English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Dutch to get their english version

9001. Bestand %1 is vooruitgerold tot LSN %2. Dit logboek eindigt op LSN %3. Dat is te vroeg om de WITH RECOVERY-optie toe te passen. Geef de RESTORE LOG-instructie opnieuw op met WITH NORECOVERY.
9002. Kan de locatie niet vinden waarin de dynamische momentopname moet worden gemaakt.
9003. Bron X bestaat al op de computer Y.
9004. BindHandle voor ThreadPool voor deze koppeling is mislukt.
9005. De gelijktijdige momentopname voor de publicatie %1 is niet beschikbaar omdat de opname nog niet volledig is gegenereerd of de logboekweergaveagent niet is gestart om de opname te activeren. Als het genereren van de gelijktijdige momentopname is onderbroken, moet de momentopnameagent voor de publicatie opnieuw worden gestart totdat er een volledige momentopname is gegenereerd.
9006. De parameter moet een X509Extension zijn.
9007. Kan %1 %2 niet weghalen omdat naar de trigger %3 wordt verwezen door de planrichtlijn %4. Gebruik sp_control_plan_guide om de richtlijn eerst te verwijderen. Noteer de definitie van de planrichtlijn eventueel voor toekomstig gebruik.
9008. FOR XML ondersteunt geen door de gebruiker gedefinieerde CLR-typen - converteer CLR UDT expliciet naar een van de ondersteunde typen in FOR XML-query's.
9009. Het tweede padfragment mag geen station of UNC-naam zijn.
9010. SQL-webassistent: de waarde voor de parameter @targettime moet tussen 0 en 240.000 liggen.
9011. Verlopen abonnementen worden gedetecteerd en uit gepubliceerde databases verwijderd.
9012. Kan het binnenkomende bericht niet routeren. De MSDB van de systeemdatabase met de routinggegevens is niet beschikbaar. De makelaar is uitgeschakeld in MSDB.
9013. Voor deze functie is Windows Server 2003 of hoger vereist.
9014. Hiermee wordt opgegeven of de sectie Trust is vergrendeld.
9015. UDT-serialisatie is mislukt omdat een ongeldige locator is opgegeven.
9016. Hiermee wordt de gebruikersnaam opgegeven die moet worden gebruikt als imiteren op waar is ingesteld.
9017. SafeHandle kan niet null zijn.
9018. Wijzigingsvoorwaarden worden niet vastgelegd en kunnen niet worden benoemd.
9019. Kan statistieken %1 niet vinden in de systeemcatalogussen.
9020. Database_Name mag niet worden gebruikt om owner.object voor de parameter in deze procedure op te geven.
9021. Generieke typen zijn niet geldig.
9022. Er is een aanvraag gedaan voor het maken van een gecombineerd antwoord vanuit het cacheprotocol.
9023. ALTER TABLE ALTER COLUMN DROP ROWGUIDCOL is mislukt omdat er in tabel %1 geen kolom is met de eigenschap ROWGUIDCOL.
9024. Integerwaarde %1 valt buiten het bereik.
9025. Er is onvoldoende resultaatruimte beschikbaar om een smallmoney-waarde te converteren naar %1.
9026. Het geldige bereik voor MAX_QUEUE_READERS is 0 tot en met 32767.
9027. Aangepaste kalenders worden momenteel niet ondersteund.
9028. Het type van het waardeobject komt niet overeen met de opgegeven RegistryValueKind, of het object kan niet correct worden geconverteerd.
9029. De transactie is geëindigd in de trigger. De batch is afgebroken.
9030. Kan database %1 niet vinden. Controleer sys.databases.
9031. %1Er wordt verwezen naar de niet-gedefinieerde naam %2
9032. Er is een fout opgetreden bij het wachten op berichten van KTM (Kernel Transaction Manager): %1.
9033. Er is een bericht ontvangen met ongeldige header-velden. Dit kan worden veroorzaakt door een netwerkprobleem of doordat een andere toepassing verbonden is met het eindpunt van de Service Broker.
9034. De verbinding wordt weggehaald door de server. Het clientstuurprogramma heeft meerdere aanvragen verzonden terwijl de sessie in de modus voor één gebruiker wordt uitgevoerd. Deze fout treedt op als een client een aanvraag om de verbinding opnieuw in te stellen verzendt terwijl nog batches worden uitgevoerd tijdens de sessie of als de client een aanvraag verzendt terwijl de sessie een verbinding opnieuw instelt. Neem contact op met de leverancier van het clientstuurprogramma.
9035. Waarschuwing: de aanvraag om het bijhouden van wijzigingen te stoppen heeft tot gevolg gehad dat het hele wijzigingsoverzicht voor de tabel of geïndexeerde weergave %1 is verwijderd.
9036. MSBUILD: fout MSB1016: geef het uitbreidingsniveau op.
9037. %1Kenmerk %2 is ongeldig in deze schemacontext
9038. Type Typenaam is geladen in de ReflectionOnly-context maar de AssemblyBuilder is niet gemaakt als AssemblyBuilderAccess.ReflectionOnly.
9039. Kan %1 niet uitvoeren voor de database zolang de databasemomentopname %2 ernaar verwijst. Haal eerst de momentopnamedatabase weg.
9040. SET-opties van uitvoeringsstatistieken mogen niet worden ingeschakeld vanuit de CLR-procedure of -functie.
9041. Het herstel van de database %1 wordt niet uitgevoerd. Dit bericht dient alleen ter informatie; u hoeft niets te doen.
9042. Het conversatie-eindpunt met de id %1 en is_initiator: %2 verwijst naar de ongeldige conversatiegroep %3.
9043. %1%2 wordt verwacht.
9044. Deze eigenschap kan niet worden ingesteld nadat schrijven is gestart.
9045. U kunt geen lijst met subentiteiten (in dit geval kolommen) opgeven voor machtigingen op entiteitsniveau.
9046. Typen zijn afgemeld
9047. Kan de beveiliging niet initialiseren.
9048. Kan geen initialisatie-eigenschappen instellen voor OLE DB-voorziening %1 voor gekoppelde server %2.
9049. Voor AWE (Address Windowing Extensions) is de machtiging lock pages in memory vereist die momenteel niet aanwezig is in het toegangstoken van het proces.
9050. Replicatieoptie %1 van database %2 is al ingesteld op 'true'.
9051. De XMLUNNEST-methode vereist een getypeerde XML-kolom met slechts één globaal element
9052. NaN is geen geldige waarde voor een Matrixlid.
9053. De opgegeven poort bestaat niet.
9054. Deze zone bevat alle toepassingen op het intranet van de onderneming.
9055. E-mail-id %1 heeft het aantal herhaalde pogingen overschreden. Dit e-mailitem wordt niet verzonden.
9056. Er is een fout opgetreden tijdens het decoderen.
9057. Naam &HTTP-cookie:
9058. De parameter @subset_filterclause kan niet naar een berekende kolom verwijzen.
9059. Het onderwerp-id van het type Typenaam is niet geldig.
9060. CREATE %1 is mislukt.
9061. Package bevat meer dan een Core Properties relationship.
9062. XML-validatie: er is een dubbel element %1 gevonden in alle inhoudsmodellen. De locatie is %2
9063. Kan geen statistieken maken voor object %1. Het object is geen gebruikerstabel of weergave.
9064. SQL-webassistent: er is een interne fout opgetreden. Kan de COM-taal-id niet verkrijgen.
9065. BeginFigure moet vóór deze API worden aangeroepen.
9066. Kan bestand %1 niet toevoegen, verwijderen of wijzigen. Het bestand is alleen-lezen.
9067. Sortering %1 wordt alleen voor Unicode-gegevenstypen ondersteund en kan niet worden toegepast op de gegevenstypen char, varchar en text.
9068. Ter informatie: het vullen met volledige tekst %1 van de tabel of geïndexeerde weergave %2 (tabel-id of id van de geïndexeerde weergave %3, database-id %4) is opnieuw geïnitialiseerd na een tijdelijke fout. Aantal verwerkte documenten voordat de fout is opgetreden: %5, opgetreden fouten: %6.
9069. De verwijzing naar kolom %1 is niet toegestaan in het argument van de TOP-component. Alleen verwijzingen naar kolommen in een buitenste bereik of zelfstandige expressies en subquery's zijn hier toegestaan.
9070. Automatisering van de identiteit is mislukt.
9071. De werktabel met partitie-id %1 is na herhaalde pogingen weggehaald.
9072. He standaardschema bestaat niet.
9073. Het volledige-tekstpredikaat verwijst naar kolommen uit de twee verschillende tabellen of geïndexeerde weergaven %1 en %2, wat niet is toegestaan.
9074. Het geserialiseerde lid heeft geen ParameterInfo.
9075. Tijdens de initialisatie van zoeken in volledige tekst is geen geheugen-clerk gemaakt.
9076. Onjuiste codegeneratie voor uitzonderingsblok.
9077. De basisprioriteit wordt op basis van de prioriteitsklasse ten opzichte waarvan alle threads relatief worden uitgevoerd berekend.
9078. Tabelfout: opeenvolging van B-structuurkoppelingen klopt niet in de object-id %1, index-id %2, partitie-id %3, cluster-id %4 (type %5). %6->volgende = %7, maar %8->vorige = %9.
9079. Een wijziging van lay-outmaten van element X mag geen NaN-waarden als DesiredSize retourneren.
9080. Waarschuwing: de database %1 kan niet worden gewijzigd tijdens het loskoppelen. De aanvraag om de volledige-tekstcatalogus weg te halen wordt genegeerd. De volledige-tekstcatalogus wordt in plaats daarvan ontkoppeld.
9081. Kan het verlopen abonnement op querymeldingen %1 niet verwijderen.
9082. De CREATE/ALTER-partitiefunctie is mislukt omdat er maximaal %1 partities kunnen worden gemaakt.
9083. Alle gelokaliseerde versies van dit bericht moeten worden weggehaald voordat de us_english-versie kan worden weggehaald.
9084. Momenteel is er geen EventLog-item beschikbaar. De cursor bevindt zich voor het eerste of na het laatste element van de inventarisatie.
9085. regel
9086. U kunt zich niet abonneren op publicatie %1. De abonneeserver heeft een abonnement op een publicatie met async_type dump database.
9087. Een SELECT-instructie waarmee een waarde aan een variabele wordt toegewezen, mag niet worden gecombineerd met bewerkingen voor het ophalen van gegevens.
9088. De Level-waarde moet worden ingesteld op een waarde in de TraceLevel van de inventarisatie.
9089. Slechts één component is toegestaan in een instructie waarbij een index on line wordt weggehaald.
9090. De Broker-configuratieconversatie in dialooghandle %1 is gesloten wegens een fout. Onderzoek fout: %2 om dit probleem op te lossen.
9091. Het artikel is weggehaald van de distributieserver, maar de gegevens op publicatieserver %1 zijn niet weggehaald.
9092. SQL Server kan niet worden gestart. De licentie-overeenkomst voor deze %1-versie van SQL Server is ongeldig. De server wordt afgesloten. Installeer SQL Server opnieuw met een geldige licentie.
9093. %1Er wordt een expressie verwacht
9094. Kan X niet laden omdat dit geen geldige .NET-assembly is
9095. Proces moet worden afgesloten voordat de aangevraagde informatie kan worden bepaald.
9096. De logboekweergaveagent heeft een onverwachte logboekrecord van het type %1 gevonden tijdens de DML-bewerking.
9097. Klassenaam #nonclient kan niet worden gebruikt met vlaggen of afbeeldingsnamen.
9098. Verificatie mislukt.
9099. NULL textptr (text-, ntext- of image-aanwijzer) is doorgegeven aan functie %1.
9100. %1De kenmerken 'name' en 'ref' kunnen niet beide aanwezig zijn

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions