English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Dutch to get their english version

10401. Er is geen opdrachttekst ingesteld.
10402. Er is een beschadigd bericht ontvangen. De nettolading van de enveloppe is groter dan het bericht. De fout is opgetreden in het bericht met conversatie-id %1, initiator: %2 en berichtnummer: %3.
10403. 8000-bytes binary-gegevenstype met variabele lengte
10404. Kan de universele bron-id voor de geluidslocatie niet bepalen.
10405. De gewenste sleutelcontainer is niet gevonden.
10406. Met het schijfquotum wordt de hoeveelheid gegevens die de huidige gebruiker van een assembly kan bewaren, beperkt.
10407. De host van een opgehaald ServicePoint kan onterecht als een externe server worden beschouwd.
10408. Een aanvraag om traceercontrole kan niet worden verwerkt omdat er ongeldige parameters zijn opgegeven tijdens het registreren van gebeurtenissen. Controleer of de parameters binnen het toegestane bereik liggen.
10409. De beveiligde bronnen (alleen beschikbaar met volledig vertrouwen) zijn:
10410. Kan geen door de gebruiker gedefinieerde typen maken van een XML-gegevenstype.
10411. Indexkolom %1 is niet gevonden in tabel %2.
10412. SelectionMode-waarde is niet geldig.
10413. Er is een onverwacht einde van het bestand gevonden tijdens het lezen van het begin van de back-upset. Controleer of het medium een geldige SQL Server-back-upset bevat en raadpleeg het foutenlogboek op de console voor meer details.
10414. XML-ontleding: regel %1, teken %2, text/xmldecl niet aan begin van de invoer
10415. Er bestaat een push-abonnement op de publicatie. Haal achterhaalde push-abonnementen weg met sp_subscription_cleanup.
10416. Kan niet zowel SetField als GetProperty opgeven.
10417. Kan geen metagegevens ophalen uit de fouttolerante index. De index is mogelijk beschadigd.
10418. Kan geen herkenbare cijfers vinden.
10419. SQL-webassistent: u moet voor elke kolom die u in de parameter@blobfmt opgeeft, de naam van een uitvoerbestand opgeven.
10420. Gepartitioneerde weergave %1 kan niet worden bijgewerkt omdat tabel %2 een timestamp-kolom heeft.
10421. Kan geen transactiemarkeringen gebruiken voor database %1 met bulksgewijs geregistreerde bewerkingen waarvan nog geen back-up is gemaakt. De markering wordt genegeerd.
10422. De naam mag geen NULL zijn.
10423. TOP is niet toegestaan in een UPDATE- of DELETE-instructie op een gepartitioneerde weergave.
10424. De gebruiker %1 is niet gemachtigd om abonnementen op query\rquote s aan te vragen voor de database %2.
10425. Het type implementeert IPermission niet
10426. De codegroep op niveau X is gewijzigd.
10427. U kunt de eigenschap allow_pull van de publicatie niet wijzigen in false. Er zijn pull-abonnementen op de publicatie.
10428. Er is een interne fout opgetreden bij het compileren van de query. De stack-overloop kan niet worden verwerkt.
10429. Dit is een back-up van een bestand met lees-/schrijftoegang tot gegevens uit een database waarvoor het herstelmodel Simple wordt gebruikt. Dat is alleen van toepassing als u de bestandsgroep alleen-lezen wilt maken en vervolgens een differentiële back-up van het bestand maakt. Raadpleeg Books Online voor meer informatie over het beheren van alleen-lezen gegevens in het herstelmodel Simple. Let daarbij speciaal op het gebruik van gedeeltelijke back-ups.
10430. Er is een beschadigd bericht ontvangen. De salt-grootte is %1, maar moet %2 bytes zijn. De fout heeft zich voorgedaan in het bericht met de conversatie-id %3, initiator: %4 en berichtvolgnummer: %5.
10431. %1%2 of %3 wordt verwacht
10432. Ongeldige naam voor lid.
10433. Poging de URI aan een proxy te koppelen.
10434. Het bestand is momenteel geopend voor schrijven. Sluit het bestand en open het opnieuw voordat u de gewenste bewerking probeert uit te voeren.
10435. Bestand %1 kan pas opnieuw worden gebruikt na de volgende BACKUP LOG-bewerking.
10436. Dit doorgestuurde bericht is weggehaald omdat een transport is afgesloten.
10437. onderdeel
10438. Wijzigingen in de publicatie %1 kunnen niet worden samengevoegd omdat deze is gemarkeerd als niet-actief.
10439. Een retourwaarde van het gegevenstype varchar(max), nvarchar(max), varbinary(max), XML of ander groot objecttype kan niet worden geretourneerd naar lagere clientstuurprogrammaversies dan SQL Server 2005. Verzend de query opnieuw met een hogere clientstuurprogrammaversie.
10440. Kan geen volledige-tekstcatalogus maken in de map %1 voor de geclusterde server. Dit is alleen mogelijk met mappen op een schijf in de clustergroep van de server.
10441. De expressie voor het schemagebonden object of de beperking kan niet worden omgezet.
10442. Er is een mogelijk inconsistente status gevonden in de distributiedatabase: dist_backup_lsn is {%1:%2:%3}, dist_last_lsn is {%4:%5:%6}.
10443. CanSlip wordt alleen ondersteund in tijdlijnen zonder AutoReverse, AccelerationRatio en DecelerationRatio.
10444. Voor deze functie is Windows XP of hoger vereist.
10445. Er is geen verzameling %1 in metagegevens %2.
10446. Bestand %1 bestaat niet.
10447. Database %1 is al betrokken bij het maken van back-ups van logboekbestanden.
10448. Microsoft SQL Server Merge Text Columns Conflict Resolver
10449. SELECT INTO moet de eerste query zijn in een instructie die een UNION, INTERSECT- of EXCEPT-operator bevat.
10450. Poging een methode aan te roepen die voor type Typenaam is gedeclareerd voor een object waardoor X wordt getoond.
10451. %1Kenmerk %2 moet een Booleaanse waarde hebben
10452. Het herstel van gedistribueerde transacties met MS DTC (Microsoft Distributed Transaction Coordinator) waarover twijfel bestaat is voltooid. Dit bericht dient alleen ter informatie. U hoeft niets te doen.
10453. Correlatienaam %1 heeft dezelfde weergegeven naam als tabel %2.
10454. De naam van het servicecontract is NULL. Geef een naam op voor het servicecontract.
10455. OLE DB-voorziening %1 voor gekoppelde server %2 ondersteunt sortering op kolomniveau, maar kan metagegevenskolom %3 niet leveren bij runtime.
10456. De waarde van X moet eindig of NaN zijn.
10457. De cultuurnaam X is ongeldig.
10458. Alleen gebruikerstabellen, gerealiseerde weergaven en opgeslagen procedures kunnen worden gepubliceerd als 'logbased' artikelen.
10459. Kan geen geheugen toewijzen voor CLR (Common Language Runtime)-functionaliteit.
10460. De bitmap bevat te veel scanregels voor de opgegeven encoder.
10461. De opgegeven index is al in gebruik. Koppel eerst de onderliggende Visual los bij de aangegeven index.
10462. De bladermodus is ongeldig voor subquery's en afgeleide tabellen.
10463. Binnen de door de gebruiker gedefinieerde functies Register/Unregister is een fout opgetreden:
10464. Lege naam is niet geldig.
10465. SELECT INTO is niet toegestaan in WAITFOR-query's.
10466. Er moet ten minste één eigenschap worden opgegeven voor AddAutomationPropertyChangedHandler.
10467. Ongeldige \ aan het einde van het patroon.
10468. Kan %1 niet weghalen.
10469. U hebt een actieve gebruikerstransactie nodig als u tekstaanwijzers wilt gebruiken voor een tabel waarvan de optie 'text in row' is ingesteld op ON.
10470. Poging AppDomain te verwijderen is mislukt.
10471. Pagina omlaag verplaatsen
10472. Kan %1 niet weghalen: in gebruik door een of meer %2(s).
10473. Er zijn meer NULL-beperkingen opgegeven voor de kolom %1, tabel %2.
10474. De mediafamilie op apparaat %1 is niet volledig. Het apparaat wordt nu opnieuw gebruikt voor een van de overige families.
10475. Artikel %1 bevat doellocatie-eigenaar %2. Artikelen voor heterogene-abonneeservers moeten de doellocatie-eigenaar NULL hebben.
10476. Kan het logboekbestand niet opnieuw opbouwen wanneer Database Mirroring is ingeschakeld.
10477. Het sorteerconflict voor kolom %1 in instructie %2 kan niet worden opgelost.
10478. Hiermee wordt opgegeven na hoeveel hele minuten de cookie verloopt.
10479. Er zijn onvoldoende bronnen beschikbaar om UMS-planner te maken.
10480. XML-validatie: er zijn onverwachte elementen gevonden:%1. De locatie is %2
10481. Kenmerk X bevat een ongeldige waarde.
10482. Besturingssysteemfout %1 is opgetreden voor bestand %2 tijdens %3.
10483. Dit AnimationEffect is al gekoppeld aan een UIElement.
10484. Er moeten bindende vlaggen worden opgegeven waarmee de vereiste activeringsbewerking wordt beschreven (BindingFlags.InvokeMethod CreateInstance GetField SetField GetProperty SetProperty).
10485. Regel omlaag verplaatsen
10486. Het op verzoek-gebruikersscript kan niet worden toegepast op de publicatie van de momentopname.
10487. Waarschuwing: tijdens het vullen met volledige tekst van de tabel of geïndexeerde weergave %1 zijn bij het verzenden van batchgegevens naar de MSFTESQL-service (tabel-id of id van geïndexeerde weergave %2, catalogus-id %3, database-id: %4) onvoldoende systeembronnen gerapporteerd. Fout: %5.
10488. onjuiste pageid (verwacht %1:%2; werkelijk %3:%4)
10489. De differentiële back-up is geweigerd omdat deze zou worden gebaseerd op meerdere basisback-ups. Differentiële back-ups met meerdere basisback-ups zijn niet toegestaan in het herstelmodel SIMPLE en zijn nooit toegestaan voor gedeeltelijke differentiële back-ups.
10490. Filters met dezelfde gebeurteniskolom-id moeten bij elkaar worden gegroepeerd .
10491. Het MIME-type dat is geregistreerd bij het systeem komt niet overeen met het MIME-type van het bestand.
10492. Het certificaat is gevonden in het archief X.
10493. SID's met een andere revisie dan 1 worden niet ondersteund.
10494. Kan switchValue en switchName niet opgeven in bron X.
10495. Het beschrijvingsbericht voor deze teller.
10496. Ter informatie: het vullen met volledige tekst %1 van de tabel of geïndexeerde weergave %2 (tabel-id of id van geïndexeerde weergave %3, database-id %4) is voltooid. Aantal verwerkte documenten: %5. Aantal documenten mislukt: %6. Aantal documenten dat opnieuw moet worden geprobeerd: %7.
10497. De ALTER TABLE SWITCH-instructie is mislukt omdat partitienummer %1 niet bestaat in tabel %2.
10498. Kan een beveiligingsbewerking niet uitvoeren voor een object dat geen gekoppelde beveiliging heeft. Dit kan gebeuren wanneer u probeert een ACL te verkrijgen van een anoniem kernel-object.
10499. Geef zowel @wmi_namespace als @wmi_query op.
10500. Er is voor opgeslagen procedure %1 een ongeldige of null-publicatie-id opgegeven.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions