English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Dutch to get their english version

6601. Kan de distributieservergegevens niet verkrijgen van Oracle-publicatieserver %1. Voor bidirectionele publicatie is vereist dat Oracle-publicatieservers bestaan voordat de Oracle-abonneeserver wordt gemaakt.
6602. U kunt de functie IDENTITY niet gebruiken met een SELECT INTO-instructie die een UNION-, INTERSECT- of EXCEPT-operator bevat.
6603. Onverwachte uitzondering in X.
6604. Opslaan van beleid is afgebroken
6605. Tijdwaarde %1 bij WAITFOR is ongeldig. Controleer de syntaxis voor datum en tijd.
6606. %1Er wordt een hextekencode verwacht na \\x
6607. De grootte van de salt-buffer is te klein.
6608. %1Variabele %2:%3 is niet gevonden binnen het bereik waarin ernaar wordt verwezen.
6609. Er is een fout opgetreden in Service Broker Manager: fout: %1 status: %2.
6610. Er is een exemplaar van type Typenaam gemaakt en voor type Typenaam is geen geldige licentie verleend. Neem voor meer informatie contact op met de fabrikant van het onderdeel.
6611. De named pipe van de server kan niet luisteren op [ %1 ]. Fout: %2
6612. Er is een netwerkfout opgetreden tijdens het maken van een verbinding. De verbinding is gesloten.%1
6613. De opgegeven RegistryKeyPermissionCheck-waarde is ongeldig.
6614. %1Er is geen element met de naam %2
6615. Kan bestands-id %1 van database-id %2 niet verkleinen tot de verwachte grootte. De hoge gelijktijdige werklast leidt tot te veel impassen tijdens de verkleiningsbewerking. Voer de verkleiningsbewerking opnieuw uit als de werklast lager is.
6616. Ongeldige stroomindeling van MethodCall of MethodReturn.
6617. Het type moet niet vanuit COM worden geïmporteerd.
6618. BAML TypeId X is niet bekend.
6619. Kan een nieuw artikel niet toevoegen aan de publicatie %1 vanwege wijzigingen in het actieve schema of omdat er een momentopname wordt gegenereerd.
6620. De query kan niet worden verwerkt omdat deze verwijst naar de CLR (Common Language Runtime)-functie met tabelwaarden %1 met een aanwijzing via weergave %2.
6621. Kan de bron van het gebeurtenislogboek X niet verwijderen omdat deze gelijk is aan de logboeknaam.
6622. %1Codenamen mogen niet het teken %2 bevatten
6623. Dit bericht kan niet worden bezorgd omdat het een duplicaat is.
6624. LOG ON kan niet worden gebruikt voor niet-FILESTREAM-bestandsgroep %1.
6625. Subsysteem voor replicatiedistributie
6626. De afbeelding heeft een beschadigde metagegevenskoptekst.
6627. Omdat de poging van sp_refresh_heterogeneous_publisher om de publicatieserver %1 te vernieuwen is mislukt, zijn er geen metagegevens op de Oracle-publicatieserver gewijzigd. Controleer of de juiste Oracle-publicatieserver is geïdentificeerd en of aan de vereisten voor het vernieuwen van de Oracle-publicatieserver is voldaan.
6628. Referentiesleutel %1 kan niet worden gemaakt met de referentieactie SET DEFAULT. Voor een of meer van de referentiekolommen die geen NULL-waarden kunnen bevatten, is geen DEFAULT-beperking gedefinieerd.
6629. Als met de gekwalificeerde objectnaam een database wordt opgegeven, moet dat de huidige database zijn.
6630. De huidige gebruiker (%1) is niet gemachtigd om toegang te krijgen tot de database die is opgegeven in de parameter @execute_query_database of kan de gebruiker niet nabootsen die is opgegeven in de parameter @execute_query_as. Alleen leden van de vaste serverrol sysadmin en leden van de vaste databaserol db_owner kunnen een andere gebruiker nabootsen.
6631. Omleiding van Keep verb
6632. In de FOR XML EXPLICIT-component is de modus %1 in een kolomnaam ongeldig.
6633. Alleen-lezen gegevens kunnen alleen in differentiële back-ups van bestanden worden opgenomen voor databases waarvoor het eenvoudige herstelmodel is ingesteld. U kunt eventueel een gedeeltelijke back-up maken door READ_WRITE_FILEGROUPS op te geven.
6634. De opgegeven toetsenbord-sink moet een UIElement zijn.
6635. Kan CLR (Common Language Runtime) niet activeren met HRESULT 0x%1. De oorzaak is mogelijk onvoldoende bronnen.
6636. Ongeldige URI: er werd een poort verwacht aangezien een dubbele punt (:) aanwezig is. De poort kan echter niet worden geparseerd.
6637. Kan de toegestane machtiging voor het domein niet bepalen.
6638. Een naamloze tape is verwijderd uit het station %1. Dit bericht dient alleen ter informatie; u hoeft niets te doen.
6639. Geanalyseerde servicecontracten: %1
6640. De ALTER TABLE SWITCH-instructie is mislukt omdat kolom %1 niet dezelfde XML-schemaverzameling heeft in tabellen %2 en %3.
6641. Externe tabellen mogen niet het doel zijn van een DML-instructie met een OUTPUT-component of van de INTO-component.
6642. Unicode-gegevens in een alleen-Unicode verzameling of ntext-gegevens kunnen niet met DB-Library (zoals ISQL) of ODBC-versie 3.7 of lager naar clients worden verzonden.
6643. xml-schemaverzameling
6644. Voortijdig einde van stroom.
6645. Kan de toepassing niet bepalen voor een assembly- of domeinarchief.
6646. Het queryplan kan niet worden afgedwongen omdat het XML-showplan in de aanwijzing USE PLAN een ongeldige Star Join-specificatie bevat. Een mogelijkheid is een USE PLAN-aanwijzing op te geven die een ongewijzigd XML-showplan bevat dat is geproduceerd door SQL Server. Misschien kan het plan op deze manier worden afgedwongen.
6647. CharacterMetrics is niet geldig. De horizontale voortgang (gedefinieerd als de som van BlackBoxWidth, LeftSideBearing en RightSideBearing) kan niet negatief zijn.
6648. %1 verbinding is geweigerd. De gebruikersaccount van de externe server is niet gemachtigd om zich aan te melden bij deze SQL-server: gebruikersaccount: %2, IP-adres: %3.
6649. De huidige hoeveelheid geheugen die kan worden gewisseld naar de schijf die voor het proces wordt gebruikt.
6650. Poging toegang te verkrijgen tot een station dat niet beschikbaar is.
6651. Kan deze bewerking niet voltooien omdat een onverwachte fout is opgetreden.
6652. De %1-parameter is alleen bestemd voor heterogene-publicatieservers. De parameter moet NULL zijn voor SQL-publicatieservers.
6653. Het primaire logboekbestand voor database %1 is niet beschikbaar. Kan geen back-up maken van het logboekbestand.
6654. %1Het opnieuw definiëren van xsd-schema's wordt niet ondersteund
6655. SQL Server-berichten vastleggen in het bestand %1.
6656. 8-bytes float-gegevenstype
6657. Het servicecontract met de id %1 verwijst naar een ontbrekend berichttype met de id %2.
6658. Ongeldige lengte voor een Base-64-tekensetmatrix.
6659. SQLOLEDB is niet langer een ondersteunde voorziening. Gebruik de SQL-eigen client (SQLNCLI) om een verbinding te maken met SQL Server met behulp van de gekoppelde server %1.
6660. De gedistribueerde transactie met UOW %1 wordt teruggedraaid: geschatte voltooiing van de terugdraaibewerking: %2%%, geschatte resterende tijd %3 seconden.
6661. De indeling van de afspeellijst wordt niet herkend.
6662. De naam van FILESTREAM-gegevens of -logboekbestanden kan niet DEFAULT zijn.
6663. De vereiste machtigingen kunnen niet worden verkregen.
6664. Kan distributiedatabase %1 niet toevoegen. Deze distributiedatabase bestaat al.
6665. Deze gebeurtenis treedt elke keer op als een fout wordt ontvangen vanaf de SerialPort.
6666. De batchuitvoering is beëindigd wegens een aanvraag voor foutopsporing.
6667. De syntaxis bij %1 is onjuist.
6668. Het opgegeven veld moet worden gedeclareerd voor de generieke typedefinitie van het opgegeven type.
6669. Geen toegang tot het opgegeven bestand.
6670. Er is een ongeldige waarde %1 ontvangen in de ExternalMailQueue. conversation_handle: %2. message_type_name: %3. berichttekst: %4.
6671. Op dit moment is er onvoldoende geheugen beschikbaar om te voldoen aan de verwachte vereisten van een bewerking. Probeer het later opnieuw.
6672. Er bestaat al een push-abonnement op de publicatie %1. Gebruik sp_mergesubscription_cleanup om verouderde push-abonnementen weg te halen.
6673. Referentiesleutelbeperking %1 kan niet worden ingeschakeld. Index %2 op de sleutel waarnaar wordt verwezen, is uitgeschakeld.
6674. %1 ASSEMBLY voor assembly %2 is mislukt omdat %3 geen toestemming heeft voor PERMISSION_SET = %4. De assembly heeft toestemming als aan een van beide voorwaarden wordt voldaan: de database-eigenaar (DBO) heeft %5 bevoegdheid en voor de database is de TRUSTWORTHY-database-eigenschap ingeschakeld; of de assembly is ondertekend met een certificaat of een asymmetrische sleutel met een overeenkomende aanmelding met %6 bevoegdheid.
6675. De gegevenswijzigingen worden naar de abonneeserver gedownload.
6676. Er is een fout (0x%1) opgetreden bij het registreren van het eindpunt %2.
6677. Bronobject %1 moet een schemagebonden weergave zijn om te worden gepubliceerd als indexed view schema only of als weergaveartikel met een op het logboek gebaseerde index.
6678. Er is een fout opgetreden bij het opslaan van X - De LocalFileSettingsProvider biedt geen ondersteuning voor het opslaan van wijzigingen naar instellingen die zijn gericht op de toepassing.
6679. Type in TypedReference kan niet null zijn.
6680. Er is een beschadigd bericht ontvangen. De beveiligings-header van het broncertificaat voor het servicepaar en de handtekening moeten of beide aanwezig zijn of beide afwezig. De fout heeft zich voorgedaan in het bericht met de conversatie-id %1, initiator: %2 en berichtvolgnummer: %3.
6681. Artikel %1 is al in een andere publicatie opgenomen met een andere optie voor kolomtracering.
6682. Primaire xml-index %1 op %2 kan niet worden gemaakt. De PRIMARY KEY-beperking bevat kolommen van het type timestamp.
6683. %1 is mislukt omdat type %2 niet overeenkomt met de %3 specificatie vanwege de ongeldige grootte ervan: %4.
6684. SALT-SLEUTEL
6685. Alleen leden van de rol sysadmin of de database-eigenaar kunnen het compatibiliteitsniveau instellen.
6686. De thread bevindt zich in een ongeldige staat voor het uitvoeren van de bewerking.
6687. Er is momenteel geen witness gekoppeld aan database %1.
6688. De ALTER TABLE SWITCH-instructie is mislukt. Opgegeven partitie %1 van doeltabel %2 moet leeg zijn.
6689. De rijomvang van tabel %1 overschrijdt de replicatielimiet van 6000 bytes.
6690. De maximale berichtlengte is overschreden
6691. De parameterwaarde voor General Permission Type (%1) bevat geen herkende letter. Geldige letters in deze set zijn: %2.
6692. Logboekrecord %1 is ongeldig.
6693. Hoge tonen verhogen
6694. Kan assembly-bytes niet ophalen.
6695. De monitor voor de volledige-tekstcatalogus heeft voor catalogus %1 (%2) in de database %3 (%4) de status %5 gerapporteerd. Dit bericht is alleen ter informatie. U hoeft niets te doen.
6696. %1 %2 is geen herkende optie.
6697. Toepassingsdomeinen maken en beheren
6698. %1 is mislukt omdat kolom %2 niet bestaat in tabel %3.
6699. Object moet van het type Decimal zijn.
6700. De %1 %2 valt buiten het bereik van de computerweergave (%3 bytes).

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions