English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Dutch to get their english version

7701. partitiefunctie
7702. Hiermee hebt u rechtstreeks toegang tot de raw-waarde van deze teller. De teller moet met dit onderdeel zijn gemaakt.
7703. Fout Y is opgetreden bij het parseren van het beleidsniveau X. In plaats hiervan is het standaardbeleidsniveau gebruikt.
7704. Het gegevenstype voor kolom %1 is ongeldig. Het gegevenstype mag niet text, ntext, image, binary, varchar(max), nvarchar(max), varbinary(max) of xml zijn.
7705. Kan de opties 'No Revert' of 'Cookie' alleen gebruiken bij de instructie 'Execute As' op het ad-hoc-niveau.
7706. Een of meer bestanden komen niet overeen met het primaire bestand van de database. Als u probeert een database te koppelen, voert u de bewerking opnieuw uit met de juiste bestanden. Als dit een bestaande database is, is het bestand mogelijk beschadigd en moet het worden hersteld vanaf een back-up.
7707. Back-upfunctie voor logboekbestanden - logboektaak terugzetten voor %1:%2.
7708. Tellertypen komen niet overeen.
7709. Parameter %1 kan niet NULL of leeg zijn als deze procedure wordt uitgevoerd vanuit een %2-database.
7710. FOR XML AUTO vereist minimaal één tabel voor het genereren van XML-labels. Gebruik FOR XML RAW of voeg een FROM-component met een tabelnaam toe.
7711. Bestand %1 bevindt zich niet in de juiste status om deze differentiële back-up erop toe te passen.
7712. De opgegeven bewerking kan niet worden uitgevoerd op %1 %2. De geclusterde index %3 ervan is uitgeschakeld.
7713. Hiermee bepaalt u of het bestand wordt geparseerd om te controleren of het een bytevolgordemarkering heeft waarmee de codering wordt aangegeven. Als dit het geval is, wordt deze markering gebruikt in plaats van de huidige opgegeven codering.
7714. Time-out kan alleen worden ingesteld op System.Threading.Timeout.Infinite of een waarde > 0.
7715. Lege bestandsnaam is niet geldig.
7716. Het type dat is geserialiseerd in het .resources-bestand is niet van hetzelfde type als het .resources-bestand heeft gemeld. X wordt verwacht maar Y is gelezen.
7717. De ALTER TABLE SWITCH-instructie is mislukt. Voor de controlebeperkingen of de partitiefunctie van brontabel %1 zijn waarden toegestaan die niet zijn toegestaan voor de controlebeperkingen of de partitiefunctie van doeltabel %2.
7718. Kan proxy (%1) niet verwijderen. Deze wordt gebruikt in minstens één taakstap. Wijzig eerst deze proxy voor alle taakstappen.
7719. Het object met id X implementeert de interface IObjectReference waarvoor niet alle afhankelijkheden kunnen worden opgehaald. Mogelijk bestaan er twee exemplaren van IObjectReference die van elkaar afhankelijk zijn.
7720. Niet-herkende GUID-indeling.
7721. Dit bericht kan niet worden bezorgd omdat de volgorde onjuist is ten opzichte van de conversatie. Ontvangstnummer in de conversatie: %1, berichtvolgnummer: %2.
7722. Kan de opdracht INSERT niet gebruiken omdat de tabel een identiteitskolom bevat. U moet de aangepaste opgeslagen invoegprocedure gebruiken om identity_insert-instellingen op de abonneeserver in te stellen.
7723. gebruikt logische records
7724. De naam van de aangepaste opdracht %1 die is opgegeven voor de parameter %2 wordt genegeerd. Er wordt een door het systeem gegenereerde naam gebruikt. De publicatie staat %3 toe en opdrachtnamen hoeven niet te worden opgegeven.
7725. De instructie REPAIR is niet verwerkt. De database kan niet in alleen-lezen modus zijn..
7726. Er is geprobeerd de bewerking voor type Typenaam uit te voeren met een doel van het verkeerde type.
7727. Het exemplaar van de SQL Server Database Engine kan op dit moment geen LOCK-bron verkrijgen. Voer de instructie opnieuw uit als minder gebruikers actief zijn. Vraag de databasebeheerder de vergrendelings- en geheugenconfiguratie voor dit exemplaar te controleren en te controleren op transacties die langdurig worden uitgevoerd.
7728. De querymeldingsaflevering kan geen bericht verzenden bij dialoogvenster %1. De querymeldingsaflevering is mislukt vanwege de volgende fout in de Service Broker: %2. Zie het foutenlogboek voor aanvullende informatie.
7729. Importeren uit &certificaatbestand...
7730. Herstel van database %1 wordt overgeslagen omdat het een mirror-database is die niet kan worden hersteld. Dit bericht dient alleen ter informatie; u hoeft niets te doen.
7731. Voor TransferEncoding moet de eigenschap SendChunked worden ingesteld op true.
7732. Waarde moet positief zijn.
7733. %1 is geen herkende %2-optie.
7734. De databasewijzigingen zijn hersteld. Database: %1, aanmaakdatum (tijd): %2(%3), eerste LSN: %4, laatste LSN: %5, aantal dump-apparaten: %6, apparaatgegevens: (%7). Dit bericht dient alleen ter informatie; u hoeft niets te doen.
7735. Kan deze methode niet aanroepen zonder backbuffer.
7736. Het bericht kan niet worden bezorgd omdat classificatie van het bericht onmogelijk is. Schakel de Broker-functie voor het traceren van berichtclassificaties in om de oorzaak van het probleem te bepalen.
7737. Kan bestand %1 niet openen. De besturingssysteemfout is: %2
7738. Service Broker kan geen geheugen toewijzen voor cryptografische bewerkingen. Dit bericht is een symptoom van een ander probleem. Controleer het SQL Server-foutenlogboek op aanvullende berichten en los het onderliggende probleem op.
7739. De constructor voor het deserialiseren van een object van het type Typenaam is niet gevonden.
7740. Kan geen verbinding maken. Het maximum aantal gebruikersverbindingen %1 is bereikt. De maximumwaarde kan door de systeembeheerder worden verhoogd met sp_configure. De verbinding is gesloten.%2
7741. Het ondersteuningspakket van Oracle kan niet worden geladen.
7742. Aangepaste fout-handlers bewerken/toevoegen
7743. Regel, tabel en gebruikersgegevenstypen moeten zich in de huidige database bevinden.
7744. %1 ASSEMBLY is mislukt omdat methode %2 op type %3 in %4 assembly %5 opslaat in een statisch veld. Opslaan in een statisch veld is niet toegestaan in %6 assembly's.
7745. Het geheugenadres van de functie die wordt uitgevoerd als de module wordt geladen.
7746. Onbekende invoer-/uitvoerfout.
7747. Kan de opdracht %1 niet uitvoeren via xp_cmdshell. Zie de resultatenset voor meer details over deze fout.
7748. Overloop of negatieve overloop in de rekenkundige bewerking.
7749. Voor artikel %1 in publicatie %2 kan @partition_options niet worden ingesteld op 2 of 3 (niet-overlappende partities). Het artikel bevat een direct of indirect join-filter met bovenliggend artikel %3, waarvoor @partition_options niet is ingesteld op 2 of 3.
7750. De server is aangemeld in MSX %1.
7751. Een van de partities van index %1 voor tabel %2(partitie-id %3) bevindt zich op een bestandsgroep waartoe geen toegang kan worden verkregen omdat de bestandsgroep off line is, wordt hersteld of defect is. Mogelijk wordt hierdoor het resultaat van de query beperkt.
7752. De functionaliteit voor opnieuw synchroniseren is tijdelijk uitgeschakeld.
7753. Kan de hoofddatabase niet openen in de in de thread-context van de systeemtaak. De server wordt uitgeschakeld.
7754. De cursorbewerking moet wachten totdat het asynchroon vullen van de cursor is voltooid. Op dit moment kan de transactie echter niet worden vrijgegeven om het asynchroon vullen van de cursor voort te zetten.
7755. Het downloadprogramma voor het HTTP-bereik aan bytes kan alleen HTTP- of HTTPS-schema's ondersteunen.
7756. X, Kan de Cache Entry niet vinden, resultaat voor cacheversheid = Undefined.
7757. De eigenschap X van de klasse Y moet groter zijn dan NULL.
7758. Tijdens een upgradebewerking heeft de database uitzondering %1, foutcode %2, status %3, adres %4 gegenereerd. Bepaal de oorzaak aan de hand van het uitzonderingsnummer.
7759. Het type abonneeserver is ongeldig.
7760. coderingsalgoritme
7761. De validatie is mislukt. Object %1 bestaat niet.
7762. Kan niet zowel een MemberInfo als een Array opgeven om het bovenliggende element van een waardetype aan te duiden.
7763. Type voor lid Lid is niet opgehaald.
7764. Bij het opgeven van de id van een containerobject moet de FieldInfo waarmee het huidige veld binnen dit object wordt herkend, ook worden opgegeven.
7765. Er wordt in verschillende rijen verwezen naar de doorgestuurde rij. Object-id %1, partitie-id %2, cluster-id %3 (type %4) pagina %5, sleuf %6 verwijst onjuist naar de doorgestuurde rijpagina %7, sleuf %8, die goed terugverwijst naar de pagina %9, sleuf %10
7766. Voor het slagen van deze aanvraag moeten gegevens in een buffer worden geplaatst.
7767. Tabel %1 waarnaar wordt verwezen, bevat geen primaire sleutels of kandidaatsleutels die overeenkomen met de referentiekolomlijst in referentiesleutel %2.
7768. Configuratiebestand File Name kan niet worden gelezen vanwege uitzondering X.
7769. Gebruikersgebeurtenis-handler voor het aanroepen van asynchrone IO met StandardOutput-stroom.
7770. Database %1 bestaat niet.
7771. Object moet van het type Boolean zijn.
7772. Deze bewerking kan alleen worden uitgevoerd door leden van de rollen dbcreator en sysadmin en de dbo van de huidige database.
7773. Het cursorplan is mislukt omdat het niet mogelijk is het plan voor een cursor af te dwingen als het type niet FAST_FORWARD of STATIC is met een USE PLAN-aanwijzing. Een mogelijkheid is de USE PLAN-aanwijzing te verwijderen en de statistieken bij te werken of andere aanwijzingen te gebruiken om de queryplankeuze te beïnvloeden.
7774. Er zijn geen gegevens om samen te voegen.
7775. Er is een interne uitzondering opgetreden bij het verbinden met een nabijgelegen broker: fout: %1, status: %2. %3
7776. Er is een ongeldige TDS (Tabular Data Stream)-sortering gevonden.
7777. Er kan zich slechts één knooppunt X in de sectie Y van een configuratiebestand bevinden.
7778. De URL die is opgegeven met het eindpunt %1 is al geregistreerd voor het ontvangen van aanvragen of is gereserveerd voor gebruik door een andere service.
7779. berichttype
7780. Opnieuw verifiëren mislukt omdat de codering van meer dan X bytes is voortgezet door de andere partij voordat het opnieuw verifiëren is beantwoord.
7781. Kan deze eigenschap niet buiten een BeginInit/EndInit-blok instellen.
7782. Tijdens een bewerking van de Service Broker of Database Mirroring is een aanroep van het systeem mislukt. Systeemfout: %1.
7783. Serialisatie van ingebouwde schema's wordt niet ondersteund.
7784. Het IAsyncResult-object is niet afkomstig van de corresponderende asynchrone methode voor dit type.
7785. De database is niet meer ingeschakeld voor samenvoegpublicaties.
7786. De distributieagent kan de lsns in cache voor Originator:%1 OriginatorDB:%2 OriginatorDBVersion:%3 OriginatorPublicationID:%4 niet bijwerken.
7787. Oudste niet-gedistribueerde LSN : (%1:%2:%3)
7788. Er bestaat al een bij te werken abonnement op publicatie %1 op abonneeserver %2.
7789. Kan geen regel binden aan een berekende kolom of aan een kolom van het gegevenstype text, ntext, image, timestamp, varchar(max), nvarchar(max), varbinary(max), xml of sqlclr.
7790. type foutcode
7791. Kan geen dialoogvensters weergeven die zijn gemaakt in een andere thread.
7792. Lezen wordt niet ondersteund in deze stroom.
7793. De afhankelijke aliassen zijn ook weggehaald.
7794. U mag geen tijdelijke functies maken.
7795. De verschuiving verwijst niet naar een positie in de tekenreeks of de matrix voor de doeltekens is niet lang genoeg.
7796. Kan niet alle items ophalen.
7797. De combinatie van FileMode: X en FileAccess: Y is ongeldig.
7798. Deze editie van SQL Server ondersteunt geen transactionele publicaties.
7799. De wijziging is tijdens de melding door de voorziening geannuleerd.
7800. De instructie SHUTDOWN kan niet worden uitgevoerd binnen een transactie of door een opgeslagen procedure.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions