English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Norwegian to get their english version

501. Kan ikke kalle typeinitialisering.
502. Minimumsmengden fysisk minne prosessen har bedt om siden den ble startet.
503. Kan ikke lese dataflyten.
504. Ugyldig X-verdi.
505. Ikke en kommando
506. Indeksen X er utenfor grensene.
507. Metadataflyt er ikke tilgjengelig for denne operasjonen.
508. Konteksten bør låses før metoden DoCallBack kalles.
509. Utilstrekkelige tillatelser til å angi konfigurasjonsdelen X.
510. Kan ikke endre denne egenskapen for Empty Size3D.
511. Kan ikke generere nummerert melding for denne samlingen - X.
512. Tallet kan ikke være mindre enn null.
513. Egenskapen er allerede angitt og kan ikke redigeres.
514. X RepeatBehavior representerer ikke antall gjentakelser og har ingen IterationCount-verdi.
515. Nøkkel eller verdi for element.
516. Core Properties relationship refererer til en del som har feil innholdstype.
517. Parameterverdien må være endelig.
518. Liste over kodegrupper
519. Metoden FlushFinalBlock() ble kalt to ganger for en CryptoStream. Den kan bare kalles en gang.
520. c: egendefinert. Både øktstatusdata og de lagrede prosedyrene lagres i en egendefinert database. Du må angi databasenavnet.
521. Under utarbeidelse av StylusPointDescription må alle StylusPointPropertyInfo-verdier som representerer knapper, være plassert på slutten av samlingen.
522. Proxy-godkjenning kreves
523. Objektet må implementere IConvertible.
524. Elementverdien X er ugyldig.
525. MSBUILD : feil MSB1021: Kan ikke opprette forekomst av loggeren. X
526. Argumentet kan ikke være lik X.
527. Tellernavn for ytelsestellerens objekt.
528. Kan ikke lagre innstillinger
529. X er ikke en gyldig indeksposisjon i samlingen.
530. Hvis kanaltypen Typenavn skal brukes fra en .config-fil, må den ha en konstruktør av typen X
531. Objektet må være av typen Int16.
532. Kan ikke laste inn samlingen
533. Ny leverandør
534. Ugyldig syntaks.
535. Uventet samlings-ID X. Samlings-IDer må være sekvensielle.
536. Forsøk på å koble til den eksterne aktiveringen mislyktes med unntaket X.
537. Tillatelsen for hendelseslogg er ubegrenset.
538. AnimationTimeline av typen Typenavn kan ikke brukes til å animere egenskapen X for typen Typenavn.
539. Kan ikke konstruere et Huffman-tre ved hjelp av lengdematrisen. Dataflyten kan være skadet.
540. Objektet blir allerede initialisert.
541. Verdien Y er ugyldig for parameteren X.
542. Kan ikke angi initialiseringsstatus mer enn én gang.
543. Du kan bare bruke egenskapen Item med singleton-felt.
544. Forventet ">".
545. Angitt nøkkel er en kjent svak nøkkel for X, og kan ikke brukes.
546. Samlingen var ikke fullstendig klarert.
547. Det oppstod en feil i gjengivelsestråden med en brukerdefinert shader.
548. Godkjenning mislyktes fordi den eksterne parten har lukket transportdataflyten.
549. Prøver å starte økten på nytt med sertifikatet som er angitt av brukeren: X.
550. MSBUILD : feil MSB1011: Angi hvilket prosjekt eller løsningsfil som skal brukes, siden denne mappen inneholder mer enn ett prosjekt eller én løsningsfil.
551. Mottok ufullstendig godkjenningsmelding. Den eksterne parten har sannsynligvis lukket tilkoblingen.
552. startIndex må være mindre enn lengden på strengen.
553. Den eksterne serveren returnerte feilen X.
554. Disse innstillingene vises ikke som gyldige for gjeldende bruker. Kjør veiviseren på nytt som en bruker for å inkludere endringene for denne brukeren.
555. Hendelsestilknytning for UI-automatisering som ikke støttes.
556. For lang bane, filnavn eller begge deler. Det fullt kvalifiserte filnavnet må ha færre enn 260 tegn, og katalognavnet må ha færre enn 248 tegn.
557. InkSerializedFormat-operasjonen mislyktes.
558. Filen til den egendefinerte kulturen X er ødelagt. Prøv å avregistrere denne kulturen.
559. Den utsettende lasteren X krever at Y implementeres i IServiceProvider.
560. Får ikke tilgang til intern buffer for MemoryStreams.
561. Tillat kall til ubehandlet kode
562. Ugyldig katalog, X.
563. Kan ikke legge til flere metadatablokker på øverste nivå.
564. Kan ikke starte feilsøking.
565. Basert på det hurtigbufrede svaret for hodet Vary, finnes det ingen forespørselshoder å teste i hurtigbufrede metadata.
566. Samlingen var allerede fullstendig klarert.
567. Tegnet X i angitt mønster er ugyldig.
568. Ingen tilgang til banen X.
569. Samlingen inneholder forespørselshoder og kan ikke inneholde det angitte svarhodet.
570. Ugyldig brukerdefinert pikselshader. Registrer hendelsesbehandlingen PixelShader.InvalidPixelShaderEncountered for å unngå at dette unntaket oppstår.
571. Primitive-typen Typenavn er ugyldig. Vurder å bruke CodeObjectCreateExpression.
572. Vary-hode: Antall felt for svar- og hurtigbufferhoder samsvarer ikke, hodenavn = X.
573. Det blir ikke laget noe registerskript siden det ikke er noen typer som skal registreres.
574. Målet forårsaket et unntak under aktivering.
575. Lengden må være større enn X.
576. Tilleggsdataene som ble sendt inn, stemmer ikke med det som var forventet ut fra StylusPointDescription.
577. Kan ikke slette. Katalogen er ikke tom eller finnes ikke.
578. Gjeldende økt er ikke interaktiv.
579. Mislykket forespørsel med WebExceptionStatus = X.
580. En tidsoperasjon er ikke blitt lagt i kø i riktig rekkefølge.
581. Basisdataflyten er ikke skrivbar.
582. Angi print()-funksjon
583. BinaryFormatter-feil på tvers av AppDomain. Forventet X men mottok Y.
584. TypeCode X var ugyldig.
585. Opprett og installer samlingen for webleserfunksjoner under kjøring.
586. Kategorien X er merket som enkeltforekomst. Du kan bare opprette ytelsestellere uten forekomstnavn i denne kategorien.
587. Fikk tilgang til denne APIen med argumenter fra feil kontekst.
588. Eksternt sertifikat: X.
589. MemberInfo må være en grensesnittmetode.
590. Multicast-familien er ikke den samme som familien for klienten X.
591. Denne ExceptionHandlingClause er ikke en setning.
592. Brukerdefinert status for å identifisere operasjonen.
593. Cache-Control-svar = no-store.
594. Kan ikke utføre operasjonen når AppDomain avsluttes.
595. Måned må være mellom en og tolv.
596. Kategorien X er merket som flerforekomst. Ytelsestellere i denne kategorien kan bare opprettes med forekomstnavn.
597. Denne operasjonen må skje på den samme tråden som objektet ble opprettet fra.
598. Sikkerhetsbeskrivelsen må være på selvrelativt format.
599. Dataformatet X finnes ikke for DataObject.
600. ugyldig eventId. Bruk AddStructureChangedEventHandler til å lytte etter endringer i trestruktur.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions