English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Dutch to get their english version

7401. U moet een vast type palet gebruiken. X wordt hier niet ondersteund.
7402. De voorzieningsreeks van de massagegevensbron bevat een ongeldige %1-eigenschapswaarde %2.
7403. XML-ontleding: regel %1, teken %2, opnieuw gedeclareerd voorvoegsel
7404. U kunt hier alleen constanten opgeven. Letterlijke tijdwaarden zijn niet toegestaan omdat deze verwijzen naar de huidige datum.
7405. De opgegeven ConsoleFallbackUICulture kan geen andere terugval hebben.
7406. Token {0:x} is geen geldig tekenreekstoken in het bereik van module {1}.
7407. Het volume op apparaat %1 is leeg.
7408. %1 %2 kan niet worden weggehaald omdat deze is gebonden aan een of meer %3.
7409. Ongeldig of niet-ondersteund normalisatieformulier.
7410. U kunt sp_addpublisher niet gebruiken om een publicatieserver toe te voegen. Gebruik sp_adddistpublisher.
7411. De opgegeven bestandslengte is te lang voor het bestandssysteem.
7412. SQL Server wordt afgesloten en kan geen nieuwe verbindingen accepteren. De verbinding is gesloten.%1
7413. De parameter @with_log parameter wordt genegeerd voor berichten die niet de versie us_english hebben.
7414. %1Naamruimtevoorvoegsel xml kan alleen worden gekoppeld aan de URI http://www.w3.org/XML/1998/namespace. Deze URI kan niet worden gebruikt met andere voorvoegsels.
7415. Onbekend ConfigurationUserLevel opgegeven.
7416. Kan standaard %1 niet koppelen. De standaard moet zijn gemaakt met de instructie CREATE DEFAULT.
7417. Artikel %1 hoort al bij een abonnement met een andere waarde voor de eigenschap @lightweight.
7418. Item: X, weergave-index van kolom: Y
7419. De CLR-uitvoering (Common Language Runtime) wordt niet ondersteund bij uitvoering onder lichte pooling. Schakel een van deze twee opties uit: clr enabled of lightweight pooling.
7420. Initialisatie is mislukt omdat CategoryName ontbreekt.
7421. Tabel %1 kan niet worden gemaakt. Een tabel kan alleen over kolommen van het gegevenstype xml beschikken als de tabel een geclusterde primaire sleutel heeft.
7422. Transactionele replicatielatentie
7423. Voor momentopnamen van databases kunt u geen bestandsgroepen of sorteringen opgeven.
7424. De opgegeven TypeLib is ongeldig omdat deze de ITypeLib-interface niet ondersteunt.
7425. Kan geen submap maken onder de replicatiewerkmap.(%1)
7426. Er is een fout opgetreden tijdens het genereren van de %1.
7427. De server heeft onvoldoende virtuele adresruimte of de computer heeft onvoldoende virtueel geheugen. Vanaf het opstarten is het gereserveerde geheugen %1 keer gebruikt. Annuleer de query en voer deze opnieuw uit, verminder de belasting van de server of beëindig andere toepassingen.
7428. Deze beveiligings-id mag niet worden toegewezen als primaire groep van dit item.
7429. Kan object-id ID %1 (object %2) niet verwerken omdat het een opgeslagen procedure of door de gebruiker gedefinieerde functie is, die niet wordt ondersteund door DBCC-opdrachten.
7430. Taakschema's:
7431. Mogelijk hebben programma's geen toegang tot de best beschermde bronnen zoals het register of de beveiligingsbeleidsinstellingen, of hebben ze geen toegang tot het lokale bestandssysteem zonder interactie van de gebruiker. Programma's kunnen verbinding maken met de oorspronkelijke site, domeinnamen ophalen en alle vensterbronnen gebruiken.
7432. De query kan niet worden uitgevoerd omdat in het XML-plan dat is doorgegeven aan USE PLAN het element %1 %2 %3 onderliggende knooppunten moet hebben, maar er %4 heeft.
7433. Database %1 wordt geconverteerd van versie %2 naar de huidige versie %3.
7434. GROUP BY ALL kan niet worden gebruikt in volledige-tekstquery's.
7435. De syntaxis bij het trefwoord 'with' is onjuist. Als de instructie een algemene tabelexpressie of een xmlnamespaces-component is, moet de vorige instructie worden afgesloten met een puntkomma.
7436. U moet de parameter @target_name opgeven als u TARGET opgeeft als @enum_type.
7437. De eigenschapswaarde moet eindig zijn en groter zijn dan of gelijk zijn aan nul.
7438. De contextkoppeling van de keten is ongeldig.
7439. Streepjes voor GUID-parsering staan op de verkeerde plaats.
7440. Kan geen beperkingen aan meerdere kolommen toevoegen. De tabel %1 is gepubliceerd maar de kolom %2 bevindt zich niet in alle actieve partities. Gebruik een afzonderlijke DDL-instructie.
7441. Het ongeldige schema is weggehaald uit het berichttype met de id %1.
7442. Er is een time-out opgetreden tijdens het wachten om de query te optimaliseren. Voer de query opnieuw uit.
7443. Het niveau TokenImpersonationLevel.Anonymous wordt niet ondersteund voor verificatie.
7444. Kan invoer-assembly Assembly-naam of een afhankelijkheid hiervan niet vinden.
7445. Er is een distributieagent voor het abonnement toegevoegd.
7446. De gevraagde bewerking kan niet worden uitgevoerd omdat OLE DB-voorziening %1 voor gekoppelde server %2 de vereiste transactie-interface niet ondersteunt.
7447. X -> Filename = Y, Status = Z.
7448. De structuur mag geen waardeklasse zijn.
7449. Omleiding is verplaatst
7450. %1Schemanaamruimte %2 komt niet overeen met de %3 van de -instructie
7451. Er is een ongeldige XQuery-expressie doorgegeven aan de XML-gegevenstypemethode.
7452. Naam %1 bevat te veel tekens.
7453. De conversatiegroep bestaat wel, maar er is geen wachtrij. De database is mogelijk beschadigd. Voer DBCC CHECKDB uit.
7454. Het schema voor deze taak is ongeldig (reden: %1).
7455. Het logboek is niet opnieuw opgebouwd omdat er meer dan één logboekbestand is.
7456. Het heeft geen zin de machtigingenset voor een NetCodeGroup te wijzigen.
7457. De syntaxis voor de definitie van beperking %1 is onjuist.
7458. Kan bestand %1 niet herstellen, omdat het oorspronkelijk is geschreven met sectoromvang %2. %3 bevindt zich nu op een apparaat met een sectoromvang van %4.
7459. De replicatieonderdelen zijn niet op deze server geïnstalleerd. Voer SQL Server Setup opnieuw uit en selecteer de optie om replicatie te installeren.
7460. De waarde van parameter @status moet 'initiated', 'active', 'inactive' of 'subscribed' zijn.
7461. De opgegeven opvullingsmodus is voor deze algoritme niet geldig.
7462. De hash-buffergrootte is onjuist voor het initialiseren van het hash-object.
7463. Als u een conflict wilt vermijden, herstelt u de rij voor de gebruiker %1 door de betreffende koppeling bij te werken naar een nieuwe aanmelding.
7464. SQL-webassistent: een procedurenaam is vereist om webtaken te converteren.
7465. Kan bestand %1 niet maken omdat het al bestaat. Wijzig het bestandspad of de bestandsnaam en probeer de bewerking opnieuw.
7466. Alle gebruikers-id's zijn toegewezen.
7467. Opties van de JScript .NET Compiler
7468. Functies met neveneffecten zijn niet toegestaan in het recursieve gedeelte van een recursieve algemene tabelexpressie %1.
7469. Gedeelde codering moet via de eigenschap SendChunked worden ingesteld.
7470. Back-ups op niet-gecodeerde apparaten worden niet ondersteund. %1 is een niet-gecodeerd apparaat.
7471. Aanbieders van filters moeten een elementnaam 'formatter' of 'provider' bevatten.
7472. De waarde is te groot of te klein voor een UInt16.
7473. Ophaaltype %1 kan niet worden gebruikt met dynamische cursors.
7474. Kan geen standaard binden aan een berekende kolom of aan een kolom van het gegevenstype timestamp, varchar(max), nvarchar(max), varbinary(max), xml of sqlclr.
7475. De TABLESAMPLE-component kan niet worden gebruikt met gekoppelde-servertabel %1.
7476. Kan de beperking niet weghalen. Zie voorgaande fouten.
7477. Kan geen null kolommen toevoegen aan de kolomverzameling van een DataGrid.
7478. Hier wordt de standaard-URL opgegeven waarnaar een browser wordt omgeleid als er een fout optreedt.
7479. Het OrderedDictionary is alleen-lezen en kan niet worden gewijzigd.
7480. Component %1 ligt buiten het toegestane bereik. Het maximum voor fractionDigits is 10 en het maximum aantal cijfers voor het niet-fractionele deel is 28.
7481. fout makelaar
7482. De bestandsnaam X komt al in de verzameling voor.
7483. De server-shared memory-provider is gestopt met luisteren wegens een storing. Fout: %1, status: %2. De server probeert het luisteren automatisch te hervatten.
7484. Waarschuwing: de parameter %1 is verouderd en is alleen beschikbaar voor neerwaartse compatibiliteit. De parameter is niet beschikbaar in toekomstige releases. Gebruik de parameter %2.
7485. Tabel %1 is niet gevonden in %2.
7486. Tijdens een WebClient-aanvraag is een uitzondering opgetreden.
7487. Er is een ongeldige parameter opgegeven voor sp_cursoropen.
7488. U kunt alleen een volledige back-up van de hoofddatabase uitvoeren. Maak met BACKUP DATABASE een back-up van de volledige hoofddatabase.
7489. De streek die wordt verwijderd, is niet in de huidige verzameling aanwezig.
7490. De momentopname kan publicatie %1 niet verwerken. Dit komt mogelijk door activiteiten voor actieve schemawijziging of doordat nieuwe artikelen worden toegevoegd.
7491. Server biedt geen ondersteuning voor beveiligde verbindingen.
7492. Weet u zeker dat u deze voorzieningen wilt verwijderen?
7493. U kunt maar één bestandsgroep opgeven wanneer u een partitieschema maakt en de optie ALL gebruikt om alle bestandsgroepen op te geven.
7494. De Booleaanse operator in het filter is ongeldig.
7495. In de FOR XML EXPLICIT-component kunnen kenmerken van ID, IDREF, IDREFS, NMTOKEN en NMTOKENS niet als CDATA, XML of XMLTEXT worden gegenereerd in %1.
7496. Ten minste één object moet IComparable implementeren.
7497. SQL-webassistent: er is een ongeldige parameter gevonden.
7498. Er is een differentiële back-up gemaakt van de database. Database: %1, aanmaakdatum (tijd): %2(%3), pagina's gedumpt: %4, eerste LSN: %5, laatste LSN: %6, LSN volledige back-up: %7, aantal dump-apparaten: %8, apparaatgegevens: (%9). Dit bericht dient alleen ter informatie; u hoeft niets te doen.
7499. Referentiesleutel %1 verwijst naar ongeldige kolom %2 in tabel %3 waarnaar wordt verwezen.
7500. Kan de Service Broker in de database %1 niet inschakelen omdat de GUID van de Service Broker in de database (%2) niet overeenkomt met de id in sys.databases (%3).

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions