English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Norwegian to get their english version

801. Ressursskriveren er allerede lukket og kan ikke endres.
802. Kjøringskontrollen er X
803. Baner som begynner med \\?\GlobalRoot er interne for kjernen og bør ikke åpnes av forvaltede programmer.
804. Denne funksjonen er ikke implementert.
805. Det første tegnet i strengen er null-tegnet.
806. Kan ikke opprette den angitte katalogen X.
807. Forekommer når en fil- og/eller katalognavngivning tilsvarer filteret.
808. Overstyringer av oppsettmålet for elementet X må ikke returnere PositiveInfinity som DesiredSize, selv om Infinity blir brukt som tilgjengelig størrelse.
809. Vis egenskapene til denne tillatelsen
810. Matrisen har ikke så mange dimensjoner.
811. IgnoreCase-flagg kan bare brukes sammen med strengargumenter.
812. targetType-parameteren må være av IdentityReference-type.
813. Metoden eller operasjonen er ikke implementert.
814. Fildroppbanen X er ugyldig.
815. Ukjent nivåtype
816. Typen Typenavn må være formidlet av referansen i denne konteksten.
817. Kombinasjon mellom FileMode: X og FileSystemRights: Y er ugyldig.
818. Godta svaret som gyldig basert på antallet nye forsøk = X.
819. Banen er ikke angitt eller den er en tom streng. Kontroller at du angir en bane.
820. Null-objekt kan ikke bli konvertert til en verditype.
821. Kan ikke tilordne visning av fil.
822. Banenavn kreves
823. Finner ikke nødvendig objekt-ID (OID).
824. Desimalskilletegn kan ikke være den tomme strengen.
825. WaitReason er bare tilgjengelig hvis ThreadState er Wait.
826. Angitt nøkkel har ugyldig størrelse for denne algoritmen.
827. Serveren tilfredsstiller ikke området: X.
828. Blokklengden samsvarer ikke med komplementærblokken.
829. Tjeneste ikke tilgjengelig. Lukker overføringskanal.
830. Typen Typenavn har en ComUnregisterFunction som ikke blir kalt fordi typen ikke er registrert
831. Transaksjonen mislyktes.
832. Forsøkte å sette X til en verdi som er for lav. Setter nivået til TraceLevel.Off
833. Kan ikke tilbakestille avbryting fordi ingen avbryting ble forespurt.
834. Samlingen er ikke signert med et sterkt navn
835. Operativsystemreferansens plassering er ikke slik FileStream forventet. Bruk ikke en referanse samtidig i en FileStream og en Win32-kode eller annen FileStream. Dette kan føre til tap av data.
836. ServicePointManager støtter ikke proxyer med skjemaet X.
837. endIndex kan ikke være større enn startIndex.
838. Objektet som ble brukt til å formidle kall til hendelsesbehandlingen, ble utstedt som et resultat av en endring i EventLog.
839. Forekommer når en fil- og/eller katalogendring samsvarer med filteret.
840. Modulens navn.
841. Får ikke unntakstillatelse.
842. Kan ikke hente filtilordningsstørrelse mens konfigurasjonsinnstillingene angis.
843. Alle svarhodene som kreves, samsvarer basert på Vary-svarhode.
844. Operasjonen støttes ikke for skrivebeskyttet InputGestureCollection.
845. Kan ikke opprette en type hvor Type.ContainsGenericParameters er sann.
846. En bitmaske som representerer prosessorer som tråder i prosessen kan kjøres på.
847. Finner ikke vedleggbar egenskap Egenskapsnavn.X.
848. Hodet X kan ikke endres direkte.
849. Parameterverdien X må være større enn null.
850. Metoden må representere en generisk metodedefinisjon på en generisk typedefinisjon.
851. Legg til en samling i samlingsbufferen
852. Kan ikke opprette en "abstract"-klasse.
853. Ingen ModuleBuilder for feilsøking.
854. tekstattributtverdien X er av typen Typenavn, forventet typen Typenavn.
855. Ikke nok lagringsplass på systemet.
856. &Modus uten informasjonskapsel:
857. Aktiverer tabellen for hurtigbufferavhengighet for SQL.
858. Kan ikke åpne loggen X på maskinen Y. Windows har ikke angitt en feilkode.
859. Vil du gi denne samlingen fullstendig klarering?
860. Matriser på over 2 GB støttes ikke.
861. Porten er i pausetilstand og kan ikke skrives til.
862. Navn på samlinger kan ikke begynne med mellomrom eller inneholde tegnene / eller \ eller :.
863. Angitt DisplayIndex er utenfor området. DisplayIndex må være større enn eller lik 0, og mindre enn Columns.Count.
864. Må fjerne en ugyldig bufferoppføring med statuskoden == 304(NotModified).
865. EndRead kan bare kalles en gang for hver asynkrone operasjon.
866. Grensesnittmetoden må være "abstract" og "virtual".
867. Kan ikke løse proxy-navnet
868. Ugyldig ukeregelverdi i CultureAndRegionInfoBuilder.
869. Ressursen var av typen Typenavn i stedet for en streng. Kall GetObject i stedet.
870. Kan ikke angi Set i et felt og Invoke i en metode.
871. Det finnes allerede en egenskap med dette navnet.
872. Tillatelse til å endre policyen ble nektet
873. Postboks utilgjengelig.
874. Egenskapen LoadTimeout for en SoundPlayer kan ikke være negativ.
875. Eksportoperasjonen for sertifikatet mislyktes.
876. Policynivået X kan ikke evaluere denne samlingen. Y
877. Ugyldig felttype i definert felt.
878. Egenskapsdata må være av en ikke-refererende kompatibel type med variant.
879. Det er bare tilgang til en forekomst med levetid som Global fra PerformanceCounter, der det er angitt PerformanceCounterInstanceLifetime.Global for InstanceLifetime.
880. Det finnes ingen kontekstpolicyer.
881. Det kan hende en maskin ikke har ekstern administrasjon aktivert, eller begge maskiner kjører kanskje ikke den eksterne registertjenesten.
882. Innsetting av nummertabell mislyktes. Belastningsfaktoren er for høy.
883. Genereringen av registerskriptet X er fullført.
884. Objektet AsnEncodedData har ikke samme OID for samlingen.
885. Ingen tilordning for objektet Objektnavn.
886. Representantene må være av samme type.
887. Senk volum
888. Kan ikke angi den angitte COM-"apartment"-tilstanden.
889. Ugyldig etikett eller navn
890. Angir om glidende utløpstidspunkt er aktivert.
891. Den maksimale overføringshastigheten for enheten er X.
892. Policy endret
893. Ugyldig intern tilstand: Kan ikke initialisere aktiveringstjenesten.
894. Det eksterne sertifikatet inneholder ingen feil.
895. Må angi en eller flere parametere.
896. Den gitte generiske forekomstopprettelsen var ugyldig.
897. Pakke-URIen er ikke tillatt i pakkelageret.
898. IDN-navn må ha mellom 1 og X tegn.
899. Når godkjenning er prøvd som klient eller server, må flere forsøk bruke samme klient- eller serverrolle.
900. Det oppstod en feil under behandling.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions