English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Dutch to get their english version

10701. DBCC SHRINKFILE voor id %1 wacht op de voltooiing van momentopnametransactie met tijdstempel %2 en andere momentopnametransacties die zijn gekoppeld aan tijdstempel %3 of met een ouder tijdstempel dan %4.
10702. Database %1 bevindt zich in de overgangsfase. Voer de instructie ALTER DATABASE later uit.
10703. Hiermee wordt de rollenbeheermodule ingeschakeld.
10704. XML-validatie: de cast-conversie voor element %1 van het type %2 naar type %3 is ongeldig. De locatie is %4
10705. %1 is geen geldige naam voor een dynamische momentopnametaak.
10706. De opgegeven bitmap bevat niet de juiste afmetingen.
10707. Items met back-up kunnen alleen worden vervangen door items met back-up en items zonder back-up kunnen alleen worden vervangen door items zonder back-up.
10708. Er is een fout opgetreden (%1) tijdens een poging om bestand %2 te decomprimeren.
10709. De rij is een invoegrij in behandeling.
10710. Er zijn voor de samenvoegreplicatie geen filters toegestaan waarin wordt verwezen naar dynamische functies met een of meer parameters. Controleer de functie %1.
10711. Een van de stromen is al gebruikt. Deze kan niet in de oorspronkelijk stand worden teruggezet.
10712. De query kan niet worden gecompileerd omdat de combinatie van LogicalOp = %1, PhysicalOp = %2 en sub_element = %3 onder het RelOp-element in het XML-plan in de USE PLAN-aanwijzing niet geldig is. Gebruik een ondersteunde combinatie. Een mogelijkheid is een automatisch gegenereerd XML-plan te gebruiken zonder aanpassing.
10713. Er zijn geen op volledige tekst geïndexeerde kolommen gevonden.
10714. Ondersteuning voor een voorziening toevoegen. Er kunnen meerdere waarden tegelijk worden opgegeven. Bijvoorbeeld:
10715. De UnmanagedMemoryStream-capaciteit loopt terug aan het hoge einde van de adresruimte.
10716. Waarden van XML-kenmerken en -elementen groter dan 4000 tekens zijn alleen toegestaan binnen het SOAP-knooppunt met de hoofdcode.
10717. Ongeldige URI: de constructie username:password is niet geldig.
10718. verouderde pagina (pagina gelezen met een LSN-nummer (%1:%2:%3) dat ouder is dan het laatst geschreven nummer (%4:%5:%6))
10719. Type %1 is ongeldig voor WAITFOR. De ondersteunde gegevenstypen zijn CHAR/VARCHAR, NCHAR/NVARCHAR en DATETIME. WAITFOR DELAY ondersteunt de gegevenstypen INT en SMALLINT.
10720. index
10721. Selectie naar boven uitbreiden
10722. Kan registersleutel X op computer Y niet openen. Mogelijk hebt u geen toegangsrechten.
10723. Kan de opgeslagen procedure voor activering niet inschakelen voor de wachtrij %1. Het melden van gebeurtenissen voor queue_activation is al geconfigureerd voor deze wachtrij.
10724. Deze aanvraag wordt opnieuw verzenden omdat het antwoord niet kan worden gevalideerd met de cache.
10725. Er is een ongeldige optie opgegeven
10726. De opgegeven taak-id moet een taak van een distributieagent of van een samenvoegagent aangeven.
10727. SQL Server is beëindigd na een controle van de systeemindexen.
10728. De aanmeldingsoptie voor gebruikersexemplaren kan niet in combinatie met de naam van een gekoppeld databasebestand worden gebruikt. De verbinding wordt gesloten.%1
10729. De rij voor de gebruiker %1 wordt hersteld door de betreffende aanmeldingskoppeling bij te werken naar een aanmelding die al bestaat.
10730. De stroom moet lezen/schrijven zijn.
10731. De tabel en de indexnaam voor de DROP INDEX-instructie moeten worden opgegeven.
10732. Kan de WaitHandle met een naam voor het hele systeem X niet maken. Een WaitHandle van een ander type heeft mogelijk dezelfde naam.
10733. De berekende kolom %1 kan niet worden gebruikt voor zoeken in volledige tekst omdat de kolom een niet-deterministische of onnauwkeurig berekende, niet-persistente kolom is.
10734. WebProxy heeft een uitzondering veroorzaakt tijdens het uitvoeren van het script ScriptReturn: X.
10735. WITH SNAPSHOT kan alleen worden gebruikt als de back-upset is gemaakt met WITH SNAPSHOT.
10736. Ongeldige definitie voor element of kenmerk %1. Waardenbeperkingen op onderdelen van het type-id zijn niet toegestaan.
10737. Cursor %1 wordt momenteel door een andere instructie gebruikt.
10738. bevat een of meer artikelen met verticale partities
10739. %1: kan IAM-pagina (Index Allocation Map) %2:%3 van een weggehaald cluster niet verplaatsen.
10740. Database-id %1 met naam %2 is niet gevonden. Mogelijk is de database off line. Wacht enkele minuten en probeer het opnieuw.
10741. De PERCENT-tabelvoorbeeldgrootte %1 is ongeldig voor tabel %2. De waarde voor de PERCENT-tabelvoorbeeldgrootte moet tussen 0 en 100 liggen.
10742. De beide %1-parameters (id en naam) verwijzen niet naar hetzelfde object
10743. Hiermee wordt opgegeven of aangepaste fouten zijn ingeschakeld, uitgeschakeld of alleen voor externe clients worden weergegeven.
10744. Kan publicatie %1 niet toevoegen aan Active Directory. %2
10745. Het tekstindelingsprogramma kan geen tekstinformatie opvragen vanwege fout: X.
10746. De versiegegevens zijn niet op de juiste wijze opgehaald.
10747. Microfoonvolume verlagen
10748. Tabelfout: object-id %1, index-id %2, partitie-id %3, cluster-id %4 (type %5). De vorige koppeling %6 op de pagina %7 komt niet overeen met de vorige pagina %8 die de bovenliggende %9, sleuf %10 verwacht voor deze pagina.
10749. Hex 0x in X verwacht.
10750. Er is voor procedure %1 een ongeldige parameter of optie opgegeven.
10751. Het opgegeven object IAsyncResult komt niet overeen met deze gemachtigde.
10752. Assembly Assembly-naam is opgeslagen.
10753. Er wordt een controlepunt geschreven in database %1 (%2). Dit bericht dient alleen ter informatie; u hoeft niets te doen.
10754. Categorie X levert geen informatie over het exemplaar. Er kunnen geen accurate gegevens worden geretourneerd.
10755. Geneste, door de gebruiker gedefinieerde type-updates zijn niet toegestaan.
10756. Onverwachte fout bij het aanroepen van een besturingssysteemfunctie. De geretourneerde foutcode is 0x{0:x}.
10757. Type %1 bestaat al of u hebt geen machtiging om dit type te maken.
10758. Kan %1 niet maken voor de weergave %2 omdat hierin wordt verwezen naar de onnauwkeurige CLR-functie (common language runtime) met tabelwaarden %3. Een mogelijkheid is de weergave niet te indexeren.
10759. Waarschuwing: waarden van enkele markeringen die zijn opgegeven in de eigenschap 'schema_option' zijn niet compatibel met het compatibiliteitsniveau van de publicatie. De gewijzigde waarde %1 voor schema_option wordt nu gebruikt.
10760. Kan de geclusterde index %1 niet maken in de weergave %2 omdat de selectielijst van de weergavedefinitie niet alle kolommen uit de GROUP BY-component bevat. Een mogelijkheid is deze kolommen toe te voegen aan de selectielijst.
10761. De bewerking kan niet worden uitgevoerd op een databasemomentopname.
10762. SQL Server kan niet worden gestart. Een serienummer is ongeldig. De serienummergegevens die tijdens het opstarten worden opgehaald, zijn ongeldig. Installeer SQL Server opnieuw.
10763. De maandwaarde moet tussen +/-120000 liggen.
10764. Kan het logboekbestand %1 (%2) niet verkleinen omdat alle logische logboekbestanden in gebruik zijn.
10765. Bewijsbeheer toestaa&n
10766. Kan de proxyaccount voor jobstep_uid (%1) niet vinden.
10767. De berichttekst mag niet NULL zijn. Een UNICODE- of binary-tekenreeks met de lengte nul is wel toegestaan.
10768. Kan abonnementsbestand %1 niet koppelen. Controleer of het pad naar het bestand geldig is en of het bestand kan worden bijgewerkt.
10769. De optie voor momentopnamecompressie kan alleen worden ingeschakeld voor een publicatie waarvoor een alternatieve map voor het genereren van momentopnamen is gedefinieerd.
10770. Er ontbreekt een partitiebereikwaarde.
10771. Er is een fout opgetreden tijdens het wijzigen van de transactiecontext. Gewoonlijk is de oorzaak onvoldoende geheugen in het systeem. Maak geheugen vrij.
10772. procedure
10773. Opgeslagen procedure %1 moet binnen een transactie worden uitgevoerd.
10774. Het tekstargument kan geen null of lege tekenreeks zijn.
10775. Het externe certificaat is ongeldig volgens de validatieprocedure.
10776. %1Het doel van %2 mag niet een gemaakt knooppunt zijn
10777. Service Broker-beheer is afgesloten.
10778. Dit .resources-bestand moet niet worden gelezen met deze reader. Het bronreadertype is X.
10779. Kan cvtres.exe niet vinden.
10780. De agent wordt gestart.
10781. De database bevindt zich in de modus alleen-lezen.
10782. Het doorgegeven veld is geen gemarshald lid van het type Typenaam.
10783. De index [%1] bevat een unieke kolom met null-waarden.
10784. Verleende of ingetrokken bevoegdheid %1 is niet compatibel met het object.
10785. De waarde voor de distributiebewaarperioden moet groter zijn dan of gelijk zijn aan 0.
10786. Tekenreeks kan geen lengte nul hebben.
10787. In de huidige database wordt naar het opgegeven object verwezen door het volgende:
10788. %1Kenmerk %2 is dubbel
10789. De methode van het cacheprotocol Methodenaam heeft een onverwachte status geretourneerd: X.
10790. Er is een beveiligingsfout (SSPI) opgetreden bij het maken van verbinding met een andere Service Broker: %1. Controleer het Windows-gebeurtenislogboek voor meer informatie.
10791. Hiermee wordt Exception niet uitgebreid.
10792. Peer-to-peer-publicaties ondersteunen alleen de %1-parameterwaarde %2.
10793. Kan niet uitvoeren vanuit cache, Range:X.
10794. Kan de replicatiefilterprocedure niet compileren zonder de te filteren tabel te definiëren.
10795. &Overgenomen aangepaste fouten:
10796. Opdrachtparameter niet geïmplementeerd.
10797. Differentiële BACKUP- en RESTORE-bewerkingen worden niet ondersteund voor het bestandssysteem FAT. Het pad %1 kan niet worden gebruikt.
10798. De bijbehorende logboekbestandsgroep van FILESTREAM-bestandsgroep %1 is ongeldig.
10799. De beveiligings-id mag niet de primaire groep zijn van dit object.
10800. Voor Pixel Shader Model 2.0 is vereist dat drijvende-kommaconstanten zich in registers bevinden [0-31].

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions