English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Dutch to get their english version

9601. Er is een wachtwoord doorgegeven en het PVK-bestand is niet gecodeerd.
9602. Type %1.%2 is gemarkeerd voor native serialisatie, maar veld %3 van het type %4.%5 is van het type %6.%7, dat niet is gemarkeerd met LayoutKind.Sequential. Voor native serialisatie moet het type zijn gemarkeerd met LayoutKind.Sequential.
9603. De animatie(s) die zijn toegepast op de eigenschap X berekenen een huidige waarde van Y, wat geen geldige waarde voor de eigenschap is.
9604. Op de weergave of berekende kolom kan geen index worden gemaakt. Het compatibiliteitsniveau van de database is lager dan 80.
9605. De waardegrootte van de cookie is X. Deze waarde overschrijdt het geconfigureerde maximum van Y.
9606. De gegevenstypetoewijzing bestaat niet.
9607. Kan geen exemplaren maken van abstracte klassen.
9608. Kan de index op weergave %1 niet uitschakelen omdat het een door het systeem gegenereerde weergave is die is gemaakt voor optimaliseringsdoeleinden.
9609. Voor publicatie %1 is al een momentopnameagent gedefinieerd.
9610. Voor de parameter @host_name is geen waarde opgegeven terwijl de publicatie met HOST_NAME() werkt voor dynamisch filteren.
9611. Er is een rekenkundige overloop opgetreden.
9612. De volgende opdracht is *niet* gebaseerd op de IIS-metagegevens en geeft de fysieke bronmap van de toepassing expliciet aan:
9613. Accountnaam is te lang.
9614. Dit bericht is weggehaald omdat de servicenaam in het FROM-veld de maximale grootte van %1 bytes overschrijdt. Servicenaam: %2. Berichtoorsprong: %3.
9615. %1Eindcode %2 wordt verwacht
9616. Cursorparameters zijn niet toegestaan voor functies. Variabele %1 is van het type cursor.
9617. Dit AnimationEffect is niet aan een Visual gekoppeld.
9618. Er is een ongeldig teken gevonden in de kop van het e-mailbericht.
9619. Minimaal vertrouwensniveau
9620. De voorgestelde nieuwe database-eigenaar is al een gebruiker of heeft al een alias in de database.
9621. Er is geprobeerd een bestandsgroep te openen voor de ongeldige id %1 in database %2.
9622. Variabelen zijn niet toegestaan in de TABLESAMPLE- of REPEATABLE-component.
9623. Er is een fout opgetreden bij het registreren van het eindpunt %1. Een of meer poorten in de instructie CREATE ENDPOINT zijn mogelijk gebonden aan een ander proces. Voer de instructie opnieuw uit met een andere poort of gebruik netstat om de toepassing te zoeken die de poort nu gebruikt en los het conflict op.
9624. Aangepaste-foutinstellingen
9625. 100-Continue kan niet met deze eigenschap worden ingesteld.
9626. Het toevoegen van ACE's met objectvlaggen en object-GUID's is alleen geldig voor directory-object-ACL's.
9627. De eigenschap %1 van de momentopnamepublicatie in de wachtrij kan niet de waarde %2 hebben.
9628. Zoekpatroon kan geen '..' bevatten om mappen op een hoger niveau te doorzoeken. Deze '..' kunnen alleen als onderdeel van een bestands- of mapnaam voorkomen, zoals in 'a..b'.
9629. Als het score-opheffingsargument aanwezig is in een van de subquery's, moet het aanwezig zijn in alle subquery's en moet het dezelfde constante en variabele zijn.
9630. Kan manifestbron niet vinden.
9631. Toepassingen communiceren met externe toepassingen via communicatiekanalen. Elk kanaal kan over eigenschappen beschikken die kunnen worden geconfigureerd.
9632. Naar het veld %1 wordt meerdere keren verwezen in de setlijst, hetzij rechtstreeks, hetzij via een eigenschap.
9633. Bestandsgroep %1 is niet eenduidig. De identiteit in de back-upset komt niet overeen met de bestandsgroep die momenteel in de on line database is gedefinieerd. Als u wilt afdwingen dat de bestandsgroep wordt gebruikt in de back-upset, plaatst u de database off line en geef u vervolgens de opdracht RESTORE opnieuw op.
9634. Methode mag alleen worden aangeroepen voor een type waarvoor Type.IsGenericParameter true is.
9635. De systeemtabellen voor de samenvoegreplicatie kunnen niet worden gemaakt.
9636. De database-principal is niet toegewezen aan een server-principal
9637. Ongeldig versienummer
9638. Het object %1 van de SOAP-methode moet worden opgegeven met een volledig gekwalificeerde naam die uit drie delen bestaat.
9639. Alle tabellen weergeven die zijn ingeschakeld voor SQL-cacheafhankelijkheid.
9640. De eigenschap Eigenschapsnaam kan niet leeg of null zijn.
9641. Er zijn replicatieagenten gedetecteerd die de geschiedenis niet actief registreren.
9642. De parameterwaarde X is geen geldige ITextRangeProvider.
9643. Assemblynamen moeten uit minder dan %1 tekens bestaan. Assemblynaam %2 is te lang.
9644. Kan geen bestanden toevoegen aan de hoofd- en modeldatabases. ALTER DATABASE is afgebroken.
9645. Onbekende fout van voorziening.
9646. Enum-waarde ligt buiten het geldige bereik.
9647. Er is een fout opgetreden bij het decoderen van OAEP-opvulling.
9648. De externe service heeft een bericht van het type %1 verzonden dat geen deel uitmaakt van het lokale contract.
9649. Syntaxisfout in parameters of argumenten.
9650. Een pagina die ongewijzigd had moeten zijn, is gewijzigd. (Verwachte controlesom: %1, feitelijke controlesom: %2, database %3, bestand %4, pagina %5). Meestal duidt dit op een geheugenstoring of een andere beschadiging van de hardware of het besturingssysteem.
9651. Kan geen controlegegevens voor de primaire back-upbestanden voor logboekbestanden %1.%2 aanvragen bij de server %3.
9652. %1 is geen geldig stijlnummer bij het converteren naar XML.
9653. %1 ASSEMBLY is mislukt omdat type %2 in assembly %3 een ongeldig aangepast kenmerk %4 heeft.
9654. Het PVK-bestand is gecodeerd en er is geen wachtwoord opgegeven.
9655. Er is een beschadigd bericht ontvangen. Kan de integriteitscontrole van de aangrenzende ondertekening van het bericht niet valideren.
9656. Het tijdstip waarop het bijbehorende proces is afgesloten.
9657. Moet een matrixtype zijn.
9658. Kan de aanmeldingsbevoegdheden voor de beheerder niet verifiëren voor Oracle-publicatieserver %1.
9659. De capaciteit overschrijdt de maximumcapaciteit.
9660. De binnenkomende TDS (Tabular Data Stream) RPC-protocolstroom (Remote Procedure Call) is onjuist. Parameter %1 (%2): het gegevenstype 0x%3 is onbekend.
9661. Niet-herkende groeperingsconstructie.
9662. De aanvraag voor machtiging van type Typenaam is mislukt.
9663. Een of meer rijen die in tabel %1 zijn ingevoegd, bevinden zich buiten de partitie terwijl 'partition_options' is ingesteld op %2 voor de publicatie van de tabel.
9664. Het moet mogelijk zijn value te parseren naar een DateTime, en het resultaat moet groter zijn dan startAfter.
9665. De gebeurteniswaarschuwing %1 van de servicewachtrij is weggehaald omdat er geen Broker-exemplaar is opgegeven.
9666. De herdefinitie van kenmerk %1 in type %2 is ongeldig. Het kenmerk moet verboden zijn in het afgeleide type als het verboden is in het basistype.
9667. %1Er is geen hoofdelement gevonden
9668. Parameter moet van het type int of string zijn.
9669. Index %1 kan niet worden gewijzigd met de indexoptie ignore_dup_key. De index dwingt een primaire of unieke beperking af.
9670. Einde van de stroom is bereikt.
9671. De enumerator heeft het einde van de verzameling bereikt.
9672. De QUEUE_ACTIVATION-gebeurtenis kan niet worden gepost. De foutcode is 0x%1.
9673. De WAITFOR-thread is verwijderd.
9674. Kan geen werkthread maken.
9675. De beperking voor type %1 is ongeldig. Een onderdeel 'all' mag alleen worden beperkt door 'all', 'element' of 'sequence'.
9676. De zichtbaarheid van interfaces moet een van de volgende waarden hebben: NestedAssembly, NestedFamANDAssem, NestedFamily, NestedFamORAssem, NestedPrivate of NestedPublic.
9677. Kan geen toegang krijgen tot RtsEnable als Handshake is ingesteld op RequestToSend of RequestToSendXOnXOff.
9678. Het bewerken van bitmapgegevens zelf is niet toegestaan omdat de originele bron niet schrijfbaar is.
9679. Externe toegang is niet toegestaan vanuit een schemagebonden object.
9680. De kolom %1.%2 is ongeldig in de selectielijst omdat deze niet is opgenomen in een statistische functie en er geen GROUP BY-component is.
9681. Ongeldige IDN-gecodeerde tekenreeks.
9682. Er is artikelvalidatie aangevraagd voor momentopnamepublicatie %1. Artikelvalidatie is alleen geldig voor transactionele publicaties.
9683. Er zijn te veel parameters opgegeven voor FULLTEXTTABLE van het type 'Simple'. Het maximale aantal parameters is %1.
9684. DragMove of Activate kan niet worden aangeroepen voordat een venster wordt weergegeven.
9685. De ongeldige databasenaam %1 is opgegeven voor een back-up- of herstelbewerking.
9686. Er is een beschadigd bericht ontvangen. De grootte van de naam van de certificaatverlener is %1, maar mag niet langer zijn dan %2 bytes. De fout heeft zich voorgedaan in het bericht met de conversatie-id %3, initiator: %4 en berichtvolgnummer: %5.
9687. De opgegeven lengte overschrijdt de maximumcapaciteit van SecureString.
9688. Het artikelfilter kan niet worden weggehaald voor artikel %1 in publicatie %2.
9689. Kan geen verbinding met de externe computer maken.
9690. U moet een voorzieningsnaam opgeven voor onbekend product %1.
9691. assembly
9692. De PortName kan niet leeg zijn.
9693. Onverwachte grootte van pakket van penservice.
9694. De opgegeven GUID vertegenwoordigt geen knop, en daarom moet isButton onwaar zijn.
9695. Het laden van een type heeft een fout veroorzaakt.
9696. De opgegeven tabel of weergave bestaat niet of bevat fouten.
9697. De serverinstelling Allow triggers to be fired which fire other triggers (nested triggers) moet bestaan op de bij te werken abonneeservers.
9698. SQL Server wordt afgesloten in reactie op een 'stop'-aanvraag van Service Control Manager. Dit bericht dient alleen ter informatie; u hoeft niets te doen.
9699. Er is een fout opgetreden. De hoofddatabase kan niet de distributiedatabase zijn. Met dit script wordt de huidige sessie beëindigd.
9700. Er bestaat al een certificaat met de naam %1 of dit certificaat is al aan de database toegevoegd.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions