English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Dutch to get their english version

11001. Logboek X is al als bron op de lokale computer geregistreerd.
11002. negeren
11003. Het pad en de naam van het script voor het maken van de tabel moeten worden opgegeven als de waarde van parameter @pre_creation_cmd 'drop' is.
11004. De XML-schemaverzameling voor de retourparameter van module %1 is gewijzigd terwijl de batch werd uitgevoerd. Voer de batch opnieuw uit.
11005. Er is een beschadigd bericht ontvangen. Het bericht is niet gecodeerd noch ondertekend met het huidig ingestelde endpoint-algoritme. De fout is opgetreden in het bericht met conversatie-id %1, initiator: %2 en berichtnummer: %3.
11006. De database is nu on line.
11007. Index %1 is niet gemaakt. Deze index heeft een sleutellengte van minimaal %2 bytes. De toegestane sleutellengte is maximaal %3 bytes.
11008. Met sp_refresh_heterogeneous_publisher kan geen publicatieserverinformatie worden verkregen voor Oracle-publicatieserver %1. sp_refresh_heterogeneous_publisher kan alleen worden aangeroepen om Oracle-publicatieservers te vernieuwen die momenteel bij de distributieserver zijn gedefinieerd.
11009. Er is een ongeldige optie opgegeven voor instructie %1.
11010. De bij te werken abonnementen zijn in de wachtrij geplaatst: het schrijven naar de berichtenwachtrij is mislukt.
11011. De typedefinitie voor type %1 is ongeldig. Basistypen en afgeleide typen moeten dezelfde waarde hebben voor mixed tenzij de afleiding plaatsvindt op beperking. In dat geval is false altijd toegestaan voor het afgeleide type.
11012. Parameter @mailformat ondersteunt waarde %1 niet. De e-mailindeling moet TEXT of HTML zijn.
11013. END CONVERSATION WITH CLEANUP
11014. Fout in de traceringsschakeling X: de waarde van een schakeloptie moet integraal zijn.
11015. Kan de ClockController.SkipToFill-methode niet aanroepen voor een Clock die een Duration of RepeatDuration van Forever heeft, omdat deze Clock de opvulperiode nooit zal bereiken.
11016. De aanvraag voor het bereik in bytes is mislukt.
11017. Database %1 is al geopend. Slechts één gebruiker tegelijkertijd kan toegang verkrijgen tot de database.
11018. Tabelfout: verschillende IAM-pagina's voor de object-id %1, index-id %2, partitie-id %3, cluster-id %4 (type %5) bevatten toewijzingen voor hetzelfde interval. Het betreft IAM-pagina's %6 en %7.
11019. Parameternaam: X
11020. Stackgrootte is te diep. Er zijn mogelijk te veel argumenten.
11021. Het rijfilter(%1) voor artikel %2 in %3 wordt weggehaald. Geef de opdrachten sp_articlefilter en sp_articleview opnieuw op om een rijfilter te maken.
11022. De schakeloptie -delaysign kan alleen worden gebruikt als keyfile of keycontainer wordt opgegeven.
11023. De capaciteit is overgelopen en negatief geworden. Controleer de capaciteit van de verzameling.
11024. De aangevraagde tijd voor het stoppen van de tracering is al verlopen.
11025. Kan MaxAge van cache niet berekenen. Er wordt 10% van (now-LastModified) gebruikt. MaxAge: X, LastModified: Y.
11026. Bij te werken abonnementen: gerepliceerde gegevens kunnen niet worden bijgewerkt.
11027. Referentiesleutel %1 bevat een impliciete verwijzing naar object %2 waarvoor geen primaire sleutel is gedefinieerd.
11028. Gebruik een proxy- of user_domain-, user_name- of user_password-parameter.
11029. Kan geen verbinding maken met de gekoppelde server %1 (OLE DB-voorziening %2). Schakel overdracht in of gebruik een externe SQL Server-aanmelding voor de huidige gebruiker.
11030. Kan bestand %1 niet vinden in map %2%3.
11031. CREATE DATABASE is mislukt. Enkele vermelde bestandsnamen kunnen niet worden gemaakt. Ga na of gerelateerde fouten zijn geregistreerd.
11032. Als u ALTER DATABASE wilt gebruiken, moet de database zich in een beschrijfbare status bevinden waarin een controlepunt kan worden uitgevoerd.
11033. Protocolfout: een ontvangen bericht bevat een geldige handtekening maar is niet gecodeerd. Dit is wel vereist in het beveiligingsniveau dat van kracht is.
11034. De opgegeven parameter sid moet binary(16) zijn.
11035. De gebruiker %1 is niet gemachtigd om DBCC %2 uit te voeren voor de database %3.
11036. Kan String-deserialisatie niet gebruiken voor instelling: Instelling.
11037. Kolom %1 kan niet worden gewijzigd. De kolom is een berekende kolom of is het resultaat van een UNION-operator.
11038. Kan sp_control_plan_guide niet uitvoeren vanwege onvoldoende machtigingen voor het beheren van de planrichtlijn %1. Wijzig de machtiging voor het object waarnaar wordt verwezen door de planrichtlijn of pas de vereiste databasemachtiging aan.
11039. Er kan geen artikel met @partition_options = 3 (niet-overlappende partities met één abonneeserver per partitie) bestaan in meerdere publicaties of abonnementen, en herpublicatie is niet mogelijk. Controleer het artikel %1.
11040. Exemplaar van type Typenaam op pos X wordt in de argumentenmatrix verwacht.
11041. De database moet verdacht zijn of zich in de noodherstelmodus bevinden om het logboek opnieuw op te bouwen.
11042. Argument moet minder dan of gelijk zijn aan 2^31 - 1 milliseconden.
11043. De schermcoördinaat ligt buiten de begrenzingsrechthoek.
11044. Het initialiseren van Common Language Runtime (CLR) %1 is mislukt met HRESULT 0x%2. U moet de server opnieuw starten om de CLR-integratieonderdelen te kunnen gebruiken.
11045. Kan de listener X niet maken.
11046. Fout: %1, code: %2, status: %3 %4
11047. Er is een time-out opgetreden tijdens een poging de UI te openen. Mogelijk is de toepassing bezig of reageert de toepassing niet.
11048. De SERVICE_NAME en BROKER_INSTANCE van de route %1 moeten worden opgegeven bij het gebruik van spiegeling.
11049. Het bijbehorende bestand %1 voor assembly %2 bestaat al.
11050. XML-ontleding: regel %1, teken %2, '[' verwacht
11051. Kan geen SELECT-machtiging verlenen op openbaar synoniem %1.
11052. Bulksgewijze kopieerbewerkingen kunnen geen BULK LOAD-instructies activeren.
11053. Bewerking %1 is ongeldig. Geldige bewerkingen zijn add, drop en help.
11054. Globale abonneeservers met prioriteit 0 zijn niet gemachtigd om samenvoegpublicaties te maken.
11055. Kan geen rij maken met de omvang %1. Deze is groter dan het toegestane maximum %2.
11056. De binnenkomende TDS (Tabular Data Stream) RPC-protocolstroom (Remote Procedure Call) is onjuist. Parameter %1 (%2): het gegevenstype 0x%3 (sql_variant) heeft een ongeldige precisie of schaal.
11057. Ongeldige XML in bestand File Name bij element X
11058. Sleutel/waarde van AppSettings voor de geselecteerde vermelding in de keuzelijst bewerken.
11059. De SafeHandle is ongeldig.
11060. Kan te verwijderen rid niet vinden in rid-lijst. De fouttolerante index is beschadigd.
11061. X implementeert IChannelReceiver of IChannelSender niet. Alle kanalen moeten een van deze interfaces implementeren.
11062. READONLY/READWRITE/ONLINE/OFFLINE-eigenschappen kunnen niet worden gewijzigd op een FILESTREAM-logboekbestandsgroep
11063. Een index op een weergave kan niet worden gedefinieerd met de indexoptie ignore_dup_key. Verwijder de optie ignore_dup_key en ga na of de weergave geen dubbele vermeldingen toestaat of maak geen index voor de weergave.
11064. Onvoldoende ).
11065. Verificatie overslaan
11066. Kanaal X is niet met externe services geregistreerd.
11067. De tijdelijke map X is ongeldig. Deze moet absolute padinformatie bevatten. De vorige waarde wordt gebruikt.
11068. Kolom %1 die is geretourneerd met de methode nodes() kan niet worden geconverteerd naar het gegevenstype %1. De kolom kan alleen worden gebruikt met een van de vier methoden voor xml-gegevenstypen exist(), nodes(), query() en value() of in IS NULL- en IS NOT NULL-controles.
11069. Database %1 bestaat niet. Met RESTORE kunt u alleen een database maken door een volledige back-up te herstellen of een bestandsback-up van het primaire bestand te herstellen.
11070. Er is een fout bij het overslaan gevonden.
11071. Er is een beschadigd bericht ontvangen. Het serienummer van het doelcertificaat ontbreekt. De fout heeft zich voorgedaan in het bericht met de conversatie-id %1, initiator: %2 en berichtvolgnummer: %3.
11072. Kan de rij niet verwijderen omdat deze niet bestaat.
11073. Gebruik in plaats hiervan CompressedStack.(Capture/Run)- of ExecutionContext.(Capture/Run)-API.
11074. Onvoldoende opslagruimte op het systeem
11075. Een tabel kan slechts één timestamp-kolom bevatten. Omdat tabel %1 er al een heeft, kan kolom %2 niet worden toegevoegd.
11076. SESSIESLEUTEL
11077. Er zijn door de gebruiker opgegeven certificaten beschikbaar. De uitgevers van de certificaten hebben geen server opgegeven, dus u moet de certificaten allemaal uitproberen.
11078. On line herstel van database %1 is mislukt. U kunt mogelijk een off line herstelbewerking uitvoeren. Als u een off line herstelbewerking wilt afdwingen, plaatst u eerst de database off line met de ALTER DATABASE-instructie.
11079. De partitie-id moet groter zijn dan of gelijk zijn aan 0.
11080. Er is een beschadigd bericht ontvangen. De markering End of Conversation is ingesteld voor een bericht zonder volgnummer. De fout heeft zich voorgedaan in het bericht met de conversatie-id %1, initiator: %2 en berichtvolgnummer: %3.
11081. Het resulterende async-object is null of van een onverwacht type.
11082. Het bovenste object kan voor element X niet worden gemaakt.
11083. De parameter moet een PKCS 9-attribuut zijn.
11084. Het herstart-controlepuntbestand %1 is beschadigd en wordt genegeerd. De opdracht RESTORE wordt vanaf het begin uitgevoerd alsof RESTART niet is opgegeven.
11085. CAST of CONVERT: er zijn ongeldige kenmerken opgegeven voor type %1
11086. ALTER TABLE ALTER COLUMN ADD ROWGUIDCOL is mislukt omdat er in tabel %1 al een kolom is met de eigenschap ROWGUIDCOL.
11087. De waarde voor parameter @dts_package_location is ongeldig. Geldige opties zijn Distributor en Subscriber.
11088. Assemblyverwijzing %1 is door een extern beleid omgeleid naar %2
11089. Niet-NULL-waarde is geretourneerd.
11090. Alleen PreProcessInput- en PostProcessInput-gebeurtenissen hebben toegang tot het InputManager-staging-gebied.
11091. EndWrite kan voor elke asynchrone bewerking slechts eenmaal worden aangeroepen.
11092. De toegang tot het mediabestand is geweigerd.
11093. Er is een voorwaardelijke Fast Rowcount-methode aangevraagd zonder een verwacht aantal op te geven. Er wordt een snelle methode gebruikt.
11094. Er is een onverwachte queryreeks doorgegeven aan een procedure voor het genereren van WSDL (Web Service Description Language).
11095. Eigenschapsnaam %1 is ongeldig.
11096. Waarschuwing: de zwevende-kommawaarde %1 is te klein. Deze wordt geïnterpreteerd als 0.
11097. Systeemproces-id %1 heeft geprobeerd de gedistribueerde transactie met UOW-id %2 te beëindigen. Dit bericht wordt weergegeven als de client een KILL-instructie uitvoert op de gedistribueerde transactie.
11098. hoofdmap
11099. De opgegeven waarde kan niet false zijn.
11100. Het bijwerken van database %1 is mislukt omdat de database alleen-lezen is.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions