijn.
8145. Het aangevraagde beveiligingsprotocol wordt niet ondersteund.
8146. Kan geen venster-thread voor systeemgebeurtenissen maken.
8147. De optie MUST_CHANGE kan niet worden gebruikt als CHECK_EXPIRATION is uitgeschakeld.
8148. Hiermee wordt indien nodig de toepassing gerepareerd
8149. Voor doeltabel %1 van de DML-instructie kunnen geen ingeschakelde triggers bestaan als de instructie een OUTPUT-component zonder INTO-component bevat.
8150. De TABLESAMPLE-component kan niet worden gebruikt in de definitie van een weergave of in line tabelfunctie.
8151. De waarden voor deze woordenlijst ontbreken.
8152. Dit bericht kan niet worden bezorgd omdat dit niet het eerste bericht is in de conversatie.
8153. Matrix is geen eendimensionale matrix.
8154. De %1-waarde voor %2 is ongeldig. De publicatie is niet ingeschakeld voor %3 bij te werken abonnementen.
8155. Het tekstindelingsprogramma kan geen onderbrekingspunten indelen vanwege fout: X.
8156. Kan een back-up- of herstelbewerking niet binnen een transactie uitvoeren.
8157. Waarschuwing: tijdens het bijwerken is de volledige-tekstindex van de tabel %1 uitgeschakeld omdat ten minste één volledige-tekstsleutelkolom, volledige-tekstkolom of typekolom een niet-deterministische of onnauwkeurige, niet-permanente berekende kolom is.
8158. Partitienummer %1 voor index %2, tabel %3, is niet gevonden.
8159. Kan geen standaardwaarden maken voor kolommen met een IDENTITY-kenmerk. Tabel %1, kolom %2.
8160. De opgegeven eigenschap X is niet gevonden.
8161. Oracle-abonneeserver %1 is niet gevonden. Loopbackondersteuning kan niet worden gecontroleerd.
8162. Deze standaardwaarde bestaat niet. Id = %1, database-id = %2.
8163. Bewerking is niet toegestaan voor IsolatedStorageFileStream.
8164. Er is een back-up van de database teruggezet. Database: %1, aanmaakdatum (tijd): %2(%3), eerste LSN: %4, laatste LSN: %5, aantal dump-apparaten: %6, apparaatgegevens: (%7). Dit bericht dient alleen ter informatie; u hoeft niets te doen.
8165. De eigenschap X van de klasse Y moet kleiner zijn dan of gelijk zijn aan Z.
8166. Kan een kolom van het type XML, UDT of MAX niet wijzigen omdat de tabel is gepubliceerd en het artikel %1 de schemaoptie gebruikt voor de toewijzing van een basistype kolom.
8167. %1Voor het commentaar dat op regel %2 begint, is geen einde gedefinieerd
8168. De ALTER TABLE SWITCH-instructie is mislukt. De lobgegevens van tabel %1 bevinden zich in alleen-lezen bestandsgroep %2.
8169. Ingangspunt is niet gevonden.
8170. De conversatie-handle %1 verwijst naar de ongeldige conversatie-id %2, initiator: %3.
8171. Er is een geheugentoewijzingsfout opgetreden tijdens het maken van de verbinding. Verminder niet-essentiële belastingen van het geheugen of breidt het systeemgeheugen uit. De verbinding is gesloten.%1
8172. Kan domein niet bepalen voor een assembly- of toepassingsarchief.
8173. Het externe certificaat is geverifieerd als ongeldig door de gebruiker.
8174. waarde van geheel getal
8175. De server-TCP-provider heeft het luisteren op poort [ %1 ] opnieuw ingesteld.
8176. De tekst X is geen geldige Y.
8177. Er is een beschadigd bericht ontvangen. Het hoogst zichtbare berichtnummer moet groter zijn dan het bevestigde berichtnummer. De fout is opgetreden in het bericht met conversatie-id %1, initiator: %2 en berichtnummer: %3.
8178. De sleutel %1 is niet geopend. Open de sleutel voordat u deze gaat gebruiken.
8179. %1 is mislukt omdat de parametertelling voor de methode FillRow één groter zou moeten zijn dan de SQL-declaratie voor de CLR-functie voor tabelwaarden.
8180. De sleutelgrootte is onjuist voor dit sleutelobject.
8181. Het maken van de weergave of functie is mislukt omdat voor kolom %1 geen kolomnaam is opgegeven.
8182. Voor artikel %1 in publicatie %2 kan @partition_options niet worden ingesteld op 2 of 3 (niet-overlappende partities). Het artikel bevat meerdere join-filters.
8183. De opgegeven naam (%1) is geen gebruiker, rol of aanmelding met alias.
8184. seconde
8185. Naam kan niet null of leeg zijn.
8186. Alleen de eigenaar van DTS-pakket %1 of een lid van de rol sysadmin mag een nieuwe versie ervan maken.
8187. Hier worden machtigingsregels weergegeven die in het configuratiebestand van dit knooppunt zijn gedefinieerd.
8188. Naam van modulebestand X moet een bestandsextensie hebben.
8189. Het verwijderen met een batch-bewerking van artikel %1 dat alleen kan worden gedownload, is mislukt.
8190. De cursor bevat de te wijzigen tabel niet of de tabel kan niet worden bijgewerkt via de cursor.
8191. Met de optie DROP_EXISTING kan een niet-geclusterde index niet on line worden geconverteerd naar een geclusterde index.
8192. De parameter X kan niet NULL zijn tenzij Y een absolute URI is.
8193. Andere bereiken dan bytes worden niet geïmplementeerd.
8194. Het gebied %1 is toegewezen aan %2 en aan minimaal één ander object.
8195. De uitvoerschrijffunctie voor het genereren van code en de opgegeven schrijffunctie komen niet overeen en kunnen niet worden gebruikt. Dit probleem is meestal het gevolg van de slechte implementatie van een afgeleide CodeGenerator-klasse.
8196. Onjuiste typen in verzameling.
8197. De lengte van de matrix moet een veelvoud zijn van X.
8198. UIElement.Measure(availableSize) kan niet worden aangeroepen met NaN-grootte.
8199. Standaardfoutstroom van het proces.
8200. Berichten met de conversatie-id %1 zijn verwijderd uit de verzendwachtrij.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions