English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Norwegian to get their english version

1501. Finner ikke ytelsestelleren med det angitte kategorinavnet X, tellernavn Y.
1502. Kla&sse for rolleleverandør:
1503. Gjeldende størrelse kan ikke defineres for dette lageret.
1504. Skrivetidsavbruddet i millisekunder.
1505. Det oppstod et unntak under operasjonen som gjorde resultatet ugyldig. Kontroller InnerException for detaljer om unntaket.
1506. Juster sikkerhetsnivået for hver sone.
1507. Den interne matrisen kan ikke utvides til større enn Int32.MaxValue-elementer.
1508. Viewport2DVisual3D støtter bare ett interaktivt Material.
1509. Metoden støttes ikke av gjeldende objekt.
1510. Objektet som ble sendt til X, er ikke en gyldig type.
1511. En avledet type Typenavn er ansvarlig for å analysere URI-forekomsten. Du må ikke bruke basisimplementeringen.
1512. Den forespurte operasjonen er ugyldig i ReflectionOnly-konteksten.
1513. Stanser aller ressurser, inkludert muligheten til å kjøre
1514. Omadressering - tvetydig
1515. Støtter ikke den angitte konstantens type.
1516. Alternativet for representasjon ble valgt, men det ble ikke angitt en identitet. Du må angi identiteten og passordet for representasjonen. Endringene for representasjonen lagres ikke.
1517. Gyldig basert på statuskoden: X.
1518. Metoden må kalles for en type hvor Type.IsGenericParameter er usann.
1519. Tillatelsen for fildialog er ubegrenset.
1520. Ukjent verdi for ResourceScope: X Det kan være angitt for mange biter for ressurstypen.
1521. Fjern en valgt autoriseringsregel.
1522. Klienten har ikke tillatelse til å sende som denne avsenderen.
1523. Shaderkonstant av typen Typenavn tillates ikke.
1524. Den angitte verdien er en ugyldig ukedag.
1525. Kan ikke fjerne en eksisterende hurtigbufferoppføring som bør fjernes på grunn av uventet svarstatus = (X) Y.
1526. Modulen X er lagret.
1527. Ugyldige serialiserte DateTime-data. Finner ikke hakemerker eller 'dateData'.
1528. StylusPointDescription kan ikke inneholde duplikate StylusPointPropertyInfo-verdier.
1529. Angitt element finnes allerede.
1530. Fant ukjent kode i Relationships XML.
1531. Kildematrisetypen kan ikke være tilordnet til målmatrisetypen.
1532. Forsøkte å lese forbi slutten av dataflyten.
1533. Ubehandlet plassering for minnedataflyt var utenfor dataflytens rekkevidde.
1534. Når socket er koblet fra, kan du bare koble til på nytt asynkront og bare til et forskjellig EndPoint. Du må kalle BeginConnect i en tråd som ikke avsluttes før operasjonen er fullført.
1535. Verdien som ble sendt, må være en enumeratorbasis eller en underliggende type for en "enum", for eksempel Int32.
1536. Denne FontFamily kan ikke ta flere FamilyMaps.
1537. Parameteren må være av typen enum.
1538. WaitForInputIdle mislyktes. Dette kan skyldes at prosessen ikke har et grafisk grensesnitt.
1539. Den samlingen tillater ikke delvis klarerte kallere.
1540. Samlingsreferanser kan ikke starte med - eller inneholde / eller \.
1541. Hurtigbuffferoppføringen har et Authorization-hode og hurtigbufferen er ikke oppdatert.
1542. Mengden virtuelt minne prosessen har tildelt.
1543. X, Nøkkel = Y, Utført oppføring er ufullstendig, antall byte som ikke er hurtigbufret = Z.
1544. Kan ikke angi både GetField og SetProperty.
1545. Ingen beskrivelse er tilgjengelig
1546. Et objekt som kan nullstilles må ha en verdi.
1547. Dag-knapp
1548. Om operativsystemskallet skal brukes til å starte prosessen.
1549. Køen er tom.
1550. Tilkobling lukket. Overføring avbrutt.
1551. E-posthodet er feilformatert.
1552. Tillatelse for fil-I/U:
1553. Kan ikke starte sikkerhetsbeskrivelsen.
1554. Det angitte portnavnet er for langt. Portnavnet må være mindre enn 260 tegn langt.
1555. Angi navn på binær utdatafil
1556. Strengreferansen er ikke satt til en forekomst av en streng.
1557. Nedlasting av mediefil mislyktes.
1558. Det kreves et positivt tall for kapasitet.
1559. Støtte for filkryptering fungerer bare på NTFS-partisjoner.
1560. Ugyldige data funnet under dekoding.
1561. Du har gjort endringer i policynivået du vil distribuere. Veiviseren for distribusjonspakke må lagre sikkerhetspolicy før den kan opprette Windows Installer-pakken.
1562. RegistryKey.SetValue tillater ikke en String[] som inneholder en tom String-referanse.
1563. Identifikatoren for prosessøkten.
1564. X RepeatBehavior representerer ikke gjentakelsesvarighet og har ingen RepeatDuration-verdi.
1565. Inndatastrengen hadde ugyldig format.
1566. Kan ikke utføre kall til denne APIen under OnRender-tilbakeringing. Under OnRender kan bare tegneoperasjoner som tegner innholdet i Visual, utføres.
1567. Egenskapsverdien må være mellom 0,0 og 1,0.
1568. Alle objekter i inndatalisten må ha et overordnet objekt av typen CodeGroup.
1569. Viser aktiverte rollebehandlingsleverandører.
1570. Kildematrisen var ikke lang nok. Kontroller srcIndex og lengde samt matrisens nedre grenser.
1571. Kan ikke bestemme oppkallerens domene.
1572. Målmatrisen er for liten til å inneholde alle hodene.
1573. Viser forespørselsområde fra hurtigbuffer, område: X.
1574. Må angi gyldig informasjon for analyse av strengen.
1575. Parameterantallet stemmer ikke med det som ble sendt i argumentverdiantallet.
1576. Lengde på UnmanagedMemoryStream må være ikke-negativ og mindre enn 2^63 - 1 - baseAddress.
1577. Verdien PropertyCondition for egenskapen Egenskapsnavn må være X.
1578. Ugyldig verdi for datostrengen i hodet.
1579. Ingen typer ble avregistrert
1580. Nestet kvantifikator X.
1581. X kan ikke være større enn Y.
1582. Finner ikke nøkkelfilen File Name.
1583. For lite minne til at kravene til en operasjon kan oppfylles, og dette systemet vil sannsynligvis aldri oppfylle dette kravet med gjeldende GC-heap-segmentstørrelser. Hvis dette er et 32-biters system, vurder å starte opp i 3 GB-modus, eller bruke en konfigurasjonsfil til å krympe segmentstørrelsene for CLRs GC store objektheap og normale objektheap.
1584. Filen File Name finnes allerede.
1585. Angitt Visual er ikke en etterkommer av denne Visual.
1586. Støtter ikke vararg-kallkonvensjonen.
1587. Null rotasjonsakser er angitt.
1588. Ingen konstruktør uten parameter er definert for dette objektet.
1589. Kodet OID-lengde er for stor (større enn 0x7f byte).
1590. Den angitte basisadressen er ugyldig.
1591. Perioden må være kortere enn 2^32-2.
1592. Fargetransformeringen er ugyldig.
1593. Ugyldig kategorinavn. Lengden må være mellom X og Y. Doble anførselstegn, kontrolltegn og innledende eller etterfølgende mellomrom er ikke tillatt.
1594. Ugyldig type for hendelsen X.
1595. Meldingen som ble sendt til Invoke, bør sendes til PropagateOutParameters.
1596. Kan ikke tilføye en DrawingGroup.Children-samling med nullverdi.
1597. Ugyldig URI. Kan ikke analysere vertsnavnet.
1598. &Gi samlinger tilgang til følgende filer og kataloger:
1599. StartIndex kan ikke være mindre enn null.
1600. Den sendte strengsammenligningstypen støttes ikke.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions