English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Norwegian to get their english version

3001. Innlasting av egendefinert ordlistefil på X mislyktes.
3002. Minst ett element i kildematrisen kan ikke settes til målmatrisetypen.
3003. Kan ikke opprette en tilknytning når primær- og sekundærobjektet er det samme.
3004. Egenskapsverdien må være større enn null eller uendelig.
3005. X kan bare kalles en gang for hver asynkrone operasjon.
3006. Den medfølgende referansen er ugyldig. Dette kan skje når man prøver å angi en ACL på et anonymt kjerneobjekt.
3007. Finner ingen egenskap med navnet X.
3008. Klienten X kan bare godta InterNetwork- eller InterNetworkV6-adresser.
3009. Ugyldig formatert heksadesimalstreng.
3010. Flagget CultureAndRegionModifiers.Neutral samsvarer ikke med CultureInfo.Neutral-egenskapen for kulturen X.
3011. Lengden må være positiv.
3012. SDDL-strengen inneholder en ugyldig "sid" eller en "sid" som ikke kan oversettes.
3013. Antall må være mindre enn eller lik antall gjenstående biter i dataflyt.
3014. Den angitte medietypen er ugyldig.
3015. Mangler nøkler for denne ordboken.
3016. Representanten må ha bare ett mål.
3017. Kan ikke opprette en kodegruppe av typen Typenavn.
3018. X+Y-kombinasjonen av tast og modifikator støttes ikke for KeyGesture.
3019. Angir om delen Membership er låst.
3020. Objektet må være en rotkatalog ("C:\") eller en stasjonsbokstav ("C").
3021. Kan ikke opprette ToolboxItem av typen: Typenavn
3022. Parameterverdien kan ikke være større enn null.
3023. Du kan ikke spørre om filinformasjon når filen er åpen for skriving.
3024. Angitt funksjon er ikke definert.
3025. Finner ikke konstruktør for typen Typenavn.
3026. Fant ikke DLL-filen.
3027. Vary-hode: Et felt for hurtigbufferhode samsvarer ikke med forespørselen, hodenavn = X, hurtigbufferfelt = Y, forespørselsfelt = Z.
3028. all : Alle funksjoner og alle fellestabeller og lagrede prosedyrer som deles av funksjonene
3029. X har bedt om et kombinert svar, men hurtigbufferdataflyten er null.
3030. Den navngitte parameteren må være en ACL som ikke er et katalogobjekt.
3031. Gyldige verdier er mellom X og Y.
3032. Det oppstod et unntak under operasjonen. Null hvis ingen feil.
3033. Uoffisiell informasjon
3034. Den angitte Matrix må kunne inverteres.
3035. Elementet X er påkrevd.
3036. TouchDevice er allerede aktivert.
3037. Bruk regel for anonyme brukere.
3038. Avhengige samlinger
3039. Objektet må være av typen GUID.
3040. X er ikke en riktig formatert IIS-metabasebane.
3041. Rekursiv "fallback" tillates ikke for byte X.
3042. Tilpassede kulturer kan ikke sendes etter LCID, bare etter navn.
3043. Ugyldig verdi X for typen Typenavn.
3044. Målmatrisetypen er ikke kompatibel med elementtypene i samlingen.
3045. Oppretting eller endring av SQL-serverdatabasen mislyktes.
3046. Denne BackgroundWorker er opptatt og kan ikke kjøre flere oppgaver samtidig.
3047. Token kan ikke være null.
3048. Kan ikke starte tråden.
3049. Vary-hodet for hurtigbufferoppføringen er tomt.
3050. Egenskapen Egenskapsnavn for innstillingene er skrivebeskyttet.
3051. Godkjenning mislyktes på den eksterne siden (dataflyten er kanskje fremdeles tilgjengelig for flere godkjenningsforsøk).
3052. DisplayIndex brukes allerede for en annen kolonne. DisplayIndex skal være unik per kolonne.
3053. CharacterMetrics er ugyldig. Den loddrette fremrykningen (definert som summen av BlackBoxHeight, TopSideBearing og BottomSideBearing) kan ikke være negativ.
3054. Visual-roten til VisualTarget kan ikke ha noen overordnet.
3055. Forventet X argument(er) til metoden Metodenavn.Y.
3056. DataGridColumn med toppteksten X finnes allerede i Columns-samlingen i et DataGrid. Kan ikke dele kolonner mellom flere DataGrid, og kolonneforekomster kan ikke dupliseres.
3057. Bytematrise for GUID må være nøyaktig X byte lang.
3058. MaterialGroup kan ikke være et interaktivt Material (IsVisualHostMaterial er sann).
3059. Initialisering mislyktes.
3060. Det må være angitt False for egenskapen UseShellExecute for prosessobjektet for at prosessen kan startes som en bruker.
3061. ByRef-verditypeparameteren kan ikke være null.
3062. Fellesnøkkeltoken
3063. Angir om delen Pages er låst.
3064. Må reversere privilegiet før denne operasjonen forsøkes.
3065. Ingen bevegelsesgjenkjenning er tilgjengelig i systemet.
3066. Uventet ">".
3067. Privilegium X er ikke gyldig på dette systemet.
3068. Ugyldig verdi X sendt for parameteren UriKind.
3069. Må angi egenskapen Set eller Get, eller metodekallet for et COM-objekt.
3070. SoapQName mangler en Namespace-verdi X.
3071. Velg en bestemt kultur, for eksempel zh-CN, zh-HK, zh-TW, zh-MO, zh-SG.
3072. Metoden X mislyktes fordi den egendefinerte kulturen Y allerede finnes.
3073. MSBUILD : feil MSB1013: Svarfilen ble angitt to ganger. En svarfil kan bare angis én gang.
3074. IDen for innholdsobjektet kan ikke være den samme som objekt-IDen.
3075. Kan ikke sammenligne to elementer i matrisen.
3076. Ukjent Stroke i StrokeCollectionChangedEventArgs.Removed.
3077. Verdien for X må være mindre enn trådutvalgsgrensen på Y tråder. Gjenoppretter den opprinnelige verdien.
3078. Ugyldig Unity-type.
3079. Domeneisolasjon av sentral bruker
3080. Den første tillatelsen som mislyktes var:
3081. SkipVerification-tillatelsen trengs for å kunne endre et bildebasert (RVA) statisk felt.
3082. Lageret må være åpent for denne operasjonen.
3083. X kan ikke være en tom streng.
3084. Bare ett av følgende bindingsflagg kan angis: BindingFlags.SetProperty, BindingFlags.PutDispProperty, BindingFlags.PutRefDispProperty.
3085. Finner ikke feltet X i typen Typenavn.
3086. Duplikate strøk kan ikke legges til i StrokeCollection.
3087. X, det kreves ingen ny validering av hurtigbufferoppføringen.
3088. Finner ikke SectionRecord.
3089. Argumentet kan verken være null eller tomt.
3090. Det er bare tilgang til en forekomst med levetid som Process fra PerformanceCounter, der det er angitt PerformanceCounterInstanceLifetime.Process for InstanceLifetime.
3091. Verdien for forskyvningen kan ikke være negativ eller større enn bufferlengden.
3092. Kan ikke kalle X når en annen Y-operasjon venter.
3093. Inkonsekvent status under aktivering. Det kan hende det finnes to proxyer for samme objekt.
3094. Klassen støtter ikke denne operasjonen.
3095. Tidsavbrudd på gateway
3096. Den fullstendige eller relative banen til mappen du vil lese fra, for eksempel c:\minfil.txt.
3097. Enumerator er ikke startet.
3098. Nummerstilen AllowHexSpecifier støttes ikke for flyttallsverdier.
3099. Egenskapene TextInfo.ANSICodePage og TextInfo.OEMCodePage må være like når en av dem er en multi-byte-tegntabell.
3100. Antall avviste elementer samsvarer ikke med antall årsaker til avvisning.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions