English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Dutch to get their english version

8201. GROUP BY en aggregaatfuncties worden momenteel niet ondersteund met FOR XML AUTO.
8202. Het apparaat is weggehaald.
8203. SQL-webassistent: kan het gegeven bestand niet lezen.
8204. Kan de WaitHandle niet signaleren omdat deze het maximum aantal zou overschrijden.
8205. De validatie van het wachtwoord is mislukt. Het wachtwoord voldoet niet aan de beleidsvereisten van Windows omdat het te kort is.
8206. De waarde van het kenmerk (%1) van de rij (%2) in sys.%3%4 is ongeldig.
8207. Kan VerSpecificRootDir niet ophalen voor het vullen van syssubsystems.
8208. SlipBehavior.Slip wordt alleen ondersteund door hoofd-ParallelTimelines die niet ongedaan maken, versnellen, vertragen of waarvoor RepeatBehavior als Duration is ingesteld.
8209. De grootte van de nettolading is beperkt tot X. Er is geprobeerde de grootte in te stellen op Y.
8210. Kan geen symboolinformatie verzenden naar de foutopsporing op %1 voor verbinding %2. De foutopsporing is uitgeschakeld.
8211. %1 is geen geldige eigenschap, geldig veld of geldige methode.
8212. De kolomverwijzing inserted.%1 is niet toegestaan omdat deze verwijst naar een basistabel die niet met deze instructie wordt gewijzigd.
8213. Ticks moeten tussen DateTime.MinValue.Ticks en DateTime.MaxValue.Ticks liggen.
8214. Kolom %1 bestaat al in tabel %2.
8215. De eigenschap CategoryName is niet ingesteld.
8216. De koppeling is niet geïnitialiseerd.
8217. Dit bericht kan niet worden bezorgd omdat het eindpunt van de conversatie wel beveiligd is, maar het bericht niet.
8218. De traceringsbestandsnaam is niet geldig omdat het een rollover-bestandsnummer bevat (NNN in C:\file_NNN) terwijl de optie voor traceringsrollover is ingeschakeld.
8219. Een clustertoewijzingsvermelding moet naar een geldig glyph-indexenelement wijzen.
8220. De grootte van de openbare sleutel van het certificaat is incompatibel met de handtekening van de beveiligings-header
8221. Windows NT-gebruiker of -groep %1 is niet gevonden. Controleer de naam opnieuw.
8222. Een X-sjabloon kan niet verwijzen naar een andere X-sjabloon.
8223. Kan geen standaardgegevensbestand maken omdat de naam te lang is.
8224. De functie voor het spiegelen van databases kan de naam van de netwerkhost niet verkrijgen. Fout %1 van het besturingssysteem is opgetreden. Controleer de netwerkconfiguratie.
8225. De XML-lezer gaf 0x%1 als resultaat voor het info-item dat begint bij regel %2, kolom %3 in opmaakbestand %4.
8226. Gemachtigde van client heeft geen certificaat opgegeven. Er zijn echter andere door de gebruiker opgegeven certificaten.
8227. Het gegevenstype %1 is ongeldig voor functie %2. Toegestane typen zijn: char/varchar, nchar/nvarchar en binary/varbinary.
8228. %1 ASSEMBLY is mislukt omdat bronparameter %2 van de assembly geen geldige expressie is.
8229. ExtendedProperty maakt al deel uit van de ExtendedPropertyCollection.
8230. Uitzondering in retouraanroep: X.
8231. %1Het resultaat van de %2-expressie is statisch 'empty'
8232. Het filter %1 bestaat al voor het artikel %2 in de publicatie %3.
8233. De dialoog heeft de opgegeven LIFETIME overschreden.
8234. InitOnly-velden (ook wel ReadOnly) kunnen alleen worden geïnitialiseerd in de constructor van het type/exemplaar.
8235. FieldInfo komt niet overeen met het doeltype.
8236. DeferrableContent is alleen toegestaan voor ResourceDictionaries.
8237. Het certificaat %1 is niet geldig voor endpoint-verificatie. Er is een persoonlijke sleutel vereist die is gecodeerd met de hoofdsleutel van de database en een huidige UTC-datum die tussen de begin- en einddatum van het certificaat ligt.
8238. %1Afleiding vanuit 'QName' door beperking wordt in deze versie niet ondersteund
8239. Selectie naar links uitbreiden
8240. De broker in de database van de afzender bevindt zich in de modus voor één gebruiker. Berichten kunnen niet worden afgeleverd in de modus voor één gebruiker.
8241. Type %1.%2 is gemarkeerd voor native serialisatie, maar basistype %3.%4 is niet gemarkeerd met LayoutKind.Sequential. Voor native serialisatie moet het type zijn gemarkeerd met LayoutKind.Sequential.
8242. Heterogene-publicatieserverbeheer moet worden uitgevoerd op de distributieserver.
8243. De eigenschap kan niet worden bijgewerkt of verwijderd. Eigenschap %1 bestaat niet voor %2.
8244. Subsysteem voor logboekweergave van replicatietransacties
8245. Kan bestands-id %1 van database-id %2 niet verkleinen omdat dit al door een ander proces gebeurt of omdat het een lege id is.
8246. Database %1 (database-id %2) is gemarkeerd voor stand-by of alleen-lezen gebruik, maar is gewijzigd. De RESTORE LOG-instructie kan niet worden uitgevoerd. Herstel de database van een back-up.
8247. DDL-bewerkingen
8248. De aangevraagde bewerking kan niet worden uitgevoerd omdat de prestatiemeter voor het proces is uitgeschakeld.
8249. In een tijdelijke assembly kan geen permanente module voorkomen.
8250. De binnenkomende TDS (Tabular Data Stream) RPC-protocolstroom (Remote Procedure Call) is onjuist. Parameter %1 (%2): de opgegeven waarde is NULL en het gegevenstype %3 mag niet null zijn. Controleer de brongegevens op ongeldige waarden.
8251. De logboekinstellingen zijn niet verwijderd met sp_dropmergelogsettings.
8252. X(In-Buffer-lengte=Y, Out-Buffer-lengte=Z, geretourneerde code=A).
8253. De regel is losgekoppeld van de tabelkolom.
8254. De bewerking wordt niet ondersteund op gebruikersexemplaren.
8255. Een index die de PRIMARY KEY-bewerking %1, afdwingt kan niet met de DROP_EXISTING-optie worden gemaakt als voor de tabel een xml-index is gedefinieerd.
8256. XML-parsering: regel %1, teken %2, naamruimten die beginnen met xml zijn gereserveerd
8257. Tekenreeks kan niet leeg of null zijn.
8258. INSTEAD OF trigger %1 kan niet worden gekoppeld aan een volgorde.
8259. Rol %1 bestaat niet in de huidige database.
8260. Cachevalidatie na antwoord.
8261. De instructie is beëindigd. De maximale recursie %1 is bereikt voordat de instructie was voltooid.
8262. Voor sommige bestanden zijn meer herstelstappen vereist om de on line herstelprocedure te voltooien.
8263. Help-scherm is aangevraagd
8264. Volledige-tekst %1 is niet op de juiste wijze gebruikt.
8265. Er is een beschadigd bericht ontvangen. De coderingsmarkering is ingesteld, maar de berichttekst, de MIC of salt ontbreekt. De fout heeft zich voorgedaan in het bericht met de conversatie-id %1, initiator: %2 en berichtvolgnummer: %3.
8266. Waarschuwing: alleen abonneeservers waarop SQL Server 2000 of hoger wordt uitgevoerd, kunnen worden gesynchroniseerd met de publicatie %1, omdat er automatische identiteitsbereiken worden gebruikt.
8267. Voor het artikel is nu ingesteld dat uploads niet zijn toegestaan en dat compensate_for_errors=true. Lokale en anonieme abonneeservers zullen echter werken alsof compensate_for_errors=false.
8268. Voor de %1-instructie is de %2-parameter vereist.
8269. De database-principal is eigenaar van een databaserol en kan niet worden weggehaald.
8270. De opdracht ALTER DATABASE kan niet worden uitgevoerd. De verbindingsreeks voor de server is ongeldig.
8271. RSVD-pagina's %1: gewijzigd van (%2) in (%3) pagina's.
8272. De %1-instructie is mislukt. De %2 %3 heeft %4 partities terwijl index %5 %6 partities heeft.
8273. Antwoordstatus == 304 maar de cachevermelding bestaat niet.
8274. Het element %1 (in de naamruimte %2) van de SOAP- aanvraag moet een element van de SOAP-methode bevatten.
8275. De retentietijd moet groter zijn dan of gelijk zijn aan 0 en mag niet na 31 december 9999 vallen.
8276. Momenteel worden alleen aanvragen van de versies HTTP/1.0 en HTTP/1.1 ondersteund.
8277. Kan Common Language Runtime (CLR) %1 niet initialiseren met HRESULT 0x%2. U kunt het probleem mogelijk verhelpen en het later opnieuw proberen.
8278. Replicatie: de agent is gelukt
8279. U kunt de logboeken van de systeemdatabases master, model en tempdb niet opnieuw opbouwen.
8280. De server heeft een interne fout aangetroffen. Schakel customErrors in het .config-bestand van de server in voor meer informatie.
8281. Kan het toewijzingsobject voor benoemde bestanden %1 niet maken (of openen). De SQL Server-prestatiemeters worden uitgeschakeld.
8282. Het bijwerken van de samengevoegde metagegevens is mislukt.
8283. Niet-herkende waarde voor WindowVisualState.
8284. De reden waarom de thread wacht, als deze wacht.
8285. Onbekende status van het doorvoeren van een doorvoertransactie in twee fasen. De server wordt afgesloten. Start de server opnieuw om het herstel te voltooien.
8286. Kan niet binden met een XP-token terwijl de server zich niet in een XP-aanroep bevindt.
8287. SQL Trace heeft een melding voor een gebeurtenis niet verzonden. De oorzaak is waarschijnlijk te weinig systeembronnen. Toekomstige verzendfouten met dezelfde foutcode worden mogelijk niet meer verzonden.
8288. Er moet precies één vlag worden ingesteld.
8289. OLE DB-voorziening %1 voor gekoppelde server %2 levert inconsistente metagegevens. Verwachte kolom %4 ontbreekt in object %3.
8290. Aanmelding
8291. De waarde van X moet eindig zijn.
8292. De server wordt verder uitgevoerd na een inactiviteit van %1 seconden.
8293. %1Het elementtype is geen subklasse van de kop van de substitutiegroep
8294. XML-ontleding: regel %1, teken %2, onjuiste syntaxis van systeem-id
8295. De fouttolerante index bevat een ongeldige versie van metagegevens.
8296. DTS-pakket
8297. Roep de methode X aan voordat u deze methode aanroept.
8298. Objecten %1 en %2 in de FROM-component hebben dezelfde weergegeven naam. Maak onderscheid tussen de objecten met behulp van correlatienamen.
8299. Gepartitioneerde weergave %1 kan niet worden bijgewerkt omdat de bronquery verwijzingen bevat naar partitietabel %2.
8300. Kan geen distributieagent op de abonneeserver toevoegen voor een push-abonnement.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions