English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Dutch to get their english version

11401. De index %1 is hersteld voor %2.%3.
11402. De ALTER TABLE SWITCH-instructie is mislukt. Kolom %1 kan null zijn in tabel %2 en kan geen null zijn in %3.
11403. De externe servicebinding met de id %1 verwijst naar het ongeldige servicecontract met de id %2.
11404. De aanmelding voor gebruiker %1 is mislukt. De gebruiker is niet gekoppeld aan een vertrouwde SQL Server-verbinding.%2
11405. Kan het object %1 niet vinden. Mogelijk bestaat het niet of hebt u niet de vereiste machtigingen.
11406. %1Alleen niet-documentknooppunten kunnen worden ingevoegd. %2 is gevonden.
11407. Het maximumniveau voor imitatienesting is overschreden (limiet %1)..
11408. Er zijn te veel argumenten opgegeven voor de procedure of functie %1.
11409. De opgegeven providernaam bestaat al.
11410. Kan geen sessie-eigenschappen instellen voor OLE DB-voorziening %1 voor gekoppelde server %2.
11411. Kan subscriber_type niet bijwerken in de tabel MSdistribution_agents.
11412. Slechts één OPENXML-kolom kan van het type %1 zijn.
11413. Tekstpatroon kan niet in de cache worden opgeslagen.
11414. Dit doorgestuurde bericht is weggehaald omdat het aantal resterende hops 0 is.
11415. De regel die u probeert toe te voegen of te bewerken, bestaat al. Er wordt geen wijziging doorgevoerd.
11416. %1: er is een fout opgetreden bij het initialiseren van MSMQ-onderdelen
11417. De server heeft een statuscode geretourneerd die buiten het geldige bereik van 100-599 ligt.
11418. Er is een ongeldige ResultSetOptions %1 opgegeven.
11419. %1Het argument van %2 moet een enkelvoudig numeriek primitief type zijn of \lquote http://www.w3.org/2004/07/xpath-datatypes#untypedAtomic'. Er is een argument van het type %3 gevonden.
11420. Type kan niet null zijn.
11421. Er is een fout opgetreden bij het verwerken van een bericht tijdens een bewerking van de Service Broker/Database Mirroring Transport: fout: %1, status: %2.
11422. Doelservers van taak:
11423. Het attribuut X mag geen lege tekenreeks zijn.
11424. De eigenschap is niet gevonden
11425. De SDDL-vorm van een beveiligingsdescriptor is ongeldig.
11426. U kunt de vergrendeling READPAST alleen op de isolatieniveaus READ COMMITTED of REPEATABLE READ opgeven.
11427. De gewone momentopnametaak voor de opgegeven publicatie %1 is niet gevonden.
11428. Parameter %1 is niet geldig voor een taakstap van het type %2.
11429. Deze Help-tekst afdrukken.
11430. De bewegingsherkenning is mislukt.
11431. De opgegeven waarde is geen geldige GMT-tijd.
11432. Databasenaam voor gebruik met toepassingsservices. Als er geen databasenaam wordt opgegeven, wordt de standaarddatabase aspnetdb gebruikt.
11433. %1 maken.
11434. De methode bevat al hoofdcode.
11435. %1Het resultaat van het toepassen van de 'parent::%2' is statisch 'empty'.
11436. Er is geen CultureInfo met de IetfLanguageTag X geregistreerd.
11437. Kan de rij niet vinden. Deze is verwijderd of bijgewerkt tijdens het indexeren.
11438. Niet-herkende escape-tekenreeks \X.
11439. De status van de database kan niet worden gewijzigd terwijl andere gebruikers database %1 gebruiken.
11440. Codegroepen die op deze assembly van toepassing zijn:
11441. Het externe object heeft al een bijbehorende URI.
11442. Verwijderen van de standaard-ASP.NET-account X uit de rol Y starten.
11443. Parameter %1 of %2 moet worden opgegeven.
11444. Database %1 heeft geen pull-abonnement op de opgegeven publicatie.
11445. er is geen commentaar opgegeven.
11446. IComparer (of de IComparable-methoden waarvan deze afhankelijk is) heeft als resultaat geen nul opgeleverd bij de aanroep van x door Array.Sort. CompareTo(x). x: X type van x: 'Typenaam' De IComparer: 'Y'.
11447. De waarde X is niet geldig voor dit gebruik van het type Typenaam.
11448. Er is een kritieke fout opgetreden in de SQLBrowser-service.
11449. Kan geen gebruikersexemplaar configureren bij het opstarten. Er is een fout opgetreden bij het configureren van systeemdatabasepaden in MASTER DB.
11450. De aantal milliseconden tussen timergebeurtenissen.
11451. De ruimtetoewijzingsfunctie kan geen pagina toewijzen in database %1.
11452. Controle op juiste XML-opmaak: het kenmerk kan niet buiten de elementdeclaratie verschijnen. Herschrijf de XQuery zodat deze juist opgemaakte XML retourneert.
11453. De opgegeven poortnaam is ongeldig. Het kan een geldige poort zijn, maar het is geen seriële poort.
11454. Er is een conversiefout van gegevens voor bulksgewijs laden opgetreden (afgekapt) voor rij %1, kolom %2 (%3).
11455. Kan de tijdelijke bestandsnaam niet ophalen.
11456. @use_ftp kan niet true zijn als @alt_snapshot_folder niet NULL of niet leeg is.
11457. onbekend type
11458. De socket moet niet gebonden of verbonden zijn.
11459. OleRevokeDragDrop is mislukt met retourcode X en vensterkoppeling Y.
11460. Er is een COMPUTE BY-item gevonden in de ORDER BY-lijst. Alle expressies in de COMPUTE BY-lijst moeten ook in de ORDER BY-lijst voorkomen.
11461. Een van de twee databasegebruikers die zijn gekoppeld aan de beveiligde conversatie is weggehaald voordat referenties met het verre eindpunt zijn uitgewisseld.
11462. De waarde van xml:space-kenmerken moet 'preserve' of 'default' zijn. %1 is ongeldig.
11463. %1Er wordt een letterlijke tekenreeks verwacht
11464. %1 is bijgewerkt...
11465. Tabel %1 object-id %2.
11466. De publicatieserver is weggehaald van de distributieserver, maar de gegevens op publicatieserver %1 zijn niet weggehaald.
11467. bestand
11468. Kan secundaire XML-index %1 niet maken zonder USING XML INDEX-component.
11469. De opgegeven tijdlijn behoort tot een andere thread dan deze tijdlijn.
11470. De volledige-tekstservice (msftesql%1%2) is uitgeschakeld. De systeembeheerder moet deze service inschakelen.
11471. %1Er is een syntaxisfout gevonden bij %2. Er wordt een 'node test' verwacht.
11472. De tekst voor %1 ontbreekt in syscomments. Het object moet worden weggehaald en opnieuw worden gemaakt voordat het kan worden gebruikt.
11473. OLE DB-voorziening %1 voor gekoppelde server %2 bevat geen tabel %3. De tabel bestaat niet of de huidige gebruiker heeft geen machtigingen voor deze tabel.
11474. De systeemlimiet voor het aantal XML-typen is bereikt. Wijzig het ontwerp van de database zodat minder XML-typen worden gebruikt.
11475. Kan de sessiesleutel van een dialoog niet opslaan. Er is een hoofdsleutel vereist in de database om de sessiesleutel op te slaan.
11476. Kan geen MarkupExtension maken, Arguments is een onjuiste lengtevector.
11477. Type %1.%2 is gemarkeerd voor native serialisatie. Het is niet gemarkeerd met LayoutKind.Sequential. Voor native serialisatie moet het type zijn gemarkeerd met LayoutKind.Sequential.
11478. De typografische eigenschappen zijn niet geldig.
11479. (De beschrijving is niet gevraagd.)
11480. De verschillende beveiligingsniveaus bepalen wat code op de computer kan doen.
11481. Kan in sysdatabases geen vermelding vinden voor database %1. Geen vermelding met die naam gevonden. Controleer of de naam juist is ingevoerd.
11482. Tabelfout: object-id %1, index-id %2, partitie-id %3, cluster-id %4 (type %5), pagina %6. De test (%7) is mislukt. Sleuf %8, de rij loopt door in vrije ruimte op 0x%9.
11483. DDL-triggers die via replicatie zijn gemaakt, mogen niet worden gewijzigd. Deze triggers zijn vereist voor het bijhouden van DDL-wijzigingen.
11484. De schakelopties -m en -p kunnen niet beide worden gebruikt.
11485. Het schema voor de dynamische-momentopnametaak kan niet worden gewijzigd wegens een of meer fouten.
11486. Voor X-items is een Y-attribuut vereist.
11487. U kunt in FOR XML EXPLICIT niet meerdere exemplaren van ELEMENT, XML, XMLTEXT en CDATA combineren in kolomnaam %1.
11488. De back-upset is beschadigd. Deze back-upset wordt niet toegepast door RESTORE .
11489. X, sleutel = Y, verwijderbewerking is mislukt -> Z.
11490. XML-ontleding: regel %1, teken %2, onverwacht einde van invoer
11491. Gebruikersgebeurtenis-handler voor het aanroepen van asynchrone IO met StandardError-stroom.
11492. De parameter voor de getchecksum-functie is ongeldig.
11493. Kan de trigger %1 niet maken voor de weergave %2. AFTER-triggers zijn niet toegestaan voor weergaven.
11494. De eigenschap IndentSize kan niet negatief zijn.
11495. Er is een ongeldig type als argument, veld of eigenschap voor een aangepaste attribuutconstructor gebruikt.
11496. De lidmaatschapsvoorwaarde URL is waar voor alle assembly's die uit onderstaande URL afkomstig zijn. Assembly's die aan deze lidmaatschapswaarde voldoen, krijgen dezelfde machtigingen als deze codegroep.
11497. Ongeldig teken gevonden in de kopwaarde.
11498. De gebruikerstransactie die is gestart in een door de gebruiker gedefinieerde routine, trigger of aggregaat %1 wordt niet beëindigd bij het afsluiten ervan. Dit is niet toegestaan en de transactie wordt teruggedraaid. Wijzig de toepassingslogica om strikt nesten van transacties af te dwingen.
11499. TimeSpan is overgelopen omdat de duur te lang is.
11500. De bewerking voor het spiegelen van databases is mislukt voor database %1. De opgegeven bewerking kan niet worden uitgevoerd.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions