English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Dutch to get their english version

4501. Het opruimen van samengevoegde metagegevens kan niet worden uitgevoerd omdat enkele herpublicatieservers hun wijzigingen niet hebben onderbroken. Het opruimen gaat verder wanneer alle herpublicatieservers hun wijzigingen hebben onderbroken.
4502. De volledige-tekstcatalogus %1 bestaat niet in de database %2 of de gebruiker is niet gemachtigd om deze actie uit te voeren.
4503. Kan FCB (File Control Bank) niet openen voor ongeldige bestands-id %1 in database %2. Controleer de bestandslocatie. Voer DBCC CHECKDB uit.
4504. De naam van de database kan niet worden gewijzigd. De database wordt gepubliceerd of het is een distributiedatabase die voor replicatie wordt gebruikt.
4505. Met deze wizard kunnen de assembly-machtigingen worden toegewezen of kan worden bepaald welke codegroepen machtigingen verlenen.
4506. De sorteerbewerking is mislukt. De toewijzing van een onjuist gebied kan niet worden opgeheven. Neem contact op met de technische support.
4507. Kan het domein van de aanroepfunctie niet bepalen.
4508. Gebruiker %1 kan de actie auto_fix niet uitvoeren wegens dubbele SID.
4509. controlefout (kan basisintegriteitscontrole voor pagina van schijf niet valideren)
4510. De doelmatrix is te klein om alle koppen te kunnen bevatten.
4511. statistische optie
4512. Request Range uitvoeren vanuit cache, Range:X.
4513. Kan het object niet maken omdat %1 een generiek type is.
4514. De opgeslagen procedure met de id %1 is ongeldig, maar er wordt naar verwezen door de wachtrij met de id %2.
4515. In de tekenreeks moet geldige informatie voor parseren worden opgegeven.
4516. Het aantal parameters komt niet overeen met het doorgegeven aantal argumentwaarden.
4517. Aanmelding %1 kan niet worden uitgevoerd. De aanmelding is niet gedefinieerd als een geldige aanmelding voor een vertrouwde SQL Server-verbinding.%2
4518. Handtekeningen op basis van certificaten of asymmetrische sleutels zijn de enige opties die worden ondersteund in deze versie van het product.
4519. Ondersteuning voor exclusieve beheerdersverbinding is geladen voor het extern luisteren op de poort %1.
4520. %1Basistype %2 dat is gedefinieerd voor XSD-element %3, is geen eenvoudig type.
4521. Lengte van UnmanagedMemoryStream mag niet negatief zijn en moet minder zijn dan 2^63 - 1 - baseAddress.
4522. Een tabel die in samenvoegreplicatie wordt gebruikt, moet minimaal één niet-berekende kolom bevatten.
4523. De waarde PropertyCondition voor eigenschap Eigenschapsnaam moet X zijn.
4524. De waarde van de datumtekenreeks in de header is ongeldig.
4525. Kan de replicatiefrequentie niet wijzigen omdat er zich actieve abonnementen op de publicatie bevinden.
4526. SQL Server kan de sessies en verbindingen niet binnen redelijke tijd afsluiten. Het niet-geforceerde afsluitproces wordt afgebroken.
4527. Er zijn geen typen afgemeld
4528. De naam %1 is niet toegestaan in deze context. Geldige expressies zijn constanten, constante-expressies en, in bepaalde contexten, variabelen. Kolomnamen zijn niet toegestaan.
4529. %1Het doel van 'replace value of' moet een kenmerk voor niet-metagegevens zijn of een element met een eenvoudig getypeerde inhoud, %2 is gevonden
4530. Het text-, ntext- of image-aanwijzertype is ongeldig. Dit moet binary(16) zijn.
4531. De opgegeven verzameling bestaat niet in de metagegevens: %1
4532. Geneste kwantiteitsmeter X.
4533. SQL Server heeft de toegang tot %1 %2 van onderdeel %3 geblokkeerd omdat dit onderdeel is uitgeschakeld als deel van de beveiligingsconfiguratie voor deze server. Een systeembeheerder kan het gebruik van %4 inschakelen met sp_configure. Zie Surface Area Configuration in SQL Server Books Online voor meer informatie over het inschakelen van %5 .
4534. %1Het contextitem waarin de functie fn:id() wordt gebruikt, moet een knooppunt zijn.
4535. De parameter moet 'description', 'taskid', 'sync_method', 'status', 'repl_freq', 'restricted', 'retention', 'immediate_sync', 'enabled_for_internet', 'allow_push', 'allow_pull', 'allow_anonymous' of 'retention' zijn.
4536. Vrijgegeven en terugspoelen geïnitieerd op %1.
4537. X mag niet groter zijn dan Y.
4538. Het sleutelbestand File Name is niet gevonden.
4539. Er is een fout opgetreden bij het opzoeken van het certificaat met openbare sleutel dat is gekoppeld aan dit exemplaar van SQL Server: Het certificaat is nog niet geldig.
4540. Apparaat %1 heeft een hardwaresectoromvang van %2, maar de parameter voor de blokomvang geeft een niet-compatibele opheffingswaarde van %3 op. Geef de instructie opnieuw op met een compatibele blokomvang.
4541. Er is onvoldoende geheugen beschikbaar om te voldoen aan de verwachte vereisten van een bewerking, en dit systeem kan hieraan waarschijnlijk nooit voldoen vanwege de huidige grootte van de GC-heap-segmenten. Als dit een 32-bits systeem is, kunt u proberen het op te starten in de 3GB-modus of een configuratiebestand gebruiken om de segmentgrootte fijn af te stellen voor de GC-heap met grote objecten van CLR en de heap met normale objecten.
4542. XML-validatie: de id-beperkingscontrole is mislukt. Het kenmerk met de naam %1 is gevonden met een dubbele id-waarde %2. De locatie is %3
4543. Het bestand File Name bestaat al.
4544. bevat een of meer artikelen met een timestamp-kolom
4545. bevat een of meer artikelen waarvoor het uploaden van wijzigingen niet mogelijk is
4546. Vararg-aanroepconventie wordt niet ondersteund.
4547. %1 kan niet worden gemaakt op weergave %2. Deze bevat text-, ntext-, image- of xml-kolommen.
4548. Er is geen draaias opgegeven.
4549. De berekende kolomdefinities voor tabel %1 kunnen niet worden geladen.
4550. Voor operator %1 is geen e-mailadres opgegeven.
4551. Er is geen parameterloze constructor voor dit object opgegeven.
4552. De opgegeven @agent_jobid is geen geldige taak-id voor een %1-agenttaak.
4553. Er worden grote pagina's voor de buffergroep gebruikt.
4554. De voorziening kan een invoegactie voor deze tabel niet ondersteunen.
4555. Alle back-upapparaten moeten van dezelfde algemene klasse zijn (bijvoorbeeld DISK of TAPE).
4556. Tabelfout: object-id %1, index-id %2, partitie-id %3, cluster-id %4 (type %5). De lage sleutelwaarde op de pagina %6 (niveau %7) is niet %8 de sleutelwaarde in de bovenliggende %9 sleuf %10.
4557. De gecodeerde OID-lengte is te groot (groter dan 0x7f bytes).
4558. Parameter %1 is onjuist voor deze instructie.
4559. Fout bij het wijzigen van het distributiepakket
4560. De %1-instructie is mislukt omdat de expressie die het partitienummer voor de %2 %3 aangeeft, niet van het type geheel getal is.
4561. De opgegeven waarde is geen geldig basisadres.
4562. De periode moet minder dan 2^32-2 zijn.
4563. Deze %1 ENDPOINT-instructie wordt niet ondersteund in deze editie van SQL Server.
4564. Het partitieschema %1 wordt gebruikt om een of meer tabellen te partitioneren.
4565. Waarschuwing: de naam van de primaire sleutel of unieke beperking %1 (object_id = %2) in database %3 is gewijzigd in %4 omdat de bijbehorende index een andere naam heeft gekregen.
4566. De kleurentransformatie is niet geldig.
4567. Het maximumniveau voor het nesten van opgeslagen procedures, functies, triggers of weergaven is overschreden (de limiet is %1).
4568. Kan %1 niet maken voor de weergave %2 omdat hierin wordt verwezen naar de in line of functie met tabelwaarden en verschillende instructies %3. Een mogelijkheid is de functiedefinitie met de hand uit te breiden in de weergavedefinitie of de weergave niet te indexeren.
4569. Er zijn geen weergaven met de referentietabel voor schemabindingen %1.
4570. De exclusieve beheerdersverbinding is verbroken. Dit bericht dient alleen ter informatie; u hoeft niets te doen.
4571. Het logboek voor de database %1 is niet beschikbaar. Controleer het gebeurtenislogboek voor verwante foutberichten. Los eventuele fouten op en start de database opnieuw.
4572. Deze taak is momenteel gericht op een externe server en kan niet ook op de lokale server zijn gericht.
4573. De Init-methode voor een CLR-functie met tabelwaarden moet van aantekeningen worden voorzien met SqlFunctionAttribute.
4574. Kan de opgegeven gebruiker of rol %1 niet vinden.
4575. Ongeldige categorienaam. De lengte moet tussen X en Y liggen. Dubbele aanhalingstekens, besturingstekens of voorloop- of volgspaties zijn niet toegestaan.
4576. Ongeldig type voor de gebeurtenis X.
4577. De naam van het witness-serverexemplaar moet afwijken van de namen van beide serverexemplaren waarmee de database wordt beheerd. De opdracht ALTER DATABASE SET WITNESS kan niet worden uitgevoerd.
4578. Kan bestand %1 niet openen. Een byte-volgordemarkering voor Unicode ontbreekt.
4579. Het bericht dat aan Invoke is doorgegeven, moet naar PropagateOutParameters worden doorgegeven.
4580. Tabel: %1 (%2); index-id: %3, database-id: %4
4581. Kan SAVE TRANSACTION niet uitvoeren als er geen actieve transactie is.
4582. De tabel %1 heeft validatie van rowcount (%2) en controlesom ondergaan. De controlesom is niet vergeleken voor text- of image-kolommen.
4583. Kan de volledige-tekstbewerking niet voltooien. De bestandsgroep %1 is leeg, alleen-lezen of niet on line.
4584. binary-gegevenstype
4585. Kan niet toevoegen aan een DrawingGroup.Children-verzameling met de waarde NULL.
4586. Ongeldige URI: de hostnaam kan niet worden geparseerd.
4587. Kan dit bericht niet bezorgen omdat de/het %1 van het bericht is verlopen of ongeldig is.
4588. De persoonlijke sleutel is al ingesteld voor dit bestand. U kunt de sleutel wijzigen door het certificaat weg te halen en opnieuw te maken.
4589. %1 ASSEMBLY is mislukt omdat type %2 in %3 assembly %4 een finalizer heeft. Finalizers zijn niet toegestaan in %5 assembly's.
4590. Er zijn geen externe aanmeldingen voor %1.
4591. Kan de eigenaar van de hoofd-, model-, tempdb- of distributiedatabase niet wijzigen.
4592. Kan geen trigger maken op weergave %1 omdat het een door het systeem gegenereerde weergave is die is gemaakt voor optimaliseringsdoeleinden.
4593. Geef alle artikelen op wanneer u het abonnement opzegt op een publicatie met verwerking van gelijktijdige momentopnamen.
4594. StartIndex kan niet minder dan nul zijn.
4595. Back-upfunctie voor logboekbestanden - taakstap kopiëren.
4596. Database-id %1. Kan de database niet markeren als verdacht. Getnext NC-scan voor sys.databases.database_id is mislukt. Raadpleeg eerdere fouten in het foutenlogboek om de oorzaak te achterhalen en eventuele bijbehorende problemen te verhelpen.
4597. De typedefinitie voor type %1 is ongeldig. fractionDigitskan kan niet groter zijn dan totalDigits.
4598. De controle op een publicatieserver waarvoor een nieuwe toewijzing van het identiteitsbereik is vereist, is mislukt voor tabel %1.
4599. Het doorgegeven type tekenreeksvergelijking wordt momenteel niet ondersteund.
4600. Bestand %1 is al in gebruik.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions