English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Dutch to get their english version

201. U bent momenteel andere configuraties aan het bewerken, die gegevens van deze configuratie overnemen. Klik op OK als u de wijzigingen in die configuraties wilt opslaan en de betreffende vensters wilt sluiten.
202. Door de gebruiker gedefinieerde foutberichten moeten een id hebben die groter is dan 50000.
203. XML-validatie: het inhoudsmodel van het type of modelgroep %1 is niet eenduidig en overtreedt daarmee de beperking voor unieke onderdelentoewijzing. Raadpleeg SQL Server Books Online voor meer informatie.
204. Publicatie %1 %2. Het compatibiliteitsniveau van de publicatie mag niet worden ingesteld op een lagere waarde dan %3.
205. Aangetroffen aantal is geen eindige hoeveelheid.
206. %1: kan pagina %2:%3 niet verplaatsen omdat dit een werktabelpagina is.
207. Bestandsgroep %1 is ingesteld als alleen-lezen.
208. %1 is niet toegestaan omdat de kolom wordt verwerkt door een gelijktijdige momentopname en wordt gerepliceerd naar een niet-SQL-abonneeserver of wordt gepubliceerd in een publicatie die DTS (Data Transformation Services) toestaat.
209. Er is een ongeldige component met de naam %1 gevonden in het globale bereik. Alleen elementen, kenmerken, typen en groepen kunnen worden gedefinieerd in de globale context.
210. Kan object-id ID %1 (object %2) niet verwerken omdat deze DBCC-opdracht objecten van dit type niet ondersteunt.
211. De queryprocessor kan het queryplan niet produceren omdat de aanwijzing USE PLAN een plan bevat waarvan de geldigheid niet kan worden vastgesteld voor de query. Verwijder of vervang de USE PLAN-aanwijzing. Het plan heeft de meeste kans op afdwinging als het plan dat wordt doorgegeven aan de aanwijzing USE PLAN een plan is dat automatisch door SQL Server wordt gegenereerd voor dezelfde query.
212. Het beleid voor dit domein kan niet tweemaal worden ingesteld.
213. Het doelelement kan geen focus ontvangen.
214. Door komma's gescheiden lijst met rollen.
215. In de PIVOT-operator is de onjuiste waarde %1 opgegeven.
216. Er is een interne fout opgetreden tijdens het uitvoeren van een externe query. Neem contact op met de ondersteuningstechnicus van SQL Server en geef nadere informatie over de query die u wilde uitvoeren.
217. De eindpuntnaam %1 is gereserveerd voor gebruik door SQL. Namen van eindpunten kunnen niet beginnen met %2.
218. Het argumenttype Typenaam kan niet worden geconverteerd naar parametertype Typenaam.
219. ResourceReader is gesloten.
220. Time-out tijdens het wachten op signaal: klasse %1, id %2, type %3, taak 0x%4 : %5, wachttijd %6, markeringen 0x%7, taakeigenaar 0x%8. Het wachten wordt voortgezet.
221. U kunt FILESTREAM_ON niet samen met een partitieschema opgeven in de ON-component.
222. Kan geen gebruikersexemplaar configureren bij het opstarten. Er is een fout opgetreden bij het toevoegen van een gebruiker aan de rol SysAdmin.
223. Focus naar voren verplaatsen
224. Het negatief maken van de minimumwaarde van een negatieve representatie van een binair getal (twos complement number) is ongeldig.
225. Kan bestandsgroep %1 niet vinden in sys.filegroups voor de database %2.
226. De instelling Instelling heeft zowel een ApplicationScopedSettingAttribute als een UserScopedSettingAttribute.
227. Kan het gerepliceerde object %1 niet wijzigen in 'met codering'.
228. Instructie %1 is niet toegestaan binnen een transactie met meerdere instructies.
229. De id met meerdere delen %1 is niet eenduidig. De kolommen %2 en %3 bestaan beide.
230. De ALTER TABLE SWITCH-instructie is mislukt omdat tabel %1 niet RANGE-gepartitioneerd is.
231. De database wordt momenteel gebruikt door een andere thread onder dezelfde werkruimte in de exclusieve modus. De bewerking is mislukt.
232. Het uitvoeren van de agent kan niet worden gedistribueerd naar een abonneeserver op dezelfde server als de distributieserver.
233. Een attribuut kan niet meerdere definities hebben.
234. Database %1 is ingesteld voor het spiegelen van databases. Het spiegelen van databases moet worden uitgeschakeld voordat de database wordt weggehaald.
235. Onbekende waarde Y is gevonden op knooppunt X.
236. De aanmelding voor gebruiker %1 is mislukt. Het wachtwoord voor de account is verlopen.%2
237. Er is geen Service Broker actief in de database. Ga naar een databasecontext die een Service Broker bevat.
238. Er is een fout opgetreden bij het schrijven van de registratiegegevens naar het register. U moet beheerdersreferenties hebben om deze taak uit te voeren. Neem contact op met de systeembeheerder voor ondersteuning
239. De database-principal heeft machtigingen verleend of geweigerd voor objecten in de database en kan niet worden weggehaald.
240. De onderhoudstrigger voor deze verwijzingstabel is al geïnstalleerd.
241. OLE DB-voorziening %1 voor gekoppelde server %2 heeft een fout gemeld. %3
242. Niet-herkende fout.
243. U kunt een push-abonnementsvermelding op de abonneeserver alleen weghalen als @drop_push true is.
244. Het attribuut X kan alleen worden weergegeven als Y aanwezig is.
245. Uri moet een bestands- of pakket-Uri zijn.
246. Een aftrekking moet het laatste element in een tekenklasse zijn.
247. %1'else' wordt verwacht
248. Het bericht kan niet worden verzonden omdat de servicewachtrij %1 die aan de dialoog is gekoppeld momenteel is uitgeschakeld en retentie actief is.
249. Kan geen UPDATE uitvoeren op partioneringskolom %1 van weergave %2 omdat tabel %3 een INSERT-, UPDATE- of DELETE-trigger heeft.
250. Geef %1 of %2 op om de taak aan te duiden.
251. Ongeldige URI: de Authority/Host kan niet eindigen op het teken \.
252. ExecuteMessage kan alleen vanuit de systeemeigen context van een object worden aangeroepen.
253. Het beveiligingscertificaat dat is verbonden aan de database-principal (id: %1) is nog niet geldig. Wacht tot het certificaat geldig is of installeer een certificaat dat al geldig is.
254. De handshake voor het tot stand brengen van een verbinding is mislukt. Het type van het ontvangen SSPI-pakket is niet hetzelfde als van het onderhandelde pakket. Status %1.
255. Er is een fout in het besturingssysteem opgetreden tijdens de bewerking.
256. De machtigingen in deze machtigingenset weergeven.
257. De waarde die is opgegeven voor @full_or_fast voor artikel %1 moet 0, 1 of 2 zijn.
258. De database is al off line.
259. %1 kan niet worden gemaakt op weergave %2. Kolom %3, waarnaar door de weergave wordt verwezen in de WHERE- of GROUP BY-component, is onnauwkeurig. U kunt eventueel de kolom uit de weergave verwijderen of de kolom wijzigen in een nauwkeurige kolom.
260. Kan weergave %1 niet wijzigen omdat het een door het systeem gegenereerde weergave is die is gemaakt voor optimaliseringsdoeleinden.
261. Object-id %1 (object %2): er is een impasse opgetreden bij de poging om dit object te vergrendelen voor controle. Dit object wordt zonder verwerking overgeslagen.
262. Aanroepbewerking mislukt. Kan geen andere cel of rij bewerken zolang de huidige validatiefouten heeft.
263. De aanvraag is geannuleerd
264. De benoemde parameterwaarde mag niet null zijn.
265. Voor de parameter @suser_sname is geen waarde opgegeven terwijl de publicatie met SUSER_SNAME() werkt voor dynamisch filteren.
266. De typedefinitie voor type %1 is ongeldig. Length kan niet groter zijn dan maxLength.
267. XML-label-id %1 die oorspronkelijk is gedeclareerd als %2, is opnieuw gedeclareerd als %3.
268. Dit bericht is weggehaald omdat het Broker-exemplaar in het FROM-veld de maximale grootte van %1 bytes overschrijdt. Broker-exemplaar: %2. Berichtoorsprong: %3.
269. Functies in vensters ondersteunen geen integer-indices als ORDER BY-componentexpressies.
270. Kan de cursorbewerking niet voltooien omdat het tabelschema is gewijzigd nadat de cursor is gedeclareerd.
271. De voorgestelde nieuwe database-eigenaar heeft al een alias in de database.
272. Het tekstindelingsprogramma kan geen minpuntenmodule voor tekst ophalen vanwege fout: X.
273. Weet u zeker dat u dit item wilt verwijderen?
274. Interne subset-DTD's binnen SOAP-aanvragen zijn niet toegestaan.
275. Aanwijzingen zijn niet toegestaan op recursieve CTE (Common Table Expression)-verwijzingen. U kunt eventueel de aanwijzing van recursieve CTE-verwijzing %1 verwijderen.
276. De hoeveelheid CPU-tijd die de thread sinds de start heeft geconsumeerd.
277. Type is niet gemaakt.
278. AsyncFlowControl-object kan maar eenmaal worden gebruikt om Undo() aan te roepen.
279. Kan niet worden gewijzigd nadat het type is gemaakt.
280. (afgesloten)
281. Er bestaat al een asymmetrische sleutel met de naam %1 of deze asymmetrische sleutel is al aan de database toegevoegd.
282. Pagina omlaag schuiven
283. De verbinding met object Objectnaam is verbroken of het object bestaat niet op de server.
284. Het externe exemplaar van database %1 is niet voldoende hersteld om het spiegelen van de database in te schakelen.
285. Toegangsmethoden voor eigenschap X ontbreken.
286. Waarschuwing: de tabel %1 is gemaakt, maar de maximale rijomvang overschrijdt het toegestane aantal bytes van %2 per rij. Een INSERT of UPDATE van een rij in deze tabel mislukt als de resulterende rijlengte de limiet overschrijdt.
287. Er is geen ankerlid opgegeven voor recursieve query %1.
288. De ALTER TABLE SWITCH-instructie is mislukt. Partitie %1 in tabel %2 bevindt zich in alleen-lezen bestandsgroep %3.
289. De id %1 van SQL Trace is gestart door de aanmelding %2.
290. Status van FTP-antwoord =X, Y.
291. Het opgegeven LSN {%1:%2:%3} voor logboekcontrole van repldone is niet aanwezig in het transactielogboek.
292. Replicatie: storing in de agent
293. %1 %2 bestaat niet in database %3.
294. FILE_ID wordt verwijderd uit toekomstige versies van SQL Server. Vermijd het gebruik van deze functie bij nieuwe ontwikkelwerkzaamheden en wijzig de toepassingen die hiervan momenteel gebruikmaken. Gebruik in plaats hiervan FILE_IDEX.
295. %1Er is een niet-beëindigde CDATA-sectie gevonden
296. Kan een haakje niet vinden of de lengte tussen het vorige token en het haakje is nul (dat wil zeggen: 0x, enzovoort).
297. De threads die in het bijbehorende proces worden uitgevoerd.
298. conversatiegroep
299. %1Een kenmerk kan niet een waarde van het type %2 hebben. Er wordt een eenvoudig type verwacht
300. %1.%2 is gemarkeerd voor native serialisatie terwijl de eigenschap MaxByteSize is opgegeven in kenmerk %3. Bij native-serialisatieobjecten kan de eigenschap MaxByteSize niet worden opgegeven. Deze wordt berekend door SQL Server.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions