English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Norwegian to get their english version

2801. Maksimalt tillatt antall erstatningsstrenger er 255.
2802. Følgende kommando kompilerer programmet /MyApp på gjeldende plassering. Konsekvensen er at det ikke kreves flere kompileringer når HTTP-forespørsler sendes til det:
2803. MemberInfo kan ikke hentes for ISerialized-objektet Objektnavn.
2804. Verdien kan ikke være Double.NaN.
2805. X kan ikke fjerne hurtigbufferoppføringen med nøkkel = Y, feil (forårsaket) = Z.
2806. Det er bare tillatt med absolutte mapper for hentemappe.
2807. Ressursoppslag falt tilbake til den ultimate "fallback"-ressursene i en satellitt-samling, men den satellitten ble enten ikke funnet eller kunne ikke lastes inn. Vurder å installere programmet på nytt eller reparere det.
2808. Kulturen X er en nøytral kultur. Den kan ikke brukes til formatering og analyse, og derfor kan den ikke angis som trådens gjeldende kultur.
2809. Kontroller at lydfilen finnes på den angitte plasseringen.
2810. Forsøkte å utføre en uautorisert operasjon.
2811. Datalengden må være et multiplum av 16 byte.
2812. Må angi minst ett flagg.
2813. Prosessen er avsluttet. Nødvendig informasjon er ikke tilgjengelig.
2814. Kodegruppen gir fullstendig klarering, og utformer roten for kodegruppens tre.
2815. Bruk regel for alle brukere.
2816. Uventet verdi. Innhold som kan utsettes må leveres som System.Stream eller System.Byte[].
2817. Tilordne individuelle tillatelser til tillatelsessettet
2818. Ugyldig basis.
2819. Det oppstod en uventet feil under sending
2820. Forespørsel om hovedtillatelse mislyktes.
2821. Strengen ble ikke gjenkjent som en gyldig DateTime.
2822. Bufferstørrelsen er ikke tilstrekkelig.
2823. Kan ikke blokkere et kall for denne socketen mens et tidligere asynkront kall pågår.
2824. Det angitte vinduet tilhører ikke den gjeldende tråden.
2825. CultureInfo-objektet som brukes til tallerstatning, må være fra en bestemt kultur, ikke en nøytral kultur eller InvariantCulture.
2826. Områdedirektivet X inneholder ugyldige tegn. RegionText kan ikke inneholde tegn for ny linje.
2827. X er ikke en gyldig verdi for denne kontrollen.
2828. Angi Expires =X.
2829. Leverandørinnstillinger.
2830. Misformet tilbakereferanse \k<...>.
2831. Tjenesten er ikke tilgjengelig. Lukker kontrolltilkoblingen.
2832. Dataflyt støtter ikke skriving.
2833. Det angitte objektet må ikke være en forekomst av en generisk type.
2834. Aksessormetoder for hendelsen X mangler.
2835. MinFresh for klientpolicy = X.
2836. Duplisert navn på dynamisk modul i en samling.
2837. Velgeren er allerede på listen over kontrollerte utvelgere.
2838. Unicode-surrogattegn må skrives ut i par sammen i samme kall, ikke enkeltvis. Vurder å heller sende dem i en tegnmatrise.
2839. Attributtet X må være satt til en heltallsverdi.
2840. Opprett et nytt tillatelsessett
2841. Strengen kan ikke ha lengden null.
2842. Nummerert melding (hash) må være ferdigstilt før nummerverdien hentes.
2843. Ugyldig verdi.
2844. For å kunne være overordnet må en kultur kunne falle tilbake til den konstante kulturen innen X trinn. Dessverre har kulturen Y en for lang reverseringskjede. Velg en annen kultur.
2845. Verdien til X må enten være NaN eller en endelig verdi større enn eller lik 1.
2846. Forekomstnavn for ytelsestellerens objekt.
2847. Når du angir FieldInfo for å fastsette en nestet type, må du også angi en gyldig ID for det innholdsobjektet.
2848. Et annet HwndTarget er knyttet til dette vinduet.
2849. Kodegruppen gir fullstendig klarering til all kode som stammer fra den lokale datamaskinen
2850. Ingen tilgang. Du har kanskje ikke den administratortilgangen som kreves for å utføre denne oppgaven. Kontakt systemansvarlig for å få hjelp.
2851. Kan ikke bruke X som en leverandør av kanalmottaker. Den implementerer ikke Grensesnittype.
2852. Aktiverer standardkontoen for ASP.NET (basert på operativsystem) for automatisk å opprette databaser i SQL Server Express (SSE) ved å legge til kontoen i rollen dbcreator.
2853. Enten kom ikke IAsyncResult-objektet fra den tilsvarende async-metoden for denne typen, eller så ble EndWrite kalt flere ganger med samme IAsyncResult.
2854. Endringer i denne filen kan føre til feil virkemåte, og vil gå tapt hvis
2855. Ugyldig URI. URI-skjema er for langt.
2856. Samlingsisolasjon av bruker
2857. Forespørselen mislyktes.
2858. Egenskapsverdien må være endelig og større enn null.
2859. De nasjonale innstillingene som ble sendt, tilhører ikke denne ILGenerator.
2860. Representant for en forekomstmetode kan ikke ha 'this' som er null.
2861. Miljøvariabelnavn kan ikke inneholde like tegn.
2862. Kan ikke opprette en relativ URI fordi parameteren uriString representerer en absolutt URI.
2863. Markørstørrelsen er ugyldig. Den må være en prosentsats mellom 1 og 100.
2864. &Rollebehandling aktivert
2865. FileStream vil ikke åpne Win32-enheter som diskpartisjoner og tapestasjoner. Unngå bruk av "\\.\" i banen.
2866. Kan ikke opprette en Void-forekomst.
2867. Forsøk på å få tilgang til et element som en type som er inkompatibel med matrisen.
2868. Et gyldig høyt surrogattegn ligger i området fra og med 0xcl800 til og med 0xdbff.
2869. Støtter ikke den forespurte sikkerhetsprotokollen.
2870. Kan ikke opprette vindustråd for systemhendelser.
2871. Reparerer programmet hvis det er ødelagt
2872. Mangler verdier for denne ordboken.
2873. Matrisen var ikke en endimensjonal matrise.
2874. Tekstformateringsmotoren kan ikke formatere stoppunkter på grunn av feil: X.
2875. Finner ikke den angitte egenskapen X.
2876. Operasjonen er ikke tillatt for IsolatedStorageFileStream.
2877. Egenskapen X til klassen Y må være mindre enn eller lik Z.
2878. Fant ikke innsettingspunktet.
2879. Domenet kan ikke fastsettes i en samling eller et programlager.
2880. Det eksterne sertifikatet ble kontrollert og funnet ugyldig av brukeren.
2881. Teksten X er en ugyldig Y.
2882. Navnet kan enten være null eller tomt.
2883. Bruk angitt LCID for meldinger og standard kodeside
2884. Vis autoriseringsregler som er definert i konfigurasjonsfilen for noden.
2885. Modulfilnavnet X må ha en filtype.
2886. Parameteren X kan ikke ha nullverdi hvis ikke Y er en absolutt URI.
2887. Andre områder enn byte er ikke implementert.
2888. Utdataskriveren for kodegenerering og skriveren som er angitt, stemmer ikke overens og kan dermed ikke brukes. Dette skyldes som oftest en ugyldig implementering av en CodeGenerator-avledet klasse.
2889. Upassende typer i samling.
2890. Matrisens lengde må være et multiplum av X.
2891. Kan ikke utføre kall til UIElement.Measure(availableSize) med størrelsen NaN.
2892. Standard feilflyt for prosessen.
2893. WaitHandle kan ikke signaliseres fordi det ville overskride maksimumsantallet.
2894. SlipBehavior.Slip støttes bare for rot-ParallelTimeline uten reversering, akselerasjon eller deselerasjon, og som ikke har en RepeatBehavior angitt som Duration.
2895. Størrelsen på nyttelasten er begrenset til X. Den ble prøvd angitt til Y.
2896. Hakemerker må være mellom DateTime.MinValue.Ticks og DateTime.MaxValue.Ticks.
2897. Egenskapen for kategorinavn er ikke angitt.
2898. Referansen er ikke initialisert.
2899. En klyngetilordningsoppføring må peke til et gyldig symbolindekselement.
2900. Er du sikker på at du vil slette dette tillatelsessettet?

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions