English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Norwegian to get their english version

601. Leverandørnavnet kan ikke være null eller tomt.
602. Angir om arbeidsfunksjonen skal rapportere fremdrift.
603. Pekertyper kan ikke sendes i et eksternt kall.
604. Hvis du ikke legger til denne samlingen i listen over fullstendige klareringer, kan innlastingsfeil og annen virkemåte oppstå. Hvis du legger til samlingen i den listen over fullstendige klareringer, får imidlertid all kode i denne samlingen funksjonaliteter som kan være skadelige. Vil du legge til denne samlingen i listen over fullstendige klareringer? (ja/nei)
605. Kan ikke åpne registernøkkelen X på datamaskinen Y.
606. Ingen tilgang til registernøkkelen X.
607. PInvoke-metoder må være "static" og "native", og kan ikke være "abstract".
608. Kan ikke representere en tråd ved å godkjenne en webforespørsel.
609. Sonen inneholder alle programmer som kommer fra Internet Explorers liste over klarerte områder.
610. Det gjennomsiktige proxy-feltet for en virkelig proxy må være null.
611. Forsøk på lesing fra eller skriving til beskyttet minne. Dette er ofte en indikasjon på at annet minne er ødelagt.
612. Ugyldig søkeverdi.
613. Primære Interop-samlinger må ha et sterkt navn.
614. Minimumsstørrelsen for arbeidssettet er ugyldig. Den må være mindre enn eller lik maksimumsstørrelsen.
615. Opprett en MSI-fil som skal distribueres
616. Angir maskinen ytelsesdataene skal leses fra.
617. Ikke noe toppobjekt.
618. Kan ikke opprette tidtaker.
619. Kan ikke kalle denne metoden når bildet er låst opp.
620. MSBUILD : feil MSB1005: Angi en egenskap og tilhørende verdi.
621. Underordnede noder er ikke tillatt.
622. InputLanguageManager er ikke klar til å endre gjeldende inndataspråk.
623. Kan ikke opprette registerindeks med Ietf-navnet.
624. Forsøkte å legge til egenskaper i en frosset kontekst.
625. Advarsel! Samlingen på X kan ikke lastes inn. Caspol kan gi en delvis angivelse av hvilke bevis som blir tilknyttet denne samlingen. Resultatene av den følgende operasjonen er ikke nødvendigvis nøyaktige eller fullstendige.
626. Objektet må initialiseres før operasjonen kan utføres.
627. OIDen representerer ikke et gyldig PKCS 9-attributt.
628. Bufferen kan ikke være null.
629. Referanse til udefinert gruppenavn X.
630. Kan ikke behandle forespørselen fordi prosessen er avsluttet.
631. Objektet inneholder bare fellesnøkkeldelen av nøkkelparet. En privatnøkkel må også angis.
632. Velg policynivået du vil åpne. Den åpnede policyen erstatter gjeldende policy for det valgte nivået.
633. Alle lister er enten null eller tomme.
634. Antall lengder og nedre grenser må samsvare.
635. Kan ikke bestemme oppkallerens samling.
636. Kan ikke tilbakestille innstillingene: ingen tilgang til konfigurasjonsdelen.
637. Det nye passordet samsvarer ikke bekreftelsespassordet.
638. Ugyldig binært format for angitt egendefinert attributt.
639. Den angitte referansen er ikke en gyldig vindusreferanse.
640. Du må angi et filnavn, ikke en relativ eller absolutt bane.
641. Har brukeren forsøkt å avbryte operasjonen? Tilgjengelig fra DoWork-hendelsesbehandling.
642. Et proxy-kall kan ikke være frakoblet.
643. Sikkerhetspolicy for kodetilgang for .NET Framework-bruker
644. Angir om RTS-linjen (Request To Send) skal aktiveres under kommunikasjon.
645. Egenskapen Date er ikke tilgjengelig mottaker av ikke-KID-nøkkelavtale.
646. Kontekstpolicyer:
647. Ugyldig element X.
648. Du kan bare bruke bryteren -X hvis targetDir er angitt.
649. Du kan ikke angi databasenavnet i tilkoblingsstrengen.
650. Prøver å finne et samsvarende sertifikat i sertifikatlageret.
651. Tekstlinjen ble fjernet tidligere.
652. Dette gjør justeringer på datamaskinen som påvirker alle brukere. Bruk dette valget hvis du er en hjemmebruker eller maskinens administrator.
653. Ukjent attributt 'Attributt'. Legg merke til at det skilles mellom store og små bokstaver i attributtnavn.
654. Egenskapsverdien X kan ikke være NaN.
655. Du kan ikke kalle kodegenererings-API når generatoren brukes til å generere noe annet.
656. Navnet kan maksimalt være på 260 tegn.
657. Kan ikke konvertere verdien X.
658. Du kan ikke utføre operasjonen etter at du har kalt metoden Listen.
659. Parameteren X er ikke en gyldig nøkkelparameter.
660. Forekomsten X finnes allerede med levetid som Process. Den kan ikke opprettes eller brukes på nytt før den er fjernet eller før prosessen som bruker den, er avsluttet.
661. Det første elementet i klyngetilordningen må være lik null.
662. Loggnavnet X er ugyldig for oppretting av kundelogg.
663. Angi å bruke regelen for alle verb.
664. Hendelsesargumenter kan ikke være nullverdier.
665. Kodegruppen gir fullstendig klarering til koder signert med Microsoft-sterke navn.
666. Ugyldige serialiserte DateTime-data. Det må være hakemerker mellom DateTime.MinValue.Ticks og DateTime.MaxValue.Ticks.
667. Matrisen kan ikke være tom eller null.
668. Kan ikke lese kategoriindeksen X.
669. Kan ikke utføre kall til EndInit uten tilsvarende BeginInit-kall.
670. Hurtigbuffer LastModified=X, ContentLength= Y.
671. Samlinger kan bare skrive ut fra en begrenset Skriv ut-dialogboks. Samlinger kan ha forhåndsvisning i den valgte skriveren eller standardskriveren.
672. "elem" var ikke et tillatelseselement.
673. Tallet må enten være ikke-negativt og mindre enn eller likt Int32.MaxValue, eller -1.
674. Avinstaller samlingen for webleserfunksjoner fra global samlingshurtigbuffer. I stedet brukes standard samling for webleserfunksjoner under kjøring.
675. Rettelsesliste
676. Alle intranettkoder kan koble tilbake til det opprinnelige webområdet.
677. Denne typen FTP-forespørsel returnerer ikke en svardataflyt.
678. Angitt Visual er ikke overordnet denne Visual.
679. Maskinen hendelsesloggen finnes på.
680. Ikke en egendefinert formidling.
681. Gjeldende plattform støtter bare ProtectionLevel.None.
682. Denne samlingen støtter ikke endring av verdier med bestemte indekser.
683. Verdien er ugyldig for den angitte GUIDen.
684. Støttes ikke i en ikke-gjenspeilet type.
685. Kan ikke flytte eller rotere DataGridColumnHeader.
686. Kan ikke tilfredsstille forespørselen ved hjelp av en policy for bare hurtigbuffer
687. Finner ikke den angitte modulen X i samlingen Samlingsnavn .
688. Ukjent feil.
689. Referansen for prosessens hovedvindu.
690. Ugyldig Win32 FileTime.
691. Om tråden vil ha en prioritetsforsterkning når brukeren samarbeider med grensesnittet som er knyttet til tråden.
692. Verdien kan ikke være null.
693. Banen har ugyldig format.
694. Start å legge til følgende funksjoner:
695. Ingen argumenter kan angis for å hente en feltverdi.
696. Utvid merket område mot høyre
697. Ressursfiler som er større enn 2^63 byte, er i øyeblikket ikke implementert.
698. Angir om null-byte som mottas på porten, skal forkastes før bytene legges til i den serielle bufferen.
699. Egenskapen Egenskapsnavn må ha verdien true eller false.
700. Funksjonen krever Windows 2000.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions