English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Dutch to get their english version

5301. Voor de beheerdersaanmelding voor Oracle-publicaties is een expliciete SELECT-machtiging of een SELECT-machtiging via PUBLIC voor brontabel [%1].[%2] vereist om deze tabel te publiceren. Een op een rol gebaseerde SELECT-machtiging, indien aanwezig, is niet voldoende.
5302. De standaardbibliotheek (mscorlib.dll) niet importeren en de standaard voor autoref wijzigen in 'off'
5303. %1: pagina %2:%3 kan niet worden verplaatst omdat deze niet is ingedeeld.
5304. Kan geen verbinding maken met de foutopsporing op %1 (fout = 0x%2). Controleer of clientonderdelen als SQLDBREG.EXE op %3 zijn geïnstalleerd en geregistreerd. De foutopsporing is uitgeschakeld voor verbinding %4.
5305. Een nieuwe verbindingstekenreeks maken.
5306. conversatie-ingang
5307. Ongeldig zoektype.
5308. Het type van kolom %1 in tabel %2 is ongeldig voor sleutelkolommen in een index of in statistieken.
5309. Een database kan alleen andere FILESTREAM-bestandsgroepen bevatten als de database een primaire FILESTREAM-logboekbestandsgroep en een logboekbestand bevat.
5310. Dit bericht kan niet worden bezorgd omdat de initiator-service een bericht heeft verzonden met een berichttype dat alleen kan worden verzonden door de doelservice. Naam van het berichttype: %1. Naam van het servicecontract: %2.
5311. Tabelfout: object-id %1, index-id %2, partitie-id %3, cluster-id %4 (type %5). Het knooppunt met off-rowgegevens op de pagina %6, sleuf %7, tekst-id %8 komt niet overeen met de verwijzing op de pagina %9, sleuf %10.
5312. X is geen geldige waarde voor Interval. Interval moet groter zijn dan Y.
5313. De waarde is te groot of te klein voor een Decimal.
5314. Er bestaat al een trigger %1 voor %2.
5315. Fout bij het uitvoeren van een transactiemelding voor het object %1 gebeurtenis %2.
5316. Een GROUP BY-component in een PROB_MATCH-query kan alleen sleutelkolommen hebben en moet alle sleutelkolommen bevatten.
5317. De tekenreeks is niet herkend als een geldige DateTime. Index X begint met een onbekend woord.
5318. De back-up- of herstelbewerking is afgebroken.
5319. Het Transact-SQL-subsysteem kan niet worden uitgevoerd onder de context van een proxyaccount.
5320. De waarde voor alt_snapshot_folder mag niet overeenkomen met de werkmap.
5321. De waarde X is niet geldig omdat deze geen animaties bevat.
5322. SQL-assemblynaam %1 en .NET Framework-assemblynaam %2 komen niet overeen. Assemblynamen moeten overeenkomen.
5323. Kan de tabeloptie LARGE VALUE TYPES OUT OF ROW niet gebruiken op een gebruikerstabel die geen van de grote-waardetypen varchar(max), nvarchar(max), varbinary(max) of xml-kolommen bevat. Deze optie kan worden toegepast op tabellen die een berekende kolom met persistente grote waarden hebben.
5324. Er is een onbekende interne fout (%1) opgetreden bij het opzoeken van het openbare-sleutelcertificaat dat is gekoppeld aan dit exemplaar van SQL Server.
5325. De kloon van een exemplaar van type Typenaam is NULL of geen exemplaar van Typenaam.
5326. Verwachte lengte (0=geen)= X.
5327. %1 is geen geldige waarde voor de parameter %2. De waarde moet een positief geheel getal groter dan 300 zijn of 0.
5328. Matrix kan niet null zijn.
5329. LastSynchronized instellen =X.
5330. Er is een fout gevonden in kolom of parameter #%1: opgegeven kolomschaal %2 is groter dan opgegeven precisie %3.
5331. Er zijn verschillende beveiligingsniveaus voor het spiegelen van databases tussen de servers gevonden voor database %1. Het beveiligingsnievau FULL wordt gebruikt.
5332. De doelservicenaam kwam overeen met een lokale route, maar er is geen service met die naam op het lokale exemplaar van SQL Server.
5333. Er zijn ongeldige sqlCompareOptions opgegeven voor de parameter %1.
5334. Het certificaat, de asymmetrische sleutel of de persoonlijke sleutel is ongeldig.
5335. Het aantal elementen in de matrices Type en Object moet overeenkomen.
5336. Het opgegeven veld X is niet gevonden.
5337. Deze validatiefunctie moet niet worden aangeroepen voor het beleid: X.
5338. XML-naamruimte
5339. U kunt een bestandsgroep niet gebruiken met logboekbestanden.
5340. De regel bevat geen variabele.
5341. De waarde van @originating_server moet de naam van de lokale server of de naam van de hoofdserver (MSX) zijn voor MSX-taken op een doelserver (TSX).
5342. Replicatiesysteemtabel %1 bestaat al.
5343. U moet een palet opgeven wanneer u een geïndexeerde pixelindeling gebruikt.
5344. De decoder heeft een onbekende status. Deze kan worden veroorzaakt door beschadigde gegevens.
5345. Kan kolom %1 niet toevoegen aan tabel %2 omdat zich te veel kolommen in de partitie bevinden.
5346. SQL Server wordt beëindigd omdat het systeem wordt afgesloten. Dit bericht dient alleen ter informatie; u hoeft niets te doen.
5347. Event Tracing voor Windows is niet gestart. %1. Start SQL Server opnieuw om deze voorziening in te schakelen.
5348. Kan het foutenlogboekbestand niet cycleren van %1 naar %2 wegens besturingssysteemfout %3. Een proces buiten SQL Server verhindert SQL Server mogelijk de bestanden te lezen. Hierdoor kunnen foutenlogboekvermeldingen verloren gaan en kunnen sommige SQL Server-foutenlogboeken mogelijk niet worden weergegeven. Controleer dat het bestand door andere processen is geblokkeerd met alleen-lezen toegang."
5349. MSBUILD: fout MSB1001: onbekende schakeloptie.
5350. Er wordt niet geluisterd. U moet de methode Start() aanroepen voordat u deze methode aanroept.
5351. De selectiecontainer biedt geen ondersteuning voor meervoudige selecties.
5352. Type Typenaam is geen RuntimeType. XamlReader.Load biedt geen ondersteuning voor het gebruik van andere typen van Type.
5353. Kan geen rij ophalen met een bladwijzer vanuit OLE DB-voorziening %1 voor gekoppelde server %2.
5354. Het besturingssysteem retourneert fout %1 bij een poging %2 uit te voeren op %3 bij %4(%5).
5355. Volumelabels kunnen alleen worden ingesteld voor schrijfbare lokale volumes.
5356. De waarde moet niet oneindig zijn.
5357. Er is een fout opgetreden. De uitvoeringscontext kan niet worden ingesteld.
5358. Alle gebruikers behalve de gast en de database-eigenaar worden uit sysusers verwijderd.
5359. Broneigenschap is niet ingesteld voordat het gebeurtenislogboek in de schrijfmodus is geopend.
5360. Er is een specifieke fout opgetreden tijdens het onderhoud van fuzzy opzoektabellen.
5361. XML-ontleding: regel %1, teken %2, onjuiste commentaarsyntaxis
5362. Te veel fouten gevonden (%1) voor de object-id %2. Als u alle foutberichten wilt weergeven, voert u de instructie opnieuw uit met WITH ALL_ERRORMSGS.
5363. Het certificaat is groter dan de maximaal toegestane grootte
5364. Bron X is geen String. Roep in plaats hiervan GetObject aan.
5365. Gepartitioneerde weergave %1 kan niet worden bijgewerkt omdat tabel %2 een INSTEAD OF-trigger heeft.
5366. Er zijn geen actieve abonnementen gevonden. De publicatie moet actieve abonnementen hebben als u een traceringstoken wilt posten.
5367. De sessie bevat een actieve transactie tijdens een aanmeldingspoging in een Distributed Transaction Coordinator-transactie.
5368. De databasenaam dient niet te worden opgegeven in de verbindingstekenreeks.
5369. Object %1 is niet gevonden.
5370. Voortgang in procenten van de bewerking.
5371. De activering is mislukt.
5372. X is geen ondersteunde coderingsnaam.
5373. XQuery: de naam of een deel van een meerdelige naam die is doorgegeven aan %1(%2) is leeg. Lege namen kunnen niet worden gebruikt om objecten, kolommen of variabelen te identificeren in SQL.
5374. De eigenschap waarmee heterogene abonnementen worden ingeschakeld, kan niet worden gewijzigd als er abonnementen op de publicatie bestaan.
5375. Geldige waarden voor het niveau van databasecompatibiliteit zijn %1, %2, %3, %4 of %5.
5376. Kan niet uitvoeren als de database-principal omdat principal %1 niet bestaat, dit type principal niet kan worden nagebootst, of omdat u niet gemachtigd bent.
5377. Bestandsnaam %1 is te lang om een alternatieve naam van een gegevensstroom te maken.
5378. Lidmaatschapsbeheer ingeschakeld
5379. Kanaal omhoog
5380. De waarde X is geen geldige waarde voor enum Y.
5381. SELECT-instructies in een functie kunnen geen gegevens aan een client retourneren.
5382. U kunt het xml-gegevenstype alleen vergelijken of sorteren als u de IS NULL-operator gebruikt.
5383. Het importeren is mislukt
5384. De vergrendelingsaanwijzing READPAST is alleen toegestaan in doeltabellen van UPDATE en DELETE en in tabellen die zijn opgegeven in een expliciete FROM-component.
5385. Ongeldige XML.
5386. De kolom gebruikt de standaardwaarde.
5387. Kan het profiel niet weghalen. Het is niet gedefinieerd of het is gedefinieerd als het standaardprofiel.
5388. Replicatie: aangepast afsluiten van de agent
5389. De filterprocedure of berekende kolom kan niet worden geëvalueerd. De kolomverschuivingsgegevens voor kolom-id %1, rowsetId %2 zijn niet gevonden.
5390. Kan AppDomain %1 niet maken. %2
5391. Er is een fout opgetreden tijdens het decoderen van %1 %2 die is gecodeerd met de oude hoofdsleutel. Met de optie FORCE kan kunt u deze fout negeren en de bewerking voortzetten, maar gegevens die niet met de oude hoofdsleutel kunnen worden gedecodeerd, zijn dan niet beschikbaar.
5392. Indexen die in aanwijzingen worden gebruikt, moeten expliciet worden opgenomen door de wizard Index afstemmen.
5393. %1 is geen geldige naam voor een makelaar.
5394. De optie WITH NO POPULATION mag niet worden gebruikt als het bijhouden van wijzigingen is ingeschakeld.
5395. Index (op nul gebaseerd) moet groter dan of gelijk aan nul zijn en kleiner zijn dan de argumentenlijst.
5396. De toegang tot %1 %2 is geblokkeerd omdat de handtekening ongeldig is.
5397. In PixelShader worden alleen doorzoekbare streams geaccepteerd.
5398. De service X komt al in de servicecontainer voor.
5399. Het foutenlogboek is opnieuw geïnitialiseerd. Zie het vorige logboek voor oudere vermeldingen.
5400. De ALTER TABLE SWITCH-instructie is mislukt omdat tabel %1 %2 kolommen bevat en tabel %3 %4 kolommen.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions