English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Norwegian to get their english version

2701. X er allerede i bruk av en annen kodegruppe. Kodegrupper må ha unike navn.
2702. Hva er forskjellen?
2703. Argumentet som ble sendt inn, er ikke serialiserbart.
2704. Flytt fokus tilbake
2705. CmsSigner må være første undertegner med NoSignature.
2706. Samlingen Samlingsnavn har ikke en kodebase
2707. Ufullstendig BitmapMetadata-initialisering.
2708. Manipulering er ikke aktivt på det angitte elementet.
2709. Kan ikke angi X når porten er åpen.
2710. Isolert lagerfil
2711. Velgeren som ble lagt til, introduserer en syklus.
2712. CacheSyncDate (UTC) for klientpolicy = X, LastSynchronizedUtc for hurtigbuffer = Y.
2713. Får direkte tilgang til tellerverdien. Telleren må være opprettet ved hjelp av denne komponenten.
2714. Feilen Y oppstod under analyse av policynivået X. Brukte heller standard policynivå.
2715. Tellertyper som ikke samsvarer.
2716. Angir om filen analyseres for å kontrollere om den har merke for byterekkefølge som angir kodingen. Hvis det finnes, brukes det i stedet for gjeldende angitt koding.
2717. Du kan bare angi tidsavbrudd til System.Threading.Timeout.Infinite eller en verdi > 0.
2718. Et tomt filnavn er ugyldig.
2719. Typen som ble serialisert i .resources-filen, var ikke den samme som .resources-filen sa den inneholdt. Forventet X men leste Y.
2720. Objektet med IDen X implementerer IObjectReference-grensesnittet som ikke alle avhengigheter kan løses for. Den sannsynlige årsaken er to forekomster av IObjectReference som er gjensidig avhengig av hverandre.
2721. Ukjent GUID-format.
2722. Forsøk på operasjonen på typen Typenavn hvor målet hadde ugyldig type.
2723. Importer fra &sertifikatfil...
2724. TransferEncoding krever at egenskapen SendChunked settes til True.
2725. Verdien må være positiv.
2726. Kan ikke sende et kall til denne metoden uten en bakbuffer.
2727. Finner ikke konstruktøren som skal deserialisere et objekt av typen Typenavn.
2728. Rediger / legg til egendefinerte feilmeldingsreferanser
2729. Minneadressen for funksjonen som kjører når modulen er lastet.
2730. Ukjent feil i inndata/utdata.
2731. Overflyt eller underflyt i aritmetisk operasjon.
2732. Nedlasting av HTTP-byteområder støtter bare HTTP- og HTTPS-oppsett.
2733. X. Finner ikke hurtigbufferoppføringen. Oppdateringsresultat = udefinert.
2734. Egenskapen X til klassen Y må være større enn null.
2735. Kan ikke oppgi både MemberInfo og en matrise for å angi den overordnede til en verditype.
2736. Typen er ikke løst for medlemmet Medlem.
2737. Når du angir IDen for et innholdsobjekt, må du også angi FieldInfo som identifiserer gjeldende felt i det objektet.
2738. Forespørselen krever at data bufres riktig.
2739. .Config-filen File Name kan ikke leses riktig på grunn av unntaket X.
2740. Brukerhendelsesbehandlingen som skal kalles for asynkron I/U med StandardOutput-dataflyt.
2741. Objektet må være av typen Boolean.
2742. Det kan bare være en X-node i Y-seksjonen i en konfigurasjonsfil.
2743. Ny godkjenning mislyktes fordi den eksterne parten fortsatte å kryptere mer enn X byte før det ble svart på den nye godkjenningen.
2744. Kan ikke angi denne egenskapen utenfor en BeginInit/EndInit-blokk.
2745. IAsyncResult-objektet kom ikke fra den tilsvarende asynkrone metoden for denne typen.
2746. Kan ikke vise en dialogboks som ble opprettet i en annen tråd.
2747. Lesing støttes ikke for dataflyten.
2748. Enten refererte ikke forskyvningen til en plassering i strengen, eller det er ikke angitt tilstrekkelig lengde for måltegnmatrisen.
2749. Kan ikke hente alle oppføringer.
2750. En kombinasjon av FileMode X og FileAccess Y er ugyldig.
2751. Fant flere samsvarende innlastede samlinger med X som kort navn.
2752. AddressFamily X er ugyldig for endepunktet Y. Bruk i stedet Z.
2753. Ingen verdi angitt for X. Bruker standardverdien.
2754. En avledet type Typenavn har rapportert en ugyldig verdi for URI-porten X.
2755. Finner ikke noen ressurser som passer for den angitte kulturen eller den nøytrale kulturen. Kontroller at X ble riktig innebygd eller koblet til samlingen Samlingsnavn under kompileringen, eller at alle de påkrevde satellittsamlingene kan lastes inn og er signert.
2756. Kan ikke formidle: Støtte på tegn som ikke kan tilordnes.
2757. Fordi sikkerhet ikke lenger kan deaktiveres, vil ikke aktivering av sikkerhet ha noen effekt.
2758. Verdien var enten for stor eller for liten for en signert byte.
2759. Forskyvning og lengde må referere til en plassering i strengen.
2760. Metrics-egenskapen til CharacterMetrics har for mange felter.
2761. Transformeringen er ikke definert for punktet.
2762. Angitt start eller slutt er utenfor tekstområdet.
2763. Metoden ble kalt med en melding av en uventet type.
2764. startIndex kan ikke være større enn lengden på strengen.
2765. Målnavnet er feil eller serveren har avvist legitimasjonsbeskrivelsene for klienten.
2766. Egenskapen er ikke implementert av denne klassen.
2767. Ugyldige typeattributter. Nestet synlighetsflagg angitt for en ikke-nestet type.
2768. Verdien er ugyldig.
2769. Stakksporing:
2770. Kan ikke endre FreezableCollection mens en CollectionChanged-hendelse pågår.
2771. Intern feil i kjøretiden.
2772. Sikkerhetspolicy for kodetilgang for .NET Framework-maskin
2773. Ukjent nummeralgoritme - X.
2774. Tilbakemeldingsstørrelsen for CFB-modus (cipher feedback mode) må være 8 biter.
2775. Objektet må være samme type som enumeratoren. Typen som ble sendt inn var X. Enumeratortypen var Y.
2776. Vis eller rediger konfigurasjonen
2777. Kilde- og målbane må være forskjellige.
2778. Jobber arbeidsfunksjonen fremdeles med en bakgrunnsoperasjon?
2779. PixelShader må angis i ShaderEffect.
2780. Duplikatobjekter i argumentet.
2781. Antallet byte må ikke overskride X byte for denne typen dataflyt.
2782. Får ikke tilgang til nedlasting av fjernet HTTP-byteområde.
2783. Kan ikke løse metoden Metodenavn fordi den deklarerende typen for metodereferansen X er generisk. Angi den deklarerende typen eksplisitt til GetMethodFromHandle.
2784. Katalogtjenester
2785. For CopyTo i BitArrays støttes bare matrisetypene Boolean[], Int32[] og Byte[].
2786. Ugyldig syntaks på linjen X - Y.
2787. Det oppstod en feil under lesing av katalogen X.
2788. Tilgang til det eksterne objektet Objektnavn av en proxy som ikke støtter grensesnittoppdagelse. Denne typen eksterne objekter støttes ikke.
2789. Kan ikke fjerne hendelsesbehandlingen fordi det ikke finnes noen felles metode for å fjerne hendelsen.
2790. InstanceLifetime brukes av ReadOnly-tellere.
2791. MSBUILD : feil MSB1004: Angi navn på mål.
2792. Registreringen av typer er fullført
2793. &URL-adresse for omadressering:
2794. Samlingen inneholder allerede elementet.
2795. Den angitte konstruktøren må deklareres i den generiske typedefinisjonen for den angitte typen.
2796. Viser ekstra feilsøkingsinformasjon som kan hjelpe å feilsøke under bestemte betingelser.
2797. Intern feil i nyopprettede banefigurer.
2798. En underordnet til Timeline i XAML må også være Timeline eller i en klasse som er utledet fra Timeline.
2799. Alle klarerte koder får tilgang til å koble tilbake til det opprinnelige webområdet.
2800. Registrets undernøkler kan ikke inneholde mer enn 255 tegn.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions