English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Dutch to get their english version

9301. (het station bevat geen diskette of een onjuiste diskette)
9302. IAM-pagina %1 voor object-id %2 is onjuist. De %3-id op pagina is %4. Deze moet %5 zijn. Mogelijk is de vermelding in sysindexes onjuist of bevat de IAM-pagina een fout.
9303. Het uitvoeren van .NET Framework is afgebroken. De UDP/UDF/UDT heeft de thread-affiniteit niet beëindigd.
9304. BACKUP en RESTORE kunnen niet worden uitgevoerd op een momentopname van de database.
9305. De SQLBrowser-service is gestart.
9306. De traceergebeurtenis-id is ongeldig.
9307. SQL Server kan de optie NO_BUFFERING niet gebruiken tijdens I/O voor dit bestand omdat de sectorgrootte voor het bestand %1, %2, ongeldig is. Verplaats het bestand naar een schijf met een geldige sectorgrootte.
9308. De transactiebewerking kan niet worden uitgevoerd omdat er andere in behandeling zijnde threads actief zijn op deze transactie.
9309. U kunt BACKUP DATABASE niet gebruiken voor een database die in de noodherstelmodus is geopend.
9310. Kan de serviceaccount niet vaststellen voor SQL Server-exemplaar %1 wegens de volgende fout: %2.
9311. De batch/procedure bevat een groter aantal tekens dan het toegestane maximum aantal %1.
9312. Het type is verwijderd.
9313. Proces %1:%2:%3 (0x%4) de werkthread 0x%5 lijkt geen plaats te maken op de taakplanner %6. Aanmaaktijd van de thread: %7. Geschatte CPU-tijd thread: kernel %8 ms, gebruiker %9 ms. Procesgebruik %10%%. Systeem inactief %11%%. Interval: %12 ms.
9314. De lay-outrecursie heeft de toegestane limiet bereikt om stack-overloop te voorkomen: X. De structuur bevat een lus of is te diep.
9315. Er wordt geprobeerd een toepassingsvergrendeling (database-principal: %1, bron: %2) vrij te geven die momenteel niet is geblokkeerd.
9316. Er is een fout opgetreden in de dialoogverzending: fout: %1, status: %2.%3
9317. De doelmatrix is te klein.
9318. Eigenschap %1is niet geldig voor %2 publicaties.
9319. Er is geen invoerbestand opgegeven
9320. Fout: het is niet gelukt het vullen van de volledige-tekst %1 van de tabel of geïndexeerde weergave met id %2 in database %3 (tabel- of geïndexeerde weergave-id %4, database-id %5) te hervatten. Fout: 0x%6. Herhaal de bewerking waarmee het hervatten wordt geactiveerd of haal de index weg en maak deze opnieuw.
9321. Ongeldige {x,y} met x > y.
9322. OLE DB-voorziening %1 voor gekoppelde server %2 meldt fout 0x%3 waarmee de huidige transactie is afgebroken.
9323. Poging verbinding met een server te maken met de object-URI: X. Er moet een geldige, volledige URL worden gebruikt.
9324. Het aangevraagde item bestaat niet.
9325. Object kan niet van DBNull naar andere typen worden geconverteerd.
9326. %1%2 is geen geldig octaal getal (getallen die met '0' beginnen zijn impliciet octaal)
9327. Een lege tekenreeks is niet toegestaan.
9328. De parameter X moet een geldige Uri vertegenwoordigen (raadpleeg de interne uitzondering).
9329. DelegateSerializationHolder-objecten worden ontworpen om een gemachtigde te vertegenwoordigen bij serialisaties. Op deze objecten kan zelf geen serialisatie worden toegepast.
9330. Hiermee wordt de laatste wijziging in het beveiligingsbeleid opnieuw uitgevoerd
9331. Er is geen vermelding voor de tabel of index met partitie-id %1 gevonden in database %2. Deze fout kan optreden als in een opgeslagen procedure wordt verwezen naar een weggehaalde tabel of als metagegevens zijn beschadigd. Verwijder de opgeslagen procedure en maak deze opnieuw of voer DBCC CHECKDB uit.
9332. Er is een fout opgetreden bij het opzoeken van het certificaat met openbare sleutel dat is gekoppeld aan dit exemplaar van SQL Server: Het certificaat is verlopen.
9333. Opdracht niet geïmplementeerd
9334. wachtwoord
9335. Kan de vereiste interface (%1) niet verkrijgen van de OLE DB-voorziening %2 voor gekoppelde server %3.
9336. Een decimaal kan alleen worden afgerond op 0 tot en met 28 cijfers.
9337. Het object waarnaar wordt verwezen door de opgegeven @article of @artid %1, is niet gevonden.
9338. De sleutel is niet gecodeerd met de opgegeven decryptor.
9339. Het transactielogboek is beschadigd. Alle gegevensbestanden moeten worden hersteld voordat RESTORE LOG kan worden uitgevoerd.
9340. De grootte van het gegevenssegment dat is opgevraagd uit de stroom, overschrijdt de toegestane limiet.
9341. CREATE VIEW is mislukt omdat kolom %1 in weergave %2 het maximum van %3 kolommen overschrijdt.
9342. %1Het doel van 'replace value of' kan niet 'http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anySimpleType' zijn, %2 is gevonden.
9343. Kan de instelling van de toepassingsrol niet ongedaan maken omdat er geen is ingesteld of omdat het cookie ongeldig is.
9344. Te gebruiken SQL Server-exemplaar (SQL Server 7.0 en hoger).
9345. De parameter %1 wordt niet ondersteund op Windows 95/98-platforms.
9346. Veld X, dat is gedefinieerd voor type Typenaam, is geen veld voor het doelobject, dat van het type Typenaam is.
9347. Het opgegeven bronobject moet een opgeslagen-procedureobject zijn als het is gepubliceerd als artikel van het type proc schema only.
9348. De tweede kolom van FOR XML EXPLICIT moet NULL-waarden of positieve gehele getallen bevatten die de id's van bovenliggende XML-labels aanduiden.
9349. Kan de rijen niet batchgewijs verwijderen voor de tabel %1.
9350. De geïndexeerde weergave %1 (object-id %2) bevat rijen die niet het resultaat zijn van de weergavedefinitie. Raadpleeg Books Online voor meer informatie over deze fout. Dit bericht hoeft niet altijd te wijzen op een integriteitsprobleem met de gegevens in deze database.
9351. Kan geen gebruikersexemplaar van SQL Server genereren vanwege een fout bij het vastleggen van gegevens over het gebruikersexemplaar in de systeemcatalogus. De verbinding wordt verbroken.%1
9352. De query is geannuleerd omdat de geschatte kosten van deze query (%1) de geconfigureerde drempel van %2 overschrijden. Neem contact op met de systeembeheerder.
9353. De opgegeven MemberInfo komt niet overeen met het verwachte type.
9354. %1 is het minimale herstelniveau voor de fouten die zijn gevonden door DBCC %2 (%3%4%5).
9355. Waarschuwing: een wordbreaker, filter of protocol-handler die/dat wordt gebruikt door de catalogus %1 bestaat niet op dit exemplaar. Gebruik sp_help_fulltext_catalog_components en sp_help_fulltext_system_components om naar niet-overeenkomende onderdelen te zoeken. Het wordt aangeraden om de catalogus opnieuw op te bouwen.
9356. SQL Server kan de differentiële gegevens voor databasebestand %1 van database %2\\%3 niet verzenden naar de back-uptoepassing omdat de differentiële gegevens te groot zijn om in het geheugen te passen, en een poging om een tijdelijk bestand te gebruiken is mislukt.
9357. Een berekende kolom kan alleen worden gebruikt als een partitiesleutel als de kolom persistent is. De partitiesleutelkolom %1 in de tabel %2 is niet persistent.
9358. De Stroke inPropertyDataChangedEventArgs.Owner wordt niet herkend.
9359. Kan geen nieuwe Service Broker maken in een gespiegelde database %1.
9360. De ALTER TABLE SWITCH-instructie is mislukt. Doeltabel %1 heeft een XML-index %2. Alleen de brontabel kan XML-indexen hebben in de ALTER TABLE SWITCH-instructie.
9361. De Active Directory-bewerking op publicatie %1 kan niet worden voltooid omdat het Active Directory-clientpakket niet correct is geïnstalleerd op de computer waarop SQL Server wordt uitgevoerd.
9362. Kan %1 niet markeren als systeemobject.
9363. Er is al een machtiging verleend voor toegang tot de proxy. Controleer de huidige machtigingstoewijzingen.
9364. Treedt op als het maken van een map en/of bestand overeenkomt met het filter.
9365. Het aangevraagde bestand met beleidsrichtlijnen bestaat niet.
9366. Er is een ankerlid gevonden in het recursieve gedeelte van recursieve query %1.
9367. Deze gebeurtenis treedt elke keer op als een pin wordt gewijzigd op de SerialPort.
9368. De index valt buiten het bereik. Deze mag niet negatief zijn en moet kleiner zijn dan de grootte van de verzameling.
9369. De eigenschap GetMethod is niet gevonden.
9370. Ondersteuning van initialisatie met back-up kan niet worden ingeschakeld voor momentopnamepublicaties.
9371. Deze factory ondersteunt alleen URI's met het schema X.
9372. %1Metagegevenskenmerk @%2:%3 mag niet worden gebruikt met %4
9373. %1 ASSEMBLY is mislukt omdat type %2 in %3 assembly %4 een statisch veld %5 bevat. Kenmerken van statische velden in %6 assembly's moeten worden gemarkeerd als readonly in Visual C#, ReadOnly in Visual Basic, of initonly in Visual C++ en tussentaal.
9374. Heterogene publicaties bieden alleen ondersteuning voor de volgende schemaopties: 0x01, 0x02, 0x10, 0x40, 0x80, 0x1000, 0x4000, 0x8000
9375. Er zijn geen externe servers gedefinieerd.
9376. Kan gepartitioneerde weergave %1 niet bijwerken omdat de partitioneringskolommen van de lidtabellen van een niet-passend type zijn.
9377. %1: kan heap-pagina %2:%3 niet verplaatsen omdat de tabel waartoe de pagina behoort is weggehaald.
9378. Deze FTP-aanvraag is geconfigureerd om een proxy te gebruiken via een HTTP-protocol. Opnieuw valideren en deels in cache opgeslagen antwoorden worden niet ondersteund.
9379. Taalfuncties uitschakelen om betere codegeneratie mogelijk te maken
9380. Kan assembly niet bepalen voor een toepassingsarchief.
9381. Asynchrone activering wordt niet ondersteund.
9382. Primaire XML-index %1 bestaat niet op tabel %2, kolom %3.
9383. Kan niet direct toegang verlenen of intrekken voor publicatie %1 omdat deze gebruikmaakt van de standaardpublicatietoegangslijst.
9384. Kan de framegrootte niet bepalen of het ontvangen frame is beschadigd.
9385. Het beveiligingscertificaat dat is verbonden aan database-principal (id: %1) is verlopen. Maak of installeer een nieuw certificaat voor de database-principal.
9386. %1Er is een syntaxisfout gevonden bij %2. Er wordt een 'name test' verwacht.
9387. De opgegeven bewerking kan niet worden uitgevoerd op de uitgeschakelde index %1 op %2 %3.
9388. sp_cursoroption: de kolom-id (%1) komt niet overeen met een text-, ntext- of image-kolom.
9389. De waarde is te groot of te klein voor een UInt64.
9390. X is geen geldig pad.
9391. Importfunctie van typebibliotheek heeft een fout aangetroffen tijdens de typeverificatie. Probeer de importbewerking uit te voeren zonder klassenleden.
9392. Een opmaakbestand kan niet worden opgegeven naast de optie SINGLE_BLOB, SINGLE_CLOB of SINGLE_NCLOB.
9393. &Lokale aangepaste fouten:
9394. Dit bericht kan niet worden bezorgd omdat het bericht al wordt verwerkt door een andere taak.
9395. Subsysteem voor de opdrachtregel
9396. De eerste momentopname voor de publicatie is nog niet beschikbaar.
9397. De onderliggende lijst is gewijzigd. De inventarisatie is verlopen.
9398. De waarde van de kop Response Date is ouder dan de waarde van de cachevermelding.
9399. Door proces-id %1 is geprobeerd de volgende bron te ontgrendelen: %2. Het proces is geen eigenaar van deze bron. Deze fout kan worden veroorzaakt door een timingprobleem. Voer de transactie daarom opnieuw uit. Als het probleem blijft optreden, neemt u contact op met de databasebeheerder.
9400. Het exemplaar van de URI-parser dat is doorgegeven naar de parameter uriParser, is al geregistreerd met de schemanaam X.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions