English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Dutch to get their english version

1801. De opgegeven koppeling is geen geldige vensterkoppeling.
1802. U moet een bestandsnaam opgeven en geen relatief of absoluut pad.
1803. Optie %1 is meerdere keren opgegeven.
1804. Voor een logische-recordrelatie is een-op-een- of een een-op-veel-join vereist van de bovenliggende naar de onderliggende tabel (@join_unique_key = 1)
1805. Heeft de gebruiker geprobeerd de bewerking te annuleren? Toegang moet worden verkregen vanaf de gebeurtenis-handler DoWork.
1806. Bestandsgroep %1 is weggehaald en kan niet worden hersteld naar de on line database.
1807. Het abonnement kan niet worden gemaakt.
1808. U moet %1 opgeven wanneer u een subplan maakt.
1809. Kan de bewerking om de verbinding op een proxy te verbreken niet aanroepen.
1810. sp_helplogins [exclusief Windows NT-groepen]
1811. .NET Framework-beveiligingsbeleid op basis van codetoegangsrechten voor gebruikers
1812. De bewerking kan niet worden uitgevoerd. Een index of statistieken met de naam %1 bestaat of bestaan al op %2 %3.
1813. Assembly %1 is niet zichtbaar voor het maken van SQL-objecten. Gebruik ALTER ASSEMBLY om de zichtbaarheid van de assembly te wijzigen.
1814. Aanmelding %1 heeft geen toegang tot de server.
1815. Hiermee wordt aangegeven of de regel Request To Send (RTS) wordt ingeschakeld tijdens communicatie.
1816. Het uitvoeren van de query voor de Oracle XactSet-vlag waarvoor batchbewerkingen zijn ingesteld is mislukt voor publicatieserver %1.
1817. De eigenschap Date is niet beschikbaar voor ontvangers die de KID-sleutel niet hebben geaccepteerd.
1818. De waarde %1 die is opgegeven voor de MAXRECURSION-optie, overschrijdt het toegestane maximum %2.
1819. Contextbeleid:
1820. Ongeldig element X.
1821. De naam %1 is niet geldig.
1822. DDL-replicatie kan de aangepaste procedures niet vernieuwen. Voer exec sp_register_custom_scripting CUSTOM_SCRIPT, your_script, %1, %2 uit en probeer het opnieuw
1823. Kan het resultaat van een transactie tussen databases %1 met de naam %2 in database %3 (database-id %4) niet vaststellen. De coördinerende database (database-id %5) is niet beschikbaar. De transactie wordt beschouwd als uitgevoerd. Als de transactie niet is uitgevoerd, kunt u het herstel opnieuw proberen zodra de coördinerende database beschikbaar is.
1824. De ALTER TABLE SWITCH-instructie is mislukt. Brontabel %1 en doeltabel %2 zijn dezelfde.
1825. De schakeloptie -X kan alleen worden gebruikt als er een targetDir wordt opgegeven.
1826. De databasenaam kan niet worden opgegeven in de verbindingstekenreeks.
1827. In een FOR XML EXPLICIT-query is de niet-gedeclareerde bovenliggende label-id %1 gebruikt.
1828. Er wordt geprobeerd een overeenkomend certificaat te vinden in het certificaatarchief.
1829. De tekstregel is al eerder verwijderd.
1830. De opdracht ALTER DATABASE is mislukt omdat SQL Server is gestart met een of meer niet-gedocumenteerde traceermarkeringen die het in-/uitschakelen van de database voor versieregistratie verhinderen.
1831. Ter informatie: het automatisch bijhouden van volledige-tekstwijzigingen is uitgeschakeld voor de tabel of geïndexeerde weergave %1 (tabel-id of id van geïndexeerde weergave %2, database-id %3) vanwege een onherstelbare verkenningsfout.
1832. Aggregaten zijn niet toegestaan in de RECEIVE-lijst.
1833. Publicatieserver %1, publicatiedatabase %2 en publicatie %3 kunnen niet worden toegevoegd aan de lijst met synchronisatiepartners.
1834. %1 heeft %2 toewijzingsfouten en %3 consistentiefouten in tabel %4 gevonden (object-id %5).
1835. De bewerking is mislukt omdat de sessie niet bestaat uit één thread.
1836. Waarschuwing: er is een inconsistentie gedetecteerd in de informatie over nulwaarden in de kolom in de metagegevens van index %1 (index_id = %2) bij object-id %3 in database %4. De index is mogelijk beschadigd. Voer DBCC CHECKTABLE uit om de consistentie te controleren.
1837. systeemtabel
1838. Attribuut Attribuut wordt niet herkend. Let op: attribuutnamen zijn hoofdlettergevoelig.
1839. De bijbehorende partitiefunctie %1 genereert meer partities dan er bestandsgroepen zijn opgenomen in het schema %2.
1840. De externe functie retourneert de waarde varchar(max), nvarchar(max) of varbinary(max). Deze wordt niet ondersteund.
1841. Er zijn op deze server geen taken meer die afkomstig zijn van server %1.
1842. Pseudokolom %1 is ongeldig.
1843. De eigenschap X kan niet NaN zijn.
1844. Invoernaam %1 heeft geen bijbehorende gebruikerstabel of geïndexeerde weergave in de huidige database.
1845. Er is een ongeldige eigenaar voor een toepassingsvergrendeling doorgegeven aan %1.
1846. Het bericht kan niet worden verzonden omdat het berichttype %1 is gemarkeerd als SENT BY INITIATOR in het contract, terwijl deze service een target is.
1847. U kunt deze API voor codegeneratie niet aanroepen als de generator wordt gebruikt om iets anders te genereren.
1848. Herstel: de toewijzing van de pagina %1 aan object-id %2, index-id %3, partitie-id %4, cluster-id %5 (type %6) is ongedaan gemaakt.
1849. Voor een publicatie die voor internet wordt ingeschakeld, mag de eigenschap ftp_address niet null zijn.
1850. De lengte van verwijdering %1 valt niet binnen het bereik van de beschikbare text-, ntext- of image-gegevens.
1851. De naam mag maximaal 260 tekens lang zijn.
1852. Waarde X kan niet worden geconverteerd.
1853. U kunt deze bewerking niet uitvoeren nadat u de methode Listen hebt aangeroepen.
1854. Parameter X is geen geldige sleutelparameter.
1855. De KILL-opdracht kan niet binnen gebruikerstransacties worden gebruikt.
1856. %1Afleiding vanuit anyType op uitbreiding wordt in deze versie niet ondersteund.
1857. %1Alleen type-namen gevolgd door '?' worden ondersteund in het doel van \lquote instance of\rquote .
1858. Exemplaar X bestaat al met de levensduur Process. Kan het exemplaar niet opnieuw maken of gebruiken tot het is verwijderd of het proces is afgesloten.
1859. Het eerste element in de clustertoewijzing moet gelijk zijn aan nul.
1860. De logboeknaam X is ongeldig voor het maken van aangepaste logboeken.
1861. Regel op alle bewerkingen toepassen.
1862. Gebeurtenisargumenten mogen niet NULL zijn.
1863. Code die met de sterke naam van Microsoft is ondertekend, wordt door de codegroep volledig vertrouwd.
1864. De handshake voor het tot stand brengen van een verbinding is mislukt. Kan geen handshake-bericht verzenden omdat de verbinding is gesloten door de peer. Status %1.
1865. END CONVERSATION WITH ERROR
1866. Bestand %1 is beschadigd en kan niet worden hersteld naar de on line database.
1867. De vermelding voor de toewijzing van het identiteitsbereik van de abonneeserver is niet gevonden in de tabel MSmerge_identity_range.
1868. Wijs alleen prioriteiten toe die groter zijn dan of gelijk zijn aan 0, en kleiner zijn dan 100.
1869. %1Het resultaat van het toepassen van de 'parent'-as op het documentknooppunt is statisch 'empty'.
1870. De bewerking is mislukt. De indexvermelding met een lengte van %1 bytes voor index %2 overschrijdt de maximumlengte van %3 bytes.
1871. Er is een ongeldige back-up-mirror opgegeven. Alle mirrors moeten hetzelfde aantal leden hebben.
1872. RESTORE DATABASE kan database %1 niet weghalen. Haal de database weg en geef de instructie RESTORE DATABASE opnieuw op.
1873. De waarde in de TABLESAMPLE- of REPEATABLE-component is ongeldig.
1874. De I/O-bewerking kan niet worden gestart voor aanvraag %1. Neem contact op met de technische support.
1875. Ongeldige geserialiseerde DateTime-gegevens. Ticks moeten tussen DateTime.MinValue.Ticks en DateTime.MaxValue.Ticks liggen.
1876. Back-upfunctie voor logboekbestanden - stap van waarschuwingstaak.
1877. De upgrade voor samenvoegreplicatie van SQL Server 2005-metagegevens en -triggers op de abonneeserver is mislukt.
1878. De matrix mag niet leeg of null zijn.
1879. Kan categorie-index niet lezen: X.
1880. RESTORE heeft een fout gedetecteerd op pagina (%1:%2) in database %3 die is gelezen vanuit de back-upset.
1881. Kan EndInit niet aanroepen zonder een overeenkomende BeginInit-aanroep.
1882. Tijdens BACKUP %1 is een fout aan gevonden op pagina (%2:%3) in bestand %4.
1883. (normaal)
1884. Cache LastModified=X, ContentLength= Y.
1885. Tabelfout: tabel %1 (id %2). De gegevensrij heeft geen overeenkomende indexrij in de index %3 (id %4). Dit zijn de mogelijke ontbrekende of ongeldige sleutels voor de indexrijkoppeling:
1886. elem is geen machtigingselement.
1887. Getal mag niet negatief zijn en moet lager dan of gelijk zijn aan Int32.MaxValue, of -1 zijn.
1888. SQL-webassistent: kan de bestaande trigger niet vinden. Dit heeft mogelijk te maken met de codering.
1889. Waarschuwing: de index %1 van %2. %3 is uitgeschakeld omdat de implementatie van de controlesomfunctie is gewijzigd.
1890. De browsermogelijkhedenassembly uit de globale assembly-cache verwijderen. In plaats hiervan worden de standaard-runtime-browsermogelijkheden gebruikt.
1891. RESTORE WITH SNAPSHOT wordt niet ondersteund voor hoofddatabases. Als u een hoofddatabase wilt herstellen van een momentopname, stopt u de service en kopieert u het gegevens- en het logboekbestand.
1892. Dit bericht kan niet worden bezorgd omdat er een inconsistentie is vastgesteld in de header van het bericht.
1893. %1 is geen geldige rol van een MSDB-database, Windows NT-gebruiker of Windows NT-groep.
1894. Publicatie van %1 gegevens van de publicatieserver %2.
1895. Correctielijst
1896. Alle intranetcode krijgt het recht met de oorspronkelijke site verbinding te maken.
1897. Het opgegeven LSN {%1:%2:%3} voor logboekcontrole van repldone is geen gerepliceerde commit-record.
1898. Kan geclusterde index %1 niet maken in weergave %2 omdat de selectielijst van de weergave een expressie bevat op basis van het resultaat van een aggregaatfunctie of groeperingskolom. Een mogelijkheid is de expressie op basis van een aggregaatfunctie of groeperingskolom te verwijderen uit de selectielijst.
1899. Geanalyseerde berichttypen: %1
1900. Kan geen partitienummer opgeven in de instructie Alter index aangezien de index %1 niet is gepartitioneerd.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions