English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Norwegian to get their english version

201. Kan ikke returnere en TimeSpan-egenskapsverdi for Duration-verdien X. Kontroller HasTimeSpan-egenskapen før du ber om en TimeSpan-egenskapsverdi fra en Duration-verdi.
202. Objektet som ble brukt til å formidle kall til hendelsesbehandlingen, ble utstedt når et intervall ble fullført.
203. Forsøker å opprette en proxy til en type som ikke er bundet.
204. Ugyldig returverdi eller argument i returmeldingen.
205. Hurtigbufret CacheControl = no-cache. Fjerner noen hoder.
206. hwnd kan ikke være IntPtr.Zero eller null.
207. X er et ugyldig konfigurasjonsattributt for typen Typenavn.
208. X(In-Buffers-antall=Y, Out-Buffer-lengde=Z, returnert kode=A).
209. X er en egendefinert kultur, men ikke en erstatningskultur. Ikke angi CultureAndRegionModifiers.Replacement.
210. Ukjent TypeCode-verdi.
211. Kan ikke eksportere et CustomAttribute med argument av typen Typenavn.
212. Fjern kodegruppen fra nivået X.
213. Lastingsfaktoren må ligge mellom 0,1 og 1,0.
214. Et svarresultat fra en HEAD-forespørsel har forskjellig hode for Content-Length.
215. Vis policysamlingene
216. FTP-forespørselsmetode=Metodenavn.
217. Ugyldig etikett i ILGenerator.
218. Ingen operasjoner er gyldige på en lukket medieavspilling, unntatt åpning og lukking.
219. Støtter ikke URI-formater.
220. Støtte på et ukjent ManipulationMode-flagg.
221. Angitt verdi inneholder ugyldige ikke-ASCII-tegn.
222. Forekomstnavn som brukes til skriving til egendefinerte tellere, må være 127 tegn eller mindre.
223. StrongName kan ikke ha en tom streng for samlingsnavnet.
224. Typen eller metoden har Y generisk(e) parameter(e), men X generisk(e) argument(er) ble oppgitt. Et generisk argument må oppgis for hver generiske parameter.
225. Kildestrengen var ikke lang nok. Kontroller sourceIndex og antall.
226. Finner ikke Register-metoden for typen Typenavn i samlingen Samlingsnavn .
227. Angitt spornummer var ugyldig.
228. Matrisen kan ikke være tom.
229. Fikk et sertifikat fra klientrepresentanten.
230. Det oppstod en feil da en informasjonskapsel ble lagt til i beholderen.
231. Evaluer sikkerhetspolicyen for en samling
232. Krever maskinnavn
233. Aktiverer databasen for hurtigbufferavhengighet for SQL.
234. Ugyldig format på svarstrengen X.
235. Versjonens parametere må være større enn eller lik null.
236. Modulargument må være en ModuleBuilder.
237. ApplicationName må angis før DynamicBase kan angis.
238. Visual kan ikke transformere det gitte punktet.
239. Kan ikke laste inn kjøretidsmiljøet for proxy-skript fra Microsoft.JScript-samlingen.
240. Versjonsverdi må være positiv.
241. Kulturnavnet kan ikke være en tom streng.
242. Kan ikke hente nivåinformasjon
243. Denne typen Collection støtter ikke endringer i SourceCollection fra en annen tråd enn Dispatcher-tråden.
244. Loggoppføringsstrengen er for lang. En streng som er skrevet til hendelsesloggen, kan ikke være lengre enn 32 766 tegn.
245. Fant tråden X, men fant ikke prosessen Y.
246. Angi å velge bestemte verb for regelen som skal brukes.
247. Matriseinformasjonen i dataflyten er ugyldig.
248. Verdien DatePickerFormat er ugyldig.
249. Kan ikke knytte typen til denne matrisen til et pikselformat.
250. Parameterverdien kan ikke være større enn X.
251. Lytteren X finnes ikke i delen sharedListeners.
252. Forhåndslastede oppføringer krever et type- eller samlingsattributt.
253. Komprimeringsmodusen som er angitt i GZip-hodet, er ukjent.
254. Den sammensatte skriften inneholder betydelig mellomrom der det ikke var ventet noe.
255. Fant en ugyldig returkode mens et program ventet på å starte. Kommandoen som ble utført, var X.
256. Gir tilgang til lokale og eksterne prosesser og gjør det mulig å starte og stoppe lokale prosesser..
257. Etiketten inneholder tegnet X som ikke tillates i henhold til UseStd3AsciiRules
258. Ikke-statisk felt krever et mål.
259. UNC-banen skal være på formen \\server\ressurs.
260. Resultatteksten kan ikke være nullverdi.
261. Den angitte parameterindeksen er utenfor området.
262. Det underliggende enumeratorargumentet må være Int32 eller Int16.
263. BitmapCacheBrush støtter ikke Opacity.
264. Ukjent verdi for ResourceScope: X Det kan være angitt for mange biter for ressurssynlighet.
265. Får ikke tilgang til en lukket dataflyt.
266. Kan ikke legge WaitCallback i kø.
267. En tilkobling som skulle vært åpen, er lukket av serveren
268. Avbryt utskrift
269. Angi tjenestenavnet.
270. Ingen tilgang. Kan ikke kalle "non-public"- eller "static"- metoder eksternt.
271. Miljøvariabelens navn eller verdi er for lang.
272. Objektet har aldri vært tilordnet en objectID.
273. Får ikke tilgang til fjernet HwndSource.
274. Det er allerede lagt til et element med samme nøkkel.
275. Ingen samlingsinformasjon er tilgjengelig for objekttransporten, X.
276. Array.ConstrainedCopy vil bare fungere for matrisetyper som beviselig er kompatible, uten noen form for "boxing", "unboxing", utvidelse eller bruk av hvert matriseelement. Endre matrisetypene (det vil si, kopier en Derived[] til en Base[]) eller bruk en mildningsstrategi i CER for den svakere stabilitetskontrakten i Array.Copy ved for eksempel å klone matrisen eller fjerne den potensielt ødelagte målmatrisen.
277. Angitt matrise hadde ikke forventet type.
278. Hurtigbufferoppføringen inneholder ikke HTTP-svarhoder.
279. Symbolområdet stemmer ikke overens.
280. Kan ikke starte prosessen fordi et filnavn ikke er angitt.
281. Kan ikke kjøre en ikke-standard konstruktør ved tilkobling til kjente objekter.
282. Valgbeholderen krever ett valg.
283. X må være ikke-nullverdi.
284. MSBUILD : feil MSB1025: Det oppstod en intern feil ved kjøring av MSBuild.
285. Indeksen for DataGridColumn med Header X er utenfor området. Indeksen må være større enn eller lik 0 og mindre enn Columns.Count.
286. Returverdien for konstruksjonskallet var null.
287. Samlingen har ingen kodebase.
288. Angitt Variant-type støttes ikke av denne OleAut-funksjonen.
289. Kan ikke opprette en forekomst av et grensesnitt.
290. Støtter bare URI-prefikser som starter med http:// eller https://.
291. X er ikke en gyldig IterationCount-verdi for en RepeatBehavior-struktur. En IterationCount-verdi må representere et tall som er større enn eller lik null, men ikke uendelig.
292. Du må angi en ikke-null SendOrPostCallback.
293. Den utvidede egenskapsdatatypen er ugyldig.
294. Støtter i øyeblikket ikke egendefinerte formidlere for verdityper.
295. Trådens gjeldende basisprioritet.
296. Bufferen for utdatategn er for liten til å romme de dekodede tegnene, koder X "fallback" Y.
297. Samlingsnavnet X har versjonsinformasjon som ikke er tillatt for Y-oppføringer.
298. Kan ikke avregistrere X akkurat nå. Kulturfilen er i bruk.
299. Protokollfeil: Kan ikke fortsette med SSPI-håndtrykk fordi det ble mottatt en tom BLOB.
300. Egenskapen X kan ikke animeres for klassen Y fordi IsAnimationProhibited-flagget er angitt for UIPropertyMetadata, som brukes til å knytte egenskapen til klassen.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions