English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Norwegian to get their english version

1601. Modus for &egendefinert feilmelding:
1602. Den angitte StylusPointDescription må være et delsett.
1603. Kultur-IETF-navnet X er ikke et gjenkjent IETF-navn.
1604. Kan ikke løse aktiveringen av den riktige konstruktøren.
1605. Finner ikke metoden i objektforekomsten.
1606. Aktiveringsattributter støttes ikke for typer som ikke er avledet fra MarshalByRefObject.
1607. Lengden kan ikke være mindre enn 0 eller overstige inndatalengden.
1608. En streng med lengden null representerer ikke en gyldig type.
1609. Ukjent feil X.
1610. MaxAge for klientpolicy = X.
1611. Bare X-maler kan ha et ID-attributt.
1612. Feil med gjenspeiling av hode. Antall verdimedlemmer: X.
1613. Argumentet må være av typen Typenavn.
1614. Kan ikke laste inn pekerfilen File Name.
1615. Feil i erstatningsmønster.
1616. Ingen prosess er tiknyttet objektet.
1617. Referer metadata fra angitt samlingsfil
1618. Ugyldig innholdstype.
1619. Kan ikke legge til FamilyMap fordi Target-egenskapen ikke er angitt.
1620. Gjeldende verdi for egenskapen SelectionUnit i overordnet DataGrid forhindrer at rader merkes.
1621. (?(X) )-referanse til udefinert gruppe.
1622. Identifikatoren: X i egenskapen: Egenskapsnavn for typen: Typenavn er et ugyldig språkuavhengig identifikatornavn. Kontroller om CodeGenerator.IsValidLanguageIndependentIdentifier tillater identifikatornavnet.
1623. Kodegruppen gir ingen tillatelser, og utformer roten for kodegruppens tre.
1624. Kan ikke slå av sikkerhet.
1625. Syntaksfeil i parametere eller argumenter
1626. Sonen for samlingen som mislyktes var:
1627. CMS (Cryptographic Message Standard) støttes ikke på denne plattformen.
1628. Ugyldig kommentarsyntaks.
1629. Angir hvor øktstatusen skal lagres.
1630. Den angitte typen må ikke være en generisk typedefinisjon.
1631. Kan ikke starte fordi CounterName mangler.
1632. CAS-håndhevelse blir midlertidig deaktivert. Trykk når du vil aktivere innstillingen.
1633. Kan ikke konvertere til Int32Collection.
1634. Databasen mangler i argumentene.
1635. Kan ikke ha et underordnet element som er null.
1636. Maksimumsmengden minne som kan veksles til disken prosessen har brukt siden den ble startet.
1637. Det ble ikke funnet noen bildebehandlingsenhet som er egnet til å fullføre operasjonen.
1638. Referansen støtter ikke synkrone operasjoner. Parametrene for FileStream-konstruktøren må kanskje endres for å angi at referansen ble åpnet asynkront (det vil si at den ble åpnet eksplisitt for overlappende I/U).
1639. Banen til katalogen som skal overvåkes.
1640. Angitt Visual er ikke underordnet denne Visual.
1641. Tilbakestill innhold
1642. Streng inneholder ugyldige Unicode-kodepunkter.
1643. Resultatet kan ikke kalles for en mislykket Match.
1644. Den underliggende enumeratortypen og objektet må være av samme type. Typen som ble sendt, var X. Den underliggende enumeratortypen var Y.
1645. Merk en side opp
1646. Funksjonen for COM-avregistrering må være "static".
1647. X, MaxStale = Y, Oppdateringsstatus = Z.
1648. Inndatamatrisen er ikke en gyldig plassering.
1649. Duplikate Stroke i StrokeCollectionChangedEventArgs.Added.
1650. Kan ikke slette filen.
1651. ScriptEngine ble varslet om en endring i IP-konfigurasjonen og vil oppdatere WebProxy-innstillingene.
1652. SerialPort støtter ikke kodingen X. Støttede kodinger inkluderer ASCIIEncoding, UTF8Encoding, UnicodeEncoding, UTF32Encoding og de fleste enkelt- eller dobbeltbyte tegntabellene. Se dokumentasjonen for en fullstendig liste.
1653. Kan bare endre tillatelsessett eller flagg i innebygde kodegrupper
1654. Legg til og konfigurer en medlemskapsleverandør.
1655. Kan ikke beregne størrelsen på filvisningen.
1656. Nødvendig antall byte overstiger maksimumsgrensen.
1657. Angitt verdi må være større enn 0.
1658. Du må angi navnet på miljøvariabelen.
1659. Den angitte verdien inneholder ikke et klasseattributt.
1660. Velg en sa&mling fra listen over samlinger programmet bruker
1661. Tidspunktet systemet logget oppføringen i hendelsesloggen.
1662. Element nummer X i egenskapen Y kan ikke være lengre enn Z tegn.
1663. Skriveoperasjonen mislyktes. Se internt unntak.
1664. Finner ikke samlingen X.
1665. Typen Typenavn har en ComRegisterFunction som ikke blir kalt fordi typen ikke er registrert
1666. Kan ikke starte metoder i IRemoteDispatch
1667. Forårsaket unntak av typen Typenavn.
1668. Du kan bare bruke bryteren -aptca hvis nøkkelfilen eller nøkkelbeholderen er angitt.
1669. Hovedinngangspunkt er ikke definert.
1670. Autoriseringsregler
1671. Du har ikke rettigheter til å endre denne policynivåfilen. Kontakt datamaskinadministratoren eller systemansvarlig for å få tilgang.
1672. Bare en DBNull-forekomst kan finnes, og kall til DBNull-deserialiseringsmetoder er ikke tillatt.
1673. Versjonsattributtet for satellittkontrakten i samlingen Samlingsnavn angir en ugyldig versjon: X.
1674. Startindeksen kan ikke være mindre enn 0 eller større enn inndatalengden.
1675. Det er ikke funnet noen kodek som kan dekode den angitte filen.
1676. Kilden X er ikke registrert på maskinen Y, eller du har ikke skrivetilgang til registernøkkelen Z.
1677. Kommando ikke implementert.
1678. Operasjonen er ikke tillatt på en sikkerhetskontekst som allerede er godkjent.
1679. Navnet på typebiblioteket kan ikke angis for samlinger som inneholder innebygde typebiblioteker
1680. Ugyldig AsyncResult.
1681. Forespørselsområde (brukerspesifisert), område: X.
1682. Programstrengene som ble brukt i meldingen.
1683. Bufferen er ikke stor nok til å kopiere minne.
1684. Dette området i den underliggende listen er ugyldig. En mulig årsak kan være at elementer ikke ble fjernet.
1685. Den angitte registernøkkelen finnes ikke.
1686. Formidlerbegrensning: Svært lang streng.
1687. Den virtuelle banen for programmet som skal kompileres (for eksempel /MyApp). Hvis du har angitt -p, brukes den lokale banen til å søke etter programmet. Hvis ikke, brukes IIS-metabasen, og det antas at programmet finnes på standardwebområdet (under /LM/W3SVC/1/Root). Bryteren kan ikke kombineres med bryteren -m.
1688. Ugyldig X under generering av uforvaltet ressursinformasjon.
1689. Denne klassen støtter ikke kloning.
1690. ScriptEngine ble varslet om en potensiell endring i proxyinnstillingene for systemet og vil oppdatere WebProxy-innstillingene.
1691. Kategorien finnes ikke.
1692. Tidsavbruddet må være større enn eller lik -1.
1693. Påkrevd Package-spesifikk Object-kode mangler.
1694. Deaktiverer tabellen for hurtigbufferavhengighet for SQL.
1695. Støtter bare enkle dimensjonsmatriser her.
1696. Forekommer når en fil- og/eller katalogsletting samsvarer med filteret.
1697. Angitt chiffermodus er ugyldig for denne algoritmen.
1698. Finner ikke sikkerhetspakken X.
1699. Kan ikke tildele tilstrekkelig minne.
1700. Det ble utført et kall til metoden ClockController.Seek med argumenter som beskriver et søkemål med negativ verdi. Søkemålet må være et tidspunkt som er større enn eller lik null.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions