English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Norwegian to get their english version

2001. Kallkonvensjonen må være VarArgs.
2002. Konsollens bufferstørrelse må ikke være mindre enn gjeldende størrelse og plassering for konsollvinduet, og heller ikke større enn eller lik Int16.MaxValue.
2003. Merk en side ned
2004. Verdien var enten for stor eller for liten for en byte.
2005. Følgende to kommandoer er like, og er avhengig av IIS-metabasen. Det kompilerte programmet distribueres til c:\MyTarget:
2006. En udefinert DateTimeStyles-verdi blir brukt.
2007. Egenskapen CurrentContext for LicenseManager er låst og kan ikke endres.
2008. X. Ingenting ble skrevet til dataflyten. Ikke lagre hurtigbufferoppføringen.
2009. Kan ikke legge til sertifikat med indeks X.
2010. Ugyldig type for ParameterInfo-medlem i Attribute-klassen.
2011. En spesiell URI-analyseforespørsel X kan ikke blandes med andre URI-komponentanalyseflagg: Y.
2012. Typen må kunne opprettes fra COM.
2013. Allerede tilkoblet.
2014. Antallet må være positivt, og det må referere til en plassering i en streng, matrise eller samling.
2015. Handlingen som mislyktes var:
2016. Støtter ikke den forespurte FTP-kommandoen når du bruker HTTP-proxy.
2017. Dupliserte filnavn.
2018. Det er allerede startet en asynkron leseoperasjon for dataflyten.
2019. OleInitialize mislyktes for X.
2020. DisplayIndex for DataGridColumn med Header X er utenfor området. DisplayIndex må være større enn eller lik 0, og mindre enn Columns.Count.
2021. Ugyldig URI. Det finnes en ugyldig sekvens i strengen.
2022. Bare LPArray eller SafeArray har nestet uforvaltet formidling.
2023. Navnet på kommunikasjonsporten som skal åpnes.
2024. Enten kom ikke IAsyncResult-objektet fra den tilsvarende async-metoden for denne typen, eller så ble EndRead kalt flere ganger med samme IAsyncResult.
2025. Avinstallasjonen av samlingen for webleserfunksjoner er fullført.
2026. X er ikke et gyldig KeyStore-navn.
2027. Kan ikke bruke innledende .. for å avslutte over øverste katalog.
2028. Tidsverdien var utenfor æraområdet.
2029. Gruppenumre for oppfanging må være mindre enn eller lik Int32.MaxValue.
2030. Støtter bare StandardOutputEncoding når standard utdata omadresseres.
2031. Dataene som skal dekrypteres, overstiger grensen for denne modulen på X byte.
2032. Høyden må være større enn eller lik DrawingAttributes.MinHeight og mindre enn eller lik DrawingAttribute.MaxHeight.
2033. Støtter ikke oppdatering av hurtigbufferen for FTP-svar som er startet på nytt. Forskyvning for ny start = X.
2034. En null-øktnøkkel ble hentet fra SSPI.
2035. Kan ikke løse aktiveringen av den riktige metoden.
2036. Win32-redigeringskontrollen kan ikke ha et underordnet element.
2037. Støtter bare URI-prefikser som inneholder et gyldig vertsnavn.
2038. Finner ingen oppføring for det eksterne programmet X.
2039. Sertifikatet er av typen X509Certificate2 og inneholder den private nøkkelen.
2040. Kan ikke endre "fallback" når bufferen ikke er tom. Tidligere Convert()-kall la igjen data i "fallback"-bufferen.
2041. Bare én asynkron leser er tillatt om gangen.
2042. Mengden CPU-tid prosessen har brukt utenfor operativsystemkjernen.
2043. Forsøk på å utføre en operasjon som CLR-verten har forbudt.
2044. Maksimumsmengden virtuelt minne prosessen har brukt siden den ble startet.
2045. Kan ikke utføre kall til Save for Encoder mer enn én gang.
2046. Navnet X inneholder tegn som er ugyldige for en kultur eller et område.
2047. Maksimal linjelengde er for liten.
2048. Støtter ikke WaitAll for flere referanser i en STA-tråd.
2049. Forskyvning og lengde var utenfor området for matrise eller antallet er større enn antall elementer fra indeksen til slutten av kildesamlingen.
2050. Ugyldig flaggverdi.
2051. Det angitte singleton-feltet finnes allerede i samlingen og kan ikke legges til.
2052. Bare den synkrone kalltypen støttes for meldinger som ikke er av typen Message.
2053. Feil under behandling av WebResponse.
2054. Ikke oppdater hurtigbufrede hoder.
2055. Målmatrisen er ikke lang nok til at alle elementene i samlingen kan kopieres. Kontroller matriseindeksen og -lengden.
2056. Tilbakestiller policy for nivået X
2057. Typen for den første tillatelsen som mislyktes var:
2058. Legg til støtte for øktstatus for SQLServer-modus.
2059. Kan ikke slette en registerstrukturs deltre.
2060. Forventet X, fikk Y.
2061. Leverandørforekomsten er allerede initialisert.
2062. Uventet egenskapstype eller verdi.
2063. Ugyldig verdi angitt for X. Bruker den forrige verdien.
2064. En ufullstendig innholdsdataflyt støtter ikke operasjonen eller et metodeargument er utenfor området.
2065. Klasse for &medlemskapsleverandør:
2066. Returverdien til TextEmbeddedObject.Format inneholder en verdi utenfor verdiområdet til egenskapen Width.
2067. Egenskapsnavnet finnes allerede.
2068. Kan ikke angi noen flagg.
2069. Argumentet som er sendt til arbeidsreferansen fra BackgroundWorker.RunWorkerAsync.
2070. X har allerede startet.
2071. Hurtigbufferprotokollen avviste serversvaret. Hvis du vil tillate automatisk ny forespørsel, angir du request.AllowAutoRedirect=true.
2072. Det oppstod en I/U-feil.
2073. Alternativet /X krever ingen verdi
2074. Den nektede tillatelsen var:
2075. Det ble mottatt et 304-svar på en ubetinget forespørsel. Den forventede svarkoden er 200 eller 206.
2076. Den hurtigbufrede oppføringen har Authorization-hode, og det finnes ingen Cache-Control-direktiver som tillater bruk av oppføringen.
2077. En fellesnøkkel må være angitt.
2078. Bildet inneholder ingen rammer.
2079. Antall stoppbiter per sendt/mottatt byte.
2080. Angitt filtervilkår var ugyldig.
2081. Elementoppdatering av DataGrid mislyktes. En av de sannsynlige årsakene er at SortDescriptions som er lagt til, ikke er gyldige, og da vil sannsynlige løsninger være å sette kolonnens CanUserSort til usann, bruke egenskapen SortMemberPath på kolonnen, eller behandle Sorting-hendelsen på DataGrid.
2082. Det finnes ikke noe område forbundet med konstant kultur (Kultur-ID: 0x7F).
2083. Forrige operasjon pågår fremdeles.
2084. Sonen inneholder alle programmer som kommer fra Internet Explorers liste over begrensede områder.
2085. X kan bare angis én gang innenfor et AppDomain.
2086. Det er allerede lagt til en annen områdeangiver for denne forespørselen.
2087. Prioriteten som tråder i prosessen står i forhold til.
2088. X er en ugyldig verdi for Y.
2089. Et 5XX-svar som kan erstattes av eksisterende hurtigbufferoppføring.
2090. Objektet Objektnavn er fjernet og kan ikke brukes lenger.
2091. Naviger i logg
2092. Datoen HttpWebResponse er eldre enn den hurtigbufrede.
2093. Støtter ikke forskyvning når du sender en FTP-forespørsel via en HTTP-proxy.
2094. Bakbufferens enhet er ikke gyldig.
2095. Fjerning av sertifikat med indeks X mislyktes.
2096. Serialiseringsfeil.
2097. Forrige side
2098. Mengden CPU-tid prosessen har brukt.
2099. Kan ikke analysere HTTP-statuslinje for hurtigbuffer: X.
2100. Remoting-programnavnet X var allerede angitt.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions