English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Norwegian to get their english version

2201. Databasenavnet mangler. Det må angis når -sstype er c.
2202. Ikke nok tråder i ThreadPool for å fullføre operasjonen.
2203. En streng må være angitt for filtervilkårene.
2204. Typen må være deklarert som "abstract" hvis noen av metodene er "abstract".
2205. StandardIn er ikke omadressert.
2206. Kan ikke bestemme samlingens identitet.
2207. X finnes fra før i samlingen.
2208. Det oppstod en feil under en policyoperasjon.
2209. MSBUILD : feil MSB1020: Finner ikke loggeren. Kontroller følgende: 1.) Det angitte loggernavnet er det samme som navnet på loggerklassen. 2.) Loggerklassen er "public" og implementerer grensesnittet Microsoft.Build.Framework.ILogger. 3.) Banen til loggersamlingen er riktig, eller at loggeren kan lastes inn bare ved hjelp av angitt samlingsnavn.
2210. Start e-postinndata. Avslutt med ..
2211. Samlingen på X kan ikke lastes inn. Caspol kan gi en delvis angivelse av hvilke bevis som blir tilknyttet denne samlingen. Hvis dette beviset brukes, blir ikke resultatene nødvendigvis nøyaktige eller fullstendige. Vil du fortsette denne operasjonen ved hjelp av delbevis? (ja/nei)
2212. Ugyldig Timespan angitt for X. Bruker den forrige verdien.
2213. Kan ikke opprette klareringsforhold for sikker SSL/TLS-kanal
2214. X: Klasser som er avledet fra ResourceSet, må angi en konstruktør som bruker et String-filnavn og en konstruktør som tar en Stream.
2215. Finner ikke stasjonen X. Det kan hende at stasjonen ikke er klar eller ikke er tilordnet.
2216. Den angitte metoden må deklareres på den generiske typedefinisjonen for den angitte typen.
2217. &Gi samlinger tilgang til følgende miljøvariabler:
2218. Omfanget må være et UIElement eller ContentElement.
2219. Generiske argumenter må skaffes for hver generiske parameter, og hvert generiske argument må ha en RuntimeType.
2220. Ingen tilgang til banen.
2221. Det valgte eksterne programmet finnes på følgende &URL-adresse:
2222. Slå mikrofon på/av
2223. Starter hver gang data mottas fra SerialPort.
2224. Den svake referansen er ikke lenger gyldig.
2225. Angir om arbeidsfunksjonen støtter avbrudd.
2226. InternalUnmarshal for returnert ObjRef fra aktiveringskall returnerte null.
2227. En bakbuffer for kantutjevning krever en IDirect3DDevice9Ex-enhet.
2228. Det oppstod en feil under oppstart av feilsøking for Microsoft .NET Framework
2229. Kan ikke dekode filen.
2230. Minst to betingelser må angis.
2231. SMTP-serveren returnerte et ugyldig svar.
2232. Angitt Visual og denne Visual deler ingen felles overordnet, så det finnes ingen gyldig transformering mellom de to Visual-elementene.
2233. Egenskapen må være av samme type som angitt ConstructorInfo.
2234. Den angitte typen Typenavn er ikke avledet fra den riktige basistypen Typenavn.
2235. Kan ikke kalle FindItemByProperty på denne ItemsControl fordi den angitte egenskapen ikke støttes.
2236. Antall byte med vekslebart systemminne prosessen bruker.
2237. Den fysiske banen programmet kompileres til. Hvis ikke angitt, forhåndskompileres programmet på gjeldende plassering.
2238. Angitt Visual kan ikke fjernes.
2239. Denne veiviseren har bestemt kodegruppene som gir tillatelser til samlingen.
2240. Rediger en egendefinert feilmelding.
2241. Kodingen som skal brukes under lesing av filen. Standard er UTF-8.
2242. Får ikke tilgang til et fjernet objekt.
2243. Ugyldig URI. Kan ikke anslå URI-formatet.
2244. manglet standardkonstruktør.
2245. Typekonstruktøren forårsaket et unntak.
2246. Eksporter feilsøkingsinformasjon
2247. Verdien X er av typen Typenavn og kan ikke brukes i denne generiske samlingen.
2248. Argumentet classToProxy må være avledet fra typen MarshalByRef.
2249. Content-Length kan ikke angis for en operasjon som ikke skriver data.
2250. Dataflyt er en ugyldig ressursfil.
2251. Operasjonen er ikke tillatt for socketer som ikke er dataflytorienterte.
2252. Denne kodeken støttes ikke for den angitte egenskapen.
2253. Oppføringens sekvens i hendelsesloggen.
2254. Feil under innlasting av samling
2255. Bakbufferens utvalg tilfredsstiller ikke kravene for ressurstypen.
2256. Egenskapen CurrentContext for LicenseManager er allerede låst av en annen bruker.
2257. Siste synkroniseringstidspunkt for hurtigbufferoppføringen = X.
2258. Kan ikke opprette midlertidig fil for nedlasting.
2259. Pekeren startIndex og lengden refererer ikke til en gyldig streng.
2260. Programnavnet (kildenavnet) som brukes under skriving til hendelsesloggen.
2261. Avledede klasser må inneholde en implementering.
2262. Senk diskant
2263. Hurtigbufferprotokollen returnerte et hurtigbufret svar, men hurtigbufferoppføringen er ugyldig fordi den har en null-dataflyt. (Hurtigbuffernøkkel = X).
2264. Opplistingen har ikke startet. Kall MoveNext.
2265. Ugyldig format for svardel
2266. Ugyldig Unicode-kodepunkt funnet ved indeks X.
2267. Kan ikke opprette uinitialiserte strenger.
2268. Tjeneste lukker overføringskanal.
2269. Det fullstendige tallet som identifiserer meldingen i DLL-filen med hendelsesmeldinger.
2270. Det oppstod en feil i løpet av en kryptografisk operasjon.
2271. Objektet må være av typen Double.
2272. Uventet Stroke i PropertyDataChangedEventArgs.Owner.
2273. Vinduet er allerede registrert for pekepenninndata.
2274. WebClient støtter ikke samtidige I/U-operasjoner.
2275. Det finnes ingen verdi med det navnet.
2276. Ugyldig verdi for Switch X.
2277. Hvis du vil bruke denne egendefinerte øktstatusdatabasen i webprogrammet, angir du det i konfigurasjonsfilen ved hjelp av attributtene allowCustomSqlDatabase og sqlConnectionString i delen \.
2278. Kan ikke lese fra dataflyt.
2279. Uventet serversvar mottatt
2280. Den forespurte operasjonen er ugyldig for DynamicMethod.
2281. StylusPointDescription støtter ikke mer enn 31 knapper.
2282. Delnavnet tilsvarer ikke innholdstypen.
2283. Forsøk på å omadressere aktivering for typen Typenavn, X. Dette tillates ikke fordi en kjent tjenestetype allerede er registrert med den typen, eller fordi den typen har blitt registrert, som en aktivert tjenestetype.
2284. Operasjonen er ikke tillatt på et element som ikke er aktivert.
2285. Angir om DTR-linjen (Data Terminal Ready) skal aktiveres under kommunikasjon.
2286. Bredden må være større enn eller lik DrawingAttributes.MinWidth og mindre enn eller lik DrawingAttribute.MaxWidth.
2287. Telleren X finnes ikke.
2288. Matrisenes nedre grense må være identisk.
2289. Cache-Control-svar = private+hoder, fjerner hodene.
2290. Metodesignaturen kan ikke være null.
2291. Metoden kan ikke kalles to ganger.
2292. Satellittsamlingen med navnet Y for "fallback"-kulturen X ble enten ikke funnet eller kunne ikke lastes inn. Dette er vanligvis et installasjonsproblem. Vurder å installere programmet på nytt eller reparere det.
2293. Fjern støtte for øktstatus for SQLServer-modus.
2294. Forsøkte å få tilgang til et medlem som mangler.
2295. Finner ikke riktige ressurser for angitt kultur (eller den nøytrale kulturen) på disken.
2296. Godkjenningsinnstillinger
2297. Det ble utført et kall til metoden ClockController.Seek med argumenter som beskriver et søkemål som søker etter en underordnet med Slip, men ingen definert varighet. Det er uklart om vi søker etter den underordnede eller søker forbi den underordnedes varighet.
2298. Metoden OnDeserialization ble kalt mens objektet ikke ble deserialisert.
2299. Kan ikke opprette filen File Name.
2300. Returnerer den opprinnelige referansen for denne prosessen. Referansen er bare tilgjengelig hvis prosessen ble startet ved hjelp av denne komponenten.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41





Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions