English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Dutch to get their english version

7001. Door de Database Engine wordt geprobeerd een groep vergrendelingen vrij te geven die op dit moment niet worden geblokkeerd door de transactie. Voer de transactie opnieuw uit. Als het probleem blijft optreden, neemt u contact op met de ondersteuningsvoorziening.
7002. De ALTER TABLE SWITCH-instructie is mislukt. Doeltabel %1 heeft een tabelniveau-controlebeperking %2, maar brontabel %3 heeft geen overeenkomstige beperking.
7003. De lengte van de persoonlijke sleutel voor het beveiligingscertificaat dat is gebonden aan de database-principal (id: %1) is niet compatibel met de cryptografieprovider van Windows. De sleutellengte moet een meervoud zijn van 64 bytes.
7004. Kan geen pakketten aan een arbitraire host verzenden zolang de verbinding actief is.
7005. Fout bij het maken van een toepassingsdomein om de registratie uit te voeren
7006. Methode %1 van het type %2 in assembly %3 retourneert geen waarde.
7007. De transactienaam heeft de ongewone lengte %1. De batch is afgebroken.
7008. De %1-instructie voor artikel %2 is ongeldig. Controleer of de aanroepsyntaxis juist is van de opgeslagen procedures waarmee wijzigingen worden doorgegeven aan de abonneeservers en voer de logboekweergaveagent vervolgens opnieuw uit. U kunt de syntaxis van de aanroep bekijken en wijzigen met sp_helparticle en sp_changearticle.
7009. eventId is niet geldig. Gebruik AddAutomationPropertyChangedEventHandler om te luisteren naar eigenschapswijzigingen.
7010. Het geheugenadres van de functie die is uitgevoerd toen de thread werd gestart.
7011. OPENXML XPath moet een tekenreeksgegevenstype zijn, bijvoorbeeld nvarchar.
7012. %1Er is een teken voor nieuwe regels gevonden in een teken-/reeksconstante
7013. Gedistribueerde transactie met UOW %1 bevindt zich in voorbereide toestand. Alleen Microsoft Distributed Transaction Coordinator kan deze transactie oplossen. De KILL-opdracht is mislukt.
7014. Token {0:x} is geen geldig type token in het bereik van module {1}.
7015. Kan type Typenaam niet laden.
7016. De tekenreeks die wordt gebruikt door ReadLine en WriteLine om een nieuwe regel aan te duiden.
7017. %1: de lengte van het resultaat overschrijdt de lengtelimiet (2GB) van het grote doeltype.
7018. Kan de resultaten van procedure %1 van externe server %2 niet omleiden.
7019. SQL Network Interfaces heeft luisteraars geïnitialiseerd op knooppunt %1 van een serverconfiguratie met meerdere knooppunten (NUMA) met het knooppuntaffiniteitsmasker 0x%2. Dit bericht dient alleen ter informatie, u hoeft niets te doen.
7020. Kan sysarticles niet bijwerken. De status van het abonnement kan niet worden gewijzigd.
7021. Er wordt een poging gedaan om de opdracht ALTER TABLE te repliceren met meerdere weghaalbewerkingen, onder meer voor een kolom die niet bestaat in ten minste één van de abonnementen. Voer in plaats hiervan één weghaalbewerking uit voor de kolom in ALTER TABLE
7022. GenericArguments[X], Y, voor Z is in strijd met type Typenaam.
7023. De interface moet abstract worden gedeclareerd.
7024. De abonneeserver-db mag niet hetzelfde zijn als de db van de publicatieserver wanneer de abonneeserver hetzelfde is als de publicatieserver
7025. Er is een interne fout met de Service Broker opgetreden. Besturingssysteemfout: %1.
7026. Het aantal zwevende gebruikers dat is hersteld door gebruikers bij te werken, is %1.
7027. De opgegeven constructor moet worden gedeclareerd voor een generieke typedefinitie.
7028. De waarde voor parameter @sync_method is ongeldig. U kunt zich niet abonneren op publicatie %1 omdat niet-SQL Server-abonneeserver %2 alleen waarden van character, bcp character, concurrent_c en database snapshot character ondersteunt voor de parameter @sync_method.
7029. Kan geen persoonlijke of statische constructor hebben.
7030. Kan geen sessiesleutels maken of openen voor deze conversatie. De hoofdsleutel van de database is vereist voor deze bewerking.
7031. De token-id van de tracering (%1) is niet gevonden voor publicatieserver %2, database %3, publicatie %4.
7032. De database is al on line.
7033. Type %1.%2 is gemarkeerd voor native serialisatie, maar bevat velden die niet 'blittable' zijn.
7034. Machtigingen voor catalogusweergaven in het serverbereik of voor op het systeem opgeslagen procedures of uitgebreide opgeslagen procedures kunnen alleen worden verleend als de huidige database de hoofddatabase is.
7035. Het importeren is mislukt. Uitgeverscertificaten kunnen alleen uit assembly's worden geïmporteerd.
7036. %1 staat niet toe dat de schemanaam als voorvoegsel van de assemblynaam wordt opgegeven.
7037. Waarschuwing: index %1 van %2 %3 is uitgeschakeld als gevolg van de uitschakeling van de geclusterde index %4.
7038. Slechts één beperking kan on line worden toegevoegd of weggehaald. Hierbij mogen in dezelfde instructie geen andere bewerkingen worden opgenomen.
7039. De parameter @attach_query_result_as_file kan niet 1 (true) zijn als er geen waarde is opgegeven voor parameter @query. U kunt de resultaten van de query alleen koppelen als een query is opgegeven.
7040. Doel %1 van de OUTPUT INTO-component kan niet een weergave of algemene tabelexpressie zijn.
7041. De facetwaarde is langer dan toegestaan. De toegestane maximumlengte is 4000 tekens: %1
7042. EndInvoke kan voor elke asynchrone bewerking slechts eenmaal worden aangeroepen.
7043. Volgende nummer
7044. Wachtrijcontrole wordt genegeerd om de modus te wijzigen van [%1] in [%2].
7045. Het attribuut X moet bij het label Y worden opgegeven.
7046. Alleen asymmetrische sleutels die ICspAsymmetricAlgorithm implementeren, worden ondersteund.
7047. Het veld %1 van het type %2.%3 kan niet worden bijgewerkt omdat het veld %4 is.
7048. Vereiste lengte
7049. Het rijfilter(%1) is ongeldig voor de kolompartitie(%2) voor artikel %3 in publicatie %4.
7050. Waarschuwing: alleen het uitvoeren van een volledige vulbewerking kan worden onderbroken. De opdracht wordt genegeerd. Andere typen vulbewerkingen kunnen alleen worden gestopt en worden voortgezet als u hetzelfde type verkenning opnieuw start.
7051. Deze zone bevat alle toepassingen die van het Internet afkomstig zijn.
7052. De lidmaatschapsvoorwaarde Hash is waar voor alle assembly's met een hash die overeenkomen met onderstaande algoritme. Assembly's die aan deze lidmaatschapsvoorwaarde voldoen, krijgen dezelfde machtigingen als deze codegroep.
7053. Voor UNNEST kan alleen een expressie van het type multiset worden geaccepteerd.
7054. DEFAULT of NULL is niet toegestaan als expliciete identiteitswaarden.
7055. De partitiekolom %1 is van het gegevenstype %2 en verschilt van het parametergegevenstype %4 van de partitiefunctie %3.
7056. Mogelijk wordt de runtime door deze bewerking instabiel.
7057. Dit bericht kan niet worden bezorgd omdat de beveiligingscontext niet kan worden opgevraagd.
7058. object
7059. Er moet een Int32 voor de filtercriteria worden opgegeven.
7060. Er is onvoldoende geheugen beschikbaar voor de tracering.
7061. Er is onvoldoende schijfruimte beschikbaar voor de volledige-tekstcatalogus %1 (%2) in de database %3 (%4). Het vullen van de catalogus wordt onderbroken totdat er meer schijfruimte beschikbaar is. Redencode: %5. Fout: %6. Maak schijfruimte vrij om het vullen voort te zetten.
7062. De aanvraag is geweigerd omdat het serverexemplaar dat moet reageren, niet in de juiste status verkeert om de aanvraag af te handelen.
7063. Kan geen beveiligd SSL/TLS-kanaal maken
7064. DBCC %1; %2-tabel wordt gescand.
7065. De recursieve algemene tabelexpressie %1 bevat geen UNION ALL-operator op het hoogste niveau.
7066. Kolom %1 is niet aanwezig in tabel %2.
7067. Het isolatieniveau momentopname wordt niet ondersteund voor gedistribueerde transacties. Gebruik een ander isolatieniveau of gebruik geen gedistribueerde transactie.
7068. %1: kan pagina %2:%3 niet verplaatsen omdat de partitie waartoe de pagina behoort is weggehaald.
7069. X moet groter zijn dan of gelijk zijn aan Y.
7070. %1 ASSEMBLY is mislukt omdat methode %2 op type %3 in %4 assembly %5 een ongeldig kenmerk 0x%6 heeft.
7071. De server kan de codering niet initialiseren door een probleem met een beveiligingsbibliotheek. Mogelijk ontbreekt de beveiligingsbibliotheek. Controleer of security.dll aanwezig is in het systeem.
7072. Een geldig laag vervangend teken ligt tussen 0xdc00 tot en met 0xdfff.
7073. EffectiveKeySize-waarde moet minimaal 40 bits zijn.
7074. Kan geen herstelbewerkingen uitvoeren op de database MSSQLSYSTEMRESOURCE. Zie Resource Database in Books Online voor meer informatie.
7075. %1 is niet geconfigureerd als distributieserver.
7076. Er is een fout opgetreden tijdens het verzamelen van metagegevens uit assembly %1 met HRESULT 0x%2.
7077. Mogelijke cyclus in structuur gevonden tijdens het opbouwen van de gebeurtenisroute.
7078. %1Er is een niet-beëindigde reeksconstante gevonden (deze begint op regel %2)
7079. XML-ontleding: regel %1, teken %2, '>' verwacht
7080. De koppeling is ongeldig.
7081. Matrix is geen driedimensionale matrix.
7082. Het object %1 bestaat niet of is ongeldig voor deze bewerking.
7083. Kan de cursorbewerking niet voltooien. De SET-opties zijn na de declaratie van de cursor gewijzigd.
7084. Het opgegeven bestand is niet ondertekend of het bestaat niet.
7085. De geselecteerde verbindingstekenreeks bewerken.
7086. Deze implementatie maakt geen deel uit van de Windows Platform FIPS-gevalideerde cryptografische algoritmen.
7087. hoofdsleutel
7088. Eigenschap kan niet null zijn voor Trigger.
7089. De kleurencontext moet sRGB of scRGB zijn voor deze bewerking.
7090. Een gedeeltelijk antwoord is niet gecombineerd met de bestaande cachevermelding, Cache Stream Size = X, antwoord Range Start = Y.
7091. Er is een verkeerd token gevonden tijdens het tokeniseren.
7092. Tabelfout: object-id %1, index-id %2, partitie-id %3, cluster-id %4 (type %5). Het knooppunt met off-rowgegevens op de pagina %6, sleuf %7, tekst-id %8 heeft een onjuist type knooppunt %9.
7093. Opstartbericht van de agent voor de weergave van de wachtrij.
7094. De waarde van nameType is ongeldig.
7095. %1 en %2 kunnen niet dezelfde waarde hebben.
7096. Voor de database wordt het eenvoudige herstelmodel gebruikt. U kunt niet een subset van de lezen-schrijven gegevens herstellen.
7097. De typeparameter kan niet null zijn bij het instellen van het bereik van de zichtbaarheid van de bron op Private of Assembly.
7098. Ongeldig XML-bestand X
7099. Er is een I/O-fout opgetreden tijdens het openen van bestand File Name.
7100. De berekende kolom %1 in tabel %2 kan niet worden vastgelegd omdat het kolomtype %3 is een niet-byte-besteld CLR-type dat door de gebruiker is gedefinieerd.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions