English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Norwegian to get their english version

1701. Støtter ikke det hurtigbufrede svaret for en forespørsel med den angitte forespørselsmetoden.
1702. Kultur-IDen {0} (0x{0:X4}) støttes ikke.
1703. Ugyldig format for den kjørbare filen (.exe) eller biblioteket (.dll).
1704. Kan ikke dekode filen - X.
1705. Det oppsto en intern feil ved oppdeling av BAML-innhold: kjente typeIDer må være negative.
1706. Kan ikke opprette X.
1707. Verdiene som støttes, er Identification, Impersonation og Delegation.
1708. Tillatelse for ytelsesteller:
1709. Støttes ikke i en matrisemetode for en typedefinisjon som ikke er fullført.
1710. Finner ikke filen File Name.
1711. Tjenesteforekomsten må være avledet fra eller implementere Grensesnittype.
1712. X finnes ikke i samlingen.
1713. SMTP-serveren krever en sikker tilkobling eller klienten ble ikke godkjent.
1714. Målfilen File Name er en katalog, ikke en fil.
1715. Den angitte verdien inneholder ikke koden IPermission.
1716. Samlingen ble endret under opplisting.
1717. Soap-analyseringsfeil, xsd:type Typenavn ugyldig X
1718. Meldingens kategori.
1719. X er ikke en GenericMethodDefinition. MakeGenericMethod kan bare kalles for en metode hvor MethodBase.IsGenericMethodDefinition er sann.
1720. Manglende parameter har ikke standardverdi.
1721. Utilstrekkelig status til å returnere virkelig objekt.
1722. MSBUILD : feil MSB1009: Finner ikke prosjektfilen.
1723. Den egendefinerte kulturen X er i bruk.
1724. Hodeverdier kan ikke inneholde flere enn X tegn.
1725. TypedReference må initialiseres.
1726. Egenskapen InitialLeaseTime kan bare angis når leieavtalen er i startfasen. Statusen er X.
1727. Finner ikke feltet X.
1728. Kan ikke opprette KeyTime med verdien X fordi den er mindre enn null.
1729. Process-objektet må ha egenskapen UseShellExecute satt til False for å kunne bruke miljøvariabler.
1730. Parameteren X er ugyldig. Bruk objektet som ble returnert fra tilsvarende Begin async-kall.
1731. Den desimale bytematrisekonstruktøren krever en matrise med lengden 4, som inneholder et gyldig antall desimalbyte.
1732. AsyncFlowControl-objekt må brukes på tråden der den ble opprettet.
1733. Enten X eller Y må angis.
1734. Elementet X inneholder en eller flere gyldige verdier.
1735. Handshake-protokollen for flytkontroll under datautveksling, som kan være None.
1736. Må angi Source i RoutedEventArgs før utarbeidelse av hendelsesrute eller aktivering av behandlingsprogrammer.
1737. Tokenet {0:x} er ikke et gyldig FieldInfo-token i området for modulen {1}.
1738. TypedReferences kan ikke omdefineres som primitiver.
1739. MSBUILD : feil MSB1023: Kan ikke lese svarfilen. X
1740. Overvåker varsler om endringer i filsystemet og starter hendelser når en mappe eller fil endres.
1741.
1742. Referansen er ikke låst.
1743. Commit-operasjonen mislyktes fordi for mye metadata er endret.
1744. En eksisterende hurtigbufferoppføring må forkastes.
1745. IPv4-adressen 0.0.0.0 og IPv6-addressen ::0 er uspesifiserte adresser og kan ikke brukes som måladresser.
1746. Kan ikke generere kodegruppeetiketter riktig.
1747. LinkedList er tom.
1748. Implementeringen av grensesnittet IObjectReference returnerer for mange nestede referanser til andre objekter som implementerer IObjectReference.
1749. Forsøker å kalle proxyen mens konstruktørkallet pågår.
1750. Kan ikke bestemme domenets identitet.
1751. Hvis angitt, signeres ikke samlingen fullstendig når den opprettes.
1752. URI-skjemaet for angitt IWebProxy har den ugyldige verdien X. Bare http støttes.
1753. Den angitte metoden kan ikke være dynamisk eller global, og må deklareres for en generisk typedefinisjon.
1754. Den fysiske banen for programmet som skal kompileres. Hvis -p mangler, brukes IIS-metabasen til å søke etter programmet. Bryteren må kombineres med -v.
1755. Tidsavbrudd for forespørsel
1756. Vary-hodene for hurtigbufferoppføringen inneholder tegnet *.
1757. Parametertypen må referere til en underklasse av ResourceSet.
1758. TextAttribute støttes ikke.
1759. Mottakersertifikatet er ikke angitt.
1760. Den generiske typeparameteren var ugyldig
1761. Godkjenningsmodulen er ikke registrert.
1762. "this"-typen kan ikke selv være et grensesnitt.
1763. Kan ikke konstruere en betinget forespørsel.
1764. Du må kalle metoden Listen før du utfører operasjonen.
1765. Angitt objekt implementerer ikke grensesnittet ISerializable.
1766. Kan ikke avkorte data som tidligere fantes i en fil åpnet i tilføyingsmodus.
1767. Objektet som ble brukt til å formidle kall til hendelsesbehandlingen, ble utstedt som et resultat av en prosessavslutning.
1768. Finner ikke leverandørtypen Typenavn for CodeDom.
1769. Objektet må være av typen String.
1770. X kan ikke konvertere Y til Z.
1771. Kan ikke konvertere objekttypen til måltypen.
1772. Mappen finnes ikke: X.
1773. En type må implementere IComparable eller IComparable for å støtte sammenligning.
1774. Forespørsels-URIen har en forespørsel, og det er ikke angitt et eksplisitt utløpstidspunkt.
1775. Kategorier for enkeltforekomster er bare gyldig med levetid som Global.
1776. Kan ikke oppdatere hurtigbufferen hvis svarstatus == 304 og det ikke finnes en hurtigbufferoppføring.
1777. Ugyldig verdi for attributtet class.
1778. Den fullstendige eller relative banen til mappen du vil lese fra, for eksempel c:\temp.
1779. Gi samlinger &ubegrenset tilgang til skrivere
1780. Deklareringssammenslåing av disse tillatelsene støttes ikke.
1781. Uventet feil under analyse av det angitte manifestet.
1782. Angi minst én av TreeScope.Element, TreeScope.Children eller TreeScope.Descendants.
1783. Prioritetsklassene AboveNormal og BelowNormal er ikke tilgjengelige på denne plattformen.
1784. Ugyldig hjelpestreng. Lengden må være mellom X og Y.
1785. Revisjonsregelen er ikke riktig type.
1786. Velkjente SID av typen LogonIdsSid kan ikke opprettes.
1787. Oppdaterer hoder for 304-svar.
1788. Dataflytstørrelsen i GZip-bunnteksten samsvarer ikke med den virkelige dataflytstørrelsen.
1789. Samlingen godtar bare objekter av typen InputGesture.
1790. Forespørselbetingelse = If-Range: X.
1791. Sidetallet kan ikke være negativt.
1792. Ugyldige sifre for angitt base.
1793. MottakerinformasjonstypenTypenavn er ugyldig.
1794. Får ikke tilgang til medlem.
1795. Operasjonen er ugyldig på grunn av objektets gjeldende status.
1796. Kan ikke åpne loggen for kilden X. Det er ikke sikkert du har skrivetilgang.
1797. Verdiene for PasswordChar og PromptChar kan ikke være like.
1798. Policynivået X kan ikke lagres.
1799. Kom til slutten av dataflyten før analyseringen var fullført.
1800. Veiviserne nedenfor kan hjelpe deg med å utføre enkle endringer i programmer. Klikk ikonet for å starte veiviseren.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions