English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Norwegian to get their english version

1301. Angi regeltypen som skal avslås.
1302. Disse konfigurerte samlingene påvirker alle programmer som kjører på denne versjonen av .NET Framework.
1303. Feil MethodAttributes eller CallingConventions for DynamicMethod. Det er bare "public", "static" og "standard" som støttes
1304. Hurtigbufferen er ikke oppdatert basert på policy = X.
1305. Kan ikke utvide minneflyten.
1306. Hva vil du evaluere?
1307. Kan ikke fjerne uten navn.
1308. Portnummer kreves
1309. Velg et installasjonsalternativ
1310. Lagre som
1311. Kan ikke kjøre et program. Representasjonsfeil.
1312. Det finnes ingen byte-tegn for shaderen. Må enten angi UriSource eller kalle SetStreamSource.
1313. Medlemmet Medlem i klassen Class Name finnes ikke i den serialiserte strømmen og er ikke merket med X.
1314. Det oppstod en feil under oppretting av hurtigbufringspolicyen for webforespørsel angitt i konfigurasjonsdelen system.net/requestCaching.
1315. Filter for filmønster.
1316. Overskriver målmappen hvis den allerede finnes. Eksisterende innhold går tapt.
1317. CodeDomProvider støtter ikke metoden.
1318. Det oppstod en pipeline-feil
1319. Ugyldig lengde på dataene som skal krypteres.
1320. X og Y kan ikke begge være nullverdier.
1321. Objektet må være av typen UInt16.
1322. Fikk tilgang til en medieressurs som ikke er initialisert.
1323. Stakken inneholder ingen elementer.
1324. Meldingen erstattes av en feilmelding fra customdata.resx.
1325. Heltall eller token var for stor til å kunne kodes.
1326. Verdien må være mindre enn konsollens gjeldende maksimale vindusstørrelse som er X i den dimensjonen. Merk at denne verdien avhenger av skjermoppløsning og konsollens skrifttype.
1327. Utilstrekkelige tillatelser til å angi konfigurasjonselementet X.
1328. X må være en relativ URI for opprinnelsessted.
1329. Det oppstod en feil under lesing av filen som finnes på X. Kontroller at det finnes en gyldig WAV-fil på den angitte plasseringen.
1330. Argumentet må være mellom X og Y.
1331. Dekodet streng er ikke et gyldig IDN-navn.
1332. Finner ikke en typekonvertering for å konvertere objektet til streng hvis typen er Typenavn.
1333. Objektet angir ingen type.
1334. Kan ikke fastsette programmets identitet.
1335. Tillatelsessettet X finnes ikke på dette nivået.
1336. SecurityTransparent- og SecurityCritical-attributter kan ikke brukes samtidig på samlingsområdet.
1337. Finner ikke nøkkelen X i samlingen.
1338. Egenskapen X til klassen Y kan ikke være nullverdi.
1339. Ufullstendig \p{X}-tegnavbrudd.
1340. Tillatelsessettet X var i bruk og kunne ikke slettes.
1341. Referansen støtter ikke asynkrone operasjoner. Parametrene til FileStream-konstruktøren må kanskje endres for å vise at at referansen ble åpnet synkront (det vil si at den ikke ble åpnet for overlappende I/U).
1342. Parameteren X kan ikke være null.
1343. Det oppstod et unntak under en ping-forespørsel.
1344. Endret medlemskapsbetingelsene for kodegruppen til typen Typenavn i nivået X.
1345. Et navngitt FontFamily-objekt kan ikke endres.
1346. Denne sikkerhetspolicyen gjelder for denne datamaskinen.
1347. Kan ikke generere nummerert melding (hash) for samlingen.
1348. Kan ikke laste inn én eller flere av de forespurte typene. Hent LoaderExceptions-egenskapen hvis du trenger mer informasjon.
1349. Den angitte størrelsen er mindre enn informasjonen som er dekodet i ISF-dataflyten.
1350. Låsetelleren kan ikke overskride UInt32.MaxValue.
1351. Støtter ikke egenskapen for protokoller som ikke bruker URI.
1352. X må være større enn Y og mindre enn Z.
1353. Denne operasjonen krever at trådens apartment-tilstand er X.
1354. Operasjonen er ikke tillatt for socketer som ikke er blokkerte.
1355. Typen Typenavn og typer som er avledet fra den (for eksempel X), kan ikke deserialiseres på dette sikkerhetsnivået.
1356. obj eller ctx må være null.
1357. Kan ikke erstatte den innebygde kulturen X uten å angi flagget CultureAndRegionModifiers.Replacement.
1358. X må inneholde minst én fildroppbane.
1359. Programidentitet samsvarer ikke med identiteter i manifester.
1360. Ingen data tilgjengelig for koding X.
1361. Tomt banenavn er ugyldig.
1362. X er en egendefinert erstatningskultur. Angi CultureAndRegionModifiers.Replacement.
1363. Dataflyten støtter ikke søk.
1364. Indeksen må skrives innen listens grenser.
1365. Ugyldig BinaryFormatter-flyt.
1366. Det oppstod en feil under forsøk på å lese konfigurasjonen. Feilmeldingen er: X
1367. Abstrakte metoder kan ikke klargjøres.
1368. Får ikke tilgang til ILGenerator for en konstruktør som er opprettet med DefineDefaultConstructor.
1369. Støtter ikke metoden.
1370. Ukjent/uventet endringshendelse
1371. Hvis angitt, kan det forhåndskompilerte programmet oppdateres.
1372. MSBUILD : Loggerfeil MSB1029: X
1373. Samlingsreferansen X har blitt løst til samling Samlingsnavn med følgende kodebase: Y
1374. Kan ikke opprette en palett med mindre enn 1 farge eller mer enn 256 farger.
1375. En IntPtr eller UIntPtr med en åtte byte-verdi kan ikke deserialiseres på en maskin med en word-størrelse på fire byte.
1376. Gjeldende mengde minne som prosessen har tildelt, som ikke kan deles med andre prosesser.
1377. FileStream ble bedt om å åpne en enhet som ikke var en fil. Hvis du trenger støtte for enheter som com1: eller lpt1:, kaller du CreateFile. Deretter bruker du FileStream-konstruktører som tar en OS-referanse som en IntPtr.
1378. Antall opprinnelige referanser tilknyttet prosessen.
1379. Du må angi -m eller -v (men ikke begge).
1380. Vis kalender
1381. Ukjent kanaltype.
1382. Fant flere egendefinerte attributter av samme type.
1383. Operasjonen er bare tillatt en gang per objekt.
1384. IL-generatoren kan ikke brukes mens det finnes unntak som ikke er lukket.
1385. For mange endringer på en gang i katalogen X.
1386. ugyldig XML i filen File Name nær elementet X. -delen støtter bare -koder.
1387. Det nødvendige mønsteret for URI med ";component" er "AssemblyName;Vxxxx;PublicKey;component", der Vxxxx er matriseversjonen og PublicKey er en 16-tegns streng som representerer matrisens fellesnøkkeltoken. Vxxxx og PublicKey er valgfrie.
1388. Lagringsplass overskredet (for gjeldende mappe eller datasett)
1389. Null er en ugyldig konstantverdi for denne typen.
1390. Dette objektet har en utestående DrawingContext. DrawingContext må være Closed eller Disposed før Open- eller Append-kall utføres.
1391. Kan ikke fastsette gitte tillatelser for programmet.
1392. En forespørsel om betinge område for Http <= 1.0 er ikke implementert.
1393. Køøkningsfaktoren må være mellom X og Y.
1394. Operasjonen kan ikke utføres etter at svaret er sendt.
1395. Oversettelsen er ugyldig.
1396. Egenskapen støttes ikke av denne klassen.
1397. Mengden CPU-tid prosessen har brukt i operativsystemkjernen.
1398. Forsøkte å kjøre på en matrise med ugyldig antall dimensjoner.
1399. Kan ikke avinstallere samlingen for webleserfunksjoner. Kontroller at den ikke brukes av andre prosesser. Operasjonen krever kanskje andre rettigheter.
1400. From-parameteren kan ikke være mindre enn To.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions